Ana səhifə

Úvod do základních pojmů křesťanské spirituality


Yüklə 41.11 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü41.11 Kb.

Úvod do základních pojmů křesťanské spirituality


KSV/PZPKS: Přehled základních pojmů křesťanské spirituality – kombinované studium, Olomouc

Přednášející: Pavel Ambros - pavel.ambros@cmtfnw.upol.cz

Tutor: Jaroslav Franc - franc@cmtfnw.upol.cz

Sekretářka katedry: Kristýna Talašová – kristyna.talasova@cmtfnw.upol.cz , tel. 585637174

      

1.1 Cíl studia  


Tento kurz je zařazen na počátek studia. Posluchačům s rozdílnými počátečními východisky jejich náboženské zkušenosti představí pět základních pojmů:

 • - duchovní život,

 • - duchovní antropologie,

 • - via positiva (ctnosti),

 • - via negativa (boj se zlem),

 • - modlitba.

Kurz vede studenty k důvěrné znalosti těchto pěti hlavních pojmů a pomáhá k hlubšímu prožívání duchovního života samého.

Jednotlivé úkoly, které kurz obsahuje, dávají posluchači nové studijně-osobnostní návyky, nezbytné pro studium na teologické fakultě.

    

1.2 Předpoklad pro studium


 • Předpokladem je základní duchovní život student samého a snaha o něj. Pouze ten, kdo usiluje o duchovní život může s užitkem studovat otázky reflexe duchovního života.

  

1.3 Obsah látky


  Obsah látky je rozdělen do 5 modulů s různým počtem tématických okruhů:

  I. Duchovní život • cíl, metoda, prameny spirituální teologie

 • víra jako nová skutečnost

 • křesťanská novost a život církve

 • duchovní a neduchovní

 • trichotomie otců

  II. Duchovní antropologie

 • duchovní antropologie – pojem osoby

 • antropologická pravda o člověku

 • křesťanské povolání

  III. Via positiva (ctnosti)

 • o duchovním otci a duchovním vedení

  IV. Via negativa (boj se zlem)

 • náboženský cit a duchovní život

 • jak překonávat zlo

  V. Modlitba

 • modlitba jako cesta ke sjednocení

      

1.4 Požadavky na studenta


Požadavky jsou stanoveny tak, aby při soustavné práci během celého roku byl dobře připraven k ústní zkoušce.

    

1.4.1 Reflexe z přednášek


  Podle daného harmonogramu předložíte v průběhu roku 5 písemných reflexí z přednášek dle vlastního výběru. Maximální rozsah reflexe je 1800. Reflexi vypracujete podle následující metodiky:

 • obsah přednášky – struktura přednášky a hlavní myšlenky

 • otázky, které ve mně přednáška vyvolala

 • osobní úvaha: co je důležité pro můj osobní duchovní život

Účelem reflexí je bezprostřední komunikace studenta na impulsy z přednášek, zachycují jeho promýšlení poznatků, jejich uspořádání a aktivní rozvíjení.

    

1.4.2 Průběžné studium literatury


  Podle daného harmonogramu předložíte 5 písemných reflexí z tématických okruhů dle vlastního výběru. Každá reflexe musí být z jiného studijního modulu. Maximální rozsah reflexe je 1.800 znaků. Reflexe bude obsahovat tyto body:

 • co je pro mne nové

 • co mění život

 • co si chci zapamatovat

Klíčovým učebním textem je osvědčený manuál Tomáše Špidlíka Prameny světla. V seznamu literatury k jednotlivým tématickým okruhům máte uvedenu další literaturu. Ze studia si připravíte své vlastní poznámky, které budete moci používat během závěrečného kolokvia. Reflexe mají prověřit schopnost správného pochopení textu, rozlišení podstatného od nepodstatného i schopnost aplikace poznaného

    

1.4.3 Práce s distančními oporami


Dle daného harmonogramu vypracujete úkoly, které jsou obsaženy ve studijních textech distančních opor.

Distanční texty reagují na přednášky i studovanou literaturu, rozšiřují poznání, dávají nové inspirace atd.

Harmonogram studia je volen tak, aby se student matérií zabýval systematicky, proto je nutné dodržovat termíny navržené studijním programem; série kratších i delších úkolů a připravené testy jsou pomocí pro studenta tím, že mu ukazují jak pokračuje jeho pochopení látky v průběhu celého studia. Při práci s distančními texty je důležitá pravidelná komunikace s tutorem.

    

1.4.4 Testy na závěr studia příslušného modulu


  Během studia ve vypsaných obdobích absolvujete 5 testů z příslušných modulů. Otázky z testů budou průběžně kontrolovat studium základního manuálu Tomáše Špidlíka Prameny světla. Test bude obsahovat deset otázek.

Test z příslušného modulu:

Z 10 otázek je nutné správně odpovědět 7 a získáte 2 až 3 body.

     

1.4.5 Ústní kolokvium na konci semestru


  Kolokvium bude obsahovat otázky z přednášek a literatury z vypsaných témat.

 • dobrá znalost literatury (viz Seznam tématických okruhů ke kolokviu),

 • schopnost samostatně reflektovat přednášky a prezentovat je při kolokviu,

 • interpretovat prostudované texty a správně je aplikovat na praxi.

Ke kolokviu je třeba se přihlásit ve vypsaných termínech u sekretářky katedry způsobem, který ukládá Studijní a zkušební řád UP .

Přihlásit se ke kolokviu může student až po splnění úkolů 1-4 a získání 50 % bodů z celkového možného počtu

      

1.5 Hodnocení celého předmětu


  

4 body

aktivní přístup ke studiu - 5%

12 bodů

reflexe z kolokvií (přednášek) 15%

12 bodů

reflexe z průběžného studia - 15%

16 bodů

úkoly v příslušných modulech - 20% 

12 bodů

testy na závěr modulu - 15% 

24 bodů

závěrečné ústní kolokvium - 30%

  

1.6 Závěrečné hodnocení


  

prospěla/prospěl

80 - 60 bodů

neprospěla/neprospěl

59 a méně

  

Celkem můžete během akademického roku získat 80 bodů (100%). Na závěrečném kolokviu vám může zkoušející přidělit až 24 bodů (30%) a v průběhu akademického roku můžete studiem ve spolupráci s tutorem získat až 56 bodů. K úspěšnému ukončení kurzu musíte získat minimálně 60 bodů.Pečlivě zvažte, zda je vhodnější získat maximum bodů během studia nebo spoléhat na maximální bodový zisk na kolokviu, u kterého bude mít zkoušející k dispozici vaše předchozí výsledky a podrobný rozpis plnění vašich povinností během studia.

    

1.7 Harmonogram studia


  

Konzultace v Olomouci

7. 10.

9.00 – 11.35 (3 k.)

11. 11.

9.00 – 11.35 (3 k.)

17. 12.

9.00 – 11.35 (3 k.)

Otevření a studium v jednotlivých modulech

1. modul

15. 10. 2006 do 30. 11. 2006

2. modul

15. 11. 2006 do 10. 1. 2007

3. modul

15. 12. 2006 do 31. 3. 2007

4. modul

15. 1. 2007 do 31. 5. 2007

5. modul

15. 2. 2007 do 30. 6. 2007

Odevzdání reflexí (přednáška + reflexe ze studia)

 • pro příslušný modul vždy do konce uzavření modulu

Termíny kolokvií (přesné termíny budou zveřejněny v průběhu roku)

15. 3. – 30. 6. 2007

Řádný termín

1. 7. – 30. 8. 2007

1. opravný termín

1. 9. - 6. 9. 2007

2. opravný termín (komisionální zkouška)

      

1.8 Obsah kurzu


  

1.8.1 Seznam přednášek


 1. Úvod do studia spirituální teologie

 2. Duchovní a neduchovní

 3. Trichotomie otců

 4. Duchovní antropologie – pojem osoby

 5. Křesťanské povolání

 6. O duchovním otci a duchovním vedení

 7. Jak překonávat zlo

 8. Modlitba jako cesta ke sjednocení

 9. Modlitba jako duchovní rozlišování

  

1.8.2 Seznam tématických okruhů ke kolokviu s literaturou


1. Úvod do kurzu Základní pojmy křesťanské spirituality; cíl, metoda, prameny

Text k písemné reflexi: (vybrat jeden z článků)

RUPNIK, M. Spirituální teologie. In Studijní texty z spirituální teologie I. Axiomy duchovního života. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2003, s. 52-74,

nebo Weismayer, J. Život v plnosti. Kostelní Vydří : KN, 1994, s. 7-16.

Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 5-8.

  

2. Víra jako nová skutečnostTexty k písemné reflexi:

HAAS, A. Axiomy nových objevů. In Studijní texty z spirituální teologie I. Axiomy duchovního života. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2003, s. 128-138,

nebo AMBROS, P. Novost církve a v církvi jako pramen nové evangelizace. In AMBROS, P. Teologicky milovat církev. Velehrad – Refugium, 2003, s. 192-210.

Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 12-16.

  

3. Křesťanská novost a život církveText k písemné reflexi:

EVDOKIMOV, P. Etapy duchovního života. Velehrad : Refugium, 2002, s. 50-57,

nebo RUPNIK, M. I. Až se stanou umění a život duchovními. Teologie umění. Velehrad : Refugium, 1997, s. 31-63.

Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 17-29.

  

4. Duchovní a neduchovníText k písemné reflexi:

AMBROS, P. Křesťan a život ve světě. Olomouc : UP, 1998, s. 26-44,

nebo AMBROS, P. Duchovní – neduchovní. In AMBROS, P. Teologicky milovat církev. Velehrad – Refugium, 2003, s. 350-360,

nebo RUPNIK, M. I. Uvedení do duchovního života. Velehrad : Refugium, s. 10-32Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 30-38.

  

5. Trichotomie otcůText k písemné reflexi:

RUPNIK, M. I. Uvedení do duchovního života. Velehrad : Refugium, 2003, s. 33-56.Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 39-56.

  

6. Duchovní antropologie – pojem osobyText k písemné reflexi:

TENACE, M. Vybrané kapitoly z antropologie. Olomouc – Velehrad : Refugium, 11-36,

nebo AMBROS, P. Kam směřuje česká katolická církev. Olomouc : Refugium, s. 196-211.

Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 60-85.

  

7. Antropologická pravda o člověkuText k písemné reflexi:

ŠPIDLÍK, T. Osoba jako účast na trinitární lásce. In AMBROS, P. Fundamentální pastorální teologie. Olomouc : UP, 20022, s. 143-156,

nebo AMBROS, P. Křesťanský Východ – cenný pramen obnovy dnešního světa. In AMBROS, P. Teologicky milovat církev. Velehrad – Refugium, 2003, s. 331-359.

Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 86-112.

  

8. Křesťanské povoláníText k písemné reflexi:

EVDOKIMOV, P. Etapy duchovního života. Velehrad : Refugium, 2002, s. 228-245,

nebo AMBROS, P. Nositelé pastorace – jak se proměníme ve služebníky církve. In AMBROS, P. Teologicky milovat církev. Velehrad – Refugium, 2003, s. 114-124,

nebo TENACE, M. Vybrané kapitoly z antropologie. Olomouc – Velehrad : Refugium, s. 66-93,

nebo ILJIN, I. A. Základy křesťanské kultury. Velehrad : Refugium, 1997, s. 29-35.

Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 113-163.

  

9. O duchovním otci a duchovním vedeníText k písemné reflexi:

RUPNIK, I. M. O duchovním otcovství a rozlišování. Olomouc – Velehrad : Refugium, 2001, s. 19-38,

nebo AMBROS, P. Autorita, poslušnost a moc. In AMBROS, P. Teologicky milovat církev. Velehrad – Refugium, 2003, s. 211-228.

Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 166-263.

  

10. Náboženský cit a duchovní životText k písemné reflexi:

HAMAN, A. Nejsvětější srdce. In Božské srdce. Teologická reflexe. Velehrad : Refugium, s. 64-98,

nebo ŠPIDLÍK, T. Maria v tradici křesťanského východu. Velehrad : Societa, 1994, s. 23-29,

nebo IGNÁC Z LOYOLY, Duchovní cvičení, č. 3313-327. Velehrad : Refugium, 2002, s. 106-111.Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 266-285.

  

11. Jak překonávat zloText k písemné reflexi:

SOLOVJOV, V. Legenda o Antikristu. Velehrad : Refugium, 1996, s. 71-86,

nebo ŠPIDLÍK, T. Jak očistit své srdce. Velehrad : Refugium, 1999, s. 7-32,

nebo RUPNIK, M. I. O duchovním otcovství a rozlišování. Velehrad : Refugium, s. 56-66.Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 286-343.

  

12. Modlitba jako cesta ke sjednoceníText k písemné reflexi:

AMBROS, P. Ignaciánská modlitba. In AMBROS, P. Teologicky milovat církev. Velehrad – Refugium, 2003, s. 418-431, neboAMBROS, P. O modlitbě. Denní modlitba církve na Východě a na Západě. Velehrad : Refugium, 2000, s. 30-43, nebo SOLOVJOV, V. O modlitbě. In SOLOVJOV, V. Duchovní základy života. Velehrad : Refugium, 1996, s. 31-51.

Text ke studiu:

ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Velehrad – Olomouc : Refugium, 2005, s. 346-454.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət