Ana səhifə

T. C. GeliR İdaresi başkanliğI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tariH: 05. 10. 2007 20308 sayi: B. 07 GİB 34. 16


Yüklə 23.39 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü23.39 Kb.
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH: 05.10.2007 - 20308

SAYI: B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94-14321

KONU: Yapılacak fabrika nedeniyle 5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajından yararlanılıp yararlanılamayacağı Hk.

… / İSTANBUL


İLGİ: ….09.2007 tarih ve bila sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, … ili … ilçesinde fabrika yapmak istediğinizi, yöreden yeni işe alınarak istihdam edilecek personel sayısının 10 kişinin üzerinde olacağını, yanı sıra bunların haricinde, şirketinizin İstanbul’daki deneyimli personelinden bir kısmını bu yeni tesise aktarmak istediğinizi ve bu tesise aktarılacak personelin 5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağını sormaktasınız.

Bilindiği üzere; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanmıştır. Söz konusu Kanun’un bazı maddelerinde 5228 ve 5350 sayılı Kanunlar ile değişiklik yapılmış olup, gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik açıklamalar Maliye Bakanlığınca yayınlanan 1, 2, 3, 4 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğlerinde yapılmıştır

Söz konusu Kanunun 2. maddesinde;

"Bu Kanun;


    1. Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illeri,

    2. Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri,

kapsar.”

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinde konu ile ilgili olarak;

“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller”

Gelir vergisi stopajı teşviki açısından kapsama, 5084 sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendinde hüküm altına alınan ve 2 seri No’lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinin “1. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller” başlıklı bölümünde belirtilen iller girmektedir …

“2. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler

5615 sayılı Kanunla değişik 5084 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden, Tebliğin (1) numaralı bölümünde belirtilen il ve ilçelerde; 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayanlar ile 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu il ve ilçelerdeki işyerlerinde en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla istihdam ettikleri tüm işçiler için yararlanabileceklerdir.

Dolayısıyla kapsama giren il ve ilçelerdeki tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu Tebliğin (3) numaralı bölümünde belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere asgari on işçi istihdam etmeleri şartıyla gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabileceklerdir.

Kanun kapsamındaki il ve ilçelerde bulunan işyerleri dolayısıyla mükelleflerce birden fazla aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi durumunda asgari on işçi çalıştırma şartı işyerlerinin her biri için ayrı ayrı aranacaktır.

Çalıştırılan işçi sayısının on işçiye ulaşıp ulaşmadığı, bu işyerlerindeki toplam işçi sayısına göre değil her bir işyeri itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilen işçi sayısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.

2.1. 01.04.2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayanların Teşvikten Yararlanması

01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan mükellefler, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla Kanun kapsamına giren yerlerdeki işletmelerinde çalıştırdıkları tüm işçiler için bu teşvikten yararlanabileceklerdir.

3. Uygulamanın Başlama ve Sona Erme Tarihleri5084 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinde, 5615 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 01.05.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenlemeye göre, vergi teşviki uygulaması ilk olarak 2007 yılının Mayıs ayı ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacak ve 31.12.2008 tarihine kadar uygulanacaktır.

Ancak 5568 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değişik 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendine göre, bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle uygulanacak vergi teşviki 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın,


  • 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için beş yıl,

  • 31.12.2008 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için dört yıl,

  • 31.12.2009 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için üç yıl

süreyle uygulanacaktır.

4. Sağlanan Teşvik Tutarının BelirlenmesiTeşvik uygulamasıyla, teşvik kapsamında değerlendirilecek işçiler dolayısıyla hesaplanacak gelir vergisinin tamamının veya bir kısmının, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinden terkin edilmesi suretiyle istihdam üzerindeki yükün (istihdamın işverene maliyetinin) azaltılması amaçlanmıştır.

Terkin edilecek tutar, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu işyerleri için hesaplanan tutarın tamamı, diğer yerlerdeki işyerleri için ise hesaplanan gelir vergisi tutarının % 80'i olacaktır.

Buna göre terkin edilecek tutar, kapsama giren işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki işyerlerinde tamamını, diğer yerlerdeki işyerlerinde ise % 80'ini aşamayacaktır. Bu işlem çalıştırılan işçi bazında değil uygulamadan yararlanabilen işçi sayısı dikkate alınarak toplu olarak yapılacaktır.

Teşvikten yararlanmaya başlanmasından sonra işçi çıkarılması nedeniyle işçi sayısında azalma olması halinde, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, kalan işçi sayısı dikkate alınacaktır. İşçi sayısındaki azalma sonucu işyerindeki işçi sayısının on işçinin altına düşmesi halinde, o işyerinde işçi sayısı yeniden on işçiye ulaşmadıkça teşvik uygulanmayacaktır. İşçi sayısı on kişiyi tekrar aşan mükellefler teşvikten kalan süre için yararlanacaklardır.Teşvik kapsamında baz alınacak işçi sayısının tespitinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısı dikkate alınacaktır.

Kıst dönem çalışan işçiler nedeniyle yararlanılacak teşvik tutarının belirlenmesinde ise ilgili ayda çalışılan süreye isabet eden ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi terkine konu olacaktır. Ancak, bu suretle faydalanılacak tutar, asgari ücret üzerinden kıst döneme ilişkin olarak ödenmesi gereken verginin tutarını geçemez.

5.2. Önceki Tebliğlerde Yapılan Açıklamaların Geçerliliği

"14, 2 ve 35 seri No’lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğlerinin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlüktedir."

hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak 04.06.2005 tarih ve 25835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinde gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanacağı iller arasında, … iline de yer verilmiş olup, söz konusu Tebliğ’de;

"2.3 Fiilen Çalışma Zorunluluğu

Gelir vergisi stopajı teşviki sadece kapsama dahil illerde bulunan işyerlerinde fiilen çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi açısından geçerlidir. Bu işyerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmiş olsa dahi fiilen bu işyerlerinde çalışmayan işçiler açısından teşvikten yararlanmak mümkün değildir.

İzin, hastalık ve benzeri nedenlerle işyerinde bulunulmaması halleri fiilen çalışmama olarak kabul edilmez.

2.4. Teşvikten Yararlanamayacak İşlemler

Kanun kapsamında olmayan bölgelerde yer alan istihdamın Kanun kapsamındaki bölgelere veya kapsama dahil bölgelerde var olan istihdamın bölge içine kaydırılmasına yönelik teşviklerden yararlanma amaçlı uygulamalar yeni işe başlama olarak kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda,

Mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi,

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad veya unvan veya bir iş birimi olarak açılması,

Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,

Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi,

gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan işlemler sonucunda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

…”


hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, … ili … ilçesi ve yöresinden yeni işe alınarak sözü edilen fabrikada istihdam edilecek personelden dolayı gelir vergisi stopaj istisnasından, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yararlanmanız mümkündür.

Ancak, adı geçen ilçede yaptıracağınız fabrikada çalıştırılmak üzere şirketinizin İstanbul’daki deneyimli personelinden bir kısmını bu yeni tesise aktarmanız halinde 2 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinin 2/4 bölümündeki açıklamalar doğrultusunda anılan personel için gelir vergisi stopaj istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Başkan a.
Grup Müdür V.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət