Ana səhifə

The ministry of education azerbaijan republic


Yüklə 251.11 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü251.11 Kb.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

THE MINISTRY OF EDUCATION AZERBAIJAN REPUBLIC
RESPUBLİKA ELMİ PEDAQOJİ KİTABXANASI
repk_1983@mail.ru, AZ 1110, Bakı şəh., K.Rəhimov küç. 108., Tel/Fax: 465-20-16/17., www.repk.az


№________ “___” ________2015-ci il

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının “XXI əsr Təhsil Mərkəzi İctimai Birliyi”nə təqdim etmək üçün REPK-nın fəaliyyəti və Elektron Məlumat Bazası əsasında Bakı şəhəri üzrə ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanalarının vəziyyəti haqqında təhlil və təklifləri

Dünyanın əksər ölkələrində cəmiyyətə göstərilən kitabxana xidmətinin, sənəd-informasiya təminatının təşkilinə və inkişafına həm rəsmi orqanlar, həm işgüzar dairələr, həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən böyük diqqət və qayğı göstərilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə kitabxanalara vətəndaşların informasiyaya azad müyəssərlik hüququnun reallaşdırıldığı bir məkan kimi yanaşmaqla yanaşı, həm də mühüm mədəniyyət və tərbiyə ocağı kimi də xüsusi əhəmiyyət verilir. Kitabxanalar cəmiyyətin əsas sosial tələbatını yerinə yetirmək üçün yaradıldığından onun həyata keçirdiyi funksiyalar da bilavasitə sosial xarakter daşıyır. Tarixə nəzər saldıqda məlum olur ki, kitabxanalar həmişə cəmiyyətə onun qayda qanunlarına, ideologiyasına, mədəniyyətinə, mənəviyyatına, əxlaqına, xidmət etmiş, cəmiyyət üzvlərinin təhsilində, tərbiyəsində, mənəvi və intelketual inkişafında yaxından iştirak etmişlər. Kitabxanalar yarandığı gündən bu günə kimi təhsillə bağlı olmuş, təhsil prosesinə xidmət etmişdir. Məhz buna görədir ki, kitabxanaları bütün təhsil müəssisələrinin bir saylı laboratoriyası hesab edirlər. Müasir dövrdə təhsil prosesində yeni model formalaşmaqdadır. Ölkənin sosial-iqtisadi, sosial-mədəni həyatındakı kordinal dəyişikliklər tədrisdə metodoloji prioritetlərin yaranmasına, tədrisdə yeni fəlsəfənin inkişafına, bütün tədris sistemini əhatə edən güclü yeniləşmə dalğasının əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu sistemdə humanitarlaşdırma, humanistləşmə, fundamentallaşdırma, diversifikasiyalaşdırma, təhsilin informasiyalaşdırılması kimi tendensiyalar meydana gəlmişdir. Bu gün təhsil kitabxanaları təhsil işçilərinin öz axtardıqları məlumatları tapmağa müvəffəq olduqları bir müəssisə, şagirdlərin və müəllimlərin şəxsi təhsil bazası kimi qiymətləndirilir. Bu kitabxanalar rəsmi təhsilə xidmət etməklə yanaşı, şəxsi təhsilin və fasiləsiz təhsilin vasitəsi kimi də çıxış edirlər. 2000-ci ildə İsrailin Qüds şəhərində keçirilmiş konqresdə İFLA (İnternational Federation of Librari Associations and İnstitutions - Kitabxana Assosiasiyalarının Beynəlxalq Fedarasiyası) və YUNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization–Təhsil Elm və Mədəniyyət üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) tərəfindən - “Məktəb kitabxanaları haqqında manifest” qəbul edilmişdir. Həmin Manifest BMT-nin insan hüquqları və azadlıqları barədə ümumdünya bəyannaməsinə əsaslanır. Burada məktəb kitabxanalarının işi təhsil sisteminin ayrılmaz sahəsi, kütləvi kitabxanalar və informasiya sistemlərinin isə bir hissəsi hesab edilir. Vəsaitin “Manifestin həyata keçirilmə prinsipləri” adlı bölməsində deyilir: Hökumət Manifestin prinsiplərinin həyata keçməsi üçün təhsilə cavabdeh nazirlər vasitəsilə planlaşdırma, strategiya və siyasəti inkişaf etdirsməlidir. Eyni zamanda, manifestdə göstərilən ideyanı müəllim və kitabxanaçıların peşə təhsili sistemi vasitəsilə həm ixtisasının artırılması, həm də baza kursları kimi daxil etməklə inkişaf etdirməlidir. Manifestdə məktəb kitabxanaları təhsil proqramalarını, kitab və başqa informasiya vasitələrini məktəb kollektivlərinin üzvlərinə təqdim etməklə, onları bütün növ informasiyadan tənqidi və effektli istifadəyə təhrik edən vasitə kimi göstərilir. Həmçinin, burada məktəb kitabxanalarının məqsəd və vəzifələri ayrı-ayrı bölmələr daxilində ətraflı şərh olunmuşdur.

Manifestdə bu kitabxanaların ixtisasçılarının əsas vəzifələri belə izah edilir: kitabdan, başqa informasiya mənbələrindən, bədii və sənədli, nəşr və elektron informasiya, lokal və məsafəli informasiyalardan istifadəni təmin etmək, dərslik və tədris materiallarında əks etdirilən məlumatları daha da dolğunlaşdırmaq.

Hər bir məktəb kitabxanaçısı şagirdlərin şəxsi təhsilində işirak edir və onun həyata keçirdiyi iş sırf pedaqoji xarakter daşıyır. Bununla əlaqədar olaraq demək olar ki, tədrisdə layihə-yaradıcı modellər işlənib hazırlanır. O fikir təsdiq edilir ki, təhsil təkcə “şəxsi istiqamətli” deyil, “şəxsi – inkişaf edən” olmalıdır.

Respublikamızda uşaqlara xidmət etmək üçün uşaq kitabxanaları, gənclər üçün gənclər kitabxanaları və əhaliyə bütövlükdə xidmət etmək üçün kütləvi kitabxana şəbəkələri vardır. Ancaq respublikanın kitabxana sistemində olan kitabxanaların yarıdan çoxu Təhsil Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsinin payına düşür. Bu kitabxanalara metodik rəhbərlik Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası (bundan sonra REPK-a) tərəfindən həyata keçirilir. REPK-a respublikada ümumtəhsil məktəb kitabxanalarının fəaliyyətini əlaqələndirmək və metodik rəhbərliyi təmin etmək məqsədilə Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Sovetinin “Azərbaycan SSRİ-də xalq maarifinin inkişaf etdirilməsi haqqında” 24 iyun 1982-ci il tarixli 335 № li birgə qərarına əsasən yaradılmışdır. 500000 nüsxədən çox fonda malik olan REPK-a respublika əhəmiyyətli elmi sahəvi kitabxanadır. Kitabxana metodik mərkəz olmaqla yanaşı həm də oxuculara xidmət işini həyata keçirir. Kitabxananın 20 min oxucusu var, bunlardan 8 mini Azərbaycan Müəllimlər institutun tələbə və müəllim heyətidir, 12 mini isə digər təhsil müəssisələrinin əməkdaşları, elmi işçilər və s. təşkil edir.

REPK-nın 1983-1993-cü ildə qəbul olunmuş Əsasnaməsinə əsasən 3 may 2002-ci ilin tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının Nizamnaməsi” təsdiqlənmişdir. Həmin Nizamnamədə deyilir: REPK-a Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil, peşə məktələri, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxana şəbəkəsinə məlumat-biblioqrafiya və kitabxana xidmətini həyata keçirən elmi-metodik əlaqələndirmə mərkəzidir, respublika üzrə vahid elmi-məlumat və informasiya sisteminə daxildir. REPK-a Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil, peşə məktəbləri, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxana şəbəkəsi strukturunun təkmilləşdirilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə təkliflər verir. Məsələn, 2000-ci ildə REPK-a təhsil sistemində gedən dəyişiklikləri və təkmilləşdirmə islahatlarını nəzərə alaraq ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarının fəaliyyətini təkmilləşdirmək məqsədilə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları üçün “Əsasnamə” hazırlamışdır. Əsasnamə 08.02.2000-ci ildə Təhsil Nazirliyinin 133 saylı əmri ilə təsdiq edilərək respublikanın bütün məktəb kitabxanalarına göndərilmişdir. REPK-nın əməkdaşları bölgələrdə ezamiyyələrdə olur, yerlərdə konfranslar, seminarlar keçirir metodik köməklik göstərirlər. REPK-a kitabxana işinin ayrı-ayrı təşkilati və texnoloji proseslərinə həsr edilmiş vəsaitlərlə yanaşı, məktəb kitabxanalarının işini əlaqələndirmək məqsədilə müvafiq normativ sənədlər hazırlayıb çap etdirir.

REPK-nın hazırladığı metodik vəsaitlər aşağıdakılardır: • Məktəb kitabxanası işinin planlaşdırılması. (1985)

 • Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı (məktəb kitabxanaları üçün qısaldılmış variantı). (1986)

 • Latın qrafikalı iki rəqəmli müəllif cədvəli. (1991)

 • Kiçik yaşlı məktəblilərdə mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması işinin məzmunu və prinsipləri (1991)

 • Kitabxana işinə dair normativ aktlar. (2002)

 • Məktəb kitabxanalarının manifesti (rus-azərbaycan dillərində).(2002)

 • Siyasi aktuallığını itirmiş, məzmunca köhnəlmiş və istifadəyə yararsız məlumat daşıyıcılarının kitabxana və məlumat–informasiya fondlarından çıxarılması haqqında təlimat (2004)

 • Ümumtəhsil müəssisənin kitabxanaçısının fəaliyyət planı. (2004)

 • Ümumtəhsil müəssisəsi kitabxana işçilərinin vəzifə borcları. (2005)

 • Kitabxanaya daxil olan kitabların elmi və texniki işlənmə qaydası. (2006)

 • Universal Onluq Təsnifat (Ümumtəhsil müəssisəsi kitabxanaları üçün qısaldılmış variantı). (2006)

 • Kitabxana biblioqrafiya teminləri lüğəti. (2010)

 • Ümumtəhsil müəssisəsi kitabxanasında işin təşkili. (2010)

 • Ümumtəhsil müəssisəsində kitabxanaların texniki təşkilinə dair normativlər. (2011)

 • Metodik vəsaitlər toplusu. (2011)

 • Məktəb kitabxanaçılarının hüquq və vəzifələri. (2014)

 • Kitabxana işinə dair hüquqi normativ aktlar. (2015)

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu vəsaitlər dövrün tələblərinə uyğun olaraq ayrı-ayrı illərdə yeni variantlarda işlənilmişdir.

Eyni zamanda REPK-a oxucu qruplarının maraq və sorğularının müxtəlif formalarla öyrənilməsində və ödənilməsində kitabxana işi üçün çox gərəkli olan profilinə uyğun illik biblioqrafik göstəricilər tərtib etmişdir:


 • Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji elmlər. Retrospektiv biblioqrafik göstərici. (1984-1990)

 • Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji elmlər. Cari biblioqrafik göstərici.(1984-1991)

Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji elmlər.(Qəzet və jurnal məqalələri).(1984-1990)

Rus dilində:
 • Библиографический указатель авторефератов кандидатских и докторских диссертаций. (1990)

 • Указатель диссертации и научно-исследовательских работ на микроносителях. (1990)

Rus dilində tövsiyə biblioqrafik göstəricilər: • Библиотека учителя. Серия биология. (1984)

 • В помощь воспитателям дошкольных учреждении. (1986)

 • Русский язык и литература. (1988)

 • Библиотека учителя. Серия химия. (1990)

 • Внеклассное чтение школьников. (1990)

Şəxsi biblioqrafik göstəricilər: • Əhməd Seyidov. Biblioqrafiya. (1990)

 • Mehdi Mehdizadə. Biblioqrafiya. (1992)

 • Akademik Rəfiqə Mustafayeva. (2006)

Təhsildə kitabxanaların rolunu nəzərə alsaq, ümumilikdə respublikada təhsilin, təlim-tərbiyə işinin yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsinə yaxından köməklik göstərilməsi üçün Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumtəhsil məktəb kitabxanalarının fəaliyyəti haqqında geniş məlumatların öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. REPK-a bu işə hər zaman diqqət yetirmişdir. Belə ki, 1983-cü ildən başlayaraq kitabxanada məktəb kitabxanalarının statistik hesabatları əsasında kartoteka yaradılmışdı. REPK-nın əməkdaşları Bakı Dövlət Universitetinin “Kitabxanaçılıq və İnformasiya” fakultəsinin elmi şurasının üzvləri ilə birlikdə Bakı şəhəri üzrə məktəb kitabxanalarında mütəmadi monitorinq keçirir, onların vəziyyəti ilə yaxından tanış olurlar.REPK-nın 2008-ci ildə Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə keçirdiyi monitorinqin yekun nəticələrinə əsasən hazırladığı ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları və kitabxanaçıları haqqında statistik məlumat


Sıra № si

Rayonlar


Məktəblərin ümumi sayı

Fondun miqdarı


Oxucu sayıKitabxanaçıların

ümümi sayı


Kitabxanaçı kadrlarının ixtisası
Ali ixtisas


Ali qeyri- ixtias

Orta ixtias

Orta

Orta -qeyri ixtisas

1

Binəqədi

32

610871

20118

58

10


6

28

6

8

2

Xəzər

36

573188

15518

58

7

13

20

12

6

3

Qaradağ

25

533762

14984

44

5

7

10

12

10

4

Nərimanov

20

346281

9648

34

10

11

6

2

5

5

Nəsimi

29

683083

17021

47

10

10

12

9

6

6

Nizami

25

484393

12865

44

10

6

16

5

7

7

Sabunçu

46

924194

26175

78

15

22

27

8

6

8

Səbail

18

536010

9538

25

4

3

10

5

3

9

Suraxanı

33

653528

21338

55

13

17

17

6

2

10

Yasamal

22

415479

12063

34

5

10

11

3

5

11

Xətai

36

546513

17139

60

19

9

18

5

9


Bakı şəhəri üzrə Cəmi:322630730217640753710811417573175

Həmçinin, kompüter texnologiyalarının tətbiqi məktəb kitabxanalarının işini daha da operativ və obyektiv öyrənməyə və əlaqələndirməyə imkan yaratmışdır.

REPK-a öz daxili imkanları hesabına Təhsil Nazirliyi sistemində ilk dəfə 2003-cü ildə Elektron Məlumat Bazası (Verilənlər bazası) yaratmışdır. Yeni informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq REPK-a Elektron Məlumat Bazası üzərində daima təkmilləşdirmə işləri aparır. REPK-nın hazırladığı Məlumat bazası (Verilənlər bazası) əsasında respublikada təhsil sistemi kitabxanalarının fəaliyyəti, fondunun miqdarı, maddi-texniki vəziyyəti və s. haqqında qısa zaman ərzində ətraflı məlumat almaq mümkündür.

Bu gün hər bir məktəb kitabxanasının öz funksiyasını həyata keçirməsi üçün lazım olan ən vacib məsələ kadr təminatıdır. Hazırkı tarixi inkişaf mərhələsində müasir təhsil paradiqması məktəb kitabxanaçılarından səriştəliliyi, hərtərəfliliyi, şəxsiyyətin yaradıcı, mədəni əsaslara malik olmağı və öz sahəsinin həm nəzəri, həm də təcrübi cəhətdən bilici olmağı tələb edir. Təhsildə keçmiş paradiqma tədris paradiqması idi. O, biliyi, bacarığı, vərdişləri və ictimai tərbiyəni şüara çevirmişdi. Yeni paradiqma köhnəni dəyişmir. Sadəcə olaraq adət halını almış prioritetləri kölgədə qoyaraq, təhsil ideallarına daha köklü yanaşmanı məqsədə çevirir. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, REPK-nın Elektron Məlumat Bazasına daxil olan hesabatlara əsasən əldə olunan nəticələr bu baxımdan heç də qənaətbəxş deyildir. Belə ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 286 məktəbdə 479 nəfər kitabxanaçı çalışır. Bu kitabxanaçılardan 80 nəfəri 16 %-i ali kitabxanaçı ixtisas təhsillidir. 110 nəfəri 23%- ali qeyri ixtisas, 92 nəfəri 19 % -i orta ixtisas, 69 nəfəri 41 %-i isə orta qeyri ixtisas təhsillidir. Bunu aşağıdakı cədvəldə də görmək olar:


Bakı şəhəri üzrə məktəb kitabxanaçılarının təhsili (2015)


Təhsil

Ali ixtisas

Orta ixtisas

Ali

pedaqojiOrta qeyri ixtisas

Faizlə

16%

19%

23%

41%

Göründüyü kimi Bakı şəhəri üzrə məktəb kitabxanaçılarının böyük qismi orta-qeyri ixtisas təhsillidir. Bu göstəricilər əsasında köhnə sistemdə belə tələbləri ödəməyən qeyri-ixtisas təhsilli kitabxanaçı kadrların çoxluğu yeni kitabxana işi ilə bağlı tələbatı ödəməsi qeyri-mümkün hal kimi meydana çıxır. Bu baxımdan böyüməkdə olan nəsillə işləyən kitabxana mütəxəsisslərinin təhsil problemlərinə geniş və çoxaspektli baxılmasına böyük ehtiyac vardır.

Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən məktəb kitabxanalarının 90 faizi maddi-texniki cəhətdən təmin olunmamışdır və müasir tələblərə cavab vermir. REPK-ya daxil olan hesabatları analiz edərkən məlum olur ki, bir neçə yeni tipli məktəb kitabxanası istisna olmaqla, əksər kitabxanalarda oxuculara xidməti həyata keçirmək üçün şərait lazımı səviyyədə deyil. Bəzi kitabxanalar qəza vəziyyətində olan binalarda yerləşir. Kitabxanaların sahəsi darısqal olduğundan oxu zalları təşkil etmək qeyri-mümkündür. Xüsusilə kitabxanalarda fondun təşkili üçün ayrılmış stellajlar və rəflər çatışmır. Oxuculara kütləvi təbliğat formalarını həyata keçirmək üçün istifadə edilən kataloq qutuları yox dərəcəsindədir. Bakının Nərimanov rayonunda 30 məktəbdən 8-də, Sabunçu rayonunun 44 məktəbindən 11-də, Binəqədi rayonunun 31 məktəbindən 5-də kataloq var. Bu vəziyyət digər rayonların məktəb kitabxanalarında da müşahidə olunur. Demək olar ki, məktəblərin 99 %-i kitabxana işinin avtomatlaşdırılması üçün texniki avadanlıqlarla (kompüter, printer, kseroks, skayner, CD disk və s.) və proqram təminatı ilə təmin olunmamışdır. Məktəb kitabxanalarının elektron kataloqunun yaradılması üçün proqram təminatı da kitabxanaların həlli vacib olan problemlərindən biridir. Məktəblilərin qısa zaman ərzində istədiyi kitab haqqında informasiyanı əldə etməsi üçün kitabxanalarda demək olar ki, heç bir şərait yoxdur. Yeni təmirdən çıxmış məktəblərdə belə kitabxana lazım olan kitabxana texnikası və avadanlıqla təmin olunmamışdır. Ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarının 99 %-nə bir kompüter və ya notbuk verilmişdir. Elektron bazaya daxil olan məlumatlara görə Bakı şəhərində yerləşən məktəb kitabxanalarının ümumi elektron kitab fondunun miqdarı 11272 ədəddir. Məktəb kitabxanalarında oxucuların İnternetdən istifadə imkanları olduqca məhduddur. Məsələn, Bakının Binəqədi rayonundakı 31-məktəbdən yalnız 6-da kitabxananın İnternetə çıxış imkanı var. Nəsimi rayonunun 25 məktəbindən 6-da, Xətai rayonunda 28 məktəbdən 4-də, Sabunçu rayonunda 44 məktəbdən 14-də, Yasamal rayonunda yerləşən 20 məktəbdən 5-də kitabxananın İnternetdən istifadə imkanı vardır. Bütün bunlar ümumtəhsil müəssisələrinin şagird və müəllim kollektivinin İnternetdən və elektron resurslardan istifadə ehtiyaclarının təmin edilməsində problemlər yaradır və təlim mühitindən kənar fəaliyyət göstərən məkanlara üz tutmalarına səbəb olur.

Kitabxana xidməti işinin yaxşılaşdırılmasının əsas göstəricilərindən biri də kitabxana fondunun tələbata uyğun təşkili və komplektləşdirilməsi məsələsidir. Məktəb kitabxanalarının komplektləşdirilməsində fondun miqdar artımı deyil, eyni zamanda onun tərkib zənginliyi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə məktəb kitabxanalarının bütün bilik sahələrinə dair zəngin tədris ədəbiyyatı ilə komplektləşdirilməsi, oxucuların yaş qruplarının və müəllimlərin şəxsi təhsil tələblərinin nəzərə alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada fondun bədii ədəbiyyat, elmi-metodik ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı, tərbiyəvi-pedaqoji ədəbiyyat və digər resurslarla komplektləşdirilməsi vacib məsələdir. Çünki, ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarının fondlarının komplektləşdirilməsi yeni nəslin dünyagörüşünün formalaşmasında, tədris işinin səmərəli təşkilində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Elektron Məlumat Bazasından əldə edilən nəticələrə görə bizə məlum olur ki, Bakı şəhərində yerləşən ümumtəhsil məktəblərinin kitabxana fondlarının əsas tərkib hissəsini dərsliklər təşkil edir. Nərimanov rayonunda yerləşən 25 ümumtəhsil müəssisəsində olan fondun ümumi miqdarı 592694 nüsxədən ibarətdir ki, bunun da əsas fond hissəsini 126557 nüsxə (22%) təşkil edir. Sabunçu rayonunda 1095732 nüsxə kitabdan 109730-u (10%), Xəzər rayonunda 1256623 nüsxə kitabdan 97604-ü (8%), Qaradağ rayonunda 592694 nüsxə kitabdan 14680-i (2,5%), Nəsimi rayonunda 628996-sı (19%), Nizami rayonunda 568505 nüsxə kitabdan 100959-u (18%), Yasamal rayonunda 584996 nüsxə kitabdan 132135-i (23 %) əsas fondun payına düşür. Bunu aşağıdakı cədvəldə də görmək mümkündür.

sıra № si

Rayonlar

Məktəblərin ümumi sayı

2015

Fondun ümumi miqdarı

2014-2015

Əsas fond

1

Binəqədi

31

954838

141680


2

Xəzər

27

1256623

97604


3

Qaradağ

23

592694

14680


4

Nərimanov

20

566303

126557


5

Nəsimi

25

628996

122586


6

Nizami

21

568505

100959


7

Sabunçu

44

1095732

109730


8

Səbail

14

527973

117280


9

Suraxanı

27

652167

97831


10

Yasamal

20

584996

132135


11

Xətai

28

674687

94361


12

Pirallahı

6

101616

30783


Bakı şəhəri üzrə Cəmi:


286


8205130


1186186
Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarının fondları haqqında

statistik məlumat.

Nəzərə almaq lazımdır ki, məktəb kitabxanalarının fondunın komplektləşdirməsinin profilliyi, fondların ixtsaslaşdırılması, tematik tipoloji tərkibinin məntiqi şəkildə tənzimlənməsi olduqca vacib məsələdir. Hər bir kitabxananın fondu komplektləşdirilərkən məktəbin növü, profili, şagirdlərin və müəllim oxucuların yaş tərkibi, maraqları və həmin ərazidə yerləşən digər kitabxanaların fondunun tərkibi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq yeni ədəbiyyatın seçilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Xüsusilə gimnaziya, lisey istiqamətli siniflərə malik olan xüsusi məktəblərdə, bir neçə fənlərin dərin öyrənilməsində dərs prosesində məqsəd təkcə informasiya dəstəyi almaqdan ibarət deyil, şagirdlər dərin biliklərə yiyələnə bilmək üçün müasir təlim–tədris resursları ilə də təmin olunmalıdırlar. Məktəb kitabxanalarından səmərəli istifadə hamıya həm şagirdlərə, həm də müəllimlərə müyəssər olmalıdır. Kitabxanalar sorğu, elmi-populyar dövri nəşrlər, məlumat biblioqrafiya aparatına (kataloq, kitab fondu əsasında mövzu kartotekası və başqa informasiya daşıyıcıları, tövsiyə siyahıları və s.) malik olmalı, tədrislə yanaşı mədəniyyətə dair informasiyanın formalaşmasını təmin etməlidirlər

Respublikamızda və o cümlədən də Bakı şəhərində məktəb kitabxanalarının əsas fondları komplektləşdirilərkən əsasən bədii ədəbiyyata və müxtəlif fənlər üzrə test kitabçalarına üstünlük verirlər. Üçüncü kateqoriyada isə ensiklopediyalar və sorğu kitabları yerləşir. Respublikada latın qrafikasına keçidlə bağlı ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarının fondlarından kiril qrafikası ilə olan kitablar fondlardan çıxarılmış və dövlətimizin qayğısı nəticəsində latın qrafikalı nəşrlərlə əvəz olunmuşdur. Dövlət başçısının "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 yanvar tarixli və "2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 2004-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamlarına uyğun olaraq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı, eləcə də lüğət və ensiklopediyalar silsiləsindən ümumi tirajı 9 milyondan artıq kitab nəşr edilərək kitabxanalara, xüsusilə məktəb kitabxanalarına təmənnasız olaraq göndərilmişdir. Bundan başqa 150 cildlik "Dünya ədəbiyyatı kitabxanası", 100 cildlik "Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası", 100 cildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası" seriyasından olan yeni nəşrlər də ölkə başçısının sərəncamı ilə məktəb kitabxanalarına göndərilmişdir. Lakin bu nəşrlər geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş nəşrlərdir. Buna görə də həcm və məzmun baxımından müxtəlif yaş qruplarına aid olan şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və psixologiyasına aid ədəbiyyat kitabxana fondlarında azlıq təşkil edir. Xüsusilə də ibtidai sinif şagirdlərinin tələbatına uyğun uşaq ədəbiyyatına dair kiçik həcmli nəşrlərin sayı fondlarda məhdud saydadır. Buna görə də şagirdlərin fonddan istifadəsi göstəriciləri çox aşağı səviyyədədir. Məsələn, Binəqədi rayonundakı 31 məktəbdə 43339 nəfər şagird təhsil alır, 19400 nəfər şagird kitabxanalarından istifadə edir. Nərimanov rayonunda 20 məktəbdə təhsil alan 21558 şagirddən 11522 nəfəri kitabxananın istifadəçisidir. Bu vəziyyət Bakı şəhərinin digər rayonları üçün də xarakterik haldır. Bunu aşağıdakı cədvəldə də görmək olar.

Bakı şəhəri üzrə orta ümumtəhsil müəsissələrinin 2014-2015-ci tədris ili üzrə kitabxanalarının oxucuları haqqında statistik məlumat


sıra № si

rayonlar

Məktəblərin ümumi sayı

2015

Şagirdlərins sayı

Oxucu sayı 2015

Faizlə

1

Binəqədi

31

43339

19400

13 %


2

Xəzər

27

28887

15084

10 %


3

Qaradağ

23

22707

13524

9 %


4

Nərimanov

20

21558

11522

8 %


5

Nəsimi

25

33183

12983

8,6 %


6

Nizami

21

22776

13127

8,7 %


7

Sabunçu

44

46791

25479

17 %


8

Səbail

14

15580

9523

6 %


9

Suraxanı

27

27167

1631

1 %


10

Yasamal

20

24243

11211

7,4 %


11

Xətai

28

31053

15610

10 %


12

Pirallahı

6

2380

1593

1,1%


Bakı şəhəri üzrə Cəmi:


286


319664


150687
100 %


Bakı şəhəri üzrə məktəb kitabxanalarının problemlərini analiz edərkən məlum olur ki, məktəb kitabxanaları yeni təhsil standartlarına, məktəb proqramlarının və pedaqoji kollektivin tələblərinə cavab vermir. Əksər məktəblərdə kitabxana avadanlığı (stol, stul, şkaf, kitabxana rəfləri və s.) çatışmır. Məktəb kitabxanalarının sahəsi çox kiçikdir, fondun və oxu zalının təşkili üçün yer çatışmır. Kitabxanalarda kitablar kitabxana qaydası ilə işlənmir. Məktəb kitabxanaları oxucu formulyarı və kataloq kartoçkaları ilə təmin olunmur. Kitabxana fondunu əks etdirən məlumat-biblioqrafiya aparatı yoxdur. Məktəblərin əksəriyyətində kitabxana şurası yaradılmır və fəaliyyətinə nəzarət olunmur. Kitabxanalarda kütləvi tədbirlərin təşkili üçün vəsait ayrılmır və şərait yaradılmır.

Həmçinin, məktəb kitabxanalarının fondlarında oxucuların təlim–tədris prosesində tələbatını ödəmək üçün rəqəmsal informasiya resursları da yox dərəcəsindədir. Bu məktəb kitabxanalarında olan kitabların elektron resurslara köçürülməməsi və o n l i n e istifadəsinin təmin edilməməsi səbəbindən, oxucular tərəfindən az istifadə edilir. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələr sahəsindəki fəaliyyəti müasir tələblərə cavab vermir, məllim və şagirdlərin tələblərini ödəmir. Ölkədə pedaqoji statuslu toplu elektron kataloqun, elektron kitabxananın yaradılmaması, təlim-tədris prosesinə xidmət edən lokal kitabxana şəbəkələrinin olmaması təhsil məkanına layiqli kitabxana-informasiya xidməti göstərməyə imkan vermir.

Müasir dövrdə respublikamızda aparılan təhsil islahatları orta məktəb kitabxana fondlarının təşkilində və indiki vəziyyətinin müasir tələblər baxımından öyrənilməsini, ümumiləşdirilməsini, yeni elmi tövsiyələr və konsepsiyalar hazırlanmasını tələb edir. Elektron Məlumat Bazası əsasında əldə olunan məlumatlara əsasən məlum olur ki, məktəb kitabxanalarının aşağıdakı problemləri vardır:- məktəblərdə kitabxana fondlarının kitablarla zənginləşdirməsinə diqqət yönəldilmir;

- fondlarda şagirdlərin dünyagörüşünün artırmasına kömək edəcək yaş səviyyələrinə uyğun elmi-və siyasi nəşrlər yoxdur;

- kitabxanalarda kompüterlər olsa da, onlardan istifadə olunmur, çoxu isə İnternetə qoşulmayıb;

- kitabxana işçilərinin İKT-dən istifadə sahəsində bilik və bacarıqları yoxdur və ya aşağı səviyyədədir;

- məktəblərdə kitabxanaların İnternetdən istifadə mərkəzinə çevrilməsi İnternetin zəngin məlumat mənbəyi kimi istifadə olunması fikri dəstəklənmir;

- kitabxana tədbirləri formal xarakter daşıyır; kitabxanalarda şair və yazıçıların yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbi-bədii gecələr, konfranslar, səhərciklər və s. təşkil olunmur;

- kitabxana işçiləri kurikulum islahatından az məlumatlıdırlar;

- kitabxana işçiləri şagirdlərin mütaliə bacarıqlarının və mütaliə diapazonunun inkişafında, informasiya axtarmaq, seçmək və informasiya ilə işləmək bacarıqlarının formalaşmasında demək olar ki, heç bir rol oynamırlar;

- kitabxana işçiləri və müəllimlər arasında peşəkar münasibətlər zəifdir, valideynlərlə münasibət isə yoxdur və məktəb rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənmir;

- təlim prosesində kitabxanaların rolunu  məktəb rəhbərliyi  lazımınca qiymətləndirmir;

- şagirdlər arasında kitabxana populyar yer deyil və az istifadə olunur;

- kitabxanaçılar kitabxananı informasiya-resurs mərkəzinə çevirmək üçün hansı addımları atmağı bilmirlər;

- kitabxanalar kitabxana texnikası və maddi vəsaitlə təmin olunmur;

- məktəb kitabxanasında oxu zalı, ədəbiyyatın emalı və saxlanılması üçün kifayət qədər yer  ayrılmır;

- əksər məktəblərdə Azərbaycan dilindən fərqli olan dillərdə materiallar toplanmır;

- oxucu tələblərinin ödənilməsi üçün KAA-dan (kitabxanalar arası abonement) istifadə edilmir;

- köhnəlmiş (pis fiziki vəziyyətdə olan) və məzmunca lazım olmayan nüsxələrin, fond yaratma strategiyasının əhatə dairəsinə aid olmayan mövzularda materialların balansdan silinməsi üçün depozitar fondlar yoxdur;

REPK-a 30 ildən artıqdır ki, təhsil müəssisələrinin nəzdində fəaliyyət göstərən kitabxanaların işini yaxşılaşdırmaq, problemlərini həll etmək üçün bir çox işlər görür. REPK-nın elmi şurasında məktəb kitabxanalarının problemləri və iş prosesində meydana çıxan çətilikləri, ezamiyyə arayışları və hesabatlar əsasında müzakirə olunur, lazımı tədbirlər görülməsi haqqında qərar çıxarılır. Kitabxanaların maddi-texniki bazasının zəifliyi, əksəriyyətinin binalarının yararsız və qəza vəziyyətində olması, xidmət və komplektləşdirmə işinin lazımi səviyyədə olmaması, kadrların peşə hazırlığının aşağı olması, kitabxana işinə dair ədəbiyyatın və dövri nəşrlərin kifayət qədər çap etdirilməməsi, beynəlxalq əlaqələrin zəifliyi əhalinin informasiya təminatı sistemində ciddi problemlər yaradır. Bütün bunları nəzərə alaraq dövlət tərəfindən bir sıra qanun və sərəncamlar qəbul edilmiş, tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013–cü illərdə inkişafı və modernləşdirilməsi” Dövlət Proqramının yuxarıda sadaladığımız problemlərin həllində mühüm rolu olmuş kitabxana quruculuğu sahəsində əsaslı dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. REPK-a Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “2008-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının kitabxana informasiya sahəsinin inkişafı və modernləşdirilməsi” Dövlət Proqramının hazırlanmasında iştirak etmiş və öz təkliflərini təqdim etmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 oktyabr 2008-ci il tarixli, Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə REPK-a Təhsil Nazirliyi ilə birgə “Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı” hazırlamış və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 450s nömrəli 22 dekabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

Sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 19.03.2009-cu il tarixli 328 nömrəli əmri ilə Fəaliyyət Planı təsdiq edilmişdir.

REPK-a Məktəb kitabxanaçılarının istehsalat prosesində qarşılaşdıqları problemlərini həll etmək məqsədilə “Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı”nın və Təhsil Naziriliyinin 19 mart 2009-cu il 328 nömrəli əmrinə əsasən hazırlanmış Fəaliyyət Planının 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., maddələrinə uyğun olaraq kitabxana təcrübəsinə malik olan qeyri-ixtisas təhsilli məktəb kitabxanaçıları üçün "Kitabxana qanunvericiliyi və normativ sənədlər", "Kataloqlaşdırma və təsnifləşdirmə", "Kitabxana fondlarının mühafizəsi və qorunması", "Kataloqlaşdırma, kataloq və kartoteka" adlı ixtisasartırma kursları təşkil edilmişdir. Təşkil edilmiş kurslarda keçirilən fənlərin proqramı:

Kitabxana qanunvericiliyi və normativ sənədlər

1.Kitabxana qanunvericiliyinin əsasları. Kitabxana qanunvericiliyinin yaranmasını şərtləndirən amillər. Kitabxana sahəsində qanunvericilik aktlarının və normativ sənədlərin təsnifatı.

2. Qanunvericilik aktlarında kitabxanaların və oxucuların vəzifələri və hüquqları. Qanunvericilik aktlarında kitabxanaların və oxucuların məsuliyyyəti məsələləri. Qanunvericilik sənədlərində kitabxanaların və kitabxanaçıların hüquqlarının müdafiəsi məsələləri. Kitabxana sahəsində qanunvericilik aktlarının icrası ilə bağlı kitabxanaların vəzifələri.

Kataloqlaşdırma və təsnifləşdirmə

1.Kursla tanışlıq.Kataloqlar və kataloqlaşdırma.

2.Müxtəlif kitabxanaların kataloqları ilə tanışlıq.

3.Düinin universal onluq təsnifatı ilə tanışlıq.

4.UOT–la DOT-un oxşar cəhətləri və bölmələri ilə tanışlıq

5.Məktəb kitabxanalarında işlənməsi üçün hazırlanmış UOT-un qısaldılmış variantının kitabxanaçılara öyrədilməsi.Kitabxana fondlarının mühafizəsi və qorunması

1.Mühafizə nədir? Təbii fəlakətlərə və qəzalara qarşı təhlükəsizlik tədbirləri

2.Mühafizə rejimi. Ənənəvi kitabxana fondları

3.Audiovizual vəsaitlərin mühafizəsi.Məlumat daşıyıcılarının dəyişdirilməsiKataloqlaşdırma, kataloq və kartoteka

1.Mövzu ilə tanışlıq.

2.Biblioqrafik formatlar və standartlar.

3.Kartotekaların yazılması və təşkil olunması.

Yuxarıda göstərilən proqramlar əsasında təşkil olunmuş kurslarda Bakı şəhəri üzrə məktəb kitabxanaçılarının 90%-i iştirak etmişdir. Eyni zamanda respublikanın 36 rayonundan 90 kitabxanaçı da bu kursların iştirakçısı olmuşdur. Bu kurslarda iştirak edən kitabxanaçılara REPK-nın hazırladığı müxtəlif metodik vəsaitlər və sertifikatlar təqdim olunmuşdur.

Bundan başqa REPK-a yeni informasiya texnologiyalarının məktəb kitabxanaçılarına öyrədilməsi sahəsində də bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir. REPK-da 2006-cı ildən “İRBİS-64” proqram təminatının “Nümayiş” versiyası tətbiq olunur. Bu proqram təminatı əsasında REPK-nın elektron kataloqu yaradılmışdır. Eyni zamanda kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması sahəsində REPK-da Microsoft ACCESS proqram təminatına əsasən REPK-nın Elektron Qeydiyyat (Verilənlər bazası) bazası yaradılmaışdır. Elektron Qeydiyyat (Verilənlər bazası) bazasında oxucuların elektron qeydiyyatı həyata keçirilir. Oxucular haqqında bütün məlumatlar bu bazaya daxil edilmiş və hər oxucuya məxsus elektron “Oxucu formulyarı” əlavə olunmuşdur. “Elektron oxucu formulyarı” kitabxanaçıların standart olaraq tərtib etdikləri “oxucu formulyarı”nın elektron versiyasıdır.

Eyni zamanda REPK-nın əməkdaşları Elektron kataloq və Elektron qeydiyyat bazasının yaradılmasını həyata keçirərkən mükəmməl təcrübə qazanmış və avtomatlaşdırma sahəsində bir çox biliklərə yiyələnmişlər. Əldə olunan təcrübəyə əsasən Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il tarixli sərəncamı və Təhsil Nazirliyinin 19 mart 2009-cu il 328 nömrəli əmrinə əsasən hazırlanmış Fəaliyyət Planının 4.3.bəndinin həyata keçirilməsi, məktəb kitabxanalarının avtomatlaşdırılmasına kömək etmək və məktəb kitabxanaçılarının yeni informasiya texnologiyaları ilə bağlı biliklərə yiyələnməsi məqsədilə məktəb kitabxanaçıları üçün aşağıdakı mövzularda treninqlər keçirilmişdir.

1.Yeni informasiya texnologiyalarının əsaslarının öyrədilməsi

1.Kompüterlə ümumi tanışlıq (iş rejimi haqqında məlumat)

Praktik məşğələ

2.İnternet haqqında ümumi məlumat ,WEB saytlar, domenlərlə tanışlıq və işləmək.

Praktik məşğələ

3.Kitabxanalar və onların Elektron kataloqu

Praktik məşğələ

2.İRBİS-64 proqram təminatı haqqında məlumat

1.Proqramla ümumi tanışlıq və praktik məşğələ

2.Proqramda işləməyin forma və üsulları

3.Proqramın bölmələrində işləmənin forma və qaydaları.

Praktik məşğələ

3.ACCESS proqramında Elektron kataloqun yaradılması və istifadəsi qaydaları haqqında məlumat

1.Kitab, dərslik və metodik vəsaitlərin Elektron kataloqa salınması.

Praktik məşğələ

2.Qəzet və jurnalların (dövri nəşrlərin) Elektron kataloqa salınması.

Praktik məşğələ

3.Oxucuların elektron qeydiyyata alınması.

Praktik məşğələ

4.Komplektləşdirmə, summar uçot kitabının elektron qeydiyyatı.

Praktik məşğələ

4.REPK-nın Məlumat Verilənlər Bazasından istifadə qaydaları haqqında məlumat verilməsi

1.Məlumat (verilənlər) bazası ilə ümumi tanışlıq

Praktik məşğələlər

2.Məlumat (verilənlər) bazasına məlumatın daxil edilməsinin qaydaları və daxil edilmiş məlumatlardan istifadənin forma və metodları

Bu treninqlərin keçirilməsi ilə əlaqədar REPK-nın əməkdaşları metodik vəsaitlər hazırlamışlar:


 • Ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün İnternetin Əsasları.

 • Ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün İRBİS-64 proqramı.

 • Ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün ACCESS proqram təminatı əsasında kitabxana xidməti və işinin avtomatlaşdırılması.

Həmin vəsaitlər kurs iştirakçılarına təqdim olunmuş və məşğələlərdə əyani vəsait kimi istifadə edilmişdir.

REPK-a Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06 oktyabr 2008-ci il tarixli, 3072 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə Təhsil Nazirliyinin Fəaliyyət Planının müvafiq maddələrinin icrası ilə əlaqədar olaraq hesabat hazırlamış və Təhsil Nazirliyinə təqdim etmişdir. (Hesabat sizə təqdim olunur).Virtual dərslik kitabxanası. REPK-a Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 09 aprel 2012-ci il tarixli, 534 nömrəli əmrinin 8.3 “Virtual Dərslik Kitabxanası (VDK) yaradılması barədə təkliflərin hazırlanıb bir ay müddətinə Təhsil Nazirliyinə təqdim olunması” bəndinin icrası məqsədilə Virtual Dərslik Kitabxanası Layihəsini hazırlamış və Təhsil Nazirliyinə təqdim etmişdir.

Layihədə şagird və müəllim oxucuların işlərinin asanlaşdırılması, dərslik və metodik tədris vəsaitlərinin axtarışına vaxt sərfinin minimuma endirilməsi üçün lazımi kitabların və metodik tədris materiallarının elektron kataloqunun yaradılması və bu tip ədəbiyyatın rəqəmsal formata salınaraq REPK-nın veb səhifəsində yaradılacaq və 24 saat online (aktiv) rejimdə fəaliyyət göstərəcək “Elektron Dərslik Kitabxanası” bölməsində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. “Virtual Dərslik Kitabxanasının” materiallarından dərs prosesində, distant təlim zamanı və dərsliklərin müstəqil öyrənilməsində effektiv istifadə olunması layihənin gözlənilən nəticələridir.

“Virtual Dərslik Kitabxanası”nın əsas iş prinsipi dərsliklərin, metodik vəsaitlərin, sinifdənxaric oxu və yardımçı dərs vəsaitlərinin elektron nəşrlərinin məlumat sisteminin yaradılmasıdır.

Layihənin hazırlanmasında məqsəd ilk növbədə Azərbaycan Elektron Təhsil məkanının genişlənməsi və gücləndirilməsinə xidmət etməkdir. Layihənin müəllif- koordinatoru REPK-nın Elmi-metodik və təhlil şöbəsinin müdiri Ü.İ. Məmmədovadır.


Məktəb kitabxanalarının işinin təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsi haqqında təkliflər
Azərbaycanda təhsilin inkişaf mərhələsində təlim prosesində məktəb kitabxanalarının vəzifələri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

 • Məktəb və məktəb proqramı konsepsiyasında formalaşdırılan təhsil məsələlərini dəstəkləmək və təmin etmək;

 • Şagirdlərdə öyrənmək və mütaliə vərdişlərini dəstəkləmək və inkişaf etdirmək, kitabxanadan bütün ömrü boyu istifadəni təbliğ etmək;

 • İnformasiyadan inkişaf və bilik əldə etmək məqsədindən əlavə, həm də məmnunluq üçün də istifadənin təmin olunma imkanlarını üzə çıxarmaq və inkişaf etdirmək;

 • İştirakçılara tənqidi qiymətləndirmə vərdişlərini mənimsəməyi informasiyanın növündən, format və daşıyıcılarından asılı olmayaraq əldə etməyi və təcrübəyə tətbiq etməyi ictimaiyyət daxilində kommunikasiya qaydalarına xüsusi diqqət yetirməyi öyrətmək;

 • Yerli regional, milli və beynəlxalq resurslara daxil olmanı təmin etmək, eləcədə də iştirakçılara müxtəlif ideya təcrübə və fikirlər verə biləcək bütün digər imkanlarından istifadə etməyi təmin etmək;

 • Mədəni və sosial özünüdərk və emosional inkişafa kömək edən tədbirlər təşkil etmək;

 • Məktəblə bağlı məsələlərin həllində iştirakçılarla, müəllimlərlə, inzibatçılar və valideyinlərlə işləmək;

 • İnformasiyaya sərbəst daxilolma və intellektual azadlıq demokratik prinsiplərə əsaslanmış fəal vətəndaş tərbiyəsinin mühüm şərtidir- fikrini nəzərə almaq;

 • Mütaliəni təbliğ etmək, resursları məktəb daxilində olduğu kimi məktəbin xaricində də təbliğ etmək;

Kadr hazırlığı. Yeni təhsil modellərinin effektivlik şərtlərindən biri –tədris prosesinin kitabxana təcrübəsi ilə sıx qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu və ya digər yeniliyin təşəbbüskarı olan kitabxanalar bir çox tədris proqramlarının dayaq bazası kimi çıxış edir. İnnovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli kitabxanaçıların formalaşdırılması və peşəkarlığının yüksəldilməsi müasir təhsilin inkişafında mühüm istiqamətlərdəndir. Kitabxanaçıların yeni sosial–texnoloji vəzifələrin həllinə uyğunlaşmasının mühüm şərti kadrların ixtisasının müntəzəm surətdə artırılması və təkmilləşdirilməsidir ki, bu da fasiləsiz (əlavə) peşəkar kitabxana təhsilinin çərçivəsində həyata keçirilir. Bu gün onlar təhsil sisteminin inteqral fokusuna çevrilirlər, çünki, kitabxana potensialının inkişafı üçün olduqca vacib fasiləsiz peşə təhsili prinsipi tam reallaşmağa imkan verir. Müasir şəraitdə əlavə peşəkar kitabxana təhsilinin yenidən qurulmasının əməli vasitəsi kimi çıxış edir: bu yeni ideyalar, konsepsiyalar, texnologiyaların mənimsənilməsinə imkan deməkdir. Bu məqsədlə fasiləsiz peşəkar kitabxana təhsili aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməlidir.

1.İxtisasartırma - Respublikanın məktəb kitabxanaçıları üçün – peşə ixtisası səviyyəsinə olan tələblərə müvafiq surətdə nəzəri və praktiki bilikləri təzələmək məqsədilə tədris kurslarının (seminarlar, treninqlər və s.) təşkilində REPK-a və Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidən Hazırlanma İnstitutu ilə birgə əməkdaşlıq etməsi üçün müqavilənin bərpa edilməsi.

2. REPK-a tərəfindən regionlarda yeni istehsalat vəzifələrinin həlli zərurətinin yaranması ilə əlaqədar problem mahiyyətli və ya funksional –istiqamətlənmiş tədris kurslarının təşkili (qısa müddətli seminar və treninqlər).

3.Peşənin artırılması- məktəb kitabxanalarında işləyən xüsusi təhsili olmayan kitabxanaçılar üçün müəssisə rəhbərliyinin sifarişinə əsasən uzunmüddətli peşəyönümlü təhsil şəraitinin yaradılması.

4. Təcrübə keçmək- nəzəri hazırlıq nəticəsində əldə edilmiş bilikləri təcrübədə möhkəmləndirmək üçün idarəçilik bacarıqları və kitabxana innovasiya təcrübəsi ilə tanışlıq üzrə kursların təşkili.

5. Regionlarda məktəb kitabxanaçıları arasında qeyri-formal təhsil kanalları üzrə biliklərin operativ aktuallaşdırılması (konfranslar, seminarlar, müşavirələr, ideaya yarmarkaları, dəyirmi masalar, peşə tanışlığı turları və s.).

6. Təhsil islahataları şəraitində məktəb kitabxanalarına regional idarəetmə sistemi rayon (şəhər) təhsil şöbələrində kitabxanalara ixtisaslı (metodist) nəzarət edənlərin bərpası.

7.Məktəb kitabxanalarının inkişaf strategiyası, informasiya potensialı, yeni texnologiyaların tətbiqi.

8. REPK-a və Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidən Hazırlanma İnstitutunun birgə əməkdaşlığı ilə təhsil menecerləri - məktəb direktorları, metodist və təşkilatçılar üçün “məktəb kitabxanalarının idarə olunması” kurs-seminarların təşkili.

9.“Məktəb kitabxanalarının informasiya fəaliyyətində internet texnologiyalarının tətbiqi” distansiya kursunun yaradılması.Kitabxana-informasiya xidməti. Kitabxana informasiya xidməti bütövlükdə nə deməkdir? İnformasiya xidməti anlayışının özünün sərhədləri genişdir. Xidmət fəaliyyətinin növləri öz vasitələrinə görə fərqlənir. Məktəb kitabxana xidmətinin spesifikası ondan barətdir ki, şagirdlərin tədris prosesində meydana çıxan problemləri kitabxançıların peşəkar bilikləri də daxil olmaqla, kitabxana-informasiya vasitələri ilə həll olunur. Bu baxımdan hər bir istifadəçi kitabxanaya müraciət edərkən öz problemini həll etməkdən ötrü kitabxana- biblioqrafiya və informasiya vasitələrini seçir. O, həmin tələbi (sorğusu) şəklində kitabxanaçıya – yəni, kitabxana–biblioqrafiya və informasiya vasitələrinə peşəkarcasına bələd olan şəxsə müraciət edir. Müasir dövrdə informasiya xidmətinin forma və üsulları coxaldıqca məlumat kütləsinin mötəbərliyi və sorgunun təmin edilməsinin relevantlıq dərəcəsi get-gedə artır. Bu zaman kitabxana informasiya xidmətinin təmin edə biləcəyi informasiyanın motəbərlik dərəcəsi hər hansı bir lokal və ya integral məlumat axtarış sistemlərində olmayacaq qədər yüksəkdir. Kitabxana-informasiya xidməti istehlakcı- kitabxanacı dialoqunu nəzərdə tutan yeganə strukturdur. Bu dialoqdan kənar informasiyanın mötəbərliyini və yüksək relevantlıgını təmin edən digər üsullar hələ ki mövcud deyil. Göründüyü kimi kitabxana-informasiya xidməti dedikdə, sənədlər və informasiyanın açıqlığının ən geniş formada təşkili nəzərdə tutulur. Bu xidmət ictimai rifah statusuna malikdir, şagirdin və müəllimin hüququ kimi ona təminat verilməlidir.

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında müasir təhsilin inkiaşfında beş strateji istiqamət müəyyən olunur. Dördüncü strateji istiqamət müasir tələblərə uyğun və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılmasını nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə Təhsil Nazirliyinin 2015-ci il üçün hazırladığı Tədbirlər Planında Təhsil Strategiyasının 4.7. “Ömür boyu təhsilə artan tələbatın ödənilməsi üçün kitabxana fəaliyyətinin modernləşdirilməsi, rəqəmsal təhsil resurslarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi” - 4.7.1.2. Fasiləsiz təhsili təmin etmək məqsədilə kitabxana fondlarının xüsusi nəşrlərlə və multimedia resursları ilə komplektləşdirilməsi; - 4.7.1.3. kitabxanalarda elektron kitabxanaların yaradılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi; - 4.7.1.4. kitabxanaların veb saytlarının və elektron kataloqlarının yaradılması; - 4.7.1.5. Vahid Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Portalının təkmilləşdirilməsi və kitabaxanalarda “ALİSA” sisteminin quraşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması bəndlərində öz əksini tapmışdır.

Bu istiqamət təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsaslı təlim metodologiyasına uyğun infrastrukturun yaradılması, təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması, distant təhsil və s. kimi tədbirləri ehtiva edir.

Məktəb kitabxanalarında kitabxana-informasiya xidmətinin yaxşılaşdırılması və müasir tələblərə uyğun formalaşdırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.

1. Elektron resurslar dövründə kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafının strateji istiqaməti və onun informasiyalaşdırılması: məktəb kitabxanaları üçün elektron kitabxana idarəetmə - ALİSA (Automated Library Information System of Azerbaijan-) proqram təminatının -Azərbaycanın avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sisteminin quraşdırılması və tətbiqi.

2.Azərbaycanda təhsilin inkişafı kontekstində məktəb kitabxanaları: açıq təhsil informasiya mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması, məktəb kitabxanasının model standartı; şagirdlərə kitabxana xidmətinin normativlərinin işlənməsinə yeni yanaşmalar; kurikulum təhsil sistemində məktəb kitabxanaları sisteminin fəaliyyət xüsusiyyətləri;

3.Məktəb kitabxanaları istifadəçilərinin sistemli (müəllim və şagirdlərin) rəsmi təhsilini və fasiləsiz təhsil mühitini təmin etmək, İnternet zalların təşkili və biliklərin idarə edilməsi proseslərinin təmin edilməsi.

4.Şagirdlərə və müəllimlərə xidmət edən elektron texnologiyaların köməyi ilə real zaman miqyasında fəaliyyət göstərən virtual sorğu xidmətinin yaradılması.

5.Ümumtəhsil məktəbləri maliyyələşdirilərkən məktəb kitabxanalarının fondlarının komplektləşdirilməsinə ayrılan vəsait ayrıca maddədə göstərilməli və bu vəsait müntəzəm olaraq artırılmalıdır. Ayrılmış vəsait kitabxananın sərəncamında qalmalı və onların əsasnamə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə edilməlidir.

6.Mütaliəyə marağın yaradılması üçün məktəb kontingenti arasında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin “Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlər barədə” əmrinin icrası ilə bağlı tədbirlərin və məktəblərdə “qiraətə yardım” layihələrinin hazırlanması və həyata keçirilməsi.

7.Mədəni ənənələrin qorunub saxlanılması (yaddaş) və onların zənginləşdirilməsi naminə aparılan iş (yaddaşa yığılmış biliklərdən istifadə etməklə yeni biliklər yaradılması) kitabxananın iki əsas vəzifəsidir. Bu məqsədlə kütləvi söhbətlər və diskusiyalar, konfranslar, dəyirmi masalar, qruplarla iş, viktorinalar, müsabiqələr və s. təşkil etmək. Məktəb kitabxanalarının sanballı ictimai-kütləvi tədbirlərin keçirildiyi mərkəzə çevrilməsi.

8.Təhsil alan şəxsləri maraqlandırmaq, daha asan öyrətmək və bilikləri yalnız informasiya axını kimi deyil, emosional təsir gücündən istifadəni təmin etmək məqsədilə məktəb kitabxanalarında multimedia mərkəzlərinin yaradılması.


Kitabxana metomorfizmi. Fondların strukturunun yenidən təşkili. Son illər Kitabxanaların fundamental qanunu- kitabxana metamorfizmi qanunu əsaslandırılmışdır. Bu qanunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, kitabxana sənədli informasiyanın komplektləşdirilməsi, saxlanması və təqdim edilməsi formalarını transformasiya edir, (onların şəklini dəyişir) və informasiyanın yazılması və ötürülməsi üsullarını, eləcə də kommunikasiya vasitələrini inkişaf etdirir. Kitabxanaşünaslığın fundamental qanunlarından biri olan kitabxana metomorfizmi qanunu- kitabxananın təşkilati formasının, fəaliyyət prinsiplərinin və metodlarının vaxtaşırı transformasiyası (onların şəkilinin dəyişməsi) və paralel olaraq sənədli informasiyanın qeydiyyatı, saxlanması və ötürülməsi texnologiyalarının, eləcə də kommunikasiya vasitələrinin inkişafı qanunudur. Elektron texnika dövründə kitabxana metomorfizimi kitabxananın strukturunun yenidən təşkil edilməsi və ilk növbədə kitabxana fondları sisteminin yenidən qurulması üçün həlledici amildir. Bütün dünyada yüz minlərlə kitabxanada milyardlarla nüsxədən ibarət kitab müxtəlif nəşrlərin və başqa sənədlərin alınması, işlənməsi və uzunluğu kilometrlərlə ölçülən rəflərdə yerləşdirilərək həmin rəflərdə saxlanması prosesi hələ də davam edir. Son illər aparılan araşdırmalara əsasən məlum olmuşdur ki, məktəb kitabxanalarının fondlarının 30-40%-i oxucular tərəfindən istifadə olunmur və demək olar ki, tələb edilmir. Bu fondların yeni informasiya daşıyıcılarına köçürilməsi və uzaq məsafədən istifadəsi müasir informasiya cəmiyyətinin əsas tələbatıdır. Deməli kitabxana metamorfizmi qanununa əməl edərək həmin sistemin strukturunu yenidən təşkil etmək lazımdır:

Bu yenidən təşkilin əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir:


1. Məktəb kitabxanalarında elektron nəşrlərdən cari vaxtda nisbətən daha intensiv istifadə edilməsini təmin etmək üçün kağız sənəd formalarının elektron nəşrlərlə əvəz olunması.

2. Ənənəvi kitabxana xidməti əvəzinə fonda və qlobal informasiya resurslarına uzaq məsafədən müraciət imkanının yaradılması.

3. Təhsil siyasətinə uyğun olaraq 5 ildən bir yenilənən dərsliklərin passiv nəşrlərinin repozitar mühafizəxanalarının yaradılması.

4. Məktəb kitabxanalarının istifadə olunmayan və istifadə müddəti bitmiş nəşrlərdən (dərslik) təmizlənməsi və onlar üçün depozitar statusa malik sənəd fondlarının yaradılması.

5. Məktəb kitabxanalarının fondları komplektləşdirilərkən şagirdlərin yaş qruplarına və fənn müəllimlərinin tələbatına uyğun zəruri nüsxələrin sifariş verilməsi və alınması.

6. Məktəb kitabxanalarının ənənəvi və elektron nəşrlərlə mütəmadi olaraq təmin edilməsi üçün məcburi nüsxə haqqında qanunun işlənib hazırlanması.

7. Kitabxana fondlarının əsas hissələrinin rəqəmləşdirilməsi proqramlarının tərtib edilməsi, həmin proqramlara əsasən dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin, yüksək elmi dəyərə malik olan, unikal və ya orijinal materialların daxil edilməsi.

8. Məktəb kitabxanalarının oxu zallarında və xüsusi saytlarında istifadəçilərin test banklarına, mətnlərə, fotoşəkillərə, plakatlara, interaktiv təlim və multimediya materiallarına müraciət etmək imkanının təmin edilməsi.Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

1.REPK-nın bina məsələsi “Kitabxana işi haqqında qanun”a əsasən “Kitabxanalar kitab fondunun saxlanması və oxuculara xidmət etmək üçün xüsusi layihə ilə tikilmiş binalarla və kitabxana işini avtomatlaşdırmaq üçün zəruri vasitələrlə təmin edilməlidirlər” (maddə 30) həll edilməsi;

2. REPK-nın regionlarda məktəb kitabxanaçıları üçün (qısa və uzun müddətli) kurslar və treninqlərin təşkil etməsi məqsədilə vəsait ayrılması üçün qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsi.

3.REPK-nın nəzdində respublika məktəb kitabxanaçılarının yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün xüsusi təlim-tədris mərkəzinin yaradılması.

4.Zonalarda analoji mərkəzlərin yaradılması və bu mərkəzlərdə işləmək üçün xüsusi personalın hazırlanması;

5.Xarici təcrübənin əhatəli öyrənilib, tətbiqini təmin etmək üçün kadrların xarici ölkə kitabxanalarına ezamiyyələrinin təşkili;

6. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə Təhsil Nazirliyinin 2015-ci il üçün Tədbirlər Planının - 4.7.1.1 (Təhsil Problemləri İnstitutu və Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası üçün elektron kitabxana sisteminin qurulması) bəndinin icrası;

7.REPK-da profilinə uyğun nəşrlərin elektron resurs mərkəzinin yaradılması.8.OCLC (online Librari Center –Online Kompüter Kitabxana Mərkəzi) KAA (Kitabxnalararası abonement) xidmətinin iş texnologiyasının köməyi ilə o n l in e rejimdə sifarişi həyata keçirmək üçün REPK-nın KAA (kitabxanalararası abonement) xidmətinin beynəlxalq standartalara uyğun həyata keçirilməsini təşkil etmək.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət