Ana səhifə

TÜrk standardlari enstiTÜSÜ YÖnetim sistemleri belgelendirme usul ve esaslari


Yüklə 154.69 Kb.
səhifə1/3
tarix13.06.2016
ölçüsü154.69 Kb.
  1   2   3


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ


YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI


Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı

Yürürlük Tarihi : 05/05/2014

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve TariflerAmaç
MADDE 1- (1)Belgelendirme Yönergesinin 1 inci madddesi hükmüne ek olarak;

(2) Bu Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları, TSE’nin, TS ISO/IEC 17021 standardına uygun olarak, Türkiye’de ve uluslararası alanda yapmakta olduğu yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında düzenlenen ve ekte belirtilen belgeler varsa bunlarla ilişkilendirilmiş markaların kullanılma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1)Bu Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları, Türk Standartları Enstitüsü’nün yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar. Bu usul ve esaslar kapsamına giren yönetim sistemleri belgelendirme markaları ve belgeleri ekte verilmiştir.
Dayanak
MADDE 3- (1)Bu Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları, TSE Belgelendirme Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve tarifler
MADDE 4-(1) Belgelendirme Yönergesinin 4 üncü maddesi hükmüne ek olarak;


 1. Bu Yönetim Sistemleri Usul ve Esaslarında geçen ;
 1. Belgelendirme Planı : Belgelendirme faaliyeti bazında, başvurunun alınmasından belge kararı ve ara kontrol dahil belgelendirme sonrası işlemlere ait uygulamaların tanımlandığı dokümandır.
 1. Belgelendirme Kriteri: Belgelendirme amacıyla kullanılabilecek standartın bulunmadığı konularda, yayınlanıncaya kadar belgelendirmeye esas teşkil etmek üzere, mevcut teknolojik bilgi seviyesi, sistemün özellikleri ve ülkemizin şartları dikkate alınarak TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı tarafından yayınlanmış dokümanı 1. Taslak Belgelendirme Kriteri: Mevcut TSEK belgelendirmesi çok önceden yapılmış ancak TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı tarafından yayınlanmış TSEK kriteri bulunmayan konularla sınırlı olmak üzere, TSE tarafından Standard/TSEK Kriteri yayınlanıncaya kadar belgelendirmeye esas teşkil etmek üzere, mevcut teknolojik gelişmelere göre sistemün özellikleri dikkate alınarak TSE Belgelendirme Merkezi tarafından yayınlanmış taslak belgelendirme kriteri dokümanı 1. Tetkik bulguları tanımlamaları

-Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır.

-Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Sistem Standard şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklardır.

-Gözlemler ; tetkik heyetinin bir sonraki tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerdir.


 1. Yönetim sistemleri kısaltmaları
 • KYS : Kalite Yönetim Sistemi

 • SB : Sistem Belgesi

 • ÇYS : Çevre Yönetim Sistemi

 • İSG : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 • GGYS : Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 • TYS : Tıbbı Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi.

 • BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • MMYS : Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

 • EYS : Enerji Yönetim Sistemi

 • PYS : Prefabrik Yönetim Sistemi

 • FSSC : Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirilmesi

 • HYS : Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi

 • SYS : Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

 • İSY : Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

 • EHY :Yaygın Eğitim ve Öğretim için Öğrenme Hizmetleri- Hizmet Sağlayıcıları İçin Temel Şartlar

 • SKS : Sağlık Hizmetleri- Kalite Yönetim Sistemi

 • TZS : Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

 • YHA :Yeşil Hava Alanı Projesi

 • GMP : İyi Üretim Uygulamaları

 • RYD : Risk Yönetimi Doğrulama

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
MADDE 5- (1) Belgelendirme Yönergesi’nin 5 inci ve 6 ncı maddelerine ek olarak;
(2)TSE tarafından yürütülen Yönetim Sistemleri belgelendirme faaliyetleri, ekte belirtilen belgeler varsa bunlarla ilişkilendirilmiş markalar için uygulama dokümanlarını içeren ilgili yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelendirme Organları
Karar organı
MADDE 6- (1)Belgelendirme Yönergesi’ nin 8 nci maddesine ek olarak;

(2)Yürütme Komitesi


Tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, Yönetim Sistemleri belgelendirme faaliyetleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşturulan, başkan ve başkan vekillerinin TSE personeli içinden seçilen ve TSE Başkanı tarafından atanan karar organıdır. Yürütme Komitesi görev ve yetkileri ilgili görev tanımında belirtilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belgelendirme İşlemleri

Başvuru şartları ve kabulü
MADDE 7- (1) Belgelendirme Yönergesi’nin 12 nci maddesine ek olarak;
(2) TSE’ de yürütülen Yönetim Sistemleri Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin kuruluşların başvuruları için gerekli belgeler Başvuru Formunda tanımlanmıştır.
(3)Bu kurallar kapsamındaki yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü aşağıdaki usullerle yapılır:


 1. Başvuru formunun kuruluşun gerçek durumunu gösterecek şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurulması

 2. Yönetim Sistemlerine ait başvuru için gerekli belgeler listesindeki belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir.

 3. TSE Yönetim Sistemi Belgelendirme Başvuru Formunun doldurulması, ilgili Belgelendirme Müdürlüklerine başvuruda bulunulması, TSE Belgelendirme Yönergesi, Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları ve TSE Sistem Belgelendirme Ücretlerinin tüm şartlarının kuruluşlar tarafından kabul edildiğini gösterir. Kuruluş farklı tüzel kişiliğe sahip tesisleri için ayrı başvuru formları doldurur ve ayrı başvuru ücretlerini öder.

 4. Başvurunun ön değerlendirilmesi sonucunda, Başvuru formunda belirtilen dokümanlar yeterli bulunduğunda, kuruluşların başvuru dosyaları kabul edilir. Başvuru dokümanları yeterli bulunmadığında, kuruluşa yazılı olarak bilgi verilir. 6 ay içinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru iptal edilir. Bu durumda olan kuruluş yeniden başvuruda bulunduğunda, kuruluştan Başvuru ve Dosya Tetkik Ücreti tekrar alınır. Başvurudan vazgeçen kuruluşların Başvuru ve Dosya Tetkik Ücreti iade edilmez.

 5. Başvuru sahibinin belgelendirme sürecinin devam ettiğine dair talep ettiği yazılar, Başvurunun ön değerlendirilmesi yapılması ve başvurunun kabul edilmesi durumunda ”Başvuru ve Dosya İnceleme Ücreti” alınarak düzenlenir.

 6. BGYS Başvurularında kuruluş bir takım dokümanlarını güvenlik gerekçesi ile teslim etmiyorsa bu durum ilgili belgelendirme birimi tarafından değerlendirilir. PYS Başvuru dokümanları yeterli bulunan kuruluşların tasarım ve proje onayının gerçekleşmesi için TPB (Türkiye Prefabrik Birliği) ye yazı ile bildirilir. İki ay içerisinde TPB den olumlu veya olumsuz proje raporu TSE ye gönderilir. Sonucun olumsuz çıkması halinde Kuruluşa 3 (üç) ay içerisinde tekrar Başvuru edemeyecekleri TSE tarafından yazıyla bildirilir. Olumlu çıkması halinde ilgili Belgelendirme Müdürlüğü tarafından aylık taslak plana dahil edilir.

 7. Belgelendirme yapma imkânı olmadığı hallerde belgelendirme biriminin teklifi, BM Başkanının onayıyla belgelendirme başvurusu reddedilebilir.

 8. Başvuru sahibinin Türkiye ve KKTC dışında olması halinde, belge/marka kullanma ücretinin tahsili her yıl peşin olarak yapılır.

 9. Başvuru sahibinin talep etmesi halinde, uyguladığı yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek amacıyla belgelendirmeye esas teşkil etmeyen tetkik gerçekleştirilebilir. Tetkik sonucunda ön tetkik raporu düzenlenir. Bu rapor sonuçları belgelendirme kararını bağlamaz.

Tetkik

MADDE 8- (1)Belgelendirme Yönergesi’nin 13 ünci ve 14 incı maddelerine ek olarak; Ayrıca aşağıda belirtilen şartlara uyulur.
(2)Belgelendirme tetkikleri Aşama I ve Aşama II (Belgelendirme) olarak gerçekleştirilir. Aşama I tetkikler başvurulan standard ve başvuran kuruluşun risk gurubuna göre masa başında veya kuruluşun sahasında gerçekleştirilebilir. Aşama I ve Aşama II (Belgelendirme) tetkikleri birbirini takip edecek şekilde planlanabilir. Aşama I tetkiki yönetim sistemi ve risk grubuna göre masa başı ya da kuruluş sahasında planlanır. Ancak Aşama I tetkiki sırasında uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, tespit edilen uygunsuzluğun kapatılması için öngörülen süre sonuna kadar Aşama II (Belgelendirme) tetkiki gerçekleştirilmez.

(3) Masa Başında Yapılabilecek Aşama I Tetkiki

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinde düşük ve orta risk guruplarında,

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinde sınırlı ve düşük risk gruplarında,

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,

TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Kalite Yönetim Sistemi,

TSE K 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Yönetim Sistemi,

TS ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,

TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi,

TS ISO 31000 Risk Yönetimi Doğrulama

TS ISO 22301 Toplumsal Güvenlik- İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,

TS EN ISO 22716 Kozmetikler-İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

TS ISO 29990 Yaygın Eğitim ve Öğretim için Öğrenme Hizmetleri- Hizmet Sağlayıcıları İçin Temel Şartlar

Belgelendirme tetkiklerinin tümünde Aşama I tetkikleri masa başında yapılabilir.


(4) 3 üncü fıkrada yazılı yönetim sistemlerine ilişkin Aşama I tetkikleri baş tetkik görevlisi tarafından gerekli görüldüğünde ilgili belgelendirme biriminin onayı ile sahada da yapılabilir.

Masa başında yapılan Aşama I tetkiki sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, önceden planlanmış olan Aşama II (Belgelendirme) tetkiki gerçekleştirilmez. Hazırlanan rapor Uygunsuzluk Raporları ile beraber Yürütme Komitesine en geç 15 gün içinde sunulur. Uygunsuzluklar ile ilgili verilecek termin 6 (altı) ayı aşamaz. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için öngörülen süre sonunda Aşama II (Belgelendirme) tetkiki planlanır. Aşama I ve Aşama II (Belgelendirme) tetkiki arasındaki süre 6 (altı)ayı aşamaz. 6(altı) ayı aşan durumlarda başvuru iptal edilir. Aşama I tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzlukların takibi ve kapatılması Aşama II (Belgelendirme) tetkiki sırasında yapılır. Masa başında yapılan Aşama I tetkiki sırasında uygunsuzluk tespit edilmediği takdirde, Aşama I tetkikini gerçekleştiren Baş Tetkik Görevlisi kararı ile daha önceden planlanmış olan Aşama II (Belgelendirme) tetkiki gerçekleştirilir.(5)Sahada Yapılacak Aşama I Tetkikleri
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinde yüksek ve en yüksek risk guruplarında,

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinde özel, orta ve yüksek risk guruplarında,

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ,

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi,

TS ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi,

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri-Kalite Yönetim Sistemi

IQNet SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemibelgelendirme tetkiklerinin tümünde Aşama I tetkikleri sahada yapılır.
(6)Sahada yapılan Aşama I tetkiki sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, önceden planlanmış olan Belgelendirme (Aşama II) tetkiki gerçekleştirilmez, hazırlanan rapor Uygunsuzluk Raporları ile beraber Yürütme Komitesine en geç 15 (onbeş) gün içinde sunulur.
Uygunsuzluklar ile ilgili verilecek termin 6 (altı) ayı aşamaz. Kuruluşta tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için öngörülen sure sonunda ilgili Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Belgelendirme (Aşama II) tetkiki planlanır.
Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) tetkikleri arasındaki süre 6 (altı) ayı aşamaz. 6 (altı) ayı aşan durumlarda Aşama I tetkiki yeniden planlanır. Sahada yapılan Aşama I tetkiki sırasında uygunsuzluk tespit edilmediği taktirde, Aşama I tetkikini gerçekleştiren Baş Tetkik Görevlisi kararı ile, daha önceden planlanmış olan Belgelendirme (Aşama II) tetkiki gerçekleştirilir. Aşama I tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzlukların takibi ve kapatılması Belgelendirme (Aşama II) tetkiki sırasında yapılır. Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) tetkiklerinin birbiri ardına planlanması, Belgelendirme (Aşama II) tetkikinin kesin olarak gerçekleştirileceği anlamına gelmez. Aşama I tetkiki sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiği taktirde Belgelendirme (Aşama II) tetkiki, tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi ön görülen süre sonuna kadar ertelenir. Bu süre hiçbir zaman 6 (altı) ayı aşamaz.
(7)Kuruluş tarafından heyet ve taslak programın kabul görmesi durumunda tetkik gerçekleştirilir. Tetkik Heyetinin veya taslak programın kabul görmemesi durumunda, kuruluş nedenlerini yazılı olarak açıklar. Kuruluşun gerekçeleri İlgili Belgelendirme birimi tarafından değerlendirilir. Gerekçelerin haklı bulunması durumunda, heyette değişiklik yapılır. Kuruluşun tetkik planındaki değişiklik önerisi baş tetkikçi tarafından değerlendirilir. Tetkik Heyeti ve tetkik Planı için kuruluştan teyit gelmeden tetkik gerçekleştirilemez. TSE’den kaynaklanan herhangi bir nedenle teyit alınan tetkik heyeti üyelerinde değişiklik söz konusu olduğunda yeni özgeçmişler için tekrar teyit alınır. Gerek duyulduğunda üzerinde anlaşma sağlanan tetkik tarihleri her iki tarafın da talebiyle değiştirilebilir.

(8)Kuruluşun başvuruda bulunduğu tarih itibari ile Aşama I tetkiki (saha) 6 (altı) ay içinde kuruluş tarafından kabul edilmez ve/veya Aşama I tetkikinden (saha veya masa başı) itibaren 6 (altı) ay içinde belgelendirme tetkiki(Aşama II) kuruluş tarafından kabul edilmeyerek ertelenir ise kuruluşun başvurusu iptal edilir. Ancak mücbir sebepler durumunda bu süre ilgili Yürütme Komitesi kararı ile 1 (bir) yıla kadar uzatılabilir. Başvurusu iptal Kuruluş talebi ile de yapılabilir. Başvuru iptal edilen kuruluşların dosyaları iade edilir. Dosyası iade edilen ve başvurusu düşen kuruluşun yeniden başvurusu halinde, başvuru ve doküman inceleme ücreti yeniden tahakkuk ettirilir.

(9)Tetkik Heyeti, tetkik sonucunda elde edilen bulguları gözden geçirir; standard şartlarına göre uygunsuzluklar tespit edilir ise uygunsuzluğu tanımlayan Uygunsuzluk Raporu/Raporları hazırlar. Uygunsuzluk Raporlarında tespit edilen uygunsuzluğun kategorisi belirtilir.

(10)Uygunsuzluk Raporlarında, Düzeltici Faaliyetlerin kapsamı ve tamamlama süreleri Tetkik Heyeti ve Kuruluş Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir. Tetkik Raporu ve ekleri Tetkik Heyeti ve Kuruluş Yönetim Temsilcisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Kuruluşun imzadan imtina etmesi durumunda Baş Tetkikçi bu durumu Tetkik Raporunda belirtir. Konu ile Yürütme Komitesi kararı kuruluşa bildirilir. Kuruluşun karara itirazı, Yürütme Komitesi kararının tebliğ tarihini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde yapılırsa itiraz değerlendirilmek üzere ilgili İtiraz, Şikayet ve Uyuşmazlık Komitesine sunulur.

(11) Baş Tetkik Görevlisi tetkik esnasında tetkik süresini etkileyebilecek durumlarla karşılaştığında Belgelendirme Müdürlüğü ile koordineli olarak kuruluşun teyidini almak koşulu ile tetkik süresini değiştirebilir.

(12) Kuruluşta gerçekleştirilen tetkike ait Tetkik raporlarındaki uygunsuzluklar için verilen düzeltici faaliyet süresi 6 aydan uzun tutulamaz. Majör veya Minör uygunsuzluklar için Takip Tetkiki önerilmemişse, kuruluş düzeltici faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri uygunsuzluğun kapatılabilmesi amacıyla Yürütme Komitesine sunulmak üzere ilgili Baş Tetkik Görevlisine veya ilgili Belgelendirme Müdürlüğü’ne göndermekle yükümlüdür.

(13)Tetkiklerde uygunsuzluk bulunması hali gerçekleştirilecek işlemler ve Takip tetkiki gerçekleştirilmesi, bu Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esaslarının ilgili maddesine göre gerçekleştirilir.
(14) Kuruluş Yürütme Komitesi karar tarihini takiben 6 (altı) aylık süre içinde takip tetkiki yapılabilmesi için teyit vermez ise başvurusu iptal edilir.
(15) PYS Belgelendirme tetkiklerinde en az bir aktif şantiyesi bulunmalıdır.
Gözden geçirme ve değerlendirme
Madde 9-(1)Gözden Geçirme ve Değerlendirme hususunda Belgelendirme Yönergesi’nin 16 ncı maddesi hükümlerine ek olarak ilgili yönetim sistemi dokümanlarına göre uygulanır.
Belgelendirme işlemlerinin durdurulması ve işlemden kaldırılması
MADDE 10- (1)Belgelendirme işlemlerinin durdurulması ve işlemden kaldırılmasıhususunda Belgelendirme Yönergesi’nin 17 nci maddesi hükümlerine ek olarak aşağıda belirtilen şartlara uyulur:
(2)Kuruluşta Tetkiki gerçekleştirmenin güçlüğü anlaşılırsa, Baş Tetkik Görevlisi bunun nedenlerini kuruluş Yönetim Temsilcisine bildirir ve tetkiki durdurarak tutanak düzenler. İlgili Belgelendirme Müdürlüğü tarafından ön yazı, fatura ve tutanağın bir nüshası kuruluşa gönderilir.

(3)Kuruluş TSE’ ye başvuruda bulunduğu tarihten itibaren 2 ay içerisinde TPB’ ye projelerini sunmaz veya TPB ne ödemesi gereken ücretleri ödemez ise Başvuru iptal olur. TSE ye ve TPB ye yapılmış ödemeler iade edilmez. Kuruluş TSE ye belgelendirme için başvurduğu tarihten itibaren 1(bir) yıl içerisinde TPB tarafından proje raporu olumlu bulunmaz ise başvuru iptal edilmiş sayılır. TPB tarafından uygun bulunan Kuruluş proje raporu TSE ye ulaştıktan sonraki 6 ay içerisinde kuruluşun tetkiki kabul etmemesi halinde başvuru iptal edilir. Ancak mücbir sebepler durumunda bu süre Yürütme Komitesi kararı ile 1 yıla kadar uzatılabilir. Başvurunun iptali Kuruluş talebi ile de yapılabilir. Başvurusu iptal edilen kuruluşların dosyaları iade edilir. Dosyası iade edilen ve başvurusu düşen kuruluşun yeniden başvurusu halinde, Başvuru ve doküman inceleme ücreti yeniden tahakkuk ettirilir.

Bu tip kuruluşların başvuruları yeni başvuru olarak değerlendirilir, eski başvuru numaraları iptal edilerek yeni dosya numarası açılır.


Sözleşmenin akdi ve belgenin düzenlenmesi
MADDE 11- (1) Sözleşmenin Akdi ve Belgenin düzenlenmesi hususunda Belgelendirme Yönergesi’nin 18 incı maddesi hükümlerine ek olarak; Ayrıca aşağıda belirtilen şartlara uyulur.
(2)Başvuruda bulunan kuruluş gerçekleştirilen tetkik sonucu yönetim sisteminin ilgili standard şartlarına uygun olduğunun veya takip denetimi gerekmeden uygun hale getirileceğinin belirlenmesi ve TSE Yürütme Komitesinin olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır. Belge tarihi olarak ilgili Yürütme Komitesi karar tarihi esas alınır.

(3)TSE ve kuruluş yetkililerince TSE Yönetim Sistemi Belge Sözleşmesinin imzalanması ve kuruluşa gönderilen fatura bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun ilgili Belgelendirme Müdürlüğü’ne ulaştırılmasından sonra Yönetim Sistemi Belgesi kuruluşa teslim edilir. Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Kapsam değişikliği, adres değişikliği ve unvan değişikliği tetkiklerinde belge süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz, ilk belge tarihi, belgenin geçerlilik süresi için baz alınır ve yapılan değişiklikle ilgili yeni belge sözleşmesi imzalanır. Kapsam Değişikliği yapıldığında Belgelendirme Tetkiki veya Belge Yenileme Tetkiki sonucu hazırlanan sözleşme hükümleri aynen geçerlidir. Ancak yeniden sözleşme yapılarak kapsam değişikliği tarihi belirtilir.

(4)TSE ile sözleşme akdeden kuruluş, belgeyi ancak tetkik edilen ve belgede adı geçen üretim/hizmet yeri/yerleri için kullanılabilir. Başvuran kuruluşun organizasyonunda farklı yerlerde teşkilatlanma var ise ilgili Belgelendirme Müdürleri tarafından tetkik, tüm sistemin uygunluğunu tespit edebilecek şekilde örnekleme yapılarak ilgili dokümanlar çerçevesinde planlanır ve gerçekleştirilmesi sağlanır. Düzenlenen belgede kuruluşun Merkez adresi veya kuruluş tarafından belirtilecek irtibat adresi esas alınır.

(5)Belge, Yönetim Sistemleri Belgelendirme başvurusu yapılan kapsama verilmiş olup, bu kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip TSE tarafından yazılı olarak ikaz edildiği halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kuruluşlar hakkında bu Usul ve Esasların Madde 25 ve/veya Madde 26 hükümlerine göre işlem yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Belgelendirme Sonrası İşlemler

Kapsam değişikliği
MADDE 12– (1)Kapsam değişikliği hususunda Belgelendirme Yönergesi’nin 19 uncu maddesi hükümlerine ek olarak aşağıda belirtilen şartlara uyulur;
(2)Kuruluş sahip olduğu belgenin kapsamında genişletme veya daraltma talebinde bulunabilir.

(3) Kapsam Değişikliği Tetkiklerinde, dokümanların incelenmesi ilgili Belgelendirme Müdürlükleri’nce yapılır. Başvuru ve Dosya İnceleme Ücreti alınmaz. Kapsam Değişikliği Tetkiki sonucunda; Yürütme Komitesi kararı doğrultusunda kapsam genişletme veya daraltmaya karar verilir ise, eski belge kuruluştan geri istenerek yeni belge hazırlanır.

Belge üzerindeki bilgilerde değişiklik, belge sahibinin marka, adres, unvan ve/veya statü değişikliği
MADDE 13-(1)Belge üzerindeki bilgilerde değişiklik, belge sahibinin marka, adres, unvan ve/veya statü değişikliği hususunda Belgelendirme Yönergesi’nin 20 inci maddesi hükümlerine ek olarak; Ayrıca aşağıda belirtilen şartlara uyulur.
(2)Kuruluş Yönetim Sistemi uygulamalarındaki, organizasyonel değişiklikleri, ünvan değişikliklerini, adres değişikliklerini, tüzel kişilik değişikliklerini ve Başvuru Formunda yer alan bilgilerden herhangi birindeki her türlü değişikliği takip eden bir ay içerisinde ilgili Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Yapılan değişiklikler kapsamında;

 • Yeniden yapılanma (kuruluş üst yönetiminin değişmesi, organizasyonel değişiklikler, tüzel kişilik değişikliği, şirket evlilikleri, üretim/hizmet kapsamının tamamen değişmesi)

 • Adres değişikliği, unvan değişikliği

durumlarında ve bu değişikliğin ürün/hizmet sunumunu etkilemesi söz konusu olduğunda tetkik gerçekleştirilir. Kuruluşta gerektiğinde tam tetkik gerçekleştirilir ve eski belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir. Yapılan değişiklikler neticesinde yeni bir tetkik gerekip gerekmediği ilgili Belgelendirme Müdürlüğü tarafından karara bağlanarak kuruluşa bildirilir.

(3)Kuruluş adres değişikliğinin gerektirdiği dokümantasyon değişikliklerini, Türk Standardları Enstitüsü’ne ibraz etmek zorundadır.

(4)Adres değişikliğinin faaliyet alanını etkilemesi durumunda kuruluşta tam tetkik gerçekleştirilir ve eski belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir. Adres değişikliğinin faaliyet alanını etkilememesi durumunda yürütme komitesi kararı ile belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.

(5)FSSC 22000 belgelendirmelerinde, kuruluş ürün güvenliği, yükümlülükleri veya ürün geri çağırma durumlarındaki yasal değişimleri 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

Belge alan kuruluşun gıda güvenliği ve yasal gıda mevzuatına aykırılıktan dolayı bir dava açılması durumunda veya geri çağırma durumunda kuruluş ilgili müdürlüğü derhal bilgilendirmelidir. İlgili belgelendirme müdürlükleri kendisine iletilen konuyu değerlendirmeli gerekli çalışmalara başlamalı ve belge ile ilgili yapılması gerekenlere karar vermelidir.


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət