Ana səhifə

T. C. NevşEHİR hacı bektaş veli Üniversitesi ÖĞretiM ÜyeliĞİne yükseltilme ve atanma öLÇÜtleri YÖnergesi amaç madde 1


Yüklə 80.54 Kb.
tarix13.06.2016
ölçüsü80.54 Kb.
T.C.

NEVŞEHİR hacı bektaş veli Üniversitesi

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

AMAÇ

MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari koşulları belirlemek; öğretim üyelerini nitelikli akademik çalışmalara yöneltmek, kendilerini değerlendirmelerini sağlamak, dünyadaki ortak bilimsel standartlara ulaşmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara aktif olarak katılan, çalışmalarına atıf yapılan, lisansüstü programları yürüten, etik değerlere bağlı, üniversite sanayi ve toplum ilişkilerini değerlendirebilen, seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini ve ölçütlerini belirlemek

tir.


KONU VE KAPSAM

MADDE 2. Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilecek ve atanacak öğretim üyelerinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerdeki koşulların yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmalarda aranan koşullar ile puanlama değerlendirmesi ve uygulama esasları için istenilen ölçütleri de düzenlemektedir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

MADDE 3. Bu yönergede geçen başlıca kavramların anlamı ve kısaltmaların açılımı aşağıdaki gibidir.

TANIMLAR

Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Kurulu: Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuran adayların dosyalarını, bu Yönergeye göre değerlendirmek üzere, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, üyeleri Rektör tarafından belirlenen ve gerektiğinde sosyal, sağlık, fen, eğitim ve sanat alanlarında ayrı ayrı oluşturulabilen kuruldur. Bu kurul/kurullar en az beş/beşer üyeden oluşur. Rektör gerekli gördüğü hâllerde kurul üyelerini değiştirebilir.

Puanlama Tablosu: Bu Yönerge ile belirlenen öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma işlemlerinde kullanılan ve Ek-1'de yer alan Puanlama Tablosudur.

Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörüdür.

Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosudur.

Ulusal Hakemli Dergi: Doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanan dergilerdir.

Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesidir.

KISALTMALAR

AB : Avrupa Birliği

AHCI : Arts And Humanities Citation Index

BAP : Bilimsel Araştırma Projeleri

DOI : Digital Object Identifier (=Sayısal Nesne Tanımlayıcı: Çevrimiçi ortamda bulunan bir fikrî mülkiyeti ya da bir parçasını tanımlayan bir tanımlayıcı)

DPT : T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı

ISI : Institute for Scientific Information

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı

NATO : Kuzey Atlantik İttifakı

NSF : National Science Foundation

SCI : Science Citation Index

SCI- :Expanded : Science Citation Index-Expanded

SSCI : Social Science Citation Index

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
GENEL İLKELER

MADDE 4. Bu yönerge aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yürütülür:


 1. Bu Yönergede belirlenen ölçütler, ilgili kadroya başvurabilmenin asgari koşullarıdır.

 2. Bu Yönergede belirtilen bütün kadrolara atanmak için 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir.

 3. Atanma başvuruları, ilanda belirtilen birimlere yapılır. Başvuruların belirlenen ölçütlere uygunluğu Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Kurulunca incelenerek belirlenir. Yapılan inceleme sonucunda adayın durumunun bu Yönerge hükümlerine uymadığının saptanması hâlinde başvuru işleme konulmaz; başvuru dosyası adaya iade edilir.

 4. Eserin yayımlandığı derginin gerekli koşulları sağladığının aday tarafından belgelenmesi gerekir.

 5. Eserlerin ya yayımlanmış olması ya da yetkili kişi ya da kurullardan yayımlanacağına dair onaylı yazının getirilmesi gerekir. Elektronik ortamda basılmış görülen yayınlar için DOI numarası almış olmak yeterlidir.

 6. Kitap, tanınmış uluslararası veya ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel eserdir.

 7. Adayın kendi adının bulunduğu eserlere yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz. Bir esere aynı eserde yapılan birden fazla atıflar, bir atıf sayılır.

 8. Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Kurulunun kararı esastır.

UYGULAMA
MADDE 5. Adayların dosyaları bu Yönergede belirlenen “Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Şartlar ve Puanlama Esasları” dikkate alınarak incelenir. Profesör ve doçentlerin dosyaları Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Kurulu tarafından, yardımcı doçent adaylarının dosyaları ise ilgili fakülte veya yüksekokul tarafından incelenir. Aşağıda belirtilen her bir akademik unvan için gerekli olan puanı ve diğer koşulları sağlayan adayların ilan edilmiş kadrolara başvuruları kabul edilir. Sonraki aşamalarda atamanın gerçekleşebilmesi için işlemler başlatılır.

PROFESÖRLÜK, DOÇENTLİK VE YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR
PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

MADDE 6. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla profesörlüğe yükseltilme ve atanma şartları şunlardır:

1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak.

2. Kadro için başvuru tarihi itibariyle Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş olan Doçentlik Sınavı Başvuru Koşullarında kendi alanı için öngörülen yayın koşulunu, doçentlikten sonra bir defa daha yerine getirmiş olmak.

3. Adayın kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak.

4. Yayınlarından birini, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtmiş olmak.

5. Doçentlik öncesi gerçekleştirdiği akademik etkinlikleri hariç olmak üzere, doçentlik sonrasına ait olmak şartıyla aşağıda öngörülen koşulları sağlamak.A) Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde, en az 75 puanı Puanlama Tablosunun ilk sekiz maddesinde belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam en az 150 puan almış olmak.

B) Sosyal Bilimlerde, en az 60 puanı Puanlama Tablosunun ilk sekiz maddesinde belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam en az 120 puan almış olmak.

C) Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanlarında, Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden en az 120 puan almış olmak.

DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA ŞARTLARI

MADDE 7. 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla doçentliğe atanma şartları aşağıda verilmiştir.

(1) Doktora derecesini aldıktan sonra aşağıdaki şartları sağlamış olmak;A) Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde, en az 50 puanı Puanlama Tablosunun ilk sekiz maddesinde belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam en az 100 puan almış olmak.

B) Sosyal Bilimlerde, en az 40 puanı Puanlama Tablosunun ilk sekiz maddesinde belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam en az 80 puan almış olmak.

C) Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanlarında, Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden en az 80 puan almış olmak.

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA ŞARTLARI

MADDE 8. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atanma şartları aşağıda verilmiştir.

 1. Doktora veya sanatta yeterlilik derecesi almış olmak.

 2. ÜDS’den veya KPDS’den Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca İngilizce, Almanca, Fransızca veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden en az 55 (elli beş) puan almış olmak veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden en az 55 (elli beş)'e eşdeğer puan almış olmak (Güzel Sanatlar Fakültesine atanacak olanlarda bu koşul aranmaz. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönerge hükümleri dâhilinde yapılacak yükseltilme ve atanmalarda aranacak dil puanında, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ayrıca 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 7. Maddesi gereğince Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavından başarılı olmak.

 1. Puanlama Tablosunun A1 ile A6 kapsamında belirtilen dergilerde en az bir makale yayımlanmış olmak koşuluyla ilk sekiz madde kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 30 puan almış olmak.

 2. Toplam en az 40 puan almış olmak.

 3. Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanlarında, Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden en az 40 puan almış olmak.YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA ŞARTLARI

MADDE 9. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görevli öğretim üyelerinin 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla yardımcı doçentliğe yeniden atanma şartları aşağıda verilmiştir.

1. Yardımcı doçentliğe yeniden atanma işlemlerinde yabancı dil ve kadro ilanı dışındaki usuller aynen uygulanır.

2. Puanlama Tablosundaki faaliyetlerden, atama dönemi içinde toplam en az 30 puan almış olmak. Toplam puanın en az yarısının Puanlama Tablosunun A1 ila A8 kapsamında belirtilen ve son atanma döneminde alanı ile ilgili gerçekleştirdiği faaliyetlerden alınmış olması gerekir.

3. Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanlarında, Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden, atama dönemi içinde toplam en az 30 puan almış olmak.YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

MADDE 10. 18.07.2007 tarihli ve 03 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama İlkeleri Yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK

MADDE 11. (1) Bu Yönerge Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunca kabul edilip Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Yönergenin “Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atanma Şartları”nı düzenleyen 9. Maddesi, 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

MADDE 11. Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.


EK-1 PUANLAMA TABLOSU


Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma işlemlerinde aşağıdaki Puanlama Tablosu kullanılır.

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

1. a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler (derleme dâhildir)

25 puan

1. b) Uluslararası yabancı dilde (Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen niteliklere uyan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinde) yayımlanmış uluslararası nitelikte kitap (*) veya kitap bölümü

50 puan

2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan özet, teknik not, editöre mektup, kısa mesaj (short communication), makale/kitap eleştirisi/yorum vb. yazılar

10 puan

3. Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayımlanmış bildiriler;

a) Tam metin

b) Özet

15 puan


10 puan

4. ISI tarafından taranan ve SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayımlanan;

a) Tam metin makale (derleme dâhildir)

b) Özet, teknik not, editöre mektup vb.


15 puan


5 puan

5. TÜBİTAK tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan;

a) Tam metin makale

b) Özet, teknik not, editöre mektup vb.


15 puan


5 puan

6. Bu tablonun A1 ila A5 maddeleri kapsamı dışında kalan ve Üniversite Yayın Komisyonunun önerisiyle Senato tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan;

a) Tam metin makale

b) Özet, teknik not, editöre mektup vb.

10 puan


5 puan

7. Üçüncü madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayımlanmış, sözlü veya poster tebliğler (basılı olması gerekir)

a) Uluslararası kongreler (tam metin)

b) Ulusal kongreler (tam metin)

c) Uluslararası kongreler (özet)

ç) Ulusal kongreler (özet)

10 puan


5 puan

5 puan


3 puan

8. Türkçe kitap(*) veya kitap bölümü yazarlığı (Adayın bilim alanı ile ilgili olmalıdır)

a) Kitap veya kitap bölümü yazarlığı

b) Kitap değerlendirme yazısı

c) Kitap bölümü değerlendirme yazısı

ç) Ansiklopedide bir bölüm, derleme dâhil

d) Ansiklopedide bir madde tanımlaması20 puan


5 puan

2 puan


10 puan

5 puan


9. Uluslararası atıflar (adayın kendi adının bulunduğu makaleye hariç):

a) Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A1 maddesindeki indekslerde)

b) Yabancı dilde ders kitaplarında ya da yabancı dilde referans kitaplarındaki atıflar.


2 puan
5 puan10. Ulusal atıflar (adayın kendi adının bulunduğu makaleye hariç):

a) Ulusal dergilerde atıflar (en fazla toplam 20 puan )

b) Ulusal kitaplarda atıflar (en fazla toplam 20 puan )

1 puan


1 puan

11. Kitap (*) çevirmenliği (adayın bilim alanı ile ilgili olmalıdır) kitap başına

15 puan

12. Kitap (*) bölümü veya makale çevirmenliği (adayın bilim alanı ile ilgili olmalıdır) kitap/makale başına

15 puan

13. Uluslararası kitaplar ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim ve tablolar.

40 puan

B. KONGRE, SEMİNER, KONFERANSLAR

(Metin veya özeti yayımlanmamış, ama basılı programda yer alanlar)1. a) Uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olmak ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek (belgelendirilmesi gerekir)

b) Uluslararası kongrelerde sunulan sözlü bildiri (belgelendirilmesi gerekir)10 puan
5 puan

2. a) Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak (belgelendirilmesi gerekir)

b) Ulusal kongrelerde sunulan sözlü bildiri (belgelendirilmesi gerekir)5 puan
2 puan

C. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

1. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde;

a) Adayın adının yayın kurulu üyeliği veya editörler listesinde yer alması

b) Bu dergilerde editörlük

c) Bu dergilerde hakemlik
20 puan

30 puan

5 puan


2. a) A4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde editörlük veya yardımcılığı

b) A4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde hakemlik10 puan
3 puan

3. a) Ulusal hakemli dergilerde editörlük

b) Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği

c) Bu dergilerde hakemlik


5 puan

3 puan
2 puan4. a) Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda editörlük

b) İki ya da daha fazla dilde yazılmış (karma) kitaplarda editörlük15 puan

10 puan


5. Türkiye'de yazılmış ve yayımlanmış kitaplarda editörlük (kongre derleme kitapları hariç)

10 puan

Ç. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

1. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı

a) Yüksek Lisans Tezi

b) Doktora Tezi

Tamamlanmış doktora veya yüksek lisans tezlerinde yapılan ikinci danışmanlıklar için yukarıda belirtilen puanların yarısı


5 puan


10 puan

2. Sonuçlandırılmış bilimsel proje raporları:

a) Uluslararası kuruluşlarca (NATO, NSF, AB Çerçeve Programı Kapsamındaki vb.) desteklenmiş projeler (Proje yürütücüsü olarak)

b) Uluslararası kuruluşlarca (NATO, NSF, AB Çerçeve Programı Kapsamındaki vb.) desteklenmiş projeler (Proje araştırmacısı olarak)

c) Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT) desteklenmiş projeler (Proje yürütücüsü)

ç) Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT) desteklenmiş projeler (Projede araştırmacı)

d) BAP birimince desteklenen projeler (Proje yürütücüsü)

e) BAP birimince desteklenen projeler (Projede araştırmacı)

25 puan
15 puan


15 puan
7 puan
5 puan

3 puan


3. Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar

5 puan

4. Son iki yılda ön lisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (her yarıyıldaki her bir ders için, saat başına) (en çok 20 puan)

1 puan

D. ÖDÜLLER VE DİĞER HİZMETLER:

1. Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç)

a) Uluslararası Ödüller

b) Ulusal Ödüller ve Üniversite Ödülleri

30 puan


10 puan

2. Patent puanı

a) Uluslararası Patent

b) Ulusal Patent

50 puan


25 puan

3. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası burslar kongre destekleri vb. hariç)

10 puan/ ≥ 3 ay

5 puan/1-3 ay4. Bildiri kitaplı bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak (Düzenleme kurulu, Bilim Kurulu, Sekreterya)

a) Uluslararası kongre

b) Ulusal kongre


10 puan


5 puan

E. SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ

(Aynı sanat yapıtının tekrarlanan performans, gösterim ve sunumlarından alınacak puanların toplamı, bu yapıtın özgün üretiminden ilk kez alınmış puandan yüksek olamaz.)


1. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt dışında, sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla; sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması

50 puan

2. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmış olması, bestelerin bu kurumlar tarafından icra edilmesi veya yayımlanması

40 puan

3. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat ve tasarım etkinlikleri

30 puan

4. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek

25 puan


5. Özgün sanat eserleri, besteler tasarımlar veya yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek

15 puan


6. Özgün sanat eserleri, besteler tasarımlar veya yorum çalışmaları ile yurt dışında kişisel etkinliklerde bulunmak

20 puan


7. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile yurt içinde kişisel etkinliklerde bulunmak

10 puan


8. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak

15 puan


9. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak

10 puan


10. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

20 puan


11. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

15 puan


12. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları), sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurt dışında sunumunu sağlamak

15 puan


13. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları), sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurt içinde sunumunu sağlamak

10 puan


14. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalarda (Türkiye Şampiyonası) ilk üçe girmesini sağlamak

25 puan

15. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalarda (Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları) ilk üçe girmesini sağlamak

50 puan

16. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalara katılımını sağlamak

5 puan

17. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalara katılımını sağlamak

15 puan

18. Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için)

10 puan

19. Milli takıma sporcu yetiştirmek (her yıl için)

10 puan

(*) Kitaplarda aranan koşullar için bu Yönergenin 4. Maddesinin 6. bendine bakınız.


ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI

Puanlama Tablosunda yer alan ortak çalışmalarda puanlar, yazar/sanatçı sayısına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır (patentler dâhil).


YazarBirinci

1,00X

İkinci

0,90X

Üçüncü

0,80X

Dördüncü

0,70X

Beşinci

0,60X

Altıncı ve daha fazla

0,50X


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət