Ana səhifə

T. C. ÇEvre ve orman bakanliği doğa koruma ve miLLİ parklar genel müDÜRLÜĞÜ gelibolu yarimadasi tariHİ MİLLİ parki müDÜRLÜĞÜ’nden


Yüklə 21.72 Kb.
tarix12.06.2016
ölçüsü21.72 Kb.


İ L A NT.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
1- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Çamburnu mevkiinde bulunan Kafeterya, 2 adet duş-wc işletmeciliği ve Çevre Temizliği işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile 10.700,00 ( Onbinyediyüz )-TL + KDV’ muhammen bedel üzerinden artırımla İhale şartnamesinin F-İhalenin başlığı altındaki 7. maddede belirtilen sürelerle ihaleye konulmuştur.
2- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Çamburnu mevkiinde bulunan Kafeterya, 2 adet duş-wc işletmeciliği ve Çevre Temizliği işi İhalesine katılacak olanlarda Yeterlik İçin Aranacak(A Maddesinde belirtilen) Kriterler uygulanacaktır.
3- İşin muhammen bedeli : 10.700,00( Onbinyediyüz ).-TL + KDV ’dir
4- İşin geçici teminatı (Muhammen bedelin %10’u) : 1.070,00 (Binyetmiş)-TL’dir.
5- İhale 15.06.2010 Salı günü saat 14.00 da Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Eceabat/ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.
6- İhale şartnamesi ile diğer evraklar Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Eceabat/ÇANAKKALE adresinden mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 50,00 (Elli) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.
A-İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, ihale şartnamesindeki G- İhaleye Katılma Şartlarında belirtilen Yeterli görülebilmek için Yeterlilik Komisyonunca İstenen Belgeler başlığı altındaki belgeler istenmektedir. Bu belgeler şunlardır;
a) Yeterlilik Komisyonunca İhaleye Katılabilmek için istenilen belgeler

1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4- Mali Durum Bildirimi ve Belgelerini vermek (Bankadan alınan belgeler işin adına ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.Mali durumla ilgili tüm bilgiler İhale şartnamesinde ve eklerinde mevcuttur.

5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 271. Maddesi, limited şirketler için 503. Maddesi aranır.

e) İhaleye katılacak isteklilerin iştigal ettiği faaliyetler içerisinde; turizm, büfe , WC ve benzeri işletmecilik konularının yer alması şartı aranacaktır.

6- İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.( EK:2 )

9- Gerçek kişiler ve tüzel kişilerden imzaya yetkili kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile ihale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak, Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydına dair belge getirmek.

10- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

13- İhaleye ait şartname ve eklerini almak (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

14- İhaleye katılmak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup, şartname ekinde bulunan “İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterler” tablosundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale yeterlik komisyonundan öngörülen asgari 70 ( yetmiş ) yeterlik puanı almak şarttır.
b) Yeterlilik İçin Istenilen ve Puanlamaya Tabii Belgeler :

1- Mali durum bildirimi ve belgeleri (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve banka genel müdürlüğü teyidinin alınmış olması şarttır.) ( Ek-1) ( 50 Puan )

2- Turistik ve benzeri amaçlı faaliyetler yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası, Turizm İl Müdürlükleri ve ilgili Meslek Odalarından alacağı sicil kaydı ( 10 Puan )

3- İsteklinin, İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu bulunmadığına dair bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınacak yazı. (20 puan)

4- İsteklinin ihale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınarak SGK Kurumuna borcu olmadığına dair belge ( 10 Puan) ve Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydına dair belge getirmek.(10 puan)

5- İstekliler; Yeterlik için; yukarıda (a) ve (b) şıklarında belirtilen belgeleri 15.06.2010 tarihi, saat:10:00’a kadar Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Eceabat / ÇANAKKALE adresine teslim etmek zorundadırlar.


B-İhaleye girebilmek için ise; aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 15.06.2010 Salı günü saat 14:00’a kadar Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Eceabat/ÇANAKKALE adresindeki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a- İç zarf (Sadece şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu yer alacaktır),

b-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

c-Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur.Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir)

d- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ve ihalesi yapılacak işin adına alınmış 1.070,00 (Binyetmiş).-TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (Şube içi limitleri gösterilecektir)

Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminat istekliler tarafından, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Çamburnu mevkiinde bulunan Kafeterya, 2 adet duş-wc işletmeciliği ve Çevre Temizliği işi adına Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü 9899883-5001 nolu Özel Hesabı Eceabat Ziraat Bankası şubesi hesabına yatırılacaktır.7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu, ihale komisyonunca isteklilerin önünde açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

10- Posta , Telgraf veya Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- Başvuru dosyasındaki belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyacaktır. İlan tarihinden önceki tarihi ihtiva eden noter tasdikli belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI MÜDÜRLÜĞÜ

2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət