Ana səhifə

Ulusal meslek standardi


Yüklə 271.45 Kb.
səhifə1/3
tarix09.06.2016
ölçüsü271.45 Kb.
  1   2   3
ULUSAL MESLEK STANDARDI

TAHRİBATLI MUAYENECİ

SEVİYE 5

REFERANS KODU / 10UMS0099-5

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 1/12/2010-27772


Meslek:


TAHRİBATLI MUAYENECİ

Seviye:
5I

Referans Kodu:


10UMS0099-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


02.11.2010 Tarih ve 2010/64 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:


1/12/2010-27772

Revizyon No:


00TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
AKMA NOKTASI/DAYANIMI: Test sırasında üzerine yük uygulanan numunede plastik şekil değiştirmenin başladığı nokta/gerilme değerini,

AŞINMA TESTİ: Testi yapılacak malzemelerin ayarlanan çevresel bir hızla dönen disk üzerine belirli bir kuvvetle bastırılıp, birbirleri üzerinde kaymalarıyla meydana gelen aşınma sonucu, malzemede oluşan ağırlık kaybının ve yüzey pürüzlülük değerlerininin ölçülmesini,

BASMA TESTİ: Malzemenin basma kuvvetine karşı dayanımını ölçmek amacıyla, hazırlanmış bir numunenin üzerine belirli basma kuvveti uygulanarak deforme edilmesi/ezilmesiyle elastiklik sınırının, akma noktasının, akma ve basma dayanımlarının ölçülmesini,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

BURULMA TESTİ: İki ucundan sıkıştırılmış malzemenin bir ucu sabit kalacak şekilde, diğer ucunun ise sabit hızda döndürülmesiyle, malzemeye döndürme momenti uygulanmasını ve burulma değerlerinin ölçülmesini,

ÇEKME NOKTASI/DAYANIMI: Bir çekme testinde maksimum yüke karşılık gelen değeri,

ÇEKME TESTİ: Test numunesi üzerinde çeşitli kuvvetlerde çekme uygulayarak, malze­melerin çekme dayanımları, akma dayanımları, yüzde uzama ve kesit daralmalarının ölçülmesini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DARBE TESTİ: Standartlara uygun hazırlanan numunelerin ani yük/darbelere karşı gösterdiği direncin ölçülmesini,

EĞME TESTİ: İki ucu desteklenen numunenin ortasından uygulanan kuvvet ile eğilme momenti, eğilme miktarı (sehim), eğilme mukavemeti ve elastiklik modülünün ölçülmesini,

EKSTENSİYOMETRE: Malzemelerdeki boyutsal uzama miktarını ölçen gereci,

ELASTİKLİK MODÜLÜ: Bir malzemenin deformasyonunda elastik sınırlar içerisinde ortaya çıkan lineer doğrunun eğimini,

ELLEÇLEME: Yüklerin araçlara yüklenmesini, indirilmesini, boşaltılmasını,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KIRILMA ENERJİSİ: Numunenin, darbe etkisiyle kırılması için gerekli enerjiyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOPMA NOKTASI/GERİLMESİ: Yük uygulanan numunede kopmanın gerçekleştiği nokta/gerilme değerini,

NORM: Tahribatlı test işleminin, numune hazırlama metodunun ve test sonucu değerlen­dirme yönteminin tanımlandığı ulusal ya da uluslararası standartları,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAC: Genellikle kalınlığı 5mm’den küçük, slablardan veya levhadan haddeleme yolu ile üretilen ürünü,

SERTLİK TESTİ: Kendisinden daha sert bir ucun malzeme yüzeyine batırılması/düşürülmesi işlemi sonucunda gösterdiği direncinin ölçülmesini,

SLAB: Sürekli döküm tesislerinde sıvı çeliğin dikdörtgen şeklindeki kalıplara dökülmesi ile elde edilen haddeleme ön malzemesini veya ingotlardan haddeleme yoluyla üretilen dikdörtgen şeklindeki yarı-ürünü,

SÜRÜNME TESTİ: Malzemenin, yüksek sıcaklık ve sabit yük etkisi altında uzama veya gerinme miktarının zamana göre değişiminin ölçülmesini,

ŞERİT-BANT: Genellikle kalınlığı 5mm’den daha ince, slablardan haddeleme yolu ile üretilen dar ve çok uzun ürünü,

TAHRİBATLI MUAYENE: Malzemenin fiziksel yapısında değişiklik oluşturarak yapılan testleri,

TEHLİKE: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durumu,

TEST CİHAZI: Elektronik ve mekanik aksamlı ölçüm ve kontrol düzeneğini,

TEST NUMUNESİ: Malzemeden standartlara uygun, rassal olarak alınan ve malzemenin genel yapısını en iyi temsil eden, çeşitli şekillerdeki ölçüm veya kontrol numunesini,

ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş, üzerinde yapılması gereken işlemler tamam­lan­mış ürünü,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş, ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YORULMA TESTİ: Malzemenin dinamik yükler etkisi altında kırılma ömrünün ölçülmesini

ifade eder.İÇİNDEKİLER


 1. GİRİŞ

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
 1. MESLEK TANITIMI  1. Meslek Tanımı

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5), Mekanik ve elektromekanik test cihazlarını kullanarak çeşitli malzemelerden alınan numunelerin mekanik özelliklerini belirlemek üzere gerekli testleri uygulayan ve sonuçları raporlayan kişidir. Bu işlemler sırasında ilgili tahribatlı test cihazının zarar görmemesi, çevreye zarar veril­memesi ve işlemlerin güvenli ve doğru bir şekilde belirlenen süreler içinde yapılması esastır.

Yapılan test işlemleri sırasında, çeşitli iş istasyonlarından gelen numunelerin norm ve standartlara uygun olarak istenen şartlarda hazırlanması ve test edilmesi, mekanik aksam ve program değişimi ile cihaz ve numune ayarının zamanında ve doğru olarak yapılması, hatalı ölçüm yapılmaması için tekniğine uygun çalışılması ve sonuçların doğru şekilde hesaplanması ile raporlanması, tahribatlı muayenecinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5), genel nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki test işlemlerinin doğruluğundan, zamanla­ma­sından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlan­ma­sından sorumludur. İşlem­lerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan testlerin istenilen normlara uygun olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması Tahribatlı Muayenecinin sorumlulukları arasında yer alır.


  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 3135 (Metal üretim işleri kontrolörleri)

  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

Yangın YönetmeliğiAyrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tahribatlı muayeneci, atölyelerde, fabrikalarda ve test laboratuarlarında oturarak ya da ayakta çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, rahatsız edici seviyede gürültü, titreşim, koku, nem ve çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren durumlar ile test programının seçiminin ve değiştirilmesinin getirdiği karmaşıklıklar sayılabilir. Tahribatlı muayeneci test işlemi sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

 1. MESLEK PROFİLİ
  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır.

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A.1.5

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, toksik veya zararlı diğer tür malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını ve tehlikeli davranışları saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bil­dir­ir.

A.3.3

Makinaya ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

A.4.2

Acil durumlarda güvenlik talimatlarında belirtilen şekilde ilgili görevlilere bildirimlerde bulunur.

A.4.3

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

B.1.2

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuç­ların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıf­lama­yı yapar.

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında uygun kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğer­le­ri­­ne kullandırır.

B.2.4

Dökülme, sızıntı ve sıçramalara karşı kullanılacak uygun donanım ve malzemeyi hazır bulundurur.

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışma­la­rı­na katılır.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makina, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

C.3.2

Test cihazı üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu denetler.

C.3.3

Test işlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir.

C.4.2

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət