Ana səhifə

Ulusal meslek standardi pazarlama elemani


Yüklə 259.65 Kb.
səhifə1/3
tarix22.06.2016
ölçüsü259.65 Kb.
  1   2   3
ULUSAL MESLEK STANDARDI

PAZARLAMA ELEMANI

SEVİYE 4

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …


Meslek:


PAZARLAMA ELEMANI

Seviye:
4I

Referans Kodu:


…………………………………….

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


Ankara Ticaret Odası (ATO)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Ticaret (Satış ve Pazarlama) Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


………… Tarih ve ………. Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:


…………………………………….

Revizyon No:


00TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BT (Bilgi Teknolojileri): Bir işletmenin yönetim ve üretimle ilgili tüm bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin işletilmesinde kullanılan her türlü bilgi-işlem araçlarını ve teknolojilerini,

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA: Belli bir pazarlama hedefine ulaşabilmek için birden fazla pazarlama metodunun bir arada kullanılmasını,

DAĞITIM AĞI ARACILARI: Bir ürünün arz zincirinin her hangi bir aşamasında yer alan, malların mülkiyet ve değer değişimine yol açan kişi ve kuruluşları,

FİZİBİLİTE (FEASYBILITY): Mevcut durum ve kaynaklara göre, herhangi bir girişimin işletme, yöntem, fonksiyon, olası performans, maliyet ve ekonomi yönlerinden, yapılabilirliğini ve uygulanabilirliğini sistematik olarak analiz edip değerlendiren çalışmaları ve raporları,

HEDEF PAZAR: İşletmelerin mallarını satmak için pazarlama çabalarını odaklandırdıkları piyasayı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İSKONTO: Peşin alındığı veya belli şartlara uyulduğu takdirde mal bedelinden yapılan indirimi,

KADEMELİ SATIŞ: Kişiler aracılığıyla bir ürünün dağıtımı ve satışını,

KAMPANYA: Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde düzenlenen indirimli veya taksitli satışı,

KALİTATİF: Bir maddenin hangi element veya bileşiklerden meydana geldiğini inceleyen analiz yöntemini,

KANTİTATİF: Bir maddenin içindekilerin ne olduğunu değil, bu maddenin içinde bulunanların ne kadar olduğunu analiz etmek için kullanılan bir analiz yöntemini,

KİŞİSEL SATIŞ: Bir veya daha fazla potansiyel müşteri ile görüşme, karşılıklı konuşma ve satışı sonuçlandırmayı,

KONSEPT (ÖZ-ÜRÜN /CORE-PRODUCT): Müşterinin ürün veya hizmeti satın alma nedeni/nedenlerini,

KONUMLANDIRMA: Rekabetçi bir ortamda belli bir ürünün diğer rakip ürünlere göre üstün özelliklerinin o ürünün tüketicileri tarafından ortaya konmasını,

KREATİF: Yaratıcı, özgünü

LANSMAN: Yeni bir ürün ya da hizmetin tanıtımı amacıyla yürütülen faaliyetler bütününü,

MARKA DEĞERİ: Marka değeri, marka sahibinin bir markanın kullanımından sağlayabileceği gelecekteki bütün finansal faydaların bu günkü değerini,

MARKA: Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işareti,

MUADİL ÜRÜN: Eşit, denk, eş değer ürünü,

MÜŞTERİ PROFİLİ: İşletmenin müşterilerine ait detaylı dökümanlarını,

PATENT: Her hangi bir süreç, yöntem veya aletin patent ofisi tarafından yeni icat edilmiş olduğu kabul edilip yasalar ile korunmasını,

PAZAR: Mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu, alıcıların ve satıcıların karşılaştıkları, malların sahipliğinin değişiminin yapıldığı yeri,

PAZARLAMA: Müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğinin planlaması işlemini,

PAZARLAMA KARMASI: Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion) kavramlarından oluşan pazarlamanın “4P” ‘sini,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TUTUNDURMA: Hedef kitleyi üründen, işletmeden, hizmetlerden, yapılan çalışmalardan haberdar etmek için ve olumlu bir imajın doğmasını sağlamak, var olan imajı pekiştirmek, kötü imajı değiştirmek yönünde yapılan bilinçli, planlanmış, değişik kanallar aracılığıyla yürütülen faaliyetler bütününü

ifade eder.

 

İÇİNDEKİLER


 1. GİRİŞ

Pazarlama Elemanı (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanmıştır.

Pazarlama Elemanı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ticaret (Satış ve Pazarlama) Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
 1. MESLEK TANITIMI  1. Meslek Tanımı

Pazarlama Elemanı (Seviye 4), birim yöneticisinin tam nezareti altında, iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, pazarlama planını uygulayan, ürün/hizmet geliştirme çalışmalarına katkıda bulunan, fiziksel dağıtım işlemlerini yürüten, müşteri ilişkilerini destekleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.


  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 4110 (Genel büro elemanları)

  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.


  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

4458 sayılı Gümrük Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Kanunu

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

492 sayılı Harçlar Kanunu

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmelik


Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Pazarlama Elemanı (Seviye 4) her türlü ürün ve hizmet sunan işletmelerde çalışabilir. Çalışma ortamı, genellikle büro ortamı olmakla birlikte işlerin özelliğine göre de üretim veya hizmet ortamlarında çalışmaları ve seyahat etmeleri gerekebilir . Büro odaklı çalışmalarda analitik ve dokümanter çalışmalar ile iletişim yoğunluklu faaliyetler söz konusudur. Bu tarz çalışmaya bağlı olarak yoğun bilgi iletişim teknolojisi araçları kullanılmaktadır.

Pazarlama Elemanı (Seviye 4), genellikle masa başında oturarak çalışır. Büro ortamında çoğunlukla oturarak çalışmadan kaynaklanan kas ve eklem sorunlarıyla karşılaşma, uzun süreli bilgisayar kullanımından kaynaklı göz bozuklukları riski olabilir.

Hizmet/üretim sahalarında bulunduğunda, hareket halinde ve ayakta olabilir. Üretim sahalarındaki çalışma ortamlarında bulunduğunda gürültü, toz, kimyasallar gibi unsurlardan etkilenme olasılıkları az da olsa söz konusudur. Bu nedenlerle üretim sahalarında, diğer üretim personeli gibi kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi iş yoğunluğuna ve süreçte ortaya çıkan güçlüklerin çözümlerine göre esnek çalışma saatlerini gerekli kılar. Öte yandan pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, içerdiği çalışma koşulları ve o iş alanının özelliğine göre sektör bilgisi, yabancı dil gibi farklı özellikleri de gerektirir.  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

 1. MESLEK PROFİLİ
  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İşyeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek
(devamı var)


A.1

Pazarlama biriminde İSG kurallarının uygulanmasına katkı vermek

A.1.1

Pazarlama birimi ofisinde gereken/talep edilen ikaz ve yönlendirme levhalarını uygun şekilde asar.

A.1.2

Pazarlama birimi ofisinde işletmenin talimatlarına göre yangın önlemlerini uygular.

A.1.3

Üretim yapan işletmelerde ve üretim sahalarında prosedürlerle tanımlanmış kişisel İSG önlemlerini alır.

A.2

Acil durum prosedürlerinin uygulanmasına iştirak etmek

A.2.1

İSG kurulu kararlarına göre acil durum ekiplerinin çalışmalarına katılır.

A.2.2

Acil durum tatbikatlarına yapılan planlamalara göre katılır.

A.2.3

Birim acil tahliye kapılarını ve merdivenlerini işlevsel bulundurur.

A.2.4

Acil durum anında görevleri kapsamında müdahalelere iştirak eder.

A.2.5

Aldığı eğitime göre gerekli durumda ilkyardım müdahalesinde bulunur.

A.3

Pazarlama biriminde çevre güvenliği kurallarının uygulamasını desteklemek
(devamı var)

A.3.1

Ürün/ hizmetin pazarlama süreçlerinde yasal düzenlemelerde belirtilen çevre güvenliği ölçütlerini ve prosedürlerine dair işlemleri, işletme talimatlarına ve amirin yönlendirmesine göre uygular.

A.3.2

Ürün/hizmetin çevre güvenliği riski halinde riski önleyici çalışmaları yasal düzenlemelerde belirtilen çevre güvenliği ölçütlerine göre yürütür.

A.3.3

Ofis atıklarını firmanın prosedürlerine göre bertaraf eder.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İşyeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemekA.3

Pazarlama biriminde çevre güvenliği kurallarının uygulamasını desteklemek

A.3.4

Ofis ekipmanlarının talimatlarına uygun şekilde kullanır.

A.4

İşletmenin yönetim sistemlerinin belgelendirilmesine yardım etmek

A.4.1

Değerlendirme sürecinde amir tarafından talep edilen bilgi, belge hazırlama ve diğer ilgili hazırlıklara yönelik işlemleri yürütür.

A.4.2

Pazarlama süreçlerinin yönetim sistemleri gereklerine göre yapılan uygulamaların kayıtlarını tutar.

A.4.3

Pazarlama süreçlerinin sistem gereklerine göre yapılan iç denetiminde verilen görevleri yerine getirir.

A.4.4

Pazarlama süreçlerinin sistem gereklerine göre yapılan dış denetimlerinde, verilen göreve göre denetçilere nezaret eder.

A.5

Kalite standartlarına ilişkin yönetim sistemlerinin pazarlama süreçlerinde uygulanmasına katkı vermek

A.5.1

Pazarlama süreçlerini işletmenin yönetim sistemleri talimatlarına uygun olarak yürütür.

A.5.2

Pazarlama süreçleri uygulamalarının kayıtlarını yönetim sistemleri gereklerine göre tutar.

A.5.3

Pazarlama sürecine ilişkin yapılan kalite denetimleri sonucunda, iyileştirme çalışmaları için olumsuzlukları giderici önerilerde bulunur.

A.5.4

Pazarlama sürecine ilişkin yapılan kalite denetimleri sonucunda, olumsuzlukları giderici iyileştirme çalışmalarını verilen görevlere göre destekler.

A.6

BT tabanlı kurumsal kaynak planlama sistemlerini kullanmak

A.6.1

Pazarlamada BT tabanlı kurumsal kaynak planlama sisteminin kullanımına ilişkin eğitimlere işletmenin görevlendirmesine göre katılır.

A.6.2

İşletme tarafından sağlanan BT tabanlı kurumsal kaynak planlama sistemini; pazarlama ile ilgili yürüttüğü işlemlerde, sistemin teknik özelliklerine ve yönergelerine göre kullanır.
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

İş organizasyonu yapmak

(devamı var)B.1

İş programını hazırlamak

B.1.1

İşletmece belirlenen pazarlama planından yapması gereken işleri bir önceki iş programının gerçekleşme durumuna göre belirler.

B.1.2

Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri hakkında bilgiler toplar.

B.1.3

İşletmenin ilgili birimlerinden planlamaya dâhil edileceği ürün özellikleri, stok maliyeti gibi konularda analizler yaparak iş programının veri tabanını oluşturur.

B.1.4

Satış biriminden pazarlaması yapılan ürünlere ilişkin gerçekleşen satışın son durumu, karşılaşılan sorunlar vb. hakkında bilgileri toplayarak pazarlama aktivite planını hazırlar.

B.1.5

Pazarlama planı takvimi ile yapacağı işleri ilişkilendirir.

B.1.6

Hazırladığı iş programı hakkında amirini bilgilendirir.

B.2

Birim içi düzenlenen toplantılara katılmak

B.2.1

Birim içinde katılacağı toplantının gündemine göre ilgili belge, doküman ve raporları hazırlar.

B.2.2

Yürüttüğü faaliyetler hakkında birim elemanlarını bilgilendirir.

B.2.3

Yürüttüğü faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.

B.2.4

Toplantıda alınan kararları raporlayarak iş planına yansıtır.

B.3

Pazarlama birimi için gerekli araç-gereç, malzeme, donanım ve hizmetler için talepte bulunmak

B.3.1

Pazarlama biriminin satış dâhil tüm aşamalarda ihtiyacı olan tanıtım malzemeleri, bilgilendirme formaları, internet sitesi, e-posta sistemleri, sponsorluklar gibi araç-gereç, malzeme ve donanım ihtiyaçlarını belirler.

B.3.2

Belirlediği araç-gereç, malzeme ve donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi hususunu amirin onayına sunar.

B.3.3

Temin edilen araç-gereç, malzeme ve donanımın amaca uygunluğunu değerlendirerek sonuçları amire bildirir.
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət