Ana səhifə

Ulusal meslek standardi


Yüklə 266.89 Kb.
səhifə1/3
tarix14.06.2016
ölçüsü266.89 Kb.
  1   2   3
ULUSAL MESLEK STANDARDI

TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 10UMS0097-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 1/12/2010-27772


Meslek:


TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ

Seviye:
4I

Referans Kodu:


10UMS0097-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


02.11.2010 Tarih ve 2010/64 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:


1/12/2010-27772

Revizyon No:


00TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
AMPERMETRE: Bir iletkenden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen aleti,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

EKSENLEME: Taşlamada, takımın dönme ekseninin uygun şekilde ayarlanması işlemini,

ELLEÇLEME: Yüklerin araçlara yüklenmesini, indirilmesini, boşaltılmasını,

FIRDÖNDÜ: Silindirik yüzeylerin taşlanmasında kullanılan ve taşlama yapacak takımların yüzey üzerinde işlem yapmasını sağlayan düzeneği,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

HİDROLİK: Basınç altındaki sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

HONLAMA: Toz haline getirilmiş aşındırıcı taneciklerden oluşan özel taşların, iş parçasının yüzeyine temas ettirilmesiyle, düzgün yüzey kalitesi ve ölçü tamlığı elde edilmesi amacıyla, düşük hızda yapılan talaş kaldırma işlemini,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPARATÖR: İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

KURS BOYU: Talaşlı üretim yapan takım tezgâhlarında talaş kaldırmanın yapıldığı açıklığın ölçü değerini,

LEPLEME: Yuvarlanma veya kayma hareketi yaptırılan aşındırıcı sivri uçlu taneciklerle, hassas talaş kaldırma işlemini,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

MİKROMETRİK BİLEZİK: Talaşlı üretim tezgâhlarında, paso verme sırasında kullanılan ve iş parçasını eksenler boyunca hassas konumlandırmaya ve hareket ettirmeye yarayan gereci,

PASİMETRE: Seri ölçüm için kullanılan, geçerlik-geçmezlik ilkesine dayalı hassas ölçüm aletini,

PASO: Talaşlı üretimde her bir işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın kalınlığını veya miktarını,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SİLİNDİRİK TAŞLAMA: Silindirik parçaların taşlanması işlemini,

TAŞ BİLEME: Taşlama işleminde keskinliğini yitiren bölgelerin bir elmas bileme parçası ile temizlenerek, keskin yüzeylerin yeniden ortaya çıkarılmasını,

TAŞLAMA İŞLEMİ: Taşlama taşı ile aşındırma işlemini,

TAŞLAMA PROGRAMI: Taşlanacak parçanın boyut ve özellikleri ile son ürünün boyut ve özelliklerine göre belli bir sıra dahilinde hazırlanarak uygulanan işlem sırasını,

TAŞLAMA SIVISI: Taşlanacak iş parçasında aşındırmayı kolaylaştırıcı, iş parçası ve aşındırıcı taşlama taşının soğutulması amacıyla kullanılan sıvıyı,

TAŞLAMA TAŞI: Aşındırıcı parçacıkların özel yöntemlerle bir araya getirilmesi ile üretilen aşındırıcıyı,

TAŞLAMA TEZGÂHI: Taşlama işlemi yapabilen konvansiyonel türden veya CNC esaslı makinaları,

TEHLİKE: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durumu,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
 1. MESLEK TANITIMI  1. Meslek Tanımı

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4), çeşitli taşlama takımları ile, verilen teknik resim, kroki veya numuneye göre, çeşitli şekil ve özellikteki malzemeleri istenilen biçim ve yüzey kalitelerine getirmek için yüksek hassasiyetteki taşlama tezgâhları ile honlama ve lepleme donanımlarına kumanda ederek işleyen kişidir. Taşlama işlemleri sırasında hassas toleranslarla çalışma, malzemenin ve taşlama tezgâhının zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Taşlamada işlem sırasının saptanması, işlenecek parçanın özelliklerine göre uygun taş seçimi­nin yapılması, tezgâhlar üzerinde doğru ayarların yapılması, parça veya malzemenin tezgâha uygun yöntemle bağlanması, tezgâh devrinin işleme uygun şekilde ayarlanması, çeşitli açılarda paso verilmesi ve parça veya malzeme ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi, taşlama tezgâh işçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğrulu­ğundan, zamanla­ma­sından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorum­ludur. İşlem­lerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan parça veya malzemelerin teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması, işlemi biten parça veya malzemelerin temizlenip istiflenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın otonom bakım ve temizliğinin yapılması, gerekli aparat ve takımların temini için önerilerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin emniyetinin sağlanması, Taşlama Tezgâh İşçisinin sorumlulukları arasında yer alır.


  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 7224 (Metal parlatıcılar, taşlamacılar ve alet bileyiciler)

  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Taşlama işlemleri, atölye, fabrika veya kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşuları arasında, gürültü, gaz, nem, toz, yağlı ortam, rahatsız edici seviyede ışık ve ses, sıcaklık gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren olumsuzluklar sayılabilir. Taşlama tezgâh işçisi, taşlama işlemleri sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

 1. MESLEK PROFİLİ
  1. Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bil­dir­ir.

A.3.3

Makinaya ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuç­ların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıf­lama­yı yapar.

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğer­le­ri­­ne kullandırır.

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışma­la­rı­nda görev alır.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makina, tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

C.3.2

Tezgâh üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder.

C.3.3

İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere bildirir.

C.4.2

Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət