Ana səhifə

T. c elmali belediyesi İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ YÖnetmeliĞİ


Yüklə 81.84 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü81.84 Kb.


T.C
ELMALI BELEDİYESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ


ELMALI BELEDİYESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
Amaç:

MADDE1-

(a)Bu yönetmelik Elmalı Belediyesinde çalışan birimlerde ,sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.
(b)Mesleki risklerin önlenmesi sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması.
(c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması uyulması gereken kuralların belirlenmesi.
(d)Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları;

İle ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.


Kapsam:

MADDE2-Bu Yönetmelik ,Elmalı Belediyesi bünyesi birimlerinde görevli 4857 sayılı yasaya tabi işçilere,657 sayılı yasaya tabi memurlara ve 5393 sayılı yasaya tabi sözleşmeli personele ve stajyerlere uygulanacaktır.
Dayanak:

MADDE3-Bu yönetmelik,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 4.5.6.8.10.11.15.16.17.19.20.22. ve 25. maddeleri İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin 5. maddesi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 6. maddesi ,işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev ,yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğin 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:

MADDE4-Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)İşveren: Elmalı Belediye Başkanlığını

b)Çalışan : Elmalı Belediyesi bünyesinde çalışan personeli

c)Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişiyi,

d)Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,

e)Tehlike : Bir zarar ,hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelini,

f)Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar,hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini.

g)Kişisel Koruyucu Donanım: Çalışanı,yürütülen işten kaynaklanan,sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan,çalışan tarafından giyilen,takılan veya tutulan,bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet,araç,gereç ve cihazları.

h)Kurul: Elmalı Belediyesi İş sağlığı ve Güvenliği kurulunu.

ı) Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

i)Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,

j) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,

k)İSG Kurulu( İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimi.


İKİNCİ BÖLÜM

İdare ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İdarenin yükümlülükleri

Madde -5:

(1) İdare, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, birim amirlerinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, birim amirlerinin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İdare, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri

Madde-6 :

(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
c) Çalışma alanlarında gördükleri tehlikeli durumları, İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, birim amirlerine ve çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

e) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde amirlerinin imzalı iş izni olmadan, çalışılacak ortam veya yapılacak iş güvenli hale getirilmeden çalışmaya başlamamak.

(3) Çalışanlar kendilerine yazılı bildirilen görev tanımları çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştireceklerdir. Sorumlu olmadıkları ve görev tanımına girmeyen hiçbir iş ve ekipmana müdahale etmeyeceklerdir.

(4) Çalışanlar yaşadıkları iş kazalarını puantörlüğe ve birim amirlerine bildirmekle yükümlüdürler.İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Hak ve Yükümlülükleri

MADDE-7:

(1) İşyeri Hekimi ve iş Güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

(2) İşyeri Hekimi ve iş Güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları, Çalışma Bakanlığının yayınlamış olduğu İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmeliklerde tarif edildiği gibidir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Sağlık Gözetimi

MADDE-8 :

(1) İdare;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

b.1) İşe girişlerinde,

b.2) İş değişikliğinde,

b.3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,

b.4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta iş yapan çalışanlar, yapacakları işe (yapacakları iş açıkça belirtilecek) uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”

(4) Sağlık raporunda bulunması gereken asgari tetkikler;

a) 35X35 Akciğer Filmi

b) Solunum Fonksiyon Testi

c) Odyogram

d) Kan sayımı

e) İş yeri hekiminin ön gördüğü diğer tetkikler

(5) Sağlık dosyası: İdare her çalışan için bir sağlık dosyası oluşturur. Sağlık dosyasında asgari olarak;

a) Sağlık raporları

b)Çalışanların almış olduğu Hekim raporları ve heyet raporları,

c) İşe giriş/periyodik muayene raporları ilgili yönetmeliğe uygun olacaktır.

d) Sağlık muayene kayıtları

e) Meslek hastalığı ön tanısı ve meslek hastalığı kayıtları bulunacaktır.

Çalışanların İSG Eğitimleri

MADDE-9

(1) İdare, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar; işe başlamadan önce yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren İSG eğitimi alındığına dair belge olmaksızın işe başlatılmamalıdır.

(3) İSG eğitimi belgesinde eğitimin konusu, amacı hedefleri, eğitim süresi, yeri, eğitim verenin unvan ve imzası bulunacaktır.

(4) Yapılacak İSG eğitimlerinde çalışanların yapmış olduğu işin tehlikeleri ve alınması gereken önlemler öncelikli olacaktır.

(5) Eğiticilerin uzmanlık alanları, eğitim programında yer alan konuları dikkate alarak belirlenecektir. Örneğin Ergonomi, Hijyen eğitimini, meslek hastalıkları eğitimleri İşyeri Hekimleri tarafından verilecektir.

(6) - İlk eğitimde asgari anlatılacak konular

Tüm birimlerde ortak konular,

1) Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları,

2) İş sağlığı ve güvenliğinde temel kavramlar,

3) İş Kazaları ve meslek hastalıkları hakkında İSG eğitimi.

4) Ekranlı araçların kullanımıyla ilgili İSG eğitimi.

5) Ergonomi

6) Psikososyal risk etmenleri

7) Yangın

8) Acil durum müdahale eğitimi

9)İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,emniyet cihazlarının kurulması ve kullanılması.

10)Kaza,yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulama

Konuları öncelikli olmak üzere İş Güvenliği uzmanlığı biriminden onay alınarak çalışanın yapmış olduğu işin tehlikelerine uygun eğitim konuları seçilir.Çalışanların Bilgilendirilmesi

MADDE -10

Birim amirleri;(1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanlar ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmesini sağlar:

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri

(2) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgi almalarını sağlar;

a) Bilgilendirme yapılmadan hiçbir çalışan iş başı yaptırılmamalıdır.

b) Ayrıca bilgilendirilecek hususlar çalışanların kolaylıkla anlayacağı üslupta, sade ve öz bir şekilde yazılı form hale getirilir

(3) Bilgilendirmenin çalışanlara okunarak, anlatılarak tebliğ-tebellüğ edilmesi sağlanılır.

Çalışan Temsilcisi

MADDE-11

(1) İdare; birimlerdeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Madde-12

(1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, makamın onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, makama veya ilgili birim amirlerine bildirimde bulunmak,

ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek, makama veya ilgili birim amirlerine vermek,

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, makamın onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj, sel baskını, genel susuzluk ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve makama teklifte bulunmak,

ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Risklerden Korunma İlkeleri

MADDE-13

(1) İdarenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele ederek, çalışanlar tedbirsiz davranışta bulunsalar dahi iş kazası yaşamayacakları tehlikesiz veya tehlikeleri kontrol altına alınmış çalışma veya ortam oluşturmak,

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak. Her yeni işte daha güvenli teknolojileri kullanmak,

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. Güvenli olmayan iş makinelerini veya ekipmanlarını güvenli olanlarla değiştirmek,

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. Planlama, satın alma, projelendirme safhalarında İş Sağlığı ve güvenliğini değerlendirmeye almak,

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek,

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek. Talimatları çalışanların okuyabileceği ortamlarda asılı bulundurmak.
Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma

MADDE-14:

(1) Risk Değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine uygun olarak birim amirlerinin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

(2)Risk değerlendirmeleri sonucunda, Mesleki risklerin önlenmesi için yapılması gereken düzeltici önleyici faaliyetler, alınması gereken tedbirler, gerekli araç ve gereçler, koruyucu donanımlar, birim amirleri tarafından gerçekleştirilir.

(3) Birim amirleri, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik ve düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulamalarının gerçekleşmelerinin kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.


Acil Durumlar

Madde-15 İdare,Yangın, deprem, sel baskınları, genel susuzluk, içme suyu temin sistemine sabotaj, doğal gaz patlaması, iş kazaları, göçük altında kalma, endüstriyel kazalar ve kimyasallar ile çalışmalarda olabilecek acil durumlar için Acil Durum Eylem Planı hazırlayacaktır.

Planın amacı acil durumlarda yönetimin ve personelin süratli ve doğru karar almasını sağlamak, can ve malı korumak, acil müdahale ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesini sağlamaktır. Her yıl, acil durumlara hazırlık amaçlı tatbikatlar yapılarak Tatbikat Tutanağı ile kayıt altına alınacaktır.Hayati ve Özel Tehlikeler için Gerekli Tedbirler Alma

MADDE-16 Birim amirleri ; (1) Yeterli bilgi, eğitim ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alacak,

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli işler yapan tüm birimlerde, ölümlü veya malul olmaya neden olabilecek çok tehlikeli çalışma ve ortamların belirleyecek,

(3) Hayati ve özel tehlike bulunan çalışma ortamları ile ilgili çalışma izin formu ve güvenli çalışma yönergeleri oluşturacak ve uygulamaya koyacak,

(4) Fenni yeterliliğe sahip ön bir ekip tarafından Hayati ve özel tehlike bulunan çalışma ortamı güvenli hale getirilmeden veya tehlike kontrol altına alınmadan, çalışmayı yapacak ekip ve personel Hayati ve özel tehlike bulunan çalışma ortamına girdirmeyecektir


Saha Denetlemesi, tehlikeli çalışmaları izleme-gözetleme

MADDE-17 Birim amirleri; (1) çalışma ortamlarında alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek, izletecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacaktır.

(2) Denetleme en az 1 çalışan temsilcisi, 1 mühendis veya teknik eleman, 1 İş güvenliği uzmanından oluşan komite tarafından gerçekleştirilecek

(3) İş Güvenliği uzmanlarının yapmış olduğu saha denetimlerinde belirlenen aksaklıklar giderilecek ve önerilen İSG önlemlerini yerine getirecek

(4) Tehlikeli her çalışma, fenni yeterliliğe sahip görevlendirilmiş kontrol gözetiminde gerçekleştirilecektir.


Görev Tanımları

Madde-18

İdare;


(1) Tüm tehlike ortamlarında çalışan personelin görev tanımlarını yapacak ve çalışanlara tebliğ-tebellüğ edecektir.

(2) Birim amirleri çalışanları görev tanımlarına uygun alanlarda çalıştıracaktır.

Makine Kullanım Talimatları

Madde-19

1)Çalışma ortamlarında bulunan tüm sabit ve hareketli makine ve ekipmanların güvenli kullanım talimatı, yetkili birim amirleri tarafından hazırlatılacak ve makineye yakın asılacaktır.

2)Şoför ve operatörler görevlendirildikleri araç ve iş makinelerini en iyi şekilde korumak,temiz tutmak,günlük ve periyodik bakımlarını yapmak,arızalarını en kısa zamanda bildirmekle sorumludur.

3)237 sayılı Taşıt kanunu uyarınca,binek,kamyon,kamyonet,otobüs ve iş makineleri ancak resmi görevlerde kullanılabilir.Görevi dışında,izinsiz olarak güzargah dışına çıkmaları yasaktır.

4)Araç sorumlusu soför/operatör,aracın Trafik sigortası,ruhsat,fenni ve egzost muayene evraklarının bir nüshasını araçta bulundurmakla sorumludur.

5)Şoförlerin Görev kağıdı olmadan göreve çıkmaları yasaktır.

6)Şoför ve operatörler,tüm trafik kural ve kaidelerine,ikaz ve işaretlere uymak zorundadırlar.

7)Şoför veya operatör ,herhangi bir kaza durumunda,en kısa zamanda ilk amirine bilgi vererek,kaza raporları ve diğer resmi işlemler tamamlanmasını beklemek zorundadırlar.Amirlerinin izni olmadan olay mahallinden ayrılmaları yasaktır.

8)Şoför ve operatörler ,günlük bakımlarını her gün göreve çıkmadan yapmak zorundadırlar.Günlük bakımda aracın lastikleri,aküsü,yağı,suyu,fren aksamları,lamba ve farları,genel sızıntı kontrolü,temizliği,yangın tüpü kontrol edilerek,araç veya iş makinesi göreve çıkartılır.

9)Araç ve iş makinelerimizin,şoför ve operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili ekipler,aracın ve iş makinesinin emniyetini ve çevre güvenliğini almakla yükümlüdürler.
Arazide Çalışan Ekipler ile ilgili Kaideler

MADDE20-

1)Bakım-onarım,yol çalışması,kazı,yıkım gibi arazi çalışmaları yapan Müdürlüklerimizde görev yapan ekip şefleri/sorumluları arazi çalışmalarında çalışan personelin,kullanılan araç ve makinelerin ve özellikle çevrenin emniyetini sağlamakla yükümlüdürler.

2)Arazi çalışmalarında,emniyet şeridi,uyarı tabelası,yol levhaları,çalışma bilgi tabelası gibi uyarıcı ikaz ve işaretlemeler mutlaka yapılacak,bu konuya azami özen gösterilecektir.

3)Şoför,operatör ve arazide çalışan ekipler,kendisini,diğer çalışanları,aracı ve/veya iş makinesini ve özellikle çevreyi tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamazlar.


Uyarı levhaları, trafik önlemleri

MADDE -21 :Birim amirleri;

(1) Çalışanlar için gereken uyarı levhalarını çalışma ortamlarında ve araçlarda asılı bulunmasını sağlayacak.

(2) Aşağıda sıralanan Trafik uyarı önlem levhaları

a) Trafik önlem panoları ( reflektörlü )

b) Trafik yönlendirici dubalı levhalar

c) Portatif bataryalı trafik ışıldağı

d) Çalışanlara güvenlik yeleği (reflektörlü)

e) Güvenlik panoları, şeritler ve dubalar, çalışma ortamlarını güvenli hale getirecek sayı ve miktarda kullandıracak,

(3) Çalışmalarından etkilenebilecek halkımızın korunması için gerekli her türlü tedbiri aldıracaktır.

a) Bu kapsamda kazı alanı gibi tehlikeli çalışma ortamı, halkın giremeyeceği şekilde perde panolarla kapatılacaktır.

b) Panolarda girmek, yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır vb. reflektif özellikli uyarı yazıları bulunacaktır

(4) Çalışma bitse dahi halkı tehdit eden bir tehlike söz konusu ise; tehlike kalkana kadar önlemleri kaldırtmayacaktır

İSG Talimatları

MADDE-22 Birim amirleri;

(1) Çalışanların uyacağı İSG kuralları talimatlar haline getirilerek tebliğ edilecektir. Talimatların uyulacağına dair çalışanlardan alınmasını sağlayacak,

(2) Talimatlar çalışma ortamında, çalışanların rahatlıkla okuyabileceği şekilde çerçeveli olarak asılı vaziyette olmasını sağlayacaktır.
İş Kazası ve Meslek Hastalılarının Kayıt ve Bildirimi

MADDE-23

(1)İdare;

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

(2) Aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

(3)İş kazası veya meslek hastalığı sonrası analiz çizelgesi düzenler

(4)İş kazası sonrası kazaya neden olan konuları da içeren eğitim verilmeden çalışan iş başı yaptırmaz.

(5)Analiz sonrası çalışanın aynı kazaya maruz kalma endişesi varsa çalışana iş değişikliği yapacaktır.
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

MADDE-24

1) İdare; aşağıda ifade edilen KKD ları temin etmek, çalışanlara ücretsiz olarak yeterli miktarda teslim etmek zorundadır.

a)Çelik Burunlu İş Güvenliği ayakkabısı,

b) Reflektörlü iş güvenliği elbisesi, (Yazlık/Kışlık)

c) Baret,

d) İş eldiveni.

e) Reflektörlü yelek

2) Gerektiğinde kullanılmak üzere çalışma ortamında KKD sandığında hazır bulundurulacak KKD’ler;

a) Gaz Maskesi ve Filtresi, gaz dedektörü,

b) Paraşüt tipi Emniyet Kemer ve Halatı,

c) Anti Bakteriyel Maske,

d) Koruyucu Gözlük,

e) Su Geçirmez eldiven,

f) Çelik burunlu çizme,

g) Su Geçirmez Balıkçı Tulum,

h) Koruyucu Boy Tulum,

ı) Toz Maskesi,

j) Kulak Koruyucu,

3)Birimlerde kullanılan kişisel koruyucu donanım, kişisel koruyucu donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır.

Tüm kişisel koruyucu donanımlar;kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.

Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda,bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.

4)Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri,riskin derecesine ve maruziyet sıklığına,işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir.

5)Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların,zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde,bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.

6)İşyerinde ,her bir kişisel koruyucu donanım için,bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.

7)Kişisel koruyucu donanımlar,işveren tarafından ücretsiz verilecek,bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra,hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.

8)İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

9)İşveren,kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

10)Kişisel koruyucu donanımlar,istisnai ve özel koşullar hariç,sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

11)Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

Testler Kontroller Ölçümler

MADDE -25 Birim amirleri;

(1) Çalışanların kullanmış olduğu iş makinelerinin, el cihazları ve aletlerinin, el makineleri ve sabit makinelerin ve ekipmanlarının, tesislerin, tesisatların mevzuatlara uygun test, kontrol ve ölçümlerini yaptıracaktır.

(2) Gereken ortam analizlerini yaptıracaktır

(3) Kalibrasyonu gereken cihazların kalibrasyonunu zamanında yaptıracaktırBelgeler ve Dokümantasyon

MADDE-26. İdare, ilgili birimler;

(1) Görevlendirme belgelerini

a) İş güvenliği uzmanlığı görevlendirme belgesi

b) İş yeri hekimliği ve görevlendirme belgesi

(2) Çalışanların mesleki eğitim belgeleri

(3) Çalışanların İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle kişisel sağlık dosyalarını,

(4) İSG eğitim kayıtlarını

(5) İlk yardımcı sertifika belgeleri ve bu yönetmelikte geçen tüm belge, tutanak ve raporları (6) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı ve 6331sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerin getirdiği diğer belgelerin tamamını ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla kayıt altına alır ve saklar.

Atık ve Deşarj

Madde-27 Çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şekilde sağlanacaktır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Denetleme, Cezai Hükümler

Yürürlük, Yürütme, Diğer Hükümler

Sorumluluklar

Madde-28

(1) Birim amirleri

a) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmeliklerden ve bu iç yönetmeliğin uygulanmasından, uygulatılmasından,

b) Alt işverenlere bu iç yönetmelik ve yayınlanmış diğer İSG yönergelerinin tebliğinden, uygulanmasından, uygulatılmasından sorumludurlar.

(2) Çalışan personel İSG eğitimlerine katılmak, İSG talimatlarına uymak, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmak, karşılaştığı tehlikeli durumlar, aksaklıklar ve yaşadığı iş kazalarını idareye bildirmekten sorumludurlar.

(3) İdare, birim amirleri; denetleme tutanak ve raporlarında tespit edilen aksaklıkları ve uygunsuzlukları süresinde giderilmesini sağlar .

Denetleme

Madde-29 Bu Yönetmeliğin uygulanmasını, birimlerde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını ;

(1)

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları,

b) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun belirlemiş olduğu komisyonlar,

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi,

(2) Birim amirleri, kendi birimleri içerisinde oluşturdukları teknik bir komisyon vasıtası ile izler, denetler.

Cezai Hükümler

Madde-30 Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan her kademedeki personel hakkında disiplin işlemi yapılır. Disiplin işlemi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanı tarafından başlatılır.

Diğer Hükümler

Madde 31- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde. mevcut yürürlükte bulunan Yasa, Tüzük, Yönetmelik vb. gibi mevzuat hükümlerince işlem yapılacaktır

Yürürlük
Madde 32-Bu Yönetmelik Elmalı Belediyesi Meclisinin onayından sonra, yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde33- Bu Yönetmelik hükümleri Elmalı Belediye Başkanı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət