Ana səhifə

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny Fyzické osoby


Yüklə 302.33 Kb.
səhifə1/4
tarix15.06.2016
ölçüsü302.33 Kb.
  1   2   3   4

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny


  

Fyzické osoby

Stav k 02.12.2010


 por. č.

meno a priezvisko

trvalý pobyt a číslo telefónu

druh dokumentácie

F-1/2003

RNDr. Peter Mederly

Panská dolina 66, 949 01 Nitra

Tel., Fax: 037/6510 608

e-mail: rplan@flynet.sk


- dokument starostlivosti o dreviny

F-2/2003

Ing. Zuzana Hudeková

J. Stanislava 25, 841 05 Bratislava

Tel.: 02/6531 3461, 0905 472 195

Fax: 02/5296 4208

e-mail: zhudekova@yahoo.comrec@changenet.sk

 • program starostlivosti o chránený strom

 • program záchrany chráneného stromu

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

 • dokument starostlivosti o dreviny
F-3/2003

RNDr. Eva Kocianová

Pražská 35, 811 04 Bratislava

Tel.: 02/5249 7097

Fax: 02/5443 2061

e-mail: ekocianova@szm.sk • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, ktorého predmetom ochrany sú chránené druhy rastlín

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

F-4/2003

Mgr. Zuzana Pčolová

Dubová 31, 010 01 Žilina

Tel.: 041/5682 369, 0903 529 439

e-mail: zuzka.pcolova@gmail.com


 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, ktorého predmetom ochrany sú chránené druhy rastlín

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území - v územiach predmetom ochrany rastlinných druhov a ich spoločenstiev

 • program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky - v územiach s predmetom ochrany rastlinných druhov a ich spoločenstiev

 •  dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

F-5/2003

Ing. Milan Koreň, CSc.,

Biely Váh 871, 032 32 Východná

Tel.: 044/5295 391 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • program záchrany chránené areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

 • dokumenty územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

F-6/2003

RNDr. Jana Ružičková

Černyševského 1, 851 01 Bratislava

Tel.: 02/6224 1644, 0908 178 337

e-mail: ruzickova@fns.uniba.sk


 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • dokumenty územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokument starostlivosti o dreviny

F-7/2003

RNDr. Miloslav Badík

Platanová 3225/2, 010 07 Žilina

Tel.: 041/5681 271, 0908 904 243

e-mail: mbadik@stonline.sk


 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku v územiach s predmetom ochrany živočíšnych druhov

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, v ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy

 • program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky v územiach s predmetom ochrany živočíšnych druhov

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

F-8/2004

Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.

059 60 Tatranská Lomnica

Tel.: 052/4782 001, 0908 966 411

e-mail: voloscuk@sopsr.sk


dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

 • program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

 • program záchrany súkromného chráneného územia

 • program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného parku

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

a ďalej:

 • program starostlivosti o chránený strom

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

F-9/2004

RNDr. Viera Grambličková

Tajovského 9, 917 08 Trnava

Tel.: 033/5907 817 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

F-10/2004

Ing. Anna Dobrucká

Dolnohorská 102, 949 01 Nitra

Tel.: 037/6511 230, 0905 505 665

e-mail: adobrucka@pobox.sk


 • program záchrany súkromného chráneného územia

 • program záchrany chráneného stromu

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokumenty starostlivosti o dreviny

F-11/2004

Ing. Tamara Reháčková, PhD.

Martinengova 30, 811 02 Bratislava

Tel.: 0905 264 210

e-mail: rehackova@fns.uniba.sk


 • program záchrany súkromného chráneného územia

 • program záchrany chráneného stromu

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokumenty starostlivosti o dreviny

F-12/2004

RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

Pečnianska 3, 851 01 Bratislava

Tel.: 0907 748 877

e-mail: epaudits@fns.uniba.sk


 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

F-13/2004

RNDr. Jaromír Šíbl

J. Stanislava 15, 841 05 Bratislava

Tel.: 034/7742 071

e-mail: sibl@changenet.sk


dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a živočíšne druhy a ich biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

 • program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

 • program záchrany chráneného vtáčieho územia

 • program záchrany súkromného chráneného územia

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu

a ďalej:

 • program starostlivosti o chránený strom

 • program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

F-14/2005

Doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.

Nezábudková 14, 821 01 Bratislava

Tel.: 02/4329 6530

e-mail: tatiana.hrnciarova@savba.sk


 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

F-15/2005

RNDr. Eleonóra Weissová

Partizánska 700/47, 058 01 Poprad

Tel.: 052/772 9972,

0904 501 436

Fax: 052/714 4140

e-mail: eweiss@pobox.sk


 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
F-16/2005

Ing. Katarína Halabrinová

Pohraničná 1/4, 945 01 Komárno

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
F-17/2005

RNDr. Jana Lištiaková

Pifflova 11, 851 01 Bratislava

Tel.: 02/622 48 637,

0915 457 166

e-mail: jana.listiakova@centrum.skF-18/2005

RNDr. Tomáš Kušík

Šášovská 14, 851 06 Bratislava

Tel.: 0903 778 957

Fax: 02/554 23 523

e-mail: kusik@changenet.skdokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné druhy a ich biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

 • program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

 • program záchrany súkromného chráneného územia

 • program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

a ďalej:

 • program starostlivosti o chránený strom

 • program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

F-19/2005

Mgr. Jozef Fiala

sídlisko Juh 1064/49

093 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 057/446 3926,

0902 503 877

e-mail: skorec@wolf.sk


dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy a ich biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

 • program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

 • program záchrany chráneného vtáčieho územia

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

a ďalej:

 • program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov

 • dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestne územného systému ekologickej stability

F-20/2005

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.

Ďurčanského 21, 949 01 Nitra

Tel.: 037/651 4741

Fax: 037/741 2433

e-mail: Jozef.Stredansky@uniag.sk • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

F-21/2005

prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Urbancova 17, 949 01 Nitra

Tel.: 037/655 0022,

037/652 2745

e-mail: Jan.Supuka@uniag.skdokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú dreviny:

 • program starostlivosti o chránený areál

 • program záchrany chráneného areálu

 • projekt ochrany chráneného areálu

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokumenty starostlivosti o dreviny

a ďalej:

 • program starostlivosti o chránený strom

 • program záchrany chráneného stromu

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

F-22/2006

Ing. Tomáš Dražil

Priečna 4, 059 21 Svit

Tel.: 052/7755067

e-mail: tdrazil@stonline.sk


dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné druhy a ich biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

 • program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

 • program záchrany súkromného chráneného územia

 • program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

a ďalej:

 • dokumenty miestne územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokumenty starostlivosti o dreviny

 • program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

F-23/2006

RNDr. Peter Straka

Fialkové údolie 43

811 01 Bratislava

Tel.: 02/54415929

e-mail: pestrada@changenet.sk
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

 • program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

 • program záchrany súkromného chráneného územia

 • program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

a ďalej:

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

 • projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu

F-24/2006

RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

Macharova 3, 851 01 Bratislava

e-mail: milena.moyzeova@savba.sk
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

a ďalej:

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokumenty starostlivosti o dreviny

F-25/2006

RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

919 01 Zvončín 127

e-mail: Zita.Izakovicova@savba.sk
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

a ďalej:

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokumenty starostlivosti o dreviny

F-26/2006

Ing. Peter Múdry, CSc.

Energetikov 1477/7, P.O.Box 59 969 59 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6911914

e-mail: stiavnica@ekotrust.sk


 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

F-27/2006

Ing. Marta Hájniková

Borová 19, 010 07 Žilina 7

Tel.: 0904 191892

e-mail: m.hajnikova@seznam.cz


 • program starostlivosti o chránený strom

 • program záchrany chráneného stromu

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokumenty starostlivosti o dreviny

F-28/2006

RNDr. Peter Barančok, CSc.

Hlaváčiková 4, 841 05 Bratislava

Tel.: 0908 140055

e-mail: peter.barancok@savba.sk


dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné druhy a ich biotopy:

 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku

 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

 • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

 • program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

 • program záchrany súkromného chráneného územia

 • projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky

a ďalej:

 • program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

 • projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

 • projekt ochrany chráneného krajinného prvku

 • dokumenty starostlivosti o dreviny

F-29/2006

Ing. Jozef Marko, CSc.

Gen. Svobodu 2464/3

902 01 Pezinok

Tel.: 0905 482257

e-mail: jozef@iraso.sk • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability

 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət