Ana səhifə

Zvýšovanie právneho vedomia starších a prevencia v boji proti zneužívaniu a porušovaniu ich práv


Yüklə 488.45 Kb.
səhifə1/8
tarix22.06.2016
ölçüsü488.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Zborník z národnej konferencie


Zvýšovanie právneho vedomia starších a prevencia v boji proti zneužívaniu a porušovaniu ich práv
19-22.11. 2014  

Hotel Régia, Bojnice

Podporené z projektu: Zvyšovanie právneho vedomia starších a prevencia v boji proti zneužívaniu a porušovaniu ich právProgram
Stretnutie 19- 22.11.2014, Hotel Régia, Bojnice: Zvyšovanie právneho vedomia a prevencia proti zneužívaniu starších

19. 11.2014 - Streda

12,00 obed.

14,00 - 15,30 prednášky – Aktívni seniori na Slovensku a v Europe

Úvod - Prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová - Aktívni seniori v Europe

Zdravým štýlom života ku kvalite staroby Mgr. Július Gális diskusia a konzultácie

15,30 – 15,50 Prestávka

15,50 - 17,00 Trestná činnosť podvodov a krádeží páchaných na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend. –p. Mjr. Dr. Ľubica Rehánková – Policajné prezídium odbor ekonomickej kriminality

19,00 – 20,30 večera20.11.2014 – Štvrtok

08,00 – 09,00 raňajky

09,30 – 10,00 prednášky – Zneužívanie starších – prevencia a finančná gramotnosť starších

,,Európska únia a seniori" – zástupca EK na Slovensku - Andrej Králik

Prevencia proti páchaniu trestných činov, proti zneužívaniu starších - Mestská polícia Vysoké Tatry – Jozef Štefaňak Informácia zo Senior linky o nekalých praktikách Fórum pre pomoc starším- Ing. Edita Flimelová

10,30 -10,50 Prestávka

10,50 – 13,00 prednášky

Ako brániť svoje práva – ochrana spotrebiteľa JUDr. Budjač Milan –Ministerstvo spravodlivosti

Prijaté opatrenia a nový zákon na ochranu proti „Šmejdom“ štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti JUDr. Monika Jankovská

diskusia o problematike zneužívania, návrhy

13,00 – 14,00 obed

14,00 – 15,20 prednášky

Bankové produkty , komunikácia s bankami a využívanie bankových služieb –riaditeľka pobočky Slovenskej Sporiteľne v Bojniciach Anna Gurtlerová, oblastná riaditeľka Andrea Hergelová

15,20 - 15,30 Prestávka

15,30 - 17,30 Informácia o realizácii medzinárodného projektu o finančnej gramotnosti starších a Nekalé praktiky predaja a zneužívanie starších - Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová

Informácie o medzinárodnom projekte v spolupráci s AGE

Informácia o medzinárodnom  projekte UISEL

Práca v skupinách o problematike zneužívania, návrhy

19,00 – 20,30 večera
21.11.2014 - Piatok

08,00 – 09,00 raňajky

09,30 – 10,00 prednášky

Týranie a zneužívanie starších Týranie starších ľudí - MUDr. Vladimír Garaj - prímár Nemocnica Bojnice

10,00 - 13,00 Prednášky

Predstavenie projektu ASCE v spolupráci s AGE – Platform Europe v Bruseli –Ľubica Gálisová

Práca EP v riešení problematiky starších v EU Europoslanec Eduard Kukan

Porušovanie práv a týranie starších rodinnými príslušníkmi poznatky zo Senior linky Ing. Edita Flimelová

Diskusia

13,00 – 14,00 obed

14,00 – 16,00 prednášky

Zneužívanie starších a rovnosť v  prístupe k službám – Verejná ochrankyňa práv JUDr. Jana Dubovcová

Týranie a zneužívanie starších – Farkašová Kaťa - Alianca žien

Realizácia prieskumu o týraní starších ľudí – čiastočné výsledky – Ing. Edita Flimelová

16,00 – 16,20 prestávka

16,20 – 17,30 prednášky

Príčiny, indikátory a diagnostika zlého zaobchádzania so staršími v domácnostiach PhDR Anna Kasanová

Ako rozpoznať a predchádzať zlému zaobchádzaniu starších PhDr. Jana Moravčíková

Rodina a fenomén zneužívania starších na Slovensku Ľubica Gálisová

19,30 – 20,30 večera


22.11. 2013 - Sobota

08,00 – 09,00 raňajky

09,00 – 10,30 Zasadnutie Parlamentu seniorov

Stanovy – doplnenie a odsúhlasenie zmien

Práca v skupinách

10,30 - 11,00 Prestávka

11,00 – 12,00 Návrhy a podnety spracovanie záverov zo stretnutia

Úvodný príhovor:


Vážené dámy, vážení páni.

Fórum pre pomoc starším - národná sieť, sa od svojho vzniku viac ako pred 14 rokmi zaoberá problematikou ochrany práv staršej generácie a realizuje aktivity na prevenciu a informovanosť starších o ich právach a presadzuje návrhy na zlepšenie kvality a dôstojnosti ich života.

Uskutočnili sme rôzne národné i medzinárodné projekty. Pravidelne ročne organizujeme národné konferencie na rôzne témy, ktoré sú najakútnejšie a zaoberáme sa najvážnejšími problémami, s ktorými sa táto skupina stretáva.

Uskutočnili sme workschopy v jednotlivých regiónoch v rámci ktorých informujeme starších občanov, zástupcov samosprávy a členov rôznych organizácií o práci a činnosti našej organizácie, a realizujeme školenia a prevenciu proti páchaniu trestnej činnosti a proti zneužívaniu starších.

Naša organizácia má veľa informácii o rastúcom problému nielen zneužívania rôznymi predajcami a nekalými praktikami, ale rastie počet starších, ktorí zažívajú rôzne formy násilia. Potvrdzujú to aj výsledky z prevádzkovania bezplatnej telefonickej Senior linky. Z toho dôvodu sme v  tomto roku zrealizovali prieskum o týraní, páchania násilia a zlého zaobchádzania, ktoré sa deje hlavne v rodinách, ale i v rôznych inštitúciách. Toto stretnutie sa bude zaoberať otázkou násilia, a tiež postojom k starším v spoločnosti. V rámci stretnutia sa budeme venovať hlavne otázkam ochrany a presadzovania práv seniorov, riešením problémov zneužívania a zlého zaobchádzania, ako i definovaním problému násilia a týrania starších.

Fórum pre pomoc starším sa zaoberá cieľovou skupinou starších ľudí, ktorá je najpočetnejšia a najrizikovejšia skupina. V poslednej dobe rastie problém zlého zaobchádzania, zneužívania a dokonca týrania hlavne v rodinách. Vytvára sa negatívny obraz tejto skupiny, často ich berieme len ako poberateľa služieb, finančných nákladov na vyplácanie dôchodkov a na zabezpečovanie starostlivosti starostlivosť. Stále častejšie sa objavuje fenomén týrania a zneužívania tejto skupiny mladšou generáciou, svojím okolím, či vlastnými príbuznými a blízkymi. V spoločnosti rastie počet kriminálnych činov páchaných na starších, ohrozovanie života, osobnej slobody, zanedbávanie, ale i zneužívanie hlavne osamelých ľudí.

Starší sa nevedia proti týmto neduhom bráni. Fórum zrealizovalo desiatky stretnutí v rámci celého Slovenska, poskytovali sme občanom rôzne údaje za účelom prevencie a informovanosti a uvádzaním príkladov z reálneho života a ako sa proti týmto negatívnym javom brániť. Jedným z vážnych problémov je zneužívanie starších nekalými praktikami predajcov, ktorí dostávajú starších do zložitých životných situácií. Je veľa problémov zneužívania starších rôznymi inštitúciami, poskytovanie rôznych nevýhodných pôžičiek, pri ktorých často práve starší človek príde o všetky svoje úspory a majetok. Veľmi veľa prípadov zaznamenávame, kde starší je oklamaný vlastnými rodinnými príslušníkmi, oberú ho o majetok, dôchodok, a dochádza aj k psychickému a fyzickému týraniu a zneužívaniu

Naša organizácia dlhodobo na tento kritický jav upozorňuje. Na základe našich informácií a poznatkov sme iniciovali mimoriadne zasadnutie Výboru seniorov pri MPSVaR, ktoré sa problémom zneužívania starších zaoberalo a prijali sa opatrenia, ktoré sú zakotvené aj v Národnom programe Aktívneho starnutia.

Fórum prevádzkuje poradenské centrum a celoslovenskú bezplatnú telefonickú “Senior linku“, kde poskytujeme poradenstvo a informácie. Jedným z vážnych problémov je finančné zneužívanie starších, čo sme pripomienkovali aj v rámci medzinárodnej spolupráce a tento problém sa dostal do medzinárodných dokumentov EK na základe konkrétnych údajov, ktoré poskytla práve naša organizácia.

Zvyšujúcim sa počtom starších rastú aj náklady na starostlivosť, služby, ktoré majú vplyv aj na ekonomiku v celej spoločnosti. Je dôležité, aby v spoločnosti viac rezonovali pozitíva a informácie o prínose tejto skupiny pre spoločnosť.

Je potrebné, aby sa zvýšila kvalita a dôstojnosť života starších,  aby boli aktívnejší a sebestačnejší, získali väčšiu sebadôveru a nezávislosť. Starší by mali zotrvať čo najdlhšie aktívni aby si vedeli sami zabezpečiť svoje potreby, čo má pozitívny vplyv nielen na ich postavenie, ale aj rodinu v ktorej žijú.

Starší občania na Slovensku sa ešte stále boja uplatňovať a presadzovať vlastné práva. Našim cieľom je zmeniť ich pasívny postoj a vytvoriť priestor, aby starší bol sebavedomým a plnohodnotným európskym občanom.

Aj z toho dôvodu sme vytvorili Parlament seniorov v rámci ktorého dávame hlas práve starším, aby sami definovali čo ich najviac ťaží, čo potrebujú a čo je prioritné, aby sme monitorovali porušovanie ich práv. V rámci parlamentu pracujú aktívne a expertné skupiny, zapájame rôzne subjekty, expertov do tejto práce na zlepšenie kvality a dôstojnosti života starších Je to nová koncepcia pre monitorovanie statusu, postavenia a kvality života starších, ako i uplatňovania a dodržiavania práv v praxi, uplatňovania zákonov a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie.

Naša organizácia poukazuje na pozitívne príklady starších a ich prínos pre spoločnosť. Je mnoho starších, ktorí pomáhajú svojim blízkym, vykonávajú záslužnú a dôležitú činnosť a prácu v prospech mesta, regiónu, či celej spoločnosti. Upozorňujeme na týchto úžasných ľudí a každoročne organizujeme výnimočnú akciu, kde udeľujeme starším z celého Slovenska titul Senior roka.

Fórum je od roku 2004 členom významnej európskej siete AGE – Platform Europe v Bruseli, ktorá združuje významné organizácie v rámci EU. Pracujeme v expertných skupinách AGE v rámci ktorých vypracovávame návrhy koncepcií pre EK, predkladáme riešenia pre zlepšenie postavenia starších nielen na Slovensku ale v celej Európe. Fórum pre pomoc starším získava veľa skúsenosti pre vlastnú prácu z medzinárodnej spolupráce a príklady z iných krajín sú podnetom aj pre našu prácu . Je veľmi dôležité zvýšiť povedomie o úlohách, ktoré demografia a starnutie prinášajú na Slovensku, ale i v členských krajinách EU a to na regionálnej i subregionálnej úrovni.

Na mnohých zahraničných stretnutiach sme mali možnosť prezentovať naše aktivity ako príklady dobrej praxe. V tomto roku sme zrealizovali významný projekt kde sme informovali starších o prínose členstva Slovenska v EU a práci EK a EP v otázkach starnutia. Vyzývali sme starších, aby sa zúčastnili volieb, ale zároveň sme oslovili kandidátov na poslancov do EP, aby sa problematikou starších zaoberali a presadzovali návrhy na zlepšenie života starších na európskej pôde.

Uvedomujeme si našu zodpovednosť a potrebu kvalitnejšej a intenzívnejšej práce, aj preto, že je množstvo problémov, s ktorými sa táto skupina stretáva a ktoré sa dotýkajú nielen ich, ale celej rodiny a môžeme povedať, že celej spoločnosti. Čaká nás veľa spoločnej a náročnej práce, veľa aktivít a úsilia, aby sme nielen monitorovali problémy, potreby staršej generácie ale hľadali riešenia, tvorili koncepcie a vytvárali vhodné podmienky pre dôstojný, plnohodnotný a kvalitný život starších a samozrejme silu a schopnosť  pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú a vytvárať vhodné podmienky pre život v starobe. Otázky staroby a starnutia sa dotýkajú všetkých nás. Verím, že sa nám podarí získať mnohých pre podporu tejto činnosti a spoločne tak pomáhať našej staršej generácii

Ľubica Gálisová.

prezidentkaFóra pre pomoc starším


PRÍČINY, INDIKÁTORY A
DIAGNOSTIKA ZLÉHO ZAOBCHÁDZANIA SO STARŠÍMI V DOMÁCOM PROSTREDÍ

PhDr. Anna Kasanová, PhD.

PhDr. Janka Moravčíková, PhD.Typy rodinného násilia

 • Násilie páchané dospelými v rodine

 • Násilie páchané deťmi v rodine

 • Zlé zaobchádzanie v manželskom vzťahu

 • Zneužívanie a zanedbávanie detí

 • Zlé zaobchádzanie medzi súrodencami

 • Zlé zaobchádzanie s rodičmi páchané ich deťmi

 • Zneužívanie a zanedbávanie starších

Smutným paradoxom je, že starší ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti so svojimi dospelými deťmi, sú vo väčšom riziku ako tí, ktorí žijú sami.

(Pillemer a Finkelhor, 1996, s. 126)
Príčiny zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi doma

1. Stres domáceho opatrovateľa - spánková deprivácia a fyzické vyčerpanie, stála kritika a  stupňovanie odporu k potrebám staršieho človeka. Stres je zvýšený vtedy, ak staršia osoba trpí fyzickou alebo emocionálnou poruchou.

2. Psychopatológia domáceho opatrovateľa pozitívna anamnéza poruchy osobnosti alebo duševné choroby ako napr. paranoia, schizofrénia, depresivita, psychózy (fóbie), nízka frustračná tolerancia, vysoký alkoholizmus, prípadne závislosť na iných drogách a celkovo prítomný sklon k agresívnemu správaniu.

 • V prípade individuálnych, zmyslovo postihnutých, či mentálne chorých opatrovateľov sa zlé zaobchádzanie vyskytuje v oveľa vyššom zastúpení, než u osôb mentálne a sociálne stabilných.

 • Páchatelia nestrácajú kontrolu nad svojim správaním. Vyberú si, kedy a ako vyjadriť svoj hnev voči obeti. Väčšina z nich nekričí na svoje obete v prítomnosti svedkov. Obete násilia často majú znaky zlého zaobchádzania na miestach, ktoré nie sú bežne pohľadu prístupné.

 • Každý z nás určitým spôsobom disponuje nejakou mocou, ktorú môže používať, ale aj zneužívať (zranené dieťa v nás).

 1. Závislosť domáceho opatrovateľa opatrovatelia, ktorí sú závislí na starších ľuďoch, buď finančne alebo z dôvodov bývania sú viacej náchylní na zlé zaobchádzanie so svojimi zverencami ako opatrovatelia, ktorí sú finančne nezávislí.

Závislí zneužívatelia sú zvyčajne slobodní bez životného partnera, nezamestnaní, sociálne izolovaní a s nízkym vzdelaním.

4. Medzigeneračný proces Násilie, prechádzajúce z jednej generácie na nasledujúcu, je jednou z teórií zneužívania starších ľudí. Keď sa dieťa stalo obeťou domáceho násilia, či už páchaného priamo na ňom alebo bolo svedkom násilia medzi rodičmi, zneužívajúce správanie bude považovať za normálnu odpoveď na stres, tlak alebo konflikt.

5. Postoj k veku (ageizmus) najglobálnejším sociálnym problémom v súčasnosti je postoj verejnosti voči starším ľudom. Diskriminácia z dôvodu vyššieho veku je výdobytok súčasnej doby. V minulosti sme si starších ľudí viac vážili a rešpektovali ich. V súčasnosti sa staroba stala synonymom choroby, chudoby, nedostatku kontroly, straty pamäti a depresie

6. Sociálna izolácia obeť zlého zaobchádzania nemá možnosť upozorniť na zlé zaobchádzanie a tým požiadať o pomoc. Ak je opatrovateľ tiež v sociálnej izolácii – dochádza tu k vzniku stavu tzv. „ponorkovej choroby“ - nemá možnosť, ako ventilovať nahromadený stres, napr. pri rozhovore s priateľmi.

Príznaky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi doma

Indikátory zlého fyzického zaobchádzania

 • viacnásobné zranenia (čo dokazuje množstvo modrín, jaziev, odrenín, vpichov, popálenín či tržných rán v rôznom štádiu hojenia)

 • viacnásobné zlomeniny v rôznom štádiu hojenia, zlé zaobchádzanie indikujú napr. špirálové zlomeniny, ktoré naznačujú, že boli spôsobené vykrucovaním končatín

 • zranenia v oblasti tváre, uší a krku

 • podliatiny, hlavne ak sú dosť nezvyčajne lokalizované, ako je napríklad oblasť krku

alebo oblasť rebier

 • znaky po vytrhaných vlasoch, ako sú lysé a začervenané miesta na hlave, miesta na hlave so známkami krvácania

 • popáleniny na dlaniach a pätách

 • zranenia v oblasti trupu, zadku, genitálií alebo zlomeniny zubov

Indikátory sexuálneho zneužívania

 • zahrňujú bolesť a svrbenie v genitálnej oblasti

 • prítomnosť pohlavne prenosnej choroby

Indikátory zanedbania

 • dehydrátácia a podvýživa, preležaniny

 • nadmerná špinavosť a zanedbanosť tela a šiat

 • chýbajúce alebo v zlom technickom stave podporné pomôcky, ako napr. okuliare, zubná protéza, načúvací aparát, pomôcky zabezpečujúce mobilitu, ako je napr. barla resp. barly, chodítko, invalidný vozík

 • nevhodné a neupravené šaty

 • prítomnosť bĺch alebo vší

 • podráždenie pokožky v dôsledku inkontinencie

 • únava, ľahostajnosť a apatia

 • indikácie, ktoré dokazujú, že staršia osoba bola opustená v nebezpečnej situácii alebo nechaná sama na dlhé obdobia

 • neposkytovanie liekov alebo predávkovanie liekmi, obzvlášť ak ide o sedatíva

Diagnostika týrania a zanedbávania seniorov

 • je nedostatočná a podceňovaná. Podľa zahraničných skúseností sú lekári menej aktívni a identifikujú menej prípadov ako sociálni pracovníci a iní odborníci. Jedným z dôvodov je netradičnosť chápania tohto javu ako medicínskeho problému. Z toho pramení netrénovanosť a nezameranosť na problematiku. Iným dôvodom je nechuť zapliesť sa do chúlostivých záležitostí, sporných obviňovaní a následných úradných jednaní. Bolo by žiadúce, aby klientom boli kladené i cielené otázky týkajúce sa možného týrania a úrovne domáceho zabezpečenia, napr. Cítite sa doma bezpečne? Neubližuje Vám niekto? Máte časté nezhody so svojimi príbuznými či susedmi? Čo sa pri takých nezhodách deje? Môžete pri nezhodách vychádzať zo svojej izby? Nemusíte potom dlho čakať na jedlo či na lieky? Ako presne došlo k týmto poraneniam? Takéto otázky by mali byť kladené v súkromí, bez prítomnosti iných osôb. V prípade podozrivých poranení by mal na ich pôvod byť opýtaný i predpokladaný pôvodca, resp. osoba, s ktorou postihnutý žije v spoločnej domácnosti. Rozpory pri uvádzaní mechanizmu úrazu posilňujú podozrenie na úmyselné poranenie.

 • Objektívny nález je veľmi dôležitý i preto, že poruchy pamäti môžu výrazne ovplyvniť údaje. Často sa stáva, že skutočné obete týranie popierajú, disimulujú, boja sa alebo hanbia sa priznať skutočnosť.

 • Podozrenie na týranie by mali vzbudiť najmä tieto skutočnosti (obzvlášť ak sa vyskytujú opakovane a v kombinácii):

 • malnutrícia (podvýživa), dehydratácia, hypotermia,

 • mnohopočetné poranenia rôzne staré,

 • časté hospitalizácie s dobrým efektom štandardnej liečby,

 • neochota rodiny prevziať chorého z nemocničnej do domácej starostlivosti,

 • prevoz nesebestačného pacienta na ošetrenie či hospitalizáciu bez sprievodcu,

 • podozrenie na podávanie neindikovaných liekov (utlmujúcich, hypnotík),

 • úzkosť, depresia, apatia,

 • kožné zápaly, neošetrené defekty a rany, preležaniny,

 • syndróm degradácie, nízka osobná hygiena, neudržiavané oblečenie, zanedbaný, v zime nevykurovaný byt

Staroba môže byť obtiažna, nesmie však byť utrpením !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Že ho nevidíme, neznamená, že neexistujeZastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Andrej Králik

Vážené dámy, vážení páni

Som veľmi rád, že Vás môžem pozdraviť v meneZastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Srdečne ďakujem organizátorom tohto podujatia za pozvanie! Na úvod by som rád pripomenul, že to bola práve Európska komisia, ktorá sa pevne zasadila za to, aby rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Účelom Európskeho roka bolo zvýšiť povedomie o úlohe seniorov v spoločnosti a zlepšiť ich podmienky. Sme si vedomí, že do tohto úsilia by sa mali zapojiť všetci od samospráv, cez národnú až po európsku úroveň.

Európsky rok bol pre nás príležitosťou i výzvou.

Príležitosťou vyjadriť poďakovanie a úctu za Vaše celoživotné úsilie, aktivitu, múdrosť, skúsenosti a ďalšie kvality, ktoré odovzdávate ďalším generáciám.

Zároveň je výzvou pre nás všetkých, aby sme dokázali tieto skúsenosti načerpať a využiť. Bolo by veľmi veľkou chybou, ak by sme tento cenný potenciál nevyužili.

To si samozrejme vyžaduje, aby spoločnosť vytvorila pre seniorov dôstojné podmienky pre život, aby vytvárala možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času.

Mnoho projektov sa podarilo uskutočniť, ale nemôžeme zostať sedieť so založenými rukami.

Na úrovni EÚ sa uskutočňuje mnoho iniciatív, ktoré sú užitočné pre seniorov. Za prelomový krok považujem prijatie Charta základných práv EÚ, ktorá výslovne zakazuje diskrimináciu na základe veku, čo sa týka širokého okruhu situácií, vrátane prístupu k zamestnaniu, rovnosti odmeňovania, prístupu v verejným službám a pod.

Voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie využívajú milióny ľudí. Preto bolo potrebné, aby sa na úrovni Európskej únie skoordinovali predpisy o sociálnom zabezpečení, aby sa nestalo, že niektorý z nárokov migrujúcich pracovníkov prepadne len z toho dôvodu, že dôchodca počas svojej kariéry pôsobil vo viacerých členských štátoch.

Nielen pre dôchodcov je veľmi dôležitou témou zdravotníctvo. Európska komisia v uplynulom období vyvinula veľké úsilie najmä pokiaľ ide o zjednodušenie registrácie liečiv, zosúladenie klinických skúšok, zákaz zneužívania patentových práv zo strany farmaceutických firiem, boj proti nemocničným infekciám a stámiliónové investície na výskumu zameraného na vývoj nových liečiv a terapeutických postupov.

Som veľmi rád, že som na dnešnom podujatí mal možnosť stretnúť sa s mnohými aktívnymi ľuďmi, ktorí majú záujem o zlepšenie postavenia seniorov v spoločnosti. Už z bohatého programu, s ktorým som mal možnosť sa oboznámiť je zrejmé, že máte záujem o široké spektrum otázok, a to nielen o otázky, ktoré sa dotýkajú Vás osobne, ale aj o širšie spoločenské otázky. Môžem Vás ubezpečiť, že pokiaľ ide o presadzovanie práv seniorov na európskej úrovni, môžete sa na Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vždy s dôverou obrátiť.

Na záver mi dovoľte popriať Vám všetkým, pevné zdravie, veľa šťastia a aby pre Vás bolo toto podujatie prínosné a zmysluplné.Týranie starých ľudí

MUDr.Vladimír Garaj,CSc.
Týranie

Týraním sa v súdnej praxi rozumie zlé zaobchádzanie so zverenou osobou, vyznačujúce sa vyšším stupňom hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalosťou, ktoré poškodená osoba pociťuje ako ťažké príkorie.Formy týrania

 • Telesné týranie

 • Citové a psychické

 • Sexuálne zneužívanie

 • Finančné a majetkové zneužívanie

 • Zanedbanie starostlivosti

 • Systémové ponižovanie /druhotné týranie/

 • Niektoré nežiadúce formy ošetrovania

Biologická staroba

 • je označenie involučných zmien
  prepojených so zmenami z chorôb

  Kalendárna staroba /WHO/vyskytujúcich sa vo veku


  od 65 -74 rokov –mladí seniori
  od 75 – 84 rokov starí seniori
  85 a viac rokov veľmi starí seniori


Prieskumy masmédií 1

90%ľudí vo veku medzi 60 a 90 rokov sa stretlo so zneužívaním alebo týraním starších vo svojom okolí. Najčastejšie ide o zneužívanie zo strany rôznych subjektov, ktorí klamlivými a falošnými praktikami spôsobujú starším ľuďom finančnú a majetkovú ujmu.

Na druhom mieste je zneužívanie v rodinách zo strany detí a príbuzných. Nasleduje zlé zaobchádzanie v zdravotníckych službách či sociálnych službách. Vyplýva to z prieskumu Fóra pre pomoc starším -sociológ Peter Guráň.
Prieskumy masmedií 2

Dôverčivosť starších zneužívajú i pôžičkové a nebankové subjekty. Raritou nie je zneužívanie osobných údajov a adries, predávanie drahých výrobkov podomovými obchodníkmi, prezentácie a propagačné akcie a zájazdy s nátlakom kúpiť si tovar, rôzne klamlivé súťaže či požičiavanie peňazí pri fingovaných dopravných nehodách.

"Prekvapivé je, že nielen v mestách, kde je anonymita, aj v menších obciach sú starší ľudia objektom rôznych nekalých praktík falošných úradníkov, plynárov, hier, obchodníkov, podomových predajcov," konštatoval Guráň.
Sociálna staroba

Začína dosiahnutím veku, kedy vzniká nárok na odchod do starobného dôchodku • Zmena rolí, životného stereotypu a ekonomického zaistenia

 • - Snaha o predlženie života

 • - Snaha o predlženie veku, aby bol človek aktívny

 • - Zmiernenie príznakov staroby, má problémy a aj pociťuje obavy pri očakávaných zmenách


Riziká pre seniorov I.

Veková diskriminácia, segregácia, vytesňovanie • Generačná intolerancia pri pracovných príležitostiach, veduce pozície, bývanie

 • Preceňovanie chorobnosti, predsedky o poklese funkčnosti

 • Podceňovanie liečiteľnosti zdravotných obtiaží

 • Zmena sociálnych rolí, penzionovanie, osamelosť


Riziká pre seniorov II.

 • Zhoršenie orientácie v medzigeneračnej komunikácii

 • 3 subtypy:

- zastarávanie technologických znalostí a spôsobilostí

-strata konkurencieschopnosti na trhu

-zvýšené riziko a obavy zo straty s poklesom schopností a vôle signalizovať svoje potreby a obtiaže. Strata rozhodovacích možností v súvislosti so zdravotníckymi a sociálnymi službami

Týranie, zneužívania a zanedbávanie vo všeobecnosti sa môže týkať všetkých jedincov v závislom postavení, nielen seniorov, ale aj detí, duševne chorých, invalidných ap.


Faktory zvyšujúce ohrozenosť týraním u seniorov

1/zlý funkčný stav so stratou či významným obmedzením sebestačnosti.

2/ Ťažšia porucha kognitívnych, symbolických a komunikačných funkcií, /demencia, stavy po MCP, ťažšie depresie, ovdovelosť ap/.

3/ Sociálna izolovanosť.

4/ Spolužitie s agresorom, alkoholikom,toxikomanom, psychopatom

5/ Preťaženie či existenčné problémy rodiny s poklesom jej ochoty pomôcť.

6/Frustrácia u ošetrovateľského
ZÁVER :Týranie, zneužívanie a zanedbávanie seniorov

1/ je patologiou spoločenskou a individuálnou.

2/ diagnostika týrania a zanedbávania je podcenená a nedostatočná.

3/ Je netradičnosť v chápaní tohto javu ako medicínskeho problému.

4/ Je aj netrénovanosť a nezameranosť v zdravotníckych zariadeniach na túto problematikuMá problém pokojne sa venovať hrám alebo činnostiam vo voľnom čase.

5/ Je aj nechuť zaplietať sa do chúlostivých záležitostí6/ Podozrenie na týranie môžu vzbudiť skutočnosti ako malnutrícia /podvýživa/, dehydratácia, podchladenie, mnohopočetné poranenia rôzne staré a časté hospitalizácie s dobrým efektom štandardnej liečby.


JUDr. Eduard Kukan – poslanec Európskeho parlamentu

Pán poslanec Eduard Kukan vystúpil na konferencii Fóra a predstavil svoj zámer presadzovať podporu problematiky starších v rámci svojho pôsobenia na pôde Európskeho parlamentu, ktoré prezentoval už pred voľbami. Predstavil prácu EP, prácu jednotlivých výborov. Prezentoval, že je dôležité, aby občania mali viac informácií o práci a úlohe EK a EP aj v oblasti starnutia a staroby. Vysoko hodnotil projekt ASCE v rámci ktorého pred voľbami boli starší o práci EK a EP viac informovaní a bol spracovaný hodnotný materiál, ktorý sa dá využiť aj v budúcnosti.

Fórum pre pomoc starším je členom AGE a spolupracuje v rámci medzinárodného projektu ASCE, v rámci ktorého malo za úlohu získať poslancov EP k spolupráci. Pán Judr. Eduard Kukan nielen prijal výzvu na túto spoluprácu, ale aj zobral záštitu a organizáciu medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční 8.12. v Bruseli za účasti zástupcov neziskových organizácií z EU.

Pán poslanec inicioval výzvu k spolupráci i ďalších poslancov EP nielen zo Slovenska, ale i z iných krajín. Môžeme povedať, že týmto sa Slovensko veľmi úspešne reprezentovalo na medzinárodnej úrovni a prezentovalo, že na Slovensku je záujem riešiť problémy starších ľudí a poslanci EP túto problematiku budú presadzovať a brániť i záujmy starších občanov Slovenska. Prezentoval podporu práci AGE – Platform Europe, ktorá je považovaná za veľmi dôležitú organizáciu v rámci EU, združuje množstvo organizácii a zastupuje milióny starších z celej Európy.

Pán poslanec prezentoval, že má informácii o dobrej a prospešnej práci Fóra pre pomoc starším zo Slovenska, ktorá sa aktívne podieľa na práci medzinárodných inštitúcií a významných sietí ako je AGE- Platform Europe a tiež HELP AGE INTERNATIONAL , s ktorými realizoval aj množstvo medzinárodných projektov, ktoré významne ovplyvnili postavenie a život starších v EU. Pán poslanec prisľúbil spoluprácu s Fórom pre pomoc starším a požiadal, aby mu boli predkladané návrhy a podnety aj z podobných podujatí, ako je táto národná konferencia, ale aj návrhy a podnety starších. Jeho záujmom je presadzovať zlepšenie života starších na Slovensku a spolupracovať aj s ďalšími poslancami v EP.

Aj z toho dôvodu prijal výzvu na spoluprácu s AGE a podporil pokračovanie interskupiny pre starnutie. Stal sa členom výboru pre zamestnanosť a sociálne veci v EP. Na rokovaní si vypočul názory a podnety starších, ktorí mu prezentovali potrebu v rámci EU znížiť rozdiely v postavení starších v jednotlivých krajinách EU, ktoré sú veľké.

Introductory remarks AGE Conference 08/12/2014

JUDr. Eduard Kukan – poslanec Európskeho parlamentu

V rámci tejto konferencie by som rád začal osobnou výpoveďou. • Niektorí z Vás, ktorí ma poznajú ako niekoho zaoberajúceho sa medzinárodnou politikou a možno čudujú, prečo dnes organizujem túto konferenciu. V skutočnosti, moje dôvody sú veľmi prosté.

 • Ja sám som aktívnym seniorom. Som živým dôkazom toho, že ako náhle máte viac ako 50 alebo 60 rokov, stále sa môžete zúčastňovať dôležitých rozhodovacích procesov.

 • Môj vek mi dáva skúsenosti a dôležité inštitucionálne spomienky, ktoré sú nenahraditeľné v medzinárodných záležitostiach a to najmä v Europarlamente.

 • Okrem toho mi moja seniorita dáva väčší politický vplyv. Môžem dávať rady svojim mladším kolegom. Tu, v Európskom parlamente, to nie je záležitosťou konkurencie medzi generáciami, je to o spolupráci medzi generáciami.

 • Okrem toho som pracoval na zahraničných otázkach väčšinu svojho profesionálneho života, a bol som zapojený do presadzovania demokratických hodnôt a ľudských práv inde vo svete. Ale pri pohľade na seniorov a ich práva, je na čase priniesť túto tému do našich vlastných krajín. Diskriminácia na základe veku je rovnako zlá, ako akákoľvek iná forma diskriminácie: či už ide o rasovú, náboženskú alebo inú.

 • Posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, je, že som sa stal úzko spätý a zapojený so seniorskými otázkami počas volebnej kampane v máji 2014. Práca na týchto otázkach v európskej legislatíve je súčasťou naplnenia mojich predvolebných sľubov.

 • Som novým členom Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, a učím sa. Ako vidíte, nikdy nie je neskoro!

 • Ako som už uviedol počas svojej volebnej kampane na začiatku roku 2014, chcem rokovať s občanmi nad 50 rokov, a podporovať ich právo plne sa zapojiť do našej spoločnosti, rovnako ako v celom európskom priestore.

 • Prečo je to dôležité? Dovoľte mi, aby som Vám to ukázal s pomocou pár štatistík.

 • 150 miliónov občanov EÚ má nad 50 rokov veku.

 • Do roku 2060 by to mohla byť takmer polovica EÚ.

 • Tí, ktorí majú viac ako 60 rokov by mali v roku 2050 predstavovať viac ako jednu tretinu všetkých obyvateľov Slovenska.

Dámy a páni,

 • Štatistiky ukazujú, že žijeme dlhšie a zdravšie. Starnutie populácie je celosvetovým problémom, a je to tiež európsky problém. Predlžovanie veku našich občanov by sme mohli považovať za úspech pokroku medicíny a dobrej verejnej politiky. • Musím však zdôrazniť, že tento trend prevláda hlavne v "starých" členských štátoch EÚ. • Nie je to prípad Slovenska. • Podľa výskumu vykonávaného HelpAge International, ktorý meria kvalitu života seniorov vo svete, Slovensko je na 47. z 96 miest. Zatiaľ čo Filipíny a Vietnam sa umiestnili vyššie ako Slovensko, Čína a Kirgizsko nasledujú v rebríčku hneď za nami. Vyspelé európske krajiny, najmä Nórsko, Švédsko a Nemecko, nám poskytujú mnoho príkladov, ako ich nasledovať v oblasti starnutia. • A teraz sa pozrime na to, ako reaguje na túto situáciu Európska únia. • Charta základných práv Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti v decembri 2009 so vstupom Lisabonskej zmluvy, predstavuje hlavný dokument zaisťujúci ochranu občianskych, politických, hospodárskych a sociálnych práv európskych občanov všetkých vekových kategórií. • EÚ tiež oznámila Deň medzigeneračnej solidarity, ktorý pripadá na 29. apríla. • Rok 2012 bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. • Ja som spravodajcom Európskeho parlamentu o vykonávaní, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012. Tak som sa pozorne pozeral na to, ako sa v roku 2012 dopomohlo umiestniť otázku aktívneho starnutia pevne do programu.

• Na úrovni Európskej komisie tam bolo niekoľko programov špecificky zameraných na túto tému. Napríklad, 7. rámcový program a program Horizont 2020 sa sústreďuje na podporu základného výskumu, riešenie otázok, ako je vplyv starnutia na telo, myseľ a komunít. Investujeme do nových technológií, služieb a nástrojov, ktoré prispievajú k riešeniu týchto problémov.

• V Európskom parlamente som aktívne podporoval opätovné pokračovanie práce, ktorú vykonávala medziskupina o starnutí a medzigeneračnej solidarite (Intergroup on ageing and intergenerational solidarity). Zriadenie tejto skupiny oficiálne prebehne na zasadnutí Konferencie predsedov Európskeho parlamentu dňa 11. decembra 2014. Táto skupina predstavuje špeciálnu platformu, ktorá sa obracia k európskym občanom nad 50 rokov. Spolu s platformou AGE a mojimi poslaneckými kolegami sa tešíme sa na to, že sa pustíme do práce.

• V októbri 2014 prijal Európsky parlament uznesenie o európskom semestri 2014, pre ktorý som tiež hlasoval. Správa upozorňuje na niektoré z kľúčových bodov s ohľadom na trhu práce a dôchodkovej reformy. Avšak, väčší dôraz by mal byť kladený na kvalitu a dostupnosť dlhodobej starostlivosti v celom európskeho semestri. V tzv. správe De Backer, vyzýva EP Komisiu a členské štáty, aby investovali do vzdelania a zručností, vrátane celoživotného vzdelávania.

• Aby bolo možné vypočuť si širokú škálu názorov, rôzne orgány Európskeho parlamentu spolupracujú a pravidelne pozývajú na rokovania organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pracujú so staršími a riešia práva občanov nad 50 rokov. Chceme počuť vierohodné názory, ako aj záujmy a potreby.

• To je predovšetkým dôvod, prečo ste tu.

• Mnoho iných problémov pretrváva. Otázky zdravotnej starostlivosti a bývania upraveného pre seniorov patria medzi najdôležitejšie otázky. Rovnako ako je účasť na trhu práce a schopnosť byť ekonomicky aktívny napriek pokročilému veku.

• Problematika starnutia je príliš často spájaná s problematikou zmien v štruktúre pracovnej sily, s udržateľnosťou systémov a organizácií sociálnej ochrany, rovnako ako aj s financovaním služieb, vrátane zdravotníctva. Má to negatívny význam a negatívnu konotáciu. A dámy a páni, je čas zmeniť túto rétoriku. Obrovský prínos starších ľudí našej spoločnosti je príliš často prehliadnutý. Musíme komunikovať klady, ktoré prináša. Ako som sa zmienil na začiatku: mentorstvo a skúsenosti, inštitucionálnej spomienky. Je potrebné zmeniť myseľ a vytvoriť tak spoločnosť všetkých vekových kategórií, kde veková diskriminácia bude už iba vzdialenou spomienkou.

Ďakujem.


Chcem lepšie zákony na ochranu

Občanov – Spotrebiteľov.

Ako bude vyzerať boj proti úžere po schválení zákona v praxi

Predovšetkým je potrebné, aby navrhované zmeny zákonov, ktoré zavádzajú do nášho právneho poriadku inštitút úžery a o ktorých sa aktuálne v parlamente rokuje, prešli bezo zmeny. Akýkoľvek účelový zásah do týchto návrhov zákonov by totiž mohol poprieť podstatu boja proti úžere a urobiť z novely len bezzubý paragraf. Nielen nebankové subjekty, ale aj samotné banky musia pochopiť, že požičiavanie peňazí občanom sa musí riadiť predovšetkým občianskoprávnymi predpismi, v rámci ktorých bude upravená aj úžera. Zavedením inštitútu úžery sa v celom právnom poriadku významne posilňujú dobré mravy tým, že sa vytvára osobitná kategória konania v rozpore s dobrými mravmi zakladajúca absolútne neplatný úžerný právny úkon. Znamená to, že postačí, ak občan na úžeru poukáže, potvrdí jej existenciu,  a bude už na poskytovateľovi pôžičky, aby na súde dokázal, že zmluva nie je úžerná. Toto je základný princíp zlepšenej ochrany občana pred úžerou, pretože veritelia budú vedieť,ako postupovať a za aké nemorálne konanie a zmluvy ich bude spoločnosť pranierovať.  Aj preto si myslím, že zavedenie úžery možno považovať za historickú udalosť  pre slovenský právny poriadok.

Ak spotrebiteľ podpísal zmluvu a nie je si istý, či nejde o prípad úžery, môže sa automaticky obrátiť na súd, aby zmluvu posúdil?

Zmluvu môže spotrebiteľovi predbežne posúdiť aj Komisia na posudzovanie spotrebiteľských zmlúv pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Samozrejme, ak sa spotrebiteľ domnieva, že je od neho požadované úžerné protiplnenie, má právo kedykoľvek sa obrátiť na súd a žiadať, aby súd uzavretú zmluvu vyhlásil za neplatnú, a to práve z dôvodu úžery. Ak spotrebiteľ pri úvere alebo pôžičke požičanú sumu už preplatil a je presvedčený, že uzavretá zmluva je úžerná, má právo na súde žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, teda vrátenie sumy, o ktorú úver alebo pôžičku preplatil a súd v tomto prípade predbežne posúdi, či je zmluva platná, alebo nie.Čo bude nová právna úprava znamenať pre ľudí? Ako sa budú môcť brániť proti úžere?
Zavedenie inštitútu úžery založenej na absolútnej neplatnosti úžerného právneho úkonu zabezpečí, že spotrebiteľ sa ochrany pred úžerou dovolá vždy. V akomkoľvek súdnom konaní musí súd z úradnej povinnosti, bez toho, aby sa spotrebiteľ dovolával, prihliadať na dôvody absolútnej neplatnosti právneho úkonu, a teda aj úžery. Vďaka absolútnej neplatnosti sa tak nebude musieť spotrebiteľ vždy sám dovolávať ochrany na súde, ale práve naopak, plošnú ochranu mu zabezpečí súd aj vtedy, ak ho bude žalovať veriteľ, ktorý mu poskytol peniaze za úžerných podmienok.

A čo s ľuďmi, ktorí doplatili na úžeru a sú buď odsúdení, v exekúcii, alebo už prišli o svoje majetky, avšak neprimerane situácii?
Exekúcie už priebežne riešime. Všade tam, kde sa od spotrebiteľov požadujú úžerné plnenia a je daný dôvod zastavenia exekúcie podľa zákona, súdy aj z úradnej povinnosti preverujú oprávnenosť vedených exekúcií a zastavujú ich. Niekoľko tisíc exekúcií bolo k dnešnému dňu zastavených v prípadoch, keď povinným v exekúcii bol dôchodca, ktorému exekútor vykonával zrážky z dôchodku. Ak spotrebitelia v rámci exekúcií, ktoré sa neskôr ukázali ako nezákonné, prišli o svoj majetok, majú právo na náhradu škody a utrpenej ujmy. Osobitne musím myslieť aj na spotrebiteľov, ktorí boli odsúdení za trestný čin úverového podvodu, aj keď práve v týchto prípadoch veľmi často zo strany veriteľov išlo o úžeru, za ktorú však žiaden veriteľ nebol odsúdený. Osobne si myslím, že takto odsúdení spotrebitelia by mali podať proti odsudzujúcemu rozsudku mimoriadny opravný prostriedok a ak to už nebude možné, požiadať o udelenie individuálnej milosti. 

Vlani bolo evidovaných jeden milión exekúcií.  O koľko stúpol ich počet za rok?
Počet prebiehajúcich, neukončených exekúcií na súdoch v minulom roku presiahol číslo dva milióny osemsto tisíc. Viete si predstaviť to zaťaženie súdov. Aj keď sa nevedie osobitná štatistika, z vlastných skúseností usudzujem, že značnú časť týchto neskončených exekúcií tvoria exekúcie vedené práve proti spotrebiteľom.  

Vedie  sa väčšina spomínaných exekučných konaní na základe rozhodnutia súdov alebo rozhodcovských súdov z dôvodu, že ľudia majú v zmluvách tzv. rozhodcovské doložky?
Mám zistené, že státisíce exekúcií sa proti spotrebiteľom vedie práve na základe rozhodcovských rozsudkov, ktoré vydali rozhodcovia vybraní veriteľom. Áno, každá rozhodcovská doložka znamená potenciálny rozhodcovský rozsudok a často nešťastný ľudský osud. Preto vystríhame spotrebiteľov, aby si dávali na rozhodcovské doložky, skryté v spotrebiteľských zmluvách, pozor a nebáli sa dodávateľa pýtať na formu riešenia možných sporov. 


Aktuálne sa možno proti úžere brániť odkazom na dobré mravy v každom súdnom konaní. Keďže v minulosti  a ani po vzniku Slovenskej republiky neobsahoval Občiansky zákonník úpravu inštitútu úžery, čo by sa malo zmeniť práve tento rok,muselo sa siahnuť práve po hodnotách dobrých mravov ako ustálenom hodnotovom systéme, ktorý je aj z historického hľadiska základom slovenskej spoločnosti. Dobré mravy znamenajú slušnosť a primeranosť v práve. V súčasnosti sa tak spotrebitelia môžu dovolávať neplatnosti zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke práve pre ich rozpor s dobrými mravmi. Argumentáciou  dobrými mravmi sa spotrebitelia môžu brániť aj v prípade, ak sú žalovaní o zaplatenie dlžnej (úžernej) sumy na súde alebo na rozhodcovskom súde. Stačí len jedna veta – námietka neplatnosti zmluvy pre rozpor s dobrými mravmi a súd už musí skúmať, či spotrebiteľom uzavretá zmluva je platná. Treba dodať, že zmluva je pre rozpor s dobrými mravmi absolútne neplatná vždy, ak je v rozpore s dobrými mravmi odplata požadovaná za poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi. 
 

Čo sa stane po prijatí nových zákonov?

Po viac ako šesťdesiatich rokoch sa do slovenského právneho poriadku vracia úprava inštitútu úžery a s ňou spojená absolútna neplatnosť právneho úkonu, ktorým bola úžera spôsobená. Práve absolútna neplatnosť zabezpečí, že spotrebiteľ sa ochrany pred úžerou dovolá vždy, a to z dôvodu, že v akomkoľvek súdnom konaní musí súd z úradnej povinnosti prihliadať na dôvody absolútnej neplatnosti právneho úkonu, a teda aj na úžeru. Vďaka absolútnej neplatnosti sa tak nebude musieť spotrebiteľ dovolávať ochrany na súde, ale práve naopak, plošnú ochranu mu zabezpečí súd aj vtedy, ak ho bude žalovať veriteľ, ktorý mu poskytol peniaze za úžerných podmienok.
 
Príklad:
Nebanková spoločnosť poskytla spotrebiteľovi  pôžičku 1.000 eur.  Za rok bude žiadať vrátiť 1.500 eur a zažaluje spotrebiteľa na súde o zaplatenie tejto sumy. Súd pred rozhodnutím posúdi zmluvu a zistí, že v prípade tejto pôžičky ide o úžeru. Súd tak bez akejkoľvek aktivity spotrebiteľa posúdi zmluvu ako absolútne neplatnú a zamietne uplatnený nárok veriteľa na zaplatenie úžerných úrokov vo výške 50% ročne. Spotrebiteľ tak bude mať povinnosť vrátiť len finančnú čiastku, ktorú si požičal (istinu).
 
Vďaka zavedeniu inštitútu úžery do Občianskeho zákonníka sa tak významne posilňujú dobré mravy už len tým, že sa vytvára osobitne vymedzená kategória konania v rozpore s dobrými mravmi zakladajúca absolútne neplatný úžerný právny úkon.
Zavedenie úžery bude znamenať podstatne väčšiu ochranu práv ľudí, nebude už hroziť, že sa proti spotrebiteľom budú priznávať úžerné plnenia zo zmlúv, ktoré sú od počiatku neplatné a konečne bude vďaka zmene zákona každému známe a jasné, čo sa rozumie pod pojmom úžera. Práve tento moment je nielen po právnej stránke, ale aj po stránke psychologickej a výchovnej veľmi významný, pretože veritelia, ako som to konštatovala už na inom mieste,  budú vedieť, ako sa správať a za aké konanie ich spoločnosť bude odsudzovať. 

7 KROKOV NA OCHRANU SPOTREBITEĽA
1.

Zmena legislatívy– limitovanie odplaty, rozšírenie zoznamu neprijateľných zmluvných podmienok, zákaz výberu poplatkov, ktoré nemajú nijaký reálny základ; úprava nového dôvodu neplatnosti zmluvy, ktorá bola dosiahnutá nekalými obchodnými praktikami; úprava režimu neplatnosti zmluvy pri predajnej akcii mimo predajne predávajúceho; súdna kontrola výkonu záložného práva.

2.

Obmedziť/zrušiť činnosť rozhodcovských súdov pri spotrebiteľských kauzách3.

Novela exekučného poriadku (aby exekútori nevykonávali neprimerané exekúcie pri drobných exevovaných sumách v takýchto prípadoch a aby spotrebiteľ pri drobnej pôžičke neprišiel o bývanie)

4.

Pravidelné informovanie súdov o prípadoch a  používaní neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík, vytvorenie zoznamu neprijateľných zmluvných podmienok a  nekalých obchodných praktík (aby vedeli objektívnejšie posúdiť neprimeranosť zmluvnýchpodmienok a nekalých obchodných praktík v  jednotlivých prípadoch – napríklad čo je revolvingový úver, ako posudzovať odplatu vrátane všetkých poplatkov a pod.)

5.

Zväčšiť kapacitu, podporiť organizačne a kompetenčne zásah a činnosť KPPSZ6.

Podpora spotrebiteľských zväzov a organizáciív  regiónoch pri ochrane bežných občanov – posilnenie komunikácie MS SR a  Komisie so spotrebiteľskými združeniami

7.

Osveta medzi ľuďmi, občanmi a  spotrebiteľmiv  rizikových skupinách (dôchodcovia, vidiek, ľudia s  obmedzenými príjmami...), informovanie o  rizikových a  problémových nebankových subjektoch – s využitím brožúr, online nástrojov a núdzových telefonických liniek


SENIOR
obeť trestného činu


Prezídium Policajného zboru , Úrad kriminálnej polície, Odbor ekonomickej kriminality
Pomáhať a chrániť
Senior - obeť trestného činu
– chránená osoba


 • Zákon č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov

  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət