Ana səhifə

T. c buca belediyesi etüd ve proje müDÜRLÜĞÜ GÖrev yetki ve çalişma esaslarina dair yönetmeliK


Yüklə 19.79 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü19.79 Kb.
T.C

BUCA BELEDİYESİ

ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanım
Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Etüd Proje Müdürlüğü'nün çalışması, Belediyenin genel teşkilat yapısı içindeki yeri, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenler ve kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarhli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/1-b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım

MADDE 3 - (1) Etüd ve Proje Müdürlüğü; Taşınmaz mal ile ilgili uygulamaların, düzenli ve kesintisiz olarak sürdürülmesine katkıda bulunmakla yükümlü ve yetkili inceleme ve danışma birimidir. Yönetmelikte müdürlük olarak anılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat
Teşkilat

MADDE – 4 (1) Etüd Proje Müdürlüğü

a- Müdür

b- Harita Mühendisleri ve Teknikerler

c- Numarataj Sevisi

d-Yazı İşleri,

e- Arşiv
Diğer Birimlerle İlişkiler

MADDE 5 - (1) Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereği Belediyenin diğer birimleri ile koordineli olarak çalışır.

(2) Taşınmaz mal ile ilgili uygulamalarda; taşınmaz malın imar planındaki konumu, imar durumu, mülkiyet bilgileri, taşınmaz mal malik ve adresler bilgileri, taşınmazın geometrik ve hukuki durumlarının temin edilmesini sağlarken kurum içi veya dışındaki birimlerden bilgi alınacaktır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Yetki, İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk

MADDE 6 – (1) Etüd ve Proje Müdürlüğü, görev alanının giren tüm işlemlerde Belediyenin hak, yetki ve çıkarlarının korunmasına, meslek kurallarının gerektirdiği itina ve bağlılığı göstermekle sorumludur.

( 1 ) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları

a) Belediyenin yatırımı olarak programladığı işlerin birinci derecede tatbikçisi olup, Belediye Başkanının tetkik müşaviri, aynı zamanda yapılan işlerin kontrol amiridir.

b) Müdürlüğünün ita ve disiplin amiridir.

c) Her türlü görev ve faaliyetlerinden ötürü Belediye Başkanına ve Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur

d) Şubeler arasında ahenkli, koordineli çalışmayı ve disiplini sağlar.

e) Müdürlüğündeki memurların gizli teskiye varakalarını tanzim eder, personel hakkındaki görüşlerini Başkanlık Makamına bildirir.
( 2 ) Harita Mühendisleri ve Teknikerlerin Görev ve Sorumlulukları

Aplikasyon, Temel, Temel üstü vizeleri, Tevhid-İfraz-Sınır düzeltmesi, Yola terk, Düzenleme sahası, Kayıt suret, Yol profili, Encümen kararı, Teknik komisyon, İfraz, Parselasyon, İhdas, T.U.S. Dağıtım cetveli, Muayene ruhsat, Tetkik kontroller gibi Müdürlüğünün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin hak yetki ve çıkarlarının korunması ve işlemlerin yürütülmesi sorumluluğundadır.


( 3 ) Numarataj Servisi Görev ve Sorumlulukları

Numarataj Belgesi'nin verilmesi ( 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Buca Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bina. İşyeri. Arsa vb. tüm yerlere verilen belgedir. ( Numarataj belgesi taşınmazın adresini belirleyen belgedir. ))( 4 ) Yazı İşleri

Personel bağlı bulunduğu şeflerine ve Etüd Proje Müdürüne karşı sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen görevleri kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmekle sorumludur.a)Etüd Proje Müdürlüğünün yazışma işlemlerini intizam ve sıra halinde aksatmadan yürütür.

b)Muamelatla ilgili bütün yazışmaları yapar.

c)Evrak kayıt defterinin işlenmesini sağlar gelen-giden evraka ait dosya tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur.

d)Arandığı zaman kolayca bulunabilecek bilgileri verebilecek şekilde dosyaları tanzim eder.

e)İzinli veya hastalıkları dolayısıyla rapor ve izin alanların dosyalarını tanzim ederek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' ne bildirir.

f)Müdürlüğe ait bütün demirbaş eşyanın bakımını ve tamirini yaptırır.

g)Müdürlüğe havale edilen yazıları ilgili personele zimmet yaparak dağıtır.

h)Müdüriyet dışına gitmesi gereken her türlü yazıları ilgili mercilere zimmetli verir.

ı)Etüd Proje Müdürüne karşı sorumludur.
( 5 ) Arşiv

Etüd Proje Müdürlüğüne ait dosyaları düzenli ve güvenli bir şekilde tutmak, ilgili servislere talep üzerine göndermek ve işi biten dosyaları yerine koymak.


MADDE 7 (1) İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk

a)Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritaların yapımı,

b)5 yıllık imar programının ilgili diğer Müdürlüklerle birlikte hazırlanması,

c)İmar planlarına uygun olarak imar programı içinde bulunan yapı yerleri için gerekli arsa üretimi ile kamusal alanların belirlenmesine esas düzenleme sahalarının seçilmesi,

d)Seçilen düzenleme sahalarının yasa ve yönetmelikler doğrultusunda imar uygulamalarının yapılması,

e)Taşınmazların yola terki, birleştirilmesi ve ayrılması ile ilgili tescile esas işlemlerinin yürütülmesi,

f)Yeni yapılacak yapıların müellifince hazırlanan parseller üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama ve yapı yeri kot krokileri ile projesine göre subasman seviyesine gelen yapıların kontrol işlemlerinin yürütülmesi,

g)İlçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile anılan yerler üzerinde bulunan binalara kapı numarası verilmesi, bu numara ve isim yazılı levhaların temini ile mahalline asılması işlemlerinin sağlanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

MADDE – 8 (1) Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkan Yardımcısı tarafından denetlenir. Müdürlük, Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yılsonu raporunun dışında da belli konularla ile ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 9 - (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır

Yürütme

MADDE 10 - (1)Bu Yönetmelik Buca Belediye Başkanlığınca yürütülür.

Yürürlük

MADDE 11 - (1)Bu yönetmelik; 5393 S.K. md:18/1-m bendi gereği Buca Belediye Meclisinde kabul edikten sonra

3011 S.K. md:2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət