Ana səhifə

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü


Yüklə 43.4 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü43.4 Kb.


T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Sayı:

B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662

06/06/2011

Konu:

Yetki Devri Genelgesi


GENELGE

 (2011/9)BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye’nin yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi için yetki devri yapılan kurumların belirlenmesi ve bu kurumlarca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Genelge; Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin tespiti için, Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşların yetki alanlarını, yetki konularını, Türkiye’nin yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi, tespit edilen ihlallere uygulayacakları idari yaptırımları, ihlalin tespiti için sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izlemenin yapılma usullerini, yetki devri çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Bakanlığı bilgilendirme yöntemini kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Genelge, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 ve 24üncü maddeleri ile Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kurumlar, Yetki alanları ve Yetki Konuları
Yetki Devri Yapılan Kurumlar ve Yetki Alanları

MADDE 4- (1) Türkiye’nin yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve aynı Kanunun 24 üncü maddesi hükmüne göre idari yaptırım kararı verme yetkisi; bu genelgede belirtilen şartlarda,

 1. Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Müdürlüğü bağlısı Liman Başkanlıklarına,

 2. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Gemi/Bot Komutanlıklarına,

 3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına,

 4. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına,

 5. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına,

 6. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıklarının Yetki Alanı ve Yetki Konuları

MADDE 5- (1) Denizcilik Müsteşarlığı tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere göre gemilerde yapılan denetimlerde;


 1. Yat limanları ve balıkçı barınakları hariç olmak üzere limanlar ve liman başkanlığı yetkisinde bulunan diğer iskele ve rıhtımlarda; mendirek olan limanlarda her iki mendirek ucunu birleştiren hattın sahile doğru iç kısmında kalan deniz alanında; mendirek olmayan limanlarda iskelenin veya rıhtımın her noktasından 1 (bir) deniz miline kadar olan deniz alanlarında, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma, 2872 sayılı Çevre Kanununun “İdari Nitelikteki Cezalar” başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım uygulama,
 1. Gemiler tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası kurallar gereği tutulması gereken ve Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir kayıtların tutulmadığının, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi kapsamında atık bildiriminin yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanunu’nun 20nci maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulama,
 1. 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesinin kapsamı dışında kalan yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin tutulmadığının bu maddenin a) bendinde belirtilen deniz alanında tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanunu’nun 20nci maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulama,
 1. Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulama,

konularında yetkilidir.
Ancak, (a) bendinde belirtilen alanların, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının yetki sınırları içerisinde kalması durumunda söz konusu alanlarda yetki adı geçen Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından kullanılacaktır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Gemi/Bot Komutanlıklarının Yetki Konuları ve Yetki Alanı

MADDE 6- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Müdürlüğü bağlısı Gemi/Bot Komutanlıkları, Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıklarının yetki alanı ile Ek-1’de belirtilen deniz alanlarının dışında kalan tüm deniz alanlarında; gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin kontrol edilmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yasaklara, standartlara ve yükümlülüklere uymayanlara Çevre Kanunu’nun “İdari Nitelikteki Cezalar” başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemilere idari yaptırım uygulanması,
(2) 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesinin kapsamı dışında kalan yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin tutulmadığının Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıklarının yetki alanı ile Ek-1’de belirtilen deniz alanlarının dışında kalan tüm deniz yetki alanlarında tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanunu’nun 20nci maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulanması konularında yetkilidir.
Büyükşehir Belediye Başkanlıkları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarının Yetki Alanı ve Yetki Konuları

MADDE 7- (1) Bu genelgenin 4üncü Maddesinde sayılan Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, kendileri için belirlenen Ek-1’deki deniz alanlarında; gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin kontrol edilmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yasaklara, standartlara ve yükümlülüklere uymayanlara Çevre Kanunu’nun “İdari Nitelikteki Cezalar” başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemilere idari yaptırım uygulanması,
(2) 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesinin kapsamı dışında kalan yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin tutulmadığının Ek-1’deki deniz alanında tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanunu’nun 20nci maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulanması konularında yetkilidir.
İhlalin Tespiti, Ceza Verilmesi ve Tahsili

MADDE 8- (1)Yetki verilen kurumlar tarafından yapılacak denetimlerde ihlalin tespiti ile ceza verilmesi ve tahsili işlemlerinde, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Numune Alma ve Analiz Yöntemleri

MADDE 9- (1) Numunelerin alınması ve analizleri 07/01/1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğine göre yapılır.
Suç Duyurusunda Bulunma

MADDE 10- (1) Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin (ı) bendine (son paragrafında belirtilenler hariç) göre idari yaptırım uygulandıktan sonra Türk Ceza Kanunu’nun 181 ve 182 nci maddesi uyarınca takibat için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulma gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Deniz Kirliliğine Sebep Olan Gemilerin Tespit Edilmesi Amacıyla Sürekli İzlemenin Yapılması ve Bakanlığa Rapor Edilmesi

Sürekli İzlemenin Yapılması Esasları

MADDE 11- (1) Denizlerde idarî para cezası vermeye yetkili kurum veya kuruluşların yetkili oldukları alanlarda sürekli olarak izleme yapmaları, kontrol, izleme ve haberleşme için gerekli her türlü tedbiri almaları esastır. Kurumların yetkili oldukları konu ve alanlarda yapmaları gereken 24 saat esaslı izleme ve denetim çalışmalarında aksaklıkların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, aksaklıkların gözden geçirilerek düzeltilmesi istenir. Aksaklıkların giderilmemesi veya tekrarı durumunda denetim yetkisi iptal edilebilir.
(2) Yetki devri yapılan kurumlar, yetkili olmadıkları deniz alanlarında ceza uygulamasını gerektiren bir ihlal tespit ettiklerinde ivedilikle alanla ilgili denetim yetkisinin devredildiği kurumu haberdar eder ve yetkili birim gelene kadar olay yerinde kalarak ihlali yapanın olay yerinden ayrılmasına engel olur. Ancak, ihlali yapanın kaçma şüphesi veya kirlenmeye sebep olan kirletici bulgularının kaybolma ihtimali veya yetkili birimin ulaşamaması halinde kirliliğin tespiti, 03/04/2007 tarihli ve 26482 sayılı Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılarak, tespit tutanağı ve diğer tüm delillerin yetkili kuruma intikal ettirilmesi durumunda Yetkili kurum tarafından idari yaptırım kararı uygulanır.
Yapılan İşlemlerin Bakanlığa Rapor Edilmesi Esasları

MADDE 12- (1) Denetim yetkisinin devredildiği kurum veya kuruluşlar denetim ekiplerinin tespit işlemleriyle ilgili çalışmaları ve yetki devri çerçevesinde uygulanan idarî para cezaları hakkındaki bilgileri Bakanlığımızca hazırlanan Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) içerisinde bulunan “Ceza Formu” kısmına girmeleri gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Geçici Madde 1- (1) Bakanlıkça yetki devri yapılan kurumlar bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde tebliğde belirtilen hususlara dair çalışmalarını tamamlayarak Bakanlığa rapor verir. Raporda, gemilerin sebep olduğu ihlalin tespiti için görevlendirilecek denetim elemanlarının sayısı ve görev yerleri, denetim sırasında kullanacakları teknik ekipman durumları ve deniz kirliliğine sebep olan gemilerin tespit edilmesi için sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol, izleme ve haberleşmenin ne şekilde, hangi sıklık ve programla yapılacağı detaylı olarak açıklanmalıdır.

Yürürlükten Kaldırılan Genelge

MADDE 13- (1) Çevre ve Orman Bakanlığının 15.05.2009 tarihli ve 2009/13 sayılı Yetki Devri Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Genelge hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
Deniz kirliliğinin önlenmesi için bu genelgenin yetki devredilen kurumlar tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanması hususunda gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Bakan


EKLER:

Ek 1- Deniz Yetki Alanı Koordinatları (1 sayfa)DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

- Denizcilik Müsteşarlığı -Denize Kıyısı Olan Valilikler

- Sahil Güvenlik Komutanlığı (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

EK-1
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİ ALANLARI


a) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Yetki Alanı Koordinatları;
İstanbul Boğazı da dahil olmak üzere

Marmara Denizinde;

  1. 410 02’ 01’’ N 0280 00 41’’ E

  2. 400 58’ 15’’ N 0280 01’ 52’’ E

  3. 400 59’ 50’ N 0280 16’ 49’’ E

  4. 400 53’ 54’’ N 0280 35’ 40’’ E

  5. 400 51’ 35’’ N 0280 57’ 15’’ E

  6. 400 45’ 17’’ N 0290 17’ 41’’ E

  7. 400 48’ 41’’ N 0290 20’ 26’’ E


Karadenizde;

  1. 410 08’ 35’’ N 0290 55’ 03’’ E

  2. 410 12’ 33’’ N 0290 55’ 31’’ E

  3. 410 14’ 23’’ N 0290 34’ 50’’ E

  4. 410 19’ 32’’ N 0280 58’ 37’’ E

  5. 410 27’ 18’’ N 0280 34’ 01’’ E

  6. 410 38’ 38’’ N 0280 11’ 07’’ E

  7. 410 35’ 05’’ N 0280 08’ 46’’ Eb) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Yetki Alanı Koordinatları;
İzmit Körfezinde;

 1. 400 48’ 41’’ N 0290 20’ 26’’ E

 2. 400 45’ 17’’ N 0290 17’ 41’’ E

 3. 400 43’ 00’’ N 0290 22’ 00’’ E

 4. 400 44’ 30’’ N 0290 31’ 00’’ E

 5. 400 4300’’ N 0290 35’ 00’’ E

 6. 400 41’ 12’’ N 0290 33’ 24’’ Ec) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Yetki Alanı Koordinatları;


 1. 360 40’ 36’’ N 0300 34’ 12’’ E

 2. 360 51’ 06’’ N 0300 56’ 42’’ E

(İki noktanın birleştirilmesinden sonra kara tarafında kalan deniz alanı)

d) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Yetki Alanı Koordinatları;


 1. 360 41’ 04’’ N 0340 26’ 36’’ E

 2. 360 47’ 53’’ N 0340 48’ 54’’ E

 3. 360 47’ 28’’ N 0340 48’ 54’’ E

 4. 360 40’ 42’’ N 0340 26’ 36’’ E
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sögütözü Cad. No:14/E Beştepe-ANKARA Tel:(0312) 207 50 00 Fax: (0312) 207 66 95Elektronik Ağ: www.cevreorman .gov.tr www.deniz.cevreorman.gov.trVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət