Ana səhifə

Trakya havzasi


Yüklə 47.59 Kb.
tarix11.06.2016
ölçüsü47.59 Kb.


TRAKYA HAVZASI


Akartuna, M., 1953, Çatalca-Karacaköy bölgesinin jeolojisi. İst. Üniv. FenFak. Monogr., Sayı 13, 88 s.

Aksoy, Z., 1987, Barbaros-Keşan-Kadıköy-Gaziköy (Güney trakya) arasındaki birimlerin depolanma ortamları. Türkiye 7. Petrol Kongresi Tebliğleri, 292-311.

Akyol, E., Aygün, F., 1995, Trakya Karasal Tersiyer'inde yaş tayinleri. Trakya Havzası Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 28-29.

Akşan, 1988, Excursion guidebook to the Thrace Basin and Strandja Massif, 21 pp.

Alişan, C., and Gerhard, J.E., 1987, Kuzey Trakya havzasında açılan üç kuyunun palinostratigrafisi ve kaynak kaya özellikleri. Türkiye 7. Petrol Kongresi, , 6-10.4.1987, Ankara, 461-474.

Alişan, C., 1985, Trakya “I” Bölgesi’nde Umurca-1, Kaynarca-1, Delen-1 kuyularında kesilen formasyonların palinostratigrafisi ve çökelme ortamlarının değerlendirilmesi, TPAO Araştırma Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 386, 60 S.

Anonim, 1995, Trakya Havzası Jeolojisi Sempozyumu, Bildiri özleri.

Arpat, E., 1999, Büyükçekmece ve Küçükçekmece (İstanbul) heyelanlarının genel özellikleri ve yarattıkları başlıca sorunlar, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler Kitabı.

Arıç, C., 1955, Haliç-Küçükçekmece bölgesinin jeolojisi, Doktora tezi, İTÜ, Maden Fakültesi yayını, 48 sayfa.

Aslaner, M., 1956, Tozaklı, Poyralı linyitleri ve Pınrhisar civarının jeolojisi, MTA Enstitüsü Dergisi, 66, 126-142.

Atalık, E., 1992, Depositional systems of the Osmancık formation in the Thrace Basin. Ph.D. Thesis, Midle East Technical University, 343 p.

Ataman G, Gökçen SL (1981) Sedimentological characteristics of the Palaeogene flysches of Anatolia and Thrace and the relationships between their clay minerals (in Turkish). Hacettepe Univ Yerbilimleri Enst Bült 7: 1-8

Atay, G., Tunoğlu, C., 2004, Çanakkale Formasyonu'nun ostrakod faunasına bağlı kronostratigrafisi ve eskiortam yorumu (Kilitbahir/Eceabat/Çanakkale). Türkiye Jeoloji Bülteni, 47, 5-23.

Bargu, S., 1990, Kuzey Anadolu Fayının Gaziköy ve Mürefte (Tekirdağ) dolaylarında yapısal özellikleri ve hareket mekanizması. İstanbul Üniversitesi Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, 6, 77-97.

Batı, Z., 1996, Palynostratigraphy and coal petrography of the Upper Oligocene lignites of the Northern Thrace Basin, NW Turkey, Doktora Tezi (yayınlanmamış), ODTÜ Ankara, 341 s.

Batı, Z., Erk, S. Ve Akça, N., 1993, Trakya Havzası Tersiyer birimlerinin palinomorf, foraminifer ve nannoplankton biyostratigrafisi, TPAO Araştırma Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 1947, 92 s.

Batı, Z., Alişan, C., Ediger, V.Ş., Teymur, S., Akça, N., Sancay, H., Ertuğ, K., Kirici, S., Erenler, M. ve Aköz, Ö., 2002. Kuzey Trakya Havzası’nın Palinomorf, Foraminifer ve Nannoplankton Biyostratigrafisi, Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıştayı (Trakya Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları) Özleri, s. 14.

Beer, H. ve Wright, J.A., 1960, Stratigraphy of the Ganosdağ, Korudağ and Keşan Hills, District I, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 736, 42 s.

Boer, N.P. de, 1954, Report on a geologicalreconnaissance in Turkish Thrace, September, December G.A. 25373.

Burke WF, Uğurtaş G (1974) Seismic interpretation of Thrace Basin. Proc 2nd Petrol Congr of Turkey, Ankara: 227-248.

Büyükutku, G., 1998, Trakya Havzası kuzeybatısı Ora-Üst Eosen birimlerinin (Keşan Grubu) petrol jeolojisi açısından incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 174 s.

Bürkan, K., 1992, Trakya Havzası’ndaki tüflerin konumu, yayılımı ve hidrokarbon potansiyelleri, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 3176, 43 s.

Chaput, E., 1931, Observations sur la structure du Neogene des envious du Constanstinopole, İ.Ü. Jeoloji Enstitüsü Neşriyatı, 5.

Coskun, B., 2000, North Anatolian Fault-Saros Gulf relationships and their relevance to hydrocarbon exploration, northern Aegean Sea, Turkey. Marine and Petroleum Geology, 17, 751-772.

Çağatay, N., Görür, N., Alpar, B., Saatçiler, R., Akkök, R., Sakınç, M., Yüce, H., Yaltırak, C., and Kuşçu, İ., 1998, Geological evolution of the Gulf of Saros, NE Aegean Sea. Geo-Marine Letters, 18, 1-9.

Çağlayan, M.A. ve Yurtsever, A., 1998, Burgaz-A3, Edirne-B2 ve B3; Burgaz-A4 ve Kırklareli-B4; Kırklareli-B5 ve B6; Kırklareli-C6 paftaları, 1:100 000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları, 20,21,22,23, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri dairesi, Ankara.

Dacı, A., 1951, Küçükçekmece ile Çatalca arasındaki nummulitiğin paleontolojik etüdü II.

Doust H, and Arıkan Y (1974) The geology of the Thrace Basin. Proc 2nd Petrol Congr of Turkey, Ankara: 119-136.

Druitt, C.E., 1961, Report on the petroleum prospects of Thrace, Turkey, Turkish Gulf Oil Co.,TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 1427.

Ediger, V.Ş. ve Batı, Z., 1987. Hamitabat-25 kuyusunda kesilen Hamitabat Formasyonu’nun detay stratigrafik, sedimantolojik ve palinolojik incelemesi, TPAO Araştırma Merkezi yayınlanmamış teknik rapor, 1185.

Ediger, Ş.V., 1988, Biga Yarımadası’ndaki kömürlü birimlerden alınan örneklerin palinolojik analizi, TPAO Araştırma Merkezi Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 1269, 17 s.

Ediger V (1982) Palaeoenvironmental study of the Kuleli-Babaeski ridge (NW Turkey) and a new approach to the evaluation of the hydrocarbon potential of the northern Thrace Basin (in Turkish). Turkish Petroleum Corporation unpubl techn rep 1995, pp 1-194

Ediger, V., and Batı, Z., 1988, Morphological examination of Pediastrum (Chlorophyta) from the Tertiary strata of the Thrace basin (NW Turkey). Pollen et Spores, 30, 203-222.

Ediger, V., and Alışan, C., 1989, Tertiary fungal and algal palynomorph biostratigraphy of the northern Thrace basin, Turkey. Rev. Palaeobotany and Palynology, 58, 139-161.

Ediger, V., Batı, Z., and Alişan, C., 1990, Palaeopalynology and paleoecology of Calamus-like disulcate pollen grains. Rev. Palaeobotany and Palynology, 62, 97-105.

Ercan, T., 1992, Trakya’daki Senozoyik volkanizması ve bölgesel yayılımı. Jeoloji Müh., 41, 37-50.

Ercan, T., Türkecan, A., Gailou, H., Satır, M., Sevin, D., ve Şaroğlu, F., 1998 (2000), Marmara Denizi çevresindeki Tersiyer volkanizmasının özellikleri. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 120, 199-222.

Erenler, M., 1985. Trakya baseni merkezi kısmında seçilen kuyuların mikropaleontoloji ve biyostratigrafileri, TPAO Araştırma Merkezi Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 809.

Erguvanlı, K., 1957, Outline of geology of the Dardanelles. Geol. Mag., 94, 47-53. p

Erkal T (1987) Sedimentation in the strike-slip North Anatolian Fault Zone, Thrace, Turkey. Ann Inst Geol Publ Hung LXX: 235-244.

Esenli, F., 1999, Tekirdağ bölgesi (Trakya) alkali bazaltları içerisindeki peridotitik ksenolitler. MTA Dergisi, 121, 125-139.

Esso Standard, 1960, I sayılı Marmara petrol bölgesi AR/EST/105, 106, 108, ve 109 hak sıra numaralı sahalara ait terk raporu, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 1031.

Gerhard, J.E. and Alişan, C., 1987. Palynostratigraphy, Paleoecology, and visual organic geochemistry Turgutbey-2, Değirmencik-3 and Pancarköy-1, Thrace Basin, Turkey, TPAO Research Center unpublished tecnical report, 983, 33 p.

Gökçen, N., 1971, Güneydoğu Trakya'nın Paleojen stratigrafisinde ostracod'lar açısından yeni görüşler. Türkiye 1. Petrol Kongresi Bildirileri, 81-85.

Gökçen, N., 1973, Etude paleontologique (Ostracodes) et stratigraphique de niveaux du Paleogene du Sud-Est de la Thrace. MTA Yayını, No. 147, 101 pp.

Gökçen, N., 1975, Pınarhisar formasyonunun yaşı ve ortam şartlarında görülen yanal değişmeler (Kuzey, kuzeydoğu Trakya). Cumhuriyetin 50. Yılı Tebliğleri, 128-142.

Gökçen, S., 1967, Keşan bölgesinde Eosen-Oligosen sedimantasyonu, güneybatı Türkiye Trakyası. MTA Dergisi, 69, 1-10.

Görür, N., Akkök, R., Seymen, İ., Alkaya, F., ve Oktay, F.Y., 1981, Trakya havzasının doğusunda Eosen resifleri, İstanbul Yerbilimleri, 2, 303-306.

Görür, N., Çağatay, M.N., Sakınç, M., Sümengen, M., Şentürk, K., Yaltırak, C., Tchapalyga, A., 1997, Origin of the Sea of Marmara as deduced from Neogene to Quaternary paleobiogeographic evolution of its frame. Int. Geol. Rev., 39, 342-352.

Gutzwiller, O., 1923, Beitrage zur Geologie der Umgebung von Merfete am Marmara-Meere. Basel , 26 pp.

Hancock, P.L., and Erkal, T., 1990, Enigmatic normal faults within the European sector of the North Anatolian transform fault zone. Annales Tectonicae, 4, 171-181.

Hochstetter, F. von, 1870, Die geologischen Verhaltnisse des östlichen Teiles der europaischen Türkie. Jb. k.k. geol. Reichanst., 20, 365-461, Wien.

Holmes AW (1961) A stratigraphic review of Thrace. Turkish Petroleum Corporation unpubl techn rep 368, pp 1-56.

İmik, M, 1988, Kırklareli-C2-3 Paftası ve İzahnamesi, 1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Maden Tetkik ve Arama Genel müdürlüğü, Ankara 10 s.

İlkışık, M., 1981, Manyetotelürik yöntemle Trakya'da yerkabuğunun araştırılması. İstanbul Yerbilimleri, , 307-319.

Ivanov, R. and Kopp, K.O., 1968, Über Schichtfolge und Tektonik im thrakisch-ostrhodopischen Tertiar-Becken. Rep. 23. Int. Geol. Cong. section 3, 257-267, Prague.

Ivanov, R. and Kopp, K.O., 1969, Zur Tektonik des thrakischen Alttertiar-Beckens. Geotektonische Forschungen, 31, 117-132, Stuttgart.

Ivanov, R. and Kopp, K.O., 1969, Das Alttertiar Thrakiens und der Ostrhodope. Geologica et Paleontologica, 3, 123-151, Marburg.

İzdar, E., 1959, Beitrage zur Geologie der Umgebung von Tepeköy. Diplomarbeit, Univ. Bonn, 31 p.

Kasar, S., 1987, Edirne-Kırklareli-Saray (Kuzey Trakya) bölgesinin jeolojisi. Türkiye 7. Petrol Kongresi Tebliğleri, 281-291.

Kasar, S. ve Eren, A., 1986, Kırklareli-Saray-Kıyıköy bölgesinin jeolojisi, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 2208, 45 s.

Kasar, S. ve Okay, A.I., 1992, Silivri-Kıyıköy-İstanbul Boğazı arasındaki alanın jeolojisi, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 3119, 79 s.

Kasar, S., Bürkan, K., Siyako, M. ve Demir, O., 1983, Tekirdağ- Şarköy-Keşan-Enez bölgesinin jeolojisi ve hidrokarbon olanakları, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 1771, 71 s.

Kaya, T., 1982, Gülpınar (Çanakkale) hipparionlarının odontolojik özellikleri, TJK Bülteni, 25, 127-135.

Kellog, H.E., 1973 Geology and petroleum prospects Gulf of Saros and vicinity southwestern Thrace: Ashland Oil of Turkey, Inc., TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 902.

Kemper, E., 1966, Beobachtungen an obereozänen Riffen am Nordrand des Ergene Beckens (Türkei-Thrazien). N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 125, 540-554.

Kesgin, Y., ve Varol, B., 2003, Gökçeada ve Bozcaada'nın Tersiyer jeolojisi (Çanakkale), Türkiye. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 126, 49-68.

Keskin, C., 1966, Pınarhisar resif karmaşığı mikrofasiyes incelemesi, Rev. Fac. Scien. Univ. İst., Seri B, 31/3-4, s. 109-146.

Keskin, C., 1971, Pınarhisar alanının jeolojisi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 14/1, s. 31-84.

Keskin, C., 1974, Kuzey Ergene havzasının stratigrafisi (Stratigraphy of the northern Ergene Basin). Proc 2nd Petrol Congr of Turkey: 137-163.

Kopp, K., 1961, Geologie Thrakiens I: Beschreibung und Vergleich intramontaner Tertiarsenken beiderseits des Marmara-Meeres. N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 112, 325-382. (Sakarya dosyasında)

Kopp, K., 1964, Geologie Thrakiens II: Die Inseln und der Chersones. N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 119, 172-214.

Kopp, K.O., 1964, Geologie Thrakiens V: Erdölgeologische Bedingungen. Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie., 17, 694-699.

Kopp, K.-O., 1969, Geologie Thrakiens VI: Der Çoban Dağ (Frenk Bunar) westlich von Alexandroupolis) Geotekt. Forsch., 31, 97-116.

Kopp, K.O., Pavoni N., and Schindler C., 1969, Geologie Thrakiens IV: Das Ergene Becken. Beihefte Geol Jahrbuch 76: 1-136.

Lebküchner, R.F., 1974, Beitrag zur Kenntnis des Geologie des Oligozäns von MittelThrakien (Türkie). Bull. Mineral Res. Expl. Ins. Turkey, 83, 1-30.

NV Turkse Shell (1972) Reports on the the NV Turkse Shell’s license areas AR/NTS 832-836 and 997-998 (in Turkish). Turkish Petroleum Corporation unpubl techn rep 769, pp 1-63

Okay AI, Tansel İ (1994) New data on the upper age of the Intra-Pontide Ocean from north of Şarköy (Thrace). Min Res Expl Bull Turkey 114: 23-26

Okay AI, Görür N (1995) Time and space relations in the formation of the West Black Sea and Thrace Basins (abst). Proc Symp on the Geology of the Thrace Basin: 9-10.

Oktay, F.Y., Eren, R.H. ve Sakınç, M., 1992, Karaburun-Yeniköy (İstanbul) çevresinde Doğu Trakya Oligosen havzasının sedimenter jeolojisi, Türkiye 9. Petrol Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 92-101.

Ozansoy, F., 1962, Doğu Trakya Alt Oligosen Antrakoterienleri. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 58, 85-96.

Önal, M., 1985, Gelibolu (Çanakkale) kuzeybatısının jeolojisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, İstanbul, 200 s. tez. MTA Kütüphanesi 200(248) Ö58g 1984 99179

Önal, M., 1986, Gelibolu yarımadası orta bölümünün sedimanter fasiyesleri ve tektonik evrimi, KB Anadolu, Türkiye. Jeoloji Müh., 29, 37-46.

Önal, M., 1986, Gelibolu yarımadası orta bölümünün çökelme istifleri ve tektoniği, kuzeybatı Anadolu, Türkiye (Sedimentary sequence and tectonics of the central part of the Gelibolu Peninsula). İstanbul Üniv Yerbilimleri Derg 5: 21-38. p

Paréjas, E., 1939, Etude geologiqe des lignites de thrace. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, yayınlanmamış teknik rapor, no. 981.

Paton, S., 1992, The relationship between extension and volcanism in western Turkey, the Aegean Sea and central Greece Ph.D. thesis: Cambridge, UK, University of Cambridge, 300 p.

Perinçek, D., 1987, Trakya Havzası renç fay zonunun sismik özellikleri (Seismic characteristics of the wrench fault zone in Thrace basin). Türkiye 7. Petrol Kongresi Tebliğleri, 11-21.

Perinçek D (1991) Possible strand of the North Anatolian Fault in the Thrace Basin, Turkey-an interpretation. AAPG Bull 75: 241-257.

Rückert-Ülkümen, N., 1960, Trakya ve Çanakkale mıntıkalarında bulunan Neojen balıkları formasyonları hakkında. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, 16, 80 s.

Rückert-Ülkümen, N., 1990, Neue Ergebnisse zum Alter der Miozaenen Fisch-Schichten in Nord-Thrakien (Türkei), Stratigraphie 1. Mitt. Bayer, Staatsslg. Palaont. Hist, Geol., 30, 27-37, München.

Sakınç, M., 1994, Karaburun (B İstanbul) denizel Oligosen'inin stratigrafisi ve paleontolojisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 116, 9-14.

Sakınç, M., and C. Yaltırak, Marine Pleistocene deposits and Pleistocene paleogeography of the southern Thrace (in Turkish), Maden Tetkik Arama Ens. Derg., 119, 43-62, 1997.

Sakınç, M., Yaltırak, C., and Oktay, F.Y., 1999, Palaeogeographical evolution of the Thrace Neogene basin and the Tethys-Paratehys relations at northwestern Turkey (Thrace). Palaeo. Palaeo. Palaeo, 153, 17-40.

Sakınç, M., Yaltırak, C., and Oktay, F.Y., 2000, Kuzeybatı Türkiye'de (Trakya) Tetis-Paratetis ilişkisi ve Trakya Neojen havzasının paleocoğrafyası ve tektonik evrimi. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, MTA – Ankara, 2000, 107-135.

Saltık, O., 1974, Şarköy-Mürefte sahaları jeolojisi ve petrol olanakları, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 879, 24 s.

Saltık, O., 1975, I. Bölge Malkara-Tekirdağ-Işıklardağı sahalarının jeolojisi ve petrol olanakları, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 918,17 s.

Saner, S., 1985, Saros Körfezi dolayının çökelme istifleri ve tektonik yerleşimi, Kuzeydoğu Ege Denizi, Türkiye, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 28, s 1-10.

Saner, S., 198, Batı Pontidler'in ve komşu havzaların oluşumlarının levha tektoniği kuramıyla açıklanması, kuzeybatı Türkiye. MTA Dergisi, 1-19.

Saraç, G., 1987, Kuzey Trakya bölgesinde Edirne-Kırklareli, Saray-Çorlu, Uzunköprü-Dereikebir yöresinin memeli paleofaunası. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Yüksek Lisans tezi, 110 s.

Sayar (Arıç), C. ve Pamir, H.N., 1933, Küçükçekmece fıkralı hayvanlar mecmuası, İstanbul Darülfünun Jeoloji Enstitüsü Neşriyatı, s. 16-26.

Sayar, C., 1977, İstanbul yeni iskan yöreleri geoteknik ve sismik etüdü, B.Ü. Deprem Araştırma Enstitüsü yayınlanmamış teknik rapor, 77-14T.

Sayar, C., 1989, İstanbul ve çevresi Neojen çökelleri ve Paratetis içindeki konumu, İTÜ, Maden Fakültesi, 35, Yıl Sempozyumu Kitabı, s. 250-266.

Sayar, C., 1992, Biyostratigrafi, İstanbul Teknik Üniversitesi yayınları, 1484, 336 s.

Schindler, C., 1959, Die Strörüngzone von Gölcük (Türkisch-Thracien) und ihr einfluss auf die Sedimentation des Alttertiars. Ecl. Geol. Helv., 52, 695-707.

Sirel, E. ve Gündüz, H., 1976, Kırklareli (Kuzey Trakya) denizel Oligosen’inin stratigrafisi ve nummulites türleri, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 19/2, s. 155-158.

Siyako M., Bürkan K.A. & Okay A.I. (1989) - Biga ve Gelibolu yarımadalarının Tersiyer jeolojisi ve hidrokarbon olanakları (Tertiary geology and hydrocarbon potential of the Biga and Gelibolu peninsulas) Türkiye Petrol Jeologlari Derneği Bülteni, v.1, pp. 183-199, Ankara (in Turkish with English abstract).

Sönmez-Gökçen, N., 1967, Etude paleontologique (ostracodes) et stratigraphique de niveaux du Paleogene du sud-est de la Thrace. Geologie du bassins d’Ergene et des chaines de la bordure de la mer de Marmara. These Fac. Sc. Univ. Paris-Sud No. 46, Orsay, 127 p.

Sümengen, M., Terlemez, İ., 1993, Güneybatı Trakya yöresi Eosen çökellerinin stratigrafisi. Maden Tetkik Arama Dergisi, 113, 17-30.

Sümengen M, Terlemez I (1991) Stratigraphy of the Eocene sediments from the southwestern Thrace (in Turkish). MTA Derg 113: 17-30.

Sümengen, M., Terlemez, İ., Şentürk, K., Karaköse, C., Erkan, N.E., Ünay, E., Gürbüz, M. ve Atalay, Z., 1987, Gelibolu Yarımadası ve Güneybatı Trakya Tersiyer havzasının stratigrafisi, sedimantolojisi ve tektoniği, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi, yayınlanmamış teknik rapor,2121, 337 s.

Sümengen M, Terlemez I., Şentürk, K., ve Karaköse, C., 1987, Gelibolu yarımadası ve güneybatı Trakya havzasının stratigrafisi, sedimentolojisi ve tektoniği. MTA rapor No 8128, Ankara.

Sungurlu O (1971) Geology of the Black Sea coast between the Bosphorous and the Bulgarian border (in Turkish). Turkish Petroleum Corporation unpubl techn rep, pp 1-21. (Istranca)

Şafak, C., 1997, Bakırköy havzası (İstanbul) Tersiyer çökellerinin Ostracod faunası, Yerbilimleri, 30(1), s. 255-285.

Şentürk K, Okay AI (1984) Blueschists discovered east of Saros Bay in Thrace. Min Res Expl Bull Turkey 97/98: 72-75. Saros Körfezi doğusunda yüksek basınç metamorfizması. MTA Dergisi, 97)98, 152-155.

Şentürk, K., ve Karaköse, C., 1987, Çanakkale Boğazı ve dolayının jeolojisi, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 371, 207 s.

Şentürk, K., ve Karaköse, C., 1998, Çanakkale-D2 Paftası, 1:100 000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları, 62, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri dairesi, Ankara.

Şentürk, K., Sümengen, M., Terlemez, İ. ve Karaköse, C., 1998a, Çanakkale-D3 Paftası, 1:100000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları, 63, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri dairesi, Ankara.

Şentürk, K., Sümengen, M., Terlemez, İ. ve Karaköse, C., 1998b, Çanakkale-D4 Paftası, 1:100000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları, 64, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri dairesi, Ankara.

Şentürk, K., Sümengen, M., Terlemez, İ., ve Karaköse, C., 1998, Bandırma D-4 Paftası ve izahnamesi, 1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Maden Tetkik ve Arama Genel müdürlüğü, Ankara 10 s.

Taner, G., 1977, Gelibolu yarımadası Neojen formasyonları ile Bakuniyen Mollusca faunasının incelenmesi. Doçentlik Tezi, Ankara Üniversitesi, 66 s.

Taner, G., 1982, Die Molluskenfauna und pliozane Stratigraphie des Halbinsel - Gelibolu. Communications de la Faculte des Sciences de l'universire d'Ankara, 25, 1-27.

Taner, G., 1997, Das Pliozän des östlichen Dardanellen-Beckens, Türkei. Molluskenfauna und Stratigraphie. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 98A, 35-67. p

Tapırdamaz, M.C., ve Yaltırak, C., 1997, Trakya'da Senozoyik volkaniklerin paleomanyetik özellikleri ve bölgenin tektonik evrimi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 119, 27-42.

Tekkaya, İ., 197, Çanakkale güneydoğusundaki Bayraktepe omurgalı faunası hakkında ön bildiri. MTA Dergisi, 191-194.

Temel, R.Ö., Çiftçi, N.B., 2002, Gelibolu Yarımadası, Gökçeada ve bozcaada Tersiyer çökellerinin stratigrafisi ve ortamsal özellikleri. TPJD Bülteni, 14, 17-40.

Ternek, Z., 1949, Geological study of the region of Keşan-Korudağ.

Toker, V., ve Erkan, E., 1983-1984, Gelibolu yarımadası Eosen formasyonları nannoplankton biyostratigrafisi. MTA Dergisi, 101-102 , 72-91.

Turgut S, Atalık E (1988) Thrace Basin: an extensional Tertiary sedimentary basin in an area of major plate convergences, northwest Turkey (abst). AAPG Bull 72, p 1028

Turgut, S., and Eseller, G., 2000, Sequence stratigraphy, tectonics and depositional history in Eastern Thrace Basin, NW Turkey. Marine and Petroleum Geology, 17, 61-100.

Turgut S, Siyako M, Dilki A (1983) Trakya havzasının jeolojisi ve hidrokarbon olnakları (The geology and the petroleum prospects of the Thrace basin). Türkiye Jeoloji Kongresi Bülteni (Proc Geol Congr Turkey), 4, 35-46.

Turgut S, Türkaslan M, Perinçek, D (1991) Evolution of the Thrace sedimentary basin and its hydrocarbon prospectivity. In: Spencer AM (ed) Generation, accumulation, and production of Europe’s hydrocarbons. Spec Publ European Assoc Petrol Geoscient 1: 415-437.

Umut, M, 1988, Kırklareli-C5 Paftası ve İzahnamesi, 1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Maden Tetkik ve Arama Genel müdürlüğü, Ankara 10 s.

Umut, M, 1988, Kırklareli-C4 Paftası ve İzahnamesi, 1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Maden Tetkik ve Arama Genel müdürlüğü, Ankara 6 s.

Umut, M., Kurt, Z., İmik, M., Özcan, İ., Sarıkaya, H., Saraç, G., 1983, Tekirdağ İli-Silivri (İstanbul ili)-Pınarhisar (Kırklareli ili) alanının jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel müdürlüğü, Rapor No. 7349.

Umut, M., İmik, M., Kurt, Z., Özcan, İ., Ateş, M., Karabıyıkoğlu, M. ve Saraç, G., 1984, Edirne İli-Kırklareli İli-Lüleburgaz (Kırklareli İli)- Uzunköprü (Edirne İli) civarının jeolojisi, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Daire Başkanlığı Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 7604, 42 s.

Uzkut, İ., 1971, Die Manganvorkommen von Türkisch-Thrakien. 2 vol. 326 p., Diss. Naturwiss. Fak. Univ. Clausthal.

Ülkümen, N.R., 1960, Trakya ve Çanakkale mıntıkalarında bulunan Neojen balıkları formasyonları hakkında, İ.Ü.F.F. Monografileri, 16, 80 s.

Ülkümen, N.R., 1990, Neue Ergebnisse zım Alter der Müozaenen Fisch-Schishten in Nord-Thrakien (Turkei), Stratigraphie 1. Mitt. Bayer, Staatsslg. Palaont. Hist, Geol., 30, 27-37, München.

Ünal, O.T., 1967, Trakya jeolojisi ve petrol imkanları, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 391, 80 s.

Ünay, E., 1976, Çanakkale bölgesinde bulunan Steneofiber jaegeri Kaup (Rodentia, mammalia) kalıntıları. MTA Dergisi, 86, 93-98.

Ünay, E., 1980, The Cricetodontini (Rodentia) from the Bayraktepe section (Çanakkale, Turkey). Konink. Nederl. Akad. Wetensch., Proc., B83, 4, 399-418.

Ünay, E., 1981, Middle and Upper Miocene rodents from the Bayraktepe section (Çanakkale, Turkey). Konink. Nederl. Akad. Wetensch., Proc., B84, 2, 217-238.

Ünay, E., ve de Bruijn, H., 1984, On some rodent assemblages from both sides of the Dardanelles. Turkey. Newsletter in Stratigraphy, 13, 119-132.

Yaltırak C (1995) Gaziköy-Mürefte (Tekirdağ) arasının sedimenter ve tektonik özellikleri (Sedimentary and tectonic characteristics of the area between Gaziköy and Mürefte (Tekirdağ), Turkey). Turkish Assoc Petrol Geol Bull 6: 93-112.

Yaltırak, C., 1996, Ganos Fay sisteminin tektonik tarihi. TPJD bülteni, 8, 137-150.

Yaltırak, C., 1996, Güney Trakya sahillerinin denizel Pleistosen çökellerinin stratigrafik ve sedimenter özellikleri. Yüksek lisans tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve işletmeciliği Enstitüsü, 48 s.

Yazman, M., Batı, Z., İztan, Y.H., Yılmaz, M., Özdemir, İ. ve Sayılı, A., 2000, Kuzey Ege Offshore’unun (Saros-Edremir körfezleri arası) jeolojisi ve perospektivitesi, TPAO Rapor No. 4109, 197 s.

Yazman, M., Batı, Z., İztan, Y.H., Yılmaz, M., Özdemir, İ. ve Sayılı, A., 2000, Kuzey Ege Offshore’unun (Saros-Edremir körfezleri arası) jeolojisi ve perospektivitesi, TPAO Arama Grubu Arşivi, yayınlanmamış teknik rapor, 4109, 80 s.

Yıkılmaz, M.B., Okay, A.I. ve Özkar, İ., 2002, Biga Yarımadası’nda pelajik bir Paleosen istifi, MTA Dergisi, 123-126, s.21-26Yıldız, A., Toker, V., Şengüler, İ., 1997, The nannoplankton biostratigraphy of the Middle Eocene-Oligocene units in southern Thrace basin and the surface water temperature variations. TPJD Bülteni, 9, 31-44.

Yılmaz, Y., and Polat, A., 1998, Geology and evolution of the Thrace volcanism, Turkey. Acta Vulcanologica, 10, 293-303.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət