Ana səhifə

Walay tinabonan nga dili ipadayag ug tinagoan nga dili mahibaloan


Yüklə 15.69 Kb.
tarix17.06.2016
ölçüsü15.69 Kb.
LUCAS 12

1Samtang nagkapundok na ang libo-ka-libo ka mga tawo, nga tungod niini nagtinumbanay sila, misugod siya pagsulti ngadto una sa iyang mga tinun-an: “Pagmatngon kamo sa igpapatubo sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron-ingnon.1 Walay tinabonan nga dili ipadayag ug tinagoan nga dili mahibaloan. 23Nan unsa gani ang inyong gisulti diha sa kangitngit, madunggan diha sa kahayag; ug unsa ang inyong gihunghong diha sa mga tago nga lawak, masangyaw ibabaw sa kaatupan.
4Apan sultihan ko kamo, mga higala ko, ayaw kahadloki ang mga nagapatay sa lawas ug human niini wala nay lain pang mahimo. 5Apan pahimangnoan ko kamo kinsa ang inyong kahadlokan; kahadloki siya nga human mopatay anaay gahum nga motambog ngadto sa Gehenna. Oo sultihan ko kamo, kini siya kahadloki. 6Dili ba ang lima ka buok sayaw gibaligya og duha ka dako? Ug walay usa kanila nga gikalimtan atubangan sa Dios. 7Apan bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo giihap ang tanan. Ayaw kamog kahadlok; labaw pa ang inyong bili kay sa daghang mga sayaw.
8Ug sultihan ko kamo, ang tanan nga moila kanako atubangan sa mga tawo, ilhon usab sa Anak sa Tawo atubangan sa mga anghel sa Dios. 9Apan ang mosalikway kanako atubangan sa mga tawo, isalikway atubangan sa mga anghel sa Dios. 10Ug ang matag usa nga molitok og pulong batok sa Anak sa Tawo pasayluon; apan ang mopasipala sa Espiritu Santo dili pasayluon. 11Ug sa panahon nga taralon nila kamo atubangan sa mga sinagoga, mga kadagkoan, ug mga kagamhanan, ayaw kamo kabalaka unsaon pagpanalipod sa inyong ipanalipod o unsay inyong isulti; 12kay ang Espiritu Santo maoy motudlo kaninyo unsay kinahanglan nga isulti nianang taknaa.
13Ug miingon kaniya ang usa ka tawo nga gikan sa panon: “Magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga bahinan ako sa kabilin.” 14Apan miingon siya kaniya: “Tawo, kinsa may mipili kanako isip maghuhukom o tigbahin alang kaninyo?” 15Ug miingon siya ngadto kanila: “Pagmatngon ug pagbantay kamo batok sa tanang matang sa kahakog; tungod kay bisan pa og buhong ang usa ka tawo, ang iyang kinabuhi wala mag-agad sa iyang mga katigayonan.” 16Unya misugilon siya ngadto kanila og sambingay: “May usa ka tawo nga adunahan kansang uma mihatag og dakong abot. 17Ug nagpunay siya og hunahuna sulod sa iyang kaugalingon, ‘Unsa kahay akong buhaton karon nga wala na akoy matapukan sa akong mga abot?’ 18Ug miingon siya, ‘Kini ang akong pagabuhaton: gub-on ko ang akong mga kamalig ug magtukod ako og labaw pa kadako niini, ug tapukon nako didto ang tanan nakong mga lugas ug katigayunan. 19Ug moingon ako sa akong kaugalingon, ‘Hoy Tawo, aduna kay daghang katigayonan nga gitagana alang sa daghang mga tuig; pahayahay, kaon, inom, paglulinghayaw.’ 20Apan miingon kaniya ang Dios: ‘Hungog, niining gabhiona bawion nila gikan kanimo ang imong kinabuhi; ug ang mga butang nga imong giandam, kinsa man unyay makapanag-iya niini?’ 21Ingon niini ang dangatan sa tawo nga nagpadato sa kaugalingon ug dili buhong atubangan sa Dios.”
22Ug miingon siya sa iyang mga tinunan: “Busa, nag-ingon ako kaninyo: ayaw na kamo kabalaka mahitungod sa inyong kinabuhi, kon unsay inyong pagakan-on; ni alang sa inyong lawas, kon unsay inyong pagasul-ubon.2 23Kay ang kinabuhi labaw pa kay sa kalan-on ug ang lawas kay sa sapot. 24Panid-i ninyo ang mga uwak: wala sila magpugas ni mag-ani; wala silay lawak tipiganan o kamalig ug ang Dios nagapakaon gihapon kanila; labaw pa gayod kamo kabililhon kay sa mga langgam! 25Ug kinsa diha kaninyo nga sa iyang pagkabalaka makahimo paglugway og duha ka dangaw sa gitas-on sa iyang kinabuhi? 26Nan kon dili man gani kamo makahimo sa labing gamay nga butang, nganong mabalaka man kamo sa uban? 27Panid-i ninyo ang mga liryo kon giunsa nila pagtubo: wala sila magbudlay ni magbubod; apan sultihan ko kamo bisan gani si Solomon, diha sa tanan niyang himaya, wala magbisti ingon sa usa kanila. 28Ug kon bistihan man gani sa Dios ang balili nga anaa karon sa kapatagan ug ugma ibalibag sa dauban, labaw pa kamo niyang bistihan, O mga tawo nga kulang og pagtuo! 29Ug kamo: ayaw na pangita unsa kahay inyong pagakan-on ug unsa kahay inyong paga-imnon, ug ayaw na kamo kahingawa. 30Kay kining tanan kanunay nga gipangita sa kalibutanon nga mga tawo, apan ang inyong Amahan nasayod na nga nanginahanglan kamo niini. 31Pangitaa hinuon ninyo ang iyang Gingharian ug kining mga butanga ihatag niya kaninyo.
32Ayaw na kahadlok, gamay nga panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan paghatag kaninyo sa Gingharian. 33Ipamaligya ang inyong mga katigayonan ug panghatag kamo og limos; paghimo kamo alang sa inyong kaugalingon og mga puntil nga dili madunot, bahandi sa kalangitan nga dili mahanaw, diin ang kawatan dili makaduol, ni ang anunugba makakotkot. 34Kay hain gani ang inyong bahandi, atoa usab didto ang inyong kasingkasing.
35Hugti ang inyong mga bakus ug padilaaba ang mga lampara. 36ug magpakasama kamo sa mga tawo nga nagahulat sa ilang agalon sa panahon sa iyang pagbalik gikan sa kombira sa kasal, aron diha sa iyang pag-abot ug pagpanuktok, pagabuksan dayon nila siya. 37Bulahan kadtong mga ulipon nga, sa pag-abot na sa agalon, hikaplagan niya nga nanagtukaw. Amen, nagaingon ako kaninyo: magbakus siya ug palinkuron niya sila, ug inig-abot na niya pagasilbihan niya sila. 38Ug bisan pa og moabot siya atol sa ikaduha o bisan gani sa ikatulo nga takna sa pagtukaw (% equivalent time), ug makaplagan niya sa ingon, bulahan kadto sila. 39Apan hibaloi ninyo kini: kon nasayran pa unta sa tag-iya sa panimalay unsang taknaa moabot ang kawatan, dili niya tugutan nga lungkabon ang iyang balay. 40Ug kamo usab pangandam, kay sa takna nga wala ninyo damha moabot ang Anak sa Tawo.
41Ug miingon si Pedro: “Ginoo, alang ba kanamo kining sambingaya nga imong gisugilon o alang ba usab kini sa tanan?” 42Ug miingon ang Ginoo: “Kinsa man diay ang kasaligan ug manggialamon nga tagdumala kinsa piyalan sa agalon pagdumala sa iyang mga suluguon aron paghatag sa ilang pahat sa tukmang takna? 43Bulahan kadtong ulipon nga sa pag-abot na sa iyang agalon, hikaplagan nga nagabuhat sa ingon. 44Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo: ‘Saligan niya siya sa tanan niyang katigayonan.’ 45Apan kon kadtong ulipon moingon sa iyang kasingkasing: ‘Malangan pag-abot ang akong agalon,’ unya sugdan niya pagdaogdaog ang mga suluguon nga lalaki ug mga suluguon nga babaye, pagkaon ug pag-inom, ug paghuboghubog, 46moabot ang agalon niadtong ulipon sa adlaw nga wala niya damha ug sa takna nga wala niya masayri, ug pahamtangan siya og mabug-at nga silot ug ibalhog siya uban sa mga dili matinumanon. 47Apan kadtong ulipon nga nasayod sa kabubut-on sa iyang agalon ug wala mag-andam ni magbuhat sumala sa kabubut-on niini, pagalatuson sa makadaghan. 48Apan siya nga wala masayod ug maghimo og butang nga angay og latus, makatilaw siya og diyutay nga latos. Kaniya nga gihatagan og daghan, daghan ang pangayuon gikan kaniya, ug kaniya nga gitugyanan og daghan, labaw pa ang pangayuon nila kaniya.
Mianhi ako aron pagpadilaab og kalayo sa kalibutan ug hinaot unta nga misilaob na kini.49Aduna akoy bunyag nga pagadawaton ug hilabihan gayod ang akong kahigwaos hangtod nga kini matuman. 51Nagadahum ba kamo nga mianhi ako aron paghatag og kalinaw sa kalibutan? Dili, nagaingon ako kaninyo, kondili panagbingkil; 52kay sukad karon aduna unyay lima ka tawo diha sa usa ka panimalay nga managkabingkil, tulo batok duha ug duha batok tulo; 53Magkabingkil sila: amahan batok sa anak ug anak batok sa amahan, inahan batok sa anak nga babaye ug anak nga babaye batok sa inahan, ugangan nga babaye batok sa iyang umagad nga babaye ug umagad nga babaye batok sa ugangan nga babaye.”
54Ug miingon usab siya sa mga panon: “Inigkakita ninyo og panganod nga mobutho dapit sa kasadpan, moingon dayon kamo: ‘Moulan,’ ug mahitabo sa ingon; 55 Ug inighuyop sa habagat, moingon kamo: ‘Moabot ang tinghulaw,’ ug kini mahitabo. 56Mga tigpakaaron-ingnon: Nasayod kamo kon unsaon pagbasa sa dagway sa yuta ug sa langit, apan ngano man nga dili kamo makamao unsaon pagbasa niining tukmang taknaa/panahona.
57Apan ngano nga dili man kamo makahukom sa inyong kaugalingon kon unsa ang matarong? 58Kay samtang naglakaw ka uban sa imong kaaway paingon ngadto sa pangulo, diha pa sa dalan paninguhaa nga makighusay ka kaniya, kay kondili taralon ka niya ngadto sa maghuhukom, ug ang maghuhukom motugyan kanimo ngadto sa tinugyanan sa balaod, ug ang tinugyanan sa balaod mobalhog kanimo ngadto sa bilanggoan. 59Sultihan ko ikaw, dili ka gayod makagula gikan didto hangtud nga dili nimo mabayran bisan ang katapusang diyot.

11 Mat 16:6, 12; Mar 8:15

13-21 Makita lamang kini kang Lucas.

222 Mat 6:25-34

35 Mat 24:42-50. Pahimangno mahitungod sa pagtukaw diha sa paghulat sa mahimayaong pagbalik ni Kristo.

4949-50 Ang kalayo nga padilaabon mahimong ang mohinlo nga Espiritu sa gugma. Ang gihisgotan nga bunyag mao ang bunyag sa dugo sa pag-antos ni Jesus: Mar 10:39.

51 Mat 10:34-35.

53 Micah 7:6.

54 Mat 16:2-3.

56 Wala makaila sa panahon sa kaluwasan ang mga Pariseo.

58-59 Mat 5:25-26.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət