Ana səhifə

Štátna ochrana prírody sr plán hlavných úloh na rok 2013


Yüklə 0.54 Mb.
səhifə1/6
tarix14.06.2016
ölçüsü0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Štátna ochrana prírody SR
plán hlavných úloh na rok 2013

schválené Poradou vedenia MŽP SR uznesením č. 21 zo dňa 07.02.2013
Por.

číslo

Názov úlohy

(stručná anotácia)

Zodpovedný garant

Termín

Finančné zabezpečenie

(EUR)

Kapacita ľudských zdrojov (plánované hodiny na osobu)

Forma a užívatelia výstupu

Príspevok zo štátneho rozpočtu

Iné zdroje


01.00 KoncepČnÉ a LEGISLATÍVNE ÚLOHY


01.01

Implementácia postupov prehodnotenia národnej sústavy chránených území a poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní revízií chránených území

RŠOP, všetky organizačné útvary

Adamec


31.12.2013

0

26 300 VZ

3 500

analýza, odborný podklad
MŽP SR

01.02

Nový zákon o ochrane prírody a krajiny a vykonávacie predpisy

 • príprava a spolupráca

RŠOP

Adamec


31.12.2013

0

22 300 VZ

3 500

vyhlášky, usmernenia
MŽP SR

01.03

Legislatívne úlohy:

 1. pripomienkovanie materiálov a návrhov právnych predpisov (interné a medzirezortné pripomienkové konanie)

  •  v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR:

   • návrh novely zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach

   • návrh novely zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

   • návrh novely zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

   • návrh novely zákona č. 229/1991 Zb.

   • návrh novely zákona č. 180/1995 Z. z.

 2. spolupráca pri implementácie Rámcovej smernice o vodách

 3. príprava smernice EK k inváznym druhom

RŠOP

Adamec


31.12.2013

0

3 542 VZ

500

odborné podklady, vyhlášky, usmernenia
MŽP SR

01.04

Koncepcia ochrany prírody a krajiny

 • priebežné vyhodnotenie plnenia koncepcie ochrany prírody a krajiny schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 471 z 24. mája 2006

 • návrh opatrení na jej plnenie
RŠOP, všetky organizačné útvary

Adamec


30.06.2013

0

6 335 VZ

1 000

analýza, odborný podklad
MŽP SR

01.05

Vypracovanie návrhu metodiky hodnotenia vplyvov na sústavu Natura 2000

RŠOP, všetky organizačné útvary

31.12.2013

0

15 497 VZ

2 300

analýza, odborný podklad
MŽP SR

01.06

Vyhlasovanie území európskeho významu (ÚEV) a doplnenie národného zoznamu ÚEV podľa požiadaviek Európskej komisie

 1. dopracovanie a spracovanie projektov ochrany pre ÚEV neprekrývajúce sa s národnou sústavou chránených území:

Spracovanie projektu ochrany: Kamenínske slaniská, Jurský chlm, Klokočovské rašeliniská, Kulháň, Baské, Kňaží stôl, Morské oko, Kamenná, Makovica, Brekovský hradný vrch, Krivoštianka, Pod Bukovou, Jakubovské rybníky, Abrod, Široké, Gajarské alúvium Moravy, Bezodné, Ondriašov potok, Močiarka, Malina, Devínske jazero, Morava, Tri peniažky, Stolica, Homoľa, Muteň, Tisovský kras, Teplické stráne, Bradlo, Levočská dubina, Jereňaš, Galmus, Starovodské jedliny, Folkmarská skala, Hnilecké rašeliniská, Žarnovica, Turiec a Blatnický potok, Kamenná Baba, Milič, Stredné Pohornádie, Dunitová skalka, Čergov, Pusté pole, Gánovské slaniská, Spišskoteplické slatiny, Prosečné

Dopracovanie projektu ochrany: Tematínske vrchy, Drienčanský kras, Detvice, Horný háj, Zátoň, Krivé hrabiny,Osminy, Panské lúky, Bagovský vrch, Dunaj, Abov, Eliášovský les, Síky, Martinský les, Ploská hora, Sev. Bodícky kanál, Starý vrch, Karáb, Lindava, Sedliská, Mláčky, Plavno, Vinodolský hájik, Cerovina, Ludinský háj, Brezovská stráň, Dvorčiansky les, Čebovská lesostep, Litava, Seleštianska stráň, Kiarovský močiar, Alúvium Ipľa, Mäsiarsky bok, Dedinská hora, Drieňová, Alúvium Rieky, Humenská, Laborec, Kútsky les, Kazarka, Alúvium Muráňa, Torysa 1. účasť na prerokovávaniach zámerov na vyhlásenie ÚEV v národnej kategórii

 2. príprava na doplnenie národného zoznamu ÚEV- C etapa

 3. identifikácia parciel, vlastnícko-užívateľských vzťahov a prerokovanie navrhovanej C etapy ÚEV podľa pokynov MŽP SR,

 4. vyplnenie Štandardného dátového formulára pre C etapu ÚEV

RŠOP

a vybrané organizačné útvary

Saxa


01.10.2013

312 124

24 098 VZ

55 000

projekty ochrany, účasť na rokovaniach, návrh doplnenia ÚEV

MŽP SR


01.07

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV SR)

 1. spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach programu pre programové obdobie 2007 – 2013

 2. spolupráca na tvorbe a vypracovaní návrhu PRV SR pre programové obdobie 2014 – 2020

 3. účasť v Monitorovacom Výbore Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013

 4. spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike

RŠOP,

vybrané organizačné útvary

Sanitrár


31.12.2013

5 108

370 VZ

900

účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady,

MP a RV SR, PPA, MŽP SR, vlastníci pozemkov01.08

Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem ohrozených jaskýň

Odborná spolupráca pri prerokovávaní a vyhlasovaní ochranného pásma PP Kysacká jaskyňa.SSJ

31.12.2013

166

617 VZ

100

projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach

01.09

Verejnosti voľne prístupné jaskyne

 • Spracovanie návrhu na vyhlásenie jaskýň Malá pivnica a Veľká pivnica (k.ú. Krásnohorské podhradie)

 • Odborná spolupráca pri vyhlasovaní verejnosti voľne prístupných jaskýň – Jaskyňa v Tupej skale, Závrt pod cestou, Portálová jaskyňa, Lučivianska jaskyňa, Zrútená jaskyňa

SSJ

31.12.2013

514

1 904 VZ

310

projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach


Spolu „Koncepčné a legislatívne úlohy“


317 912

100 963 VZ

67 110
02.00 VÝKON ŚTáTNEJ OCHRANY PRÍRODY


02.01

Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy

 1. vypracovanie odborných stanovísk (cca 8 000 stanovísk, na základe požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65 ods. 1 písm. k) bod 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)

 2. vybavovanie žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

RŠOP, všetky organizačné útvary

Adamec


31.12.2013

458 990

40 963 VZ

81 892

spolupráca s orgánmi ŠS, stanoviská, účasť na pracovných rokovaniach

MŽP SR, ObÚŽP SIŽP02.02

 1. Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich evidencia (cca 900 stanovísk k EIA, SEA, § 28)

 2. Vypracovanie stanovísk k projektom financovaným z fondov EÚ s ohľadom na územia Natura 2000 a evidencia projektov (cca 900 deklarácií Natura 2000)

RŠOP, všetky organizačné útvary

Čumová


31.12.2013

98 796

7 153 VZ

17 409

stanoviská, odborné podklady

štátna správa02.03

Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny (OCHČPK)

Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a jaskýň, konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy

Poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní revízií chránených území v súvislosti s implementáciou postupov prehodnotenia národnej sústavy chránených území


RŠOP, všetky organizačné útvary

31.12.2013

37 896

4 510 VZ

6 883

odborné podklady, účasť na revíziách a konaniach

ObÚŽP, SIŽP02.04

Účasť v odborných komisiách

 1. Komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55

 2. Komisia pre environmentálne škody

 3. Poradný zbor v zmysle zákona o poľovníctve

 4. Komisia pre životné prostredie a poľovníctvo pri Slovenskej poľovníckej komore

 5. Finančný príspevok

 6. Predkupné právo štátu

 7. PS 5 – Povodne

 8. Hodnotenia suchozemských ekosystémov závislých na podzemných vodách (SHMÚ)

 9. SAŽP – komisie pre krajinu

 10. Medzirezortná pracovná skupina pre indikátory zeleného rastu

RŠOP

Adamec


31.12.2013

0

2 326 VZ

300

odborné podklady
MŽP SR, MP a RV SR

02.05

Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie

 1. priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe,

 2. ukladanie blokových pokút, podávanie podnetov, vedenie evidencie priestupkov

 3. koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní,

 4. vedenie terénneho zápisníka v elektronickej podobe

 5. vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR

 6. distribúcia odznakov a preukazov pre členov stráže prírody a organizácie OP, zabezpečenie renovácie poškodených odznakov

RŠOP, všetky organizačné útvary

Faško


31.12.2013

362 093

27 715 VZ

63 805

Kontroly, evidencia, odznaky a preukazy
Štátna správa, ObÚŽP, SIŽP, polícia

02.06

Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody vrátane jej odborného posúdenia

 • projekty ochrany chránených stromov (2)

 • programy starostlivosti a záchrany chránených stromov (4+1)

 • zrušenie ochrany chránených stromov

 • programy záchrany živočíchov

 • predloženie projektov záchrany chránených druhov rastlín

RŠOP, všetky organizačné útvary

Adamec


31.12.2013

3 830

997 VZ

675

dokumentácia OPaK/

ŠOP SR, št. správa


MŽP SR


Spolu „Výkon štátnej ochrany prírody


961 605


83 664


170 964  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət