Ana səhifə

TÜrk ekonomi bankasi a.Ş.'NİN


Yüklə 73.2 Kb.
tarix23.06.2016
ölçüsü73.2 Kb.
ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME …………… TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, ……………. TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.

BU ALT FON TARAFINDAN HEDEFLENEN % 100 ANAPARA KORUMASI KESİN BİR TAAHHÜT NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR VE ALT FONUN YATIRIM DÖNEMİNİN SONUNDA GERÇEKLEŞMEME RİSKİ BULUNMAKTADIR.

YATIRIMCILAR, BU ALT FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, ALT FONUN İZAHNAMESİNDE AÇIKLANAN RİSKLERİNİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIRLAR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN

KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ ALT FONU’NUN

BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak, 27/04/2009 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 189356-136872 sicil numarası altında kaydedilen ve 30/04/2009 tarih ve 7302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen şemsiye fon içtüzüğü ve alt fon izahnamesi hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Kurulca uygun görülen diğer finansal varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/04/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-329 sayılı izni ile kurulmuş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na (Şemsiye Fon) bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yirmisekizinci Alt Fonu’nun (Alt Fon) katılma paylarının Birinci ihraç halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine duyurudur.


Bu alt fona iştirak sağlayan ve alt fon varlığına katılım oranını gösteren, şemsiye fonun 1. tertip 300.000.000.000 adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 08/05/2009 tarih ve KB.504/266 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, şemsiye fonun ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/11/2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-305.01.01-975 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.


Bu alt fon ve şemsiye fon içtüzüğü kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde bulunan paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay sayısını geçemez.
Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
I. ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER:


 1. Şemsiye Fonun Türü

:

Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün,tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.

 1. Şemsiye Fon Tutarı

:

3.000.000.000 -TL

 1. Şemsiye Fonun Pay Sayısı

:

300.000.000.000 Adet (Bu alt fon ve şemsiye fon içtüzüğü kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde bulunan paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay sayısını geçemez.)

 1. Alt Fonun Tipi

:

B Tipi

 1. Alt Fonun Süresi

:

Süresizdir.

 1. Alt Fonun Talep Toplama Dönemi

:

16/11/2011 – 23/11/2011 tarihleri arasıdır.

 1. Alt Fonun Yatırım Dönemi

:

24/11/2011 – 07/11/2012 tarihleri arasıdır. (349 gün)

 1. Alt Fon Portföy Yöneticisinin Unvanı

:

Mahmut Burak ÖztunçII. ALT FON PORTFÖY STRATEJİSİ:
Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğüne ve alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir.
Alt fonun yatırım amacı bir yandan yatırımcıların anaparalarını korurken, diğer yandan da opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. Opsiyon sözleşmesinin fon içindeki dağılımı aşağıdaki mantık çerçevesi içinde planlanmıştır.

Koruma amaçlı fonlarda, anapara korumasının sağlanabilmesi için getirisi fonun yatırım dönemi boyunca belli ve değişmeyen bir enstrümana ihtiyaç duyulmaktadır.


Türkiye piyasalarında böyle bir getiriyi sunabilecek ürünler; 1) Devlet Tahvili 2) Hazine Bonosu 3) Ters repo işlemi olabilir.
Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %95’i ile fonun yatırım dönemi süresine uygun devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna fon giderlerini karşılamak için İMKB ters repo sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Türkiye’de borsa dışı opsiyon piyasalarının yeterli derinlikte ve likit olmaması nedeniyle getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %5’i ile yurtdışında yazılan Altın’a (GOLDLNPM: London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Fiyat / USD) dayalı bir opsiyon sözleşmesi satın alınacaktır. Bu opsiyon sözleşmesi, bir alım opsiyonu olacaktır. The London Gold Market Fixing Limited’in üyeleri; Barclays Capital, Scotia Mocatta, Deutsche Bank, Societe Generale ve HSBC Investment Banking Group’tur. Her gün Londra saati ile 10:30 ve 15:00 saatlerinde 5 üye arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki kez fiyat tespiti yapılmaktadır. GOLDLNPM, altın’ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatını (Bloomberg tarafından ilan edilen London Gold Market Ltd. kapanış seviyesi) ifade etmektedir. Alt Fon portföyüne alınacak opsiyonun değerlemesinde ise saat 15:00’de açıklanan fiyat kullanılacaktır.
GOLDLNPM: London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Fiyat / USD
Alt fon portföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, alt fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamıyla opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır.

Opsiyon sözleşmesi uyarınca getiri hesaplaması;


 1. GOLDLNPM bitiş değeri(05.11.2012) ile GOLDLNPM’nin başlangıç değeri(24.11.2011) arasında oluşacak farkın, GOLDLNPM’nin başlangıç değerine(24.11.2011) bölünmesi ile “ALTIN PERFORMANSI” hesaplanır.
 1. Yatırım dönemi içinde (24.11.2011-05.11.2012) GOLDLNPM’nin ulaştığı “EN YÜKSEK DEĞER” belirlenir.
 1. Belirlenen “EN YÜKSEK DEĞER”;

  1. Başlangıç Değeri’nin %140*’ına eşit veya altındaysa yatırımcıya “Altın Performansı”nın %100**’ü (Katılım Oranı) fon getirisi olarak verilir.

  2. Başlangıç Değeri’nin %140’ını aşmışsa, Bitiş Değeri hangi seviyede olursa olsun, yatırımcı %8*** sabit getiri alır.
 1. GOLDLNPM’nin yatırım dönemi boyunca, günlük kapanışlar itibarıyla ulaştığı en yüksek değer başlangıç değerinin %140’ını aşmamışsa ve Bitiş Değeri Başlangıç Değeri’nden düşükse getiri oluşmayacaktır. Bu durumda yatırımcı sadece anapara koruması elde eder.

Yukarıda yer verilen Bariyer Seviyesinin* (%120 ile %160 arasında olması), Katılım Oranının** (%90 ile %110 arasında olması), ve Sabit Getiri oranının*** (%6 ile %10 arasında olması) beklenmektedir. Bu oranlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden, kesinleşen portföy dağılımı, iştirak oranı ve gerekli görülen diğer bilgiler, en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır


Örnek Hesaplamalar: (Hesaplamada yer alan değerler örnek amaçlı kullanılmış olup geleceğe yönelik bir beklenti  içermemektedir.)
Senaryolar:

 1. Yukarıdaki ilk üç senaryoda Altın’ın yatırım dönemi içinde, günlük kapanışlar itibarıyla kapanış değeri, başlangıç değerinin %140’ını aşmamıştır. Bu durumda, katılım oranı %100 olacaktır.


Örn; 1. senaryoda Altın’ın başlangıç değeri 1.800 USD ve bitiş değeri 2.520 USD’dir. Bu döneme ait Altın Performansı %40,00 olarak hesaplanır. İkinci kriter olarak Altın’ın dönem içinde gördüğü en yüksek değere bakılır. Bu değer de 2.520 USD olduğundan %140 bariyeri aşılmamıştır. Bu durumda, Katılım Oranı olarak “ %100” kullanılacağından yatırımcılar %40,00 (%40,00 x %100) getiri elde eder. (Bu örnekte; yatırım tutarı 100.000 TL yatırımcı dönem sonunda vergi öncesi 40.000 TL getiri elde eder).


 1. Yukarıdaki 4.-6. arasındaki senaryolarda Altın’ın yatırım dönemi içinde, günlük kapanışlar itibarıyla kapanış değeri, başlangıç değerinin %140’ını aşmıştır. Bu durumda yatırımcı %8,00 sabit getiri elde eder.


Örn; 4. senaryoda Altın’ın başlangıç değeri 1.800 USD ve bitiş değeri 2.700 USD’dir. Bu döneme ait Altın Performansı %50,00 olarak hesaplanır. İkinci kriter olarak Altın’ın dönem içinde gördüğü en yüksek değere bakılır. Bu değer 2.800 USD olup başlangıca göre %140 yükselişin üstündedir. Bu durumda yatırımcı %8,00 sabit getiri elde eder.
Örn; 5. senaryoda Altın’ın başlangıç değeri 1.800 USD ve bitiş değeri 2.160 USD’dir. Bu döneme ait Altın Performansı %20,00 olarak hesaplanır. İkinci kriter olarak Altın’ın dönem içinde gördüğü en yüksek değere bakılır. Bu değer 2.800 USD olup başlangıca göre %140 yükselişin üstündedir. Bu durumda yatırımcı %8,00 sabit getiri elde eder.
Örn; 6. senaryoda Altın’ın başlangıç değeri 1.800 USD ve bitiş değeri 1.620 USD’dir. Bu döneme ait Altın Performansı %-10,00 olarak hesaplanır. İkinci kriter olarak Altın’ın dönem içinde gördüğü en yüksek değere bakılır. Bu değer 2.800 USD olup başlangıca göre %140 yükselişin üstündedir. Altın Performansı negatif olmasına rağmen dönem içinde %140 bariyeri aşıldığından yatırımcı %8,00 sabit getiri elde eder. 1. Yukarıdaki 7. senaryoda; Altın’ın bitiş değeri başlangıç değerinin altında kalmıştır. Aynı zamanda, yatırım dönemi içinde, günlük kapanışlar itibarıyla kapanış değeri, başlangıç değerinin %140’ını aşmamıştır. Bu durumda yatırımcı sadece anapara koruması elde eder.


Örn; 7. senaryoda Altın’ın başlangıç değeri 1.800 USD ve bitiş değeri 1.620 USD’dir. Bu döneme Altın %10,00 değer kaybetmiştir. İkinci kriter olarak Altın’ın dönem içinde gördüğü en yüksek değere bakılır. Bu değer 2.000 USD olup başlangıca göre %140 yükselişin üstünde değildir. Bu durumda yatırımcı sadece anapara koruması elde eder.
Hesaplamalardaki değerler örnek amaçlıdır. Hesaplanan getiriler ve vade sonu değeri vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır.

Alt Fon portföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi, opsiyonun dayanak varlığının getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yapılmasıdır. Dolayısıyla, Alt Fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamiyle opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır.


Alt Fon’un portföy yapısı statik ve portföy yönetim şekli pasif olacaktır. Alt Fon portföyü talep toplama dönemini takip eden dönemde oluşturulacak ve yatırım dönemi sonuna kadar herhangi bir başka işlem gerçekleştirilmeyecektir. Alt Fon’un portföy yönetim stratejisinde ve türünde fonun yatırım dönemi süresince değişiklik yapılmayacaktır.

Yukarıda yer verilen oranlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden, kesinleşen portföy dağılımı, Endeksin başlangıç değeri, getiriye katılım oranı, Alt Fon yönetim ücreti ile birlikte gerekli görülen diğer bilgiler, en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.
IV. ALT FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER:

Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş sınırlamalar, portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek alt fon izahnamesinden sağlanabilir.
VARLIK TÜRÜ

EN AZ %

EN ÇOK %

Kamu Borçlanma Araçları

90

100

Ters Repo İşlemleri

90

100

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri (ALTIN)

0

10V. HEDEFLENEN % 100 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI:

Alt fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece alt fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki % 100 anapara korumasından yararlanabileceklerdir. Daha önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.


Yatırımcıların alt fon paylarını alt fonun yatırım dönemi sonundan önceki bir tarihte alt fona iade etmeleri halinde herhangi bir anapara koruması söz konusu olmadığı gibi, %1,5 oranında erken çıkış ücreti uygulanacaktır.
VI. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:


 1. Alt fon katılma payları talep toplama yöntemi ile halka arz edilecektir. Talep toplama dönemine ilişkin bilgiler ve bu dönemde uygulanacak alım satım esasları aşağıdaki gibidir:1.1. Genel Esaslar

Alt Fon payları için talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri ile alt fonun yatırım dönemi yukarıda belirtilmektedir. Yatırımcıların bu izahnamede ilan edilen yatırım döneminin sonuna kadar, katılma paylarını elde tutmaları esastır. Talep toplama dönemi sonrasında pay satışı yapılabilecek ancak yeni pay alım talimatı verilemeyecektir. Katılma payı satın alınması veya alt fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Alt Fon’un talep toplama döneminin sonunda, yatırımcı hesaplarındaki tutarlar, ilgili alt fonun Merkez Şube’deki hesabına aktarılmak suretiyle, süreç tamamlanacaktır. Alt Fon’un yatırım döneminin bitişini takip eden işgünü anapara ve alt fon getirisine katılım miktarları, Merkez Şube nezdindeki ilgili alt fon hesabından katılma payı sahiplerinin ilgili şubelerdeki kendi hesaplarına aktarılacaktır.


Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Talep toplama döneminde yatırımcılar tarafından katılma payı satın alınmak istenmesi halinde Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak talep formu doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Talep edilen tutar, Kurucu tarafından talep toplama döneminin sonuna kadar yatırımcı adına Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu alınmak suretiyle nemalandırılır. Talep toplama süresinin sona erdiği tarihi itibariyle yatırımcı hesabında bulunan bakiye, alt fon payı alımı için kullanılır, nema tutarı ise yatırımcılara iade edilir.
Talep toplama döneminde Aracı Kuruluşlar tarafından müşterileri adına katılma payı satın alınmak istenmesi halinde, talep edilen tutar, Kurucu tarafından talep toplama döneminin sonuna kadar Aracı Kuruluş müşterisi adına Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu alınmak suretiyle nemalandırılır. Nemalandırma işlemi Aracı Kuruluş tarafından aynen müşterisine yansıtılır. Talep toplama süresinin sona erdiği tarihi itibariyle Aracı Kuruluş hesabında bulunan bakiye, alt fon payı alımı için kullanılır, nema tutarı ise Aracı Kuruluş tarafından müşterisine iade edilir
Alt Fon’un halka arzı yapıldığı andan itibaren MKK’ya yatırımcı bildirim işlemleri başlayacak ve Alt Fon alım/satımlarında da yatırımcı bilgileri (Alım/Satım Adet ve Kimlik bilgileri) MKK’ya  bildirilecektir.
1.2. Talep Toplama Dönemi
1.2.1. Alım Talimatları
Yatırımcıların alt fon payı alımında asgari pay alım limiti 5.000 TL (500.000 adet pay) olup, bir payın satış fiyatı 1 Kr’dir. Bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün kurucu ve aracı kuruluşlar için 09:00 – 12:30 saatleri arasında pay alım talepleri kabul edilecektir.
1.2.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu ve Aracı Kuruluş tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar ya da pay olarak verilecektir.
 1. Talep toplama döneminde 4.360.000 TL’nin altında kalınması veya iştirak oranının izahnamede belirtilen oranın altında kalması dahil olmak üzere piyasa şartlarının alt fonun yatırım stratejisine uygun enstrümanlara daha önce öngörülen uygun koşullarda yatırım yapılmasına imkan sağlamaması halinde, kurucunun kararı ile, talep toplamanın son gününü takip eden ilk işgünü saat 12:00 itibariyle halka arzın iptaline karar verilebilir. Bu durumda talep toplama dönemi içinde yapılan taleplerden dolayı oluşmuş tutar, yatırımcıların Kurucu nezdindeki Yatırım ve/veya Mevduat hesaplarına, elde ettikleri nema tutarıyla birlikte geçilir. Talep toplamanın iptal edilmesi halinde, bu durum ortaya çıktığı gün Kurucunun internet sitesinde ve alt fonun kamuyu sürekli bilgilendirme formu aracılığıyla yatırımcılara duyurulur ve konu hakkında Kurula bilgi verilir.
 1. Toplam talep tutarının 4.360.000 TL ve üzerinde olması ve toplam talep tutarına karşılık gelen pay sayısı ile şemsiye fonun diğer alt fonlarının tedavülde bulunan pay sayılarının toplamının şemsiye fonun toplam pay sayısını geçmemesi halinde verilen bütün alım emirleri %100 oranında karşılanacaktır. Bu limitin aşılması halinde ise aşağıdaki yöntem takip edilecektir;
 • Yatırımcı hesaplarına dağıtılacak olan paylar, ilk önce tüm yatırımcı talepleri karşılanacak şekilde asgari pay alım miktarı dikkate alınarak, her yatırımcı hesabına 1.000.000 pay verilecek şekilde dağıtılır.

 • Yatırımcı hesaplarına 1.000.000 pay dağıtıldıktan sonra alt fon paylarının kalan adedi, zaman önceliği esasına göre her bir yatırımcı talebinin %10’una isabet edecek şekilde tekrar dağıtılır.

 • Yatırımcı taleplerinin karşılanamayan miktarına tekabül eden tutarlar, talep toplama süresinin sona erdiği işgününü takip eden işgünü yatırımcı hesaplarına geçilir.


1.2.3. Alım Talimatı İptal Esasları
Talep toplama döneminde yatırımcıların verdikleri alım talimatlarını her gün 09:30 ile 15:30 saatleri arasında iptal etmeleri mümkündür. Ancak, talep toplama döneminin son günü saat 12:30’dan sonra talep iptali mümkün değildir.
Talep toplama döneminde pay satım talebinde bulunulması mümkün değildir.

1.3. Alt Fon Yatırım Dönemi

Alt Fonun Yatırım Dönemi’nde uygulanacak alım ve satım talimatlarına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır:


1.3.1. Alım Talimatları
Alt Fonun talep toplama döneminden sonra yatırım döneminin bitimine kadar olan süre içinde alım talimatı verilemeyecektir.

1.3.2. Satım Talimatları
Alt Fon pay fiyatı ayda 2 (iki) defa olmak üzere her ayın 1. ve 15. (T) günü açıklanacak olup, fiyat açıklama günlerinin belirlenmesinde Türkiye ve İngiltere (Londra) piyasalarındaki tatil günleri birlikte dikkate alınacaktır.

Alt Fon pay fiyatı ayda 2 (iki) defa olmak üzere her ayın 1. ve 15. gününden önceki iş günleri (T-1) yapılacak değerleme ile hesaplanır.

Alt Fon’un satım talimatları alt fonun yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyat’ın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) 12.30’a kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Fiyat’ın açıklanacağı günün (T) 1 gün öncesi (T-1) 12.30’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.

Yatırımcıların yukarıdaki esaslara göre ilettikleri talimatlar neticesinde satım bedelleri, talimatın gerçekleştirileceği fiyat açıklama tarihinden sonraki 3. işgünü (T+3) yatırımcılara ödenir. Yatırımcı hesabına aktarılacak bakiye, erken çıkış komisyonu düşülerek hesaplanır.Bu alt fonun yatırım dönemi sonunda fon portföyünü oluşturan kıymetler nakde dönüştürülür ve alt fonun yatırım döneminin sonunu takip eden iş günü bu alt fonun katılma payı bedellerinden kaynaklanan ödemelerin yapılması amacıyla tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları aynı işgünü nakit olarak yatırımcıların Kurucu/Aracı Kuruluş nezdindeki hesaplarına aktarılır.
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içerisinde satımı durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Söz konusu komisyonlar tahsil edildikleri gün Alt Fon’a gelir olarak kaydedilir. Alt fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı % 1,5’dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz.


 1. Şemsiye Fon İçtüzüğü ile Alt Fon İzahnamesi ve Sirkülerinin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler:
UNVAN

ADRES

TELEFON NO

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri

Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi Sokullu Sokak No:7 Ümraniye//İstanbul

0 216 636 00 00
 1. Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler :
UNVAN

ADRES

TELEFON NO

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri

Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi Sokullu Sokak No:7 Ümraniye//İstanbul

0 216 636 00 00UNVAN

ADRES

TELEFON NO

Citibank A.Ş. ve Şubeleri

Tekfen Tower, Eski Büyükdere Caddesi,
209, 34394 Levent / İstanbul

0212 319 45 00
UNVAN

ADRES

TELEFON NO

FibaBanka A.Ş. ve Şubeleri

Abdi İpekçi Caddesi No: 63 Maçka 34367

İSTANBUL0212 368 32 77
UNVAN

ADRES

TELEFON NO

Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ve Şubeleri

Büyükdere Caddesi no:209 Tekfen Tower Kat:5

34394 Levent/İstanbul0.212.319.59.59
UNVAN

ADRES

TELEFON NO

Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Şubeleri

Yıldız Posta Caddesi, Dedeman Ticaret Merkezi, No 52 K.5 34349 Gayrettepe-İstanbul

0.212.266.27.66
 1. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:
UNVAN

ADRES

TELEFON NO

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri

Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi Sokullu Sokak No:7 Ümraniye//İstanbul

0 216 636 00 00
YÖNETİCİNİN UNVANI

ADRES

TELEFON NO

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıldız Posta Caddesi No:54 Gayrettepe /İSTANBUL

0212 376 63 00

Bu sirkülerde yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız (18/10/2011)Yahya Bülent AKTAŞ Ayşe KADAYIFCİ

Direktör Yönetici
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət