Ana səhifə

Zümre Başkanı : Necip toker toplantı Tarihi


Yüklə 99.36 Kb.
tarix04.06.2016
ölçüsü99.36 Kb.
2009-2010 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BOLU İLİ 2. EĞİTİM BÖLGESİ TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Zümre Başkanı : Necip TOKER

Toplantı Tarihi : 15 / 02 /2010

Toplantı Yeri :Sakarya İÖO

Toplantı Saati :15:00

Dersin Adı :Türkçe

Toplantıya Katılanlar : Necip TOKER,Aynur YILDIRIM,Sultan Aslan EFE, Sevcan ARSLAN,ÖZTÜRK , Özge ÖZGÜLEN,Arzu ORAK,Serkan ÖZYURT, Hüseyin PEKCAN,Sadık EŞKİ
GÜNDEM MADDELERİ 1. Açılış – yoklama

 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

 3. Zümre başkanının seçimi

 4. Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’nun görüşülmesi.

 5. 2584 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in incelenmesi.

 6. Yıllık ve ders planların nasıl yapılacağının tespiti

  1. Dersin özel amaçları

  2. Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılması

  3. Eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin haftalara göre tespit edilmesi ve bununla ilgili olarak bir çizelge hazırlanarak yıllık planların yapımında bu çizelgeden yararlanılması

 7. 2504 sayılı Tebliğler Dergisinde belirlenen Atatürk İlke ve İnkılaplarının Atatürkçülük konularının yıllık planlara yerleştirilmesinde uyulacak esasların tespiti

 8. 2482 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki Yazı dersi programının görüşülmesi.

 9. Eğitim araç-gereçlerinin tespiti

10.Öğretim metotlarının tespiti

11. Ölçme ve değerlendirme hususlarının görüşülmesi

12. Yazılı yoklamalar

13. Öğrencilere verilerek proje ve performans görevlerin ve zamanının tespiti

14. Öğrencilerin okuma seviyelerinin görüşülmesi

15. Öğrenci-veli- öğretmen ilişkilerinin görüşülmesi.

16.Özel gün ve haftalar

17.Öğretim yılı içinde yapılması planlanan zümre toplantılarının tarihlerinin tespiti18.Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:


 1. Yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Bolu İli 2. Eğitim bölgesi Türkçe öğretmeni toplandı. Tüm öğretmenlerin faydalı bir toplantı olması dilekleriyle, toplantı açıldı. Yapılan yoklamada herkesin hazır bulunduğu tespit edildi.
 1. Atatürk ve Türk büyükleri huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, ardından da İstiklal Marşı okundu.
 1. Zümre başkanlığına oy birliği ile Necip TOKER seçildi.
 1. Hatırlatma yapmak amacıyla 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçları Sultan Aslan EFE tarafından okundu.
 1. Necip TOKER, yapılan müfredat değişikliği ile dil bilgisi konuların eskiye oranla çok hafiflediğini, okuma-anlama, yazma ve konuşmaya daha çok önem verildiğini, çalışma kitapları ile öğrencilerin derse ilgilerinin arttığını, bunun yanında okuma parçalarının çok uzun olduğunu ve bazı parçaların öğrencilerin seviyelerin üstünde olduğunu, bazı etkinliklerin çevre koşullarına uymadığını, çalışma kitapları nedeniyle defter kullanma alışkanlığının kalmadığını, kitaplarda genellikle tümevarım yönteminin kullanıldığını, hep aynı yöntemi kullanan öğrencilerin tümdengelim yöntemiyle hazırlanmış soruları gördüklerinde çok zorlandıklarını belirtti. 2584 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 32., 33., 35., 36., 38.,40., 41., 42., 43., 47., 48., 49., 50. maddeleri Sultan Aslan EFE tarafından okundu, yapılan değişiklikler üzerinde duruldu
 1. Aynur YILDIRIM 6, 7.,8. sınıf kılavuz kitaplarında yıllık plân olmasına rağmen yine de kendimizin bir plân hazırlamasının daha iyi olacağını, ders plânlarını ise hazırlamak gerektiğini söyledi. 6,7,8. sınıf ünitelendirilmiş yıllık planlarının yapılmasına,. Ayrıca yıllık ve ders planların yapımında aşağıdaki esasların dikkate alınması kararlaştırıldı:

  1. Dersin özel amaçları, hedefleri 2551 sayılı Tebliğler dergisi esas alınarak yapılması kararlaştırıldı.

  2. Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılmasına karar verildi.

  3. Yıllık planların yapımında zümreler arası birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için çalışma takvimine göre okulun açık bulunduğu günler tespit edilerek bir çizelge oluşturulmasına karar verildi.Konuların yıllık planlara yerleştirilmesinde önemli gün ve haftaların dikkate alınması, özel günlerle konular arasında paralellik kurulması; ayrıca konunun özelliğine göre uygun bir sürenin ayrılması kararlaştırıldı.
 1. Arzu ORAK 6. , 7. ,8.sınıflarda Atatürkçülük konuların bir ünitede alındığını bunların yıl içerinde dağıtılması gerektiğini, Atatürkçülük ünitesinde dört parçanın bulunduğunu bunları ikişer parça olarak dönemlere ayrılması gerektiğini belirtti. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürkçülük konularının yıllık planlara yerleştirilmesi sırasında önemli gün ve haftalarla ilişkilendirilmesi, konularla uygunluk sağlanması konusunda çok dikkatli olunması kararlaştırıldı.
 1. Arzu ORAK taşımalı öğrencilerin derslerine girdiğini bu öğrencilerin hem okuma hem de yazmalarında büyük sorun yaşadığını, bumun için öğrencilerin yazılarına çok dikkat etmek gerektiğini belirtti.
 1. Hüseyin PEKCAN sayılarının az olmasına karşın okullarında tepegöz, projeksiyon, televizyon, DVD gibi aletlerin bulunduğunu, okul kütüphanesinde derslerde kullanılabilecek kaynak kitapların bulunduğunu; bu kaynaklardan yeri geldiğince yararlandıklarını belirtti. Ders araçlarının tespitinde, derse ilişkin genel ve özel amaçlar ile gerçekleştirilmek istenen davranışlar dikkate alınarak örnek metinler, serbest okuma parçaları, Türkçe sözlükler, yazım kılavuzları, atasözleri ve deyimler sözlükleri, dil bilgisi kitapları, ansiklopediler, antolojiler, öyküler, masallar, romanlar, gazete ve dergiler, bazı okullarda tepegöz ve projeksiyon aleti, ilgili asetatlar ve sunular. Ayrıca yazı dersinde konunun özelliğine göre divit, kesik ve tablalı uç, mürekkep kullanılmasına karar verildi.
 1. Sevcan AKSU Türkçe dersi yöntem ve teknikleri öğrenciyi ezbercilikten uzaklaştıran, onları derslerde etkin kılmayı amaçlayan, öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerdir. Bütün derslerde olduğu gibi Türkçe dersinde de öğrenciyi aktif hale getiren yöntem ve teknikler kullanmalıyız dedi. Türkçe dersi metne dayalı bir ders olduğundan yeri geldikçe ve işlenen derslerin özelliklerine göre sessiz okuma, sesli okuma, göz atarak okuma, özetleyerek okuma, not alarak okuma, işaretleyerek okuma yöntemi, tahmin ederek okuma, grup olarak okuma, soru sorarak okuma,söz korosu, okuma tiyatrosu, ezberleme, metinlerle ilişkilendirme, tartışarak okuma, hızlı okuma ,eleştirel okuma, katılımlı dinleme, katılımsız dinleme/izleme, not alarak dinleme/izleme, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme/izleme (empati kurma),grup hâlinde dinleme/izleme, yaratıcı dinleme/izleme, seçici dinleme/ izleme,eleştirel dinleme/ izleme. İkna etme, eleştirel konuşma, katılımlı konuşma, tartışma, kendisini karşısındakinin yerine koyarak konuşma (empati kurma),güdümlü konuşma, kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma, serbest konuşma, yaratıcı konuşma, tüme varım, tümden gelim, beyin fırtınası, not alma, özet çıkarma, boşluk doldurma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, serbest yazma, kontrollü yazma, güdümlü yazma, yaratıcı yazma, metin tamamlama, tahminde bulunma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturma, bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma, duyulardan hareketle yazma, grup olarak yazma, eleştirel yazma gibi öğretim yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.

Özge ÖZGÜLEN,Türkçe derslerinde ölçme bir amaç değil, bir araçtır. Bu ilkeden hareketle ölçme, derslerin kavranılıp kavranılmadığının anlaşılması, eğitim çalışmalarının amaçlanan davranışlara dönüşüp dönüşmediğinin denetlenmesi için yapılmalıdır dedi. Öğrencilerin değerlendirilmesinde klasik sınavların, kısa cevaplı soruların, çoktan seçmeli soruların kullanılmasına, öğrencilerin ders içi durumlarını tespit etmek için ilgili gözlem formlarının kullanılmasına, performans ve proje görevlerinin değerlendirmesinde gerekli ölçeklerin kullanılmasına karar verildi.Özge ÖZGÜLEN, bu sene ortak sınavların yapılması gerektiğini, ama sınıflar arası seviye farklarının olduğunu; bunun için ortak sınav hazırlanırken bu farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini, her öğretmenin soru tarzının farklı olmasından dolayı ortak sınavda, klasik sınavdan ziyade çoktan seçmeli test , boşluk doldurma, doğru-yanlış gibi soruların yer almasının daha uygun olacağını söyledi. Yazılı yoklamaların biçimi konusunda uyulacak hükümler 2584 sayılı Tebliğler Dergisinden okunarak incelendi. Bu hükümler doğrultusunda Türkçe dersinin haftada 5 saat olmasından dolayı 3 yazılı yapılacağı kararlaştırıldı. Sınavların aşağıdaki tabloda belirtilen haftalarda yapılmasına, yıllık planlara ve ders defterlerine işlenerek öğrencilere en az bir hafta önce duyurulmasına, sınavların en geç on gün içinde okunmasına, I. dönemde her okulun kendi bünyesinde III. sınavları ortak yapmasına II. dönem ise III. yazılıların da ortak yapılmasına karar verildi. Ayrıca her iki dönemde, iki ders içi performans notu verilmesi kararlaştırıldı. Necip TOKER sınav sisteminin değiştiğini; öğrencilerin SBS ye hazırlamak için yeri geldiğinde işlenen konularla ilgili testler çözülmesi gerektiğini belirtti.
I. DÖNEM

II. DÖNEM

I. SINAV

KASIM II. HAFTA

MART IV. HAFTA

II. SINAV

ARALIK II. HAFTA

NİSAN IV. HAFTA

III. SINAV

OCAK II. HAFTA

MAYIS III. HAFTA
 1. Sultan Aslan EFE, performans ve proje görevlerini, öğrencilerin kırtasiyelere giderek konuları başkalarına buldurdukları; performans ve proje görevlerinin geçen yıl amacına ulaşmadığını, bu nedenle proje ve performans görevlerin daha çok yaratıcılığı geliştirici konulardan oluşması gerektiğini söyledi. 2584 sayılı Tebliğler Dergisi uyarınca tüm öğrencilere her iki dönemde de en az bir performans görevi verilmesine, isteyen öğrencilere de I. veya II. dönemde veya her iki dönemde proje görevi verilmesine karar verildi. Aşağıda yer alan proje ve performans konularından öğrencilerin istedikleri konuları alabilmelerine ya da öğrencilerin kendi belirledikleri konularda görev alabilmelerine karar verildi. Yalnız geçen eğitim- öğretim yılında yapılan tüm uyarılara rağmen bazı öğrencilerin hazırcılığa kaçıp internetten ödevini araştırıp hiçbir değişiklik yapmadan getirdikleri tespit edilmiştir. Bu şekilde hareket eden öğrencilerin ödevlerinin alınmayacağı konusunda sık sık uyarılar yapılmasına karar verildi.

PROJE GÖREV KONULARI:

 1. Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu.

 2. Kendi sesinden şiir kaseti hazırlama(Şiirler öğrenciler tarafından belirlenecek)

 3. Hece ölçüsü ile şiir yazma ( en az üç tane )

 4. Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.( en az 10 sözcük )

 5. Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem yoluyla tespiti ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.

 6. Bir oyun canlandırma çalışması.( Gölge oyunu ,orta oyunu vb.)

 7. Yerel gazete hazırlanması.

 8. Yaşanılan yörenin folklorunu inceleme.(yöresel kelimeler, mani, masal, ninni, bilmece, türkü, efsane vb.)

 9. Öykü yazma (Konu belirlenebilir.)

10)Oyun yazma.( Konu belirlenebilir.)

11)Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.

12)Dergi hazırlama

13)Türkçe ile ilgili bir karikatür hazırlama.

14)Atatürk konulu kare bulmaca hazırlama


PERFORMANS GÖREV KONULARI:

1) Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama (umut,mutluluk,kaygı,yalnızlık,özlem,bağışlama, konularından biri ile ilgili olacak)

2) Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.

3) Bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama.

4) Yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme.

5) Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak ,sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde cümlede kullanma.

6) “ de” ve “ki” lerin görevlerini , yazımına ilişkin kuralları araştırma,bunları örnek cümlelerle gösterme.

7) Bir paragrafın kelimelerinin köklerini,eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.

8) Şiir türleri hakkında bilgi toplama , örnekler bulma.

9) Şiirler üzerinde redifleri ,uyakları ve çeşitlerini bulma.

10) Seçme şiir defteri tutma.

11) Fiil çatılarını örneklerle açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi.

12) Yaratıcı masal yazma çalışması.

13) Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti)

14) Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma

15) Sınıf dergisi hazırlama

16) Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma

17) Bilmece,fıkra,mani kitabı oluşturma

18) Atatürk’e ait bir sözü afiş şeklinde hazırlama.

19) Kitap okuma alışkanlığı ile ilgili anket çalışması.

20) Türkler, bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır? Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri hakkında çalışma

21) Ulusal kültür ne demektir? Ulusal birliğimizi sağlayan etkenler nelerdir? Konulu araştırma yapma.

22) Size göre gerçek dostluk nedir? Dostluk konulu bir araştırma yapılacak.( Siz iyi bir dost musunuz? İyi bir dostun özellikleri nelerdir?

23) Doğup büyüdüğünüz yerdeki insanların alışkanlıkları nasıldır? konulu bir araştırma yapma.

24) Bayrağımız sizin için neler ifade ediyor?Yurdumuza neden sahip çıkmalıyız? Sahip çıkmazsak neler olur? Konulu araştırma yapma.

25) Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşlarının adlarını ve amaçları konusunda araştırma yapma.

26) Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapma.

27) Okulda ve sınıfta huzurlu,mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir?Kurallar listesi oluşturun

28) Su olmasaydı neler olurdu?Başlıklı bir araştırma yazısı yazınız.

29) Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapınız.

30) Türkçemizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlayınız.

31) Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.

32) Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu?Atatürk yaşasaydı,çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi?Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.

33) Atatürk’ün yaşadığını varsayarak onunla bir röportaj yapınız.

34) Doğu Anadolu Bölgesini tanıtan bir çalışma.

35) Kendi soy ağacını hazırlama ve biyografisini anlaşılır bir şekilde sunma.
Birinci Performans Ödev Takvimi:

Ödevin verilme zamanı : Kasım ayının son haftası


Ödevin teslim zamanı : Ocak ayının ilk haftası
İkinci Performans Ödev Takvimi:

Ödevin verilme zamanı : Mart ayının üçüncü haftası


Ödevin teslim zamanı : Nisan ayının son haftası
Birinci Proje Ödev Takvimi:

Ödevin verilme zamanı : Ekim ayının son haftası


Ödevin teslim zamanı : Aralık ayının son haftası
İkinci Proje Ödev Takvimi:

Ödevin verilme zamanı : Mart ayının ilk haftası


Ödevin teslim zamanı : Mayıs ayının ilk haftası

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ


ÖLÇÜTLER

PUAN

Zamanında ödevini yapma alışkanlığı kazanma

10

Planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve uygulama

10

Türkçeyi iyi ve etkili kullanma

10

Kompozisyon

10

Estetik (temizlik, ahenk ve güzellik)

10

Yazım ve noktalamaya uyum

10

Kaynaklara ulaşma ve yeterince kullanma

10

Konu kapsamının yeterliği

10

Bilgi toplama yöntemlerini kullanmasındaki başarısı

10

Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk

10

TOPLAM

100


PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ


DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Puan

Proje Hazırlama Süreci

1.

Projenin amacını belirleme

52.

Projeye uygun çalışma planı yapma

5

3.

İhtiyaçları belirleme

5

4.

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

5

5.


Projeyi plana göre gerçekleştirme

5Projenin İçeriği

1.


Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma

5

2.

Bilgilerin doğruluğu

10

3.

Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı

10

4.

Toplanan bilgilerin düzenlenmesi

10

5.

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

10

Projenin Sunumu1.

Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma

5

2.

Sorulara cevap verebilme

5

3.

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

5

4.

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

5

5.

Verilen sürede sunuyu yapma

5

6.Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma

5TOPLAM

100 1. Sultan Aslan EFE, öğrencilerin okuma seviyelerin çok düşük olduğunu, okuduğunu anlamayan çocuklarla ders işlemenin zor olduğunu belirtti. Öğrencilerin okumalarını düzeltmek için haftada bir gün okuma saati düzenlenmesine, okuma yazma bilmeyenlerin tespit edilerek sınıf öğretmenlerinden yardım alınmasına, sınıf kitaplıklarından ve varsa okul kütüphanelerinden yararlanılmasına karar verildi.
 1. Necip TOKER, velinin eğitim-öğretim sürecinde çok etkili bir yere sahip olduğunu; ama velilerin okula gelmekten çekindiklerini, çocuklarıyla çok fazla ilgilenmediklerini belirtti. Daha etkili bir eğitim-öğretim için velilerle sık sık toplantılar yapılmasına onları bu sürece dahil etmek için gerekli çalışmalarının yapılmasına karar verildi.
 1. Aynur YILDIRIM belirli gün ve haftaların kutlanmasında sadece Türkçe öğretmenlere görev verildiğini, diğer öğretmenlere görev verilmediğini belirtti. Özel gün ve haftaların kutlanması sırasında öncelikli olarak ilgili kulüp rehber öğretmenleri ile ve diğer zümrelerle işbirliği yapılmasına, konuların yıllık planlara yerleştirilmesinde önemli gün ve haftaların dikkate alınmasına karar verildi.

 2. Herhangi bir olağanüstü durum olmadığında bir sonraki ilçe zümre öğretmenler toplantısının ikinci kanaat döneminin başında yapılmasına karar verildi.

 3. Zümre başkanı, görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından bu eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olması dilekleriyle toplantıya son verdi.

Necip TOKER Aynur YILDIRIM

Sakarya İÖO Türkçe Öğrt. Atatürk İÖO Türkçe Öğrt.

Sultan Aslan EFE Arzu ORAK

Kültür İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 60. Yıl İ.Ö.O. Türkçe Öğrt.

Serkan ÖZYURT Hüseyin PEKCAN

Dodurga Abdi Sın Türkçe Öğrt. İnkılap Ö.O. Türkçe Öğrt.

Sadık EŞKİ Özge ÖZGÜLEN

Yukarısoku İÖO Türkçe Öğrt. Milli Egemenlik İÖO Türkçe Öğrt

Sevcan ARSLANKöroğlu İÖO Türkçe Öğrt.
TASDİK OLUNUR

15/02./2010


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət