Ana səhifə

T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği erzurum iLİ yakutiye iLÇESİ gez mahallesi


Yüklə 57.12 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü57.12 Kb.
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI


ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ GEZ MAHALLESİ

250 ADA 40-69 NO’LU PARSELLER

KISA TANITIM DOKÜMANI

EYLÜL 2014

1TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

1.1TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

ERZURUM

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

YAKUTİYE

Ada No

250

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

40

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

TARLA

Niteliği

-

Mahallesi

GEZ

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

TREN YOLU İLE YARIMCA YOLU ARASI

Parsel Alanı(m²)

6.479

Malik

MALİYE HAZİNESİ

Edinme Sebebi ve Tarihi

Kamulaştırma – 14.07.1978

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Tarla

Takyidat Bilgisi

Yakutiye Tapu Sicil Müdürlüğü’nde; 17.01.2013 tarihinde yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

ERZURUM

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

YAKUTİYE

Ada No

250

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

69

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

TARLA

Niteliği

-

Mahallesi

GEZ

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

TREN YOLU İLE YARIMCA YOLU ARASI

Parsel Alanı(m²)

6.955

Malik

MALİYE HAZİNESİ

Edinme Sebebi ve Tarihi

Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi – 27.04.1979

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Tarla

Takyidat Bilgisi

Yakutiye Tapu Sicil Müdürlüğü’nde; 17.01.2013 tarihinde yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.


1.2TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmazlar Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi, İstanbulkapı Caddesi, Kurt Deresi Sokak, Eski Batı Semt Garajı posta adresindedir. Gez Mahallesi şehir yerleşim merkezinin kuzey batı tarafında şehrin eski yerleşim bölgelerinden biridir. Konu gayrimenkullere ulaşım Gez kavşağından batıya İstanbul Kapı Caddesine girilerek yaklaşık 150 metre batı istikametinde ilerlendikten sonra ilk sapaktan Kurt Deresi Sokağına girilir ve 50 metre sonra sol kol üzerinde sokağın batı yakasında bulunan gayrimenkullere ulaşım sağlanmış olur. Bölgede kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Toplu ulaşım Hastaneler Caddesi üzerinden geçen otobüsler vasıtası ile sağlanmaktadır.


2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

2.1Planlamanın Amacı ve Planlama Kararları

2.1.1Planlamanın Amacı


Planlamanın amacı; atıl durumdaki taşınmazların kentsel ölçekte önemli bir konumda yer alan planlama alanının mevcut imarlı alanlar, mevcut planla getirilmiş yakın çevredeki kullanım kararları, yapılmış imar uygulamaları, komşu parseller, çevredeki yapılaşmalar, mülkiyet durumu vb. etkenler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesidir.

2.1.2Plan Kararları


Erzurum İli Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ana taşınmaz niteliği “Tarla” olan 6.479,00 m² yüzölçümlü. 250 ada 40 nolu parsel ve taşınmaz niteliği “Tarla” olan 6.955.00 m² yüzölçümlü 250 ada 69 nolu parsel Maliye Hazinesi adına tescillidir. Konu parseller Erzurum il merkezine 1 km uzaklıktadır. Parselin kuzeyinden demiryolu geçmektedir. Güneyinde yüksek katlı konut binaları, güneydoğusunda Devlet Malzeme Ofisi’ne ait yapılar, batısında konut alanları ve doğusunda depo alanları yer almaktadır. Konu parselerl üzerinde eskiden bulunan depo yapıları yıkılmış olup, hâlihazırda yıkılmakta olan 2 katlı betonarme bir yapı bulunmaktadır. Ayrıca parseller içinde kavak ağaçları yer almaktadır.

250 ada 40 ve 69 nolu parseller 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Resmi Kurum Alanı (Köy İşleri İl Müdürlüğü) olarak planlıdır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Ticaret Alanı olarak planlı olup, parsellerin bir kısmı Resmi Kurum (DMO) Alanı ve yolda kalmaktadır. Ticaret Alanında yapılaşma koşulları TAKS: 0.40 ve Hmax: 24.50 m. olarak belirlenmiştir.

Yapılan incelemeler doğrultusunda, söz konusu parsellerin merkezi ve önemli bir noktada bulunması ve mevcut 1/1000 ölçekli imar planında da ticaret alanı olması nedeniyle Ticaret Alanı olarak planlanması uygun görülmüştür.

1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında kullanım kararlarının farklı olması sebebi ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılarak 250 ada 40 ve 69 nolu parseller ticaret alanı olarak düzenlenmiş ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ticaret kullanımı ile uygun hale getirilmiştir.

Ticaret alanında, iş ve alışveriş merkezi, otel vb. konaklama tesisi, çok katlı mağaza vb. çevre kirletici özelliği olmayan her türlü ticari amaçlı yapı ve tesis yapılabilir. Ayrıca bu alanda büro, banka, finans kurumları vb. yönetimle ilgili birimler ile sinema, tiyatro vb. sosyo-kültürel tesisler yer alabilir. Ticaret alanında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uygun görüş alınmak koşulu ile özel hastane ve özel eğitim tesisi yapılabilir. Bu alanlarda zemin üstü katlar konut olarak kullanılabilir.Ticaret alanında TAKS=0.40, Hmax=24.50 metre olacaktır.

Alan Dağılım Tablosu

KULLANIMLAR

ALAN (m²)

ORAN (%)

TİCARET ALANI

12.824,41

95.46

RESMİ KURUM

141,24

1.06

YOL

468,35

3.48

TOPLAM ALAN (PARSEL ALANI)

13.434,00

100.00

2.1.31/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi 250 Ada 40 ve 69 Nolu Parseller Ticaret Alanı olarak planlanmıştır.
2.1.4Plan Hükümleri 1/25000


 1. PLAN ONAMA SINIRI ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ GEZ MAHALLESİ 250 ADA 40 VE 69 NO.LU PARSELLERİ KAPSAR.
 1. TİCARET ALANINDA İŞ VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTEL VB. KONAKLAMA TESİSİ, ÇOK KATLI MAĞAZA VB. ÇEVRE KİRLETİCİ ÖZELLİĞİ OLMAYAN HER TÜRLÜ TİCARİ AMAÇLI YAPI VE TESİS YAPILABİLİR. AYRICA BU ALANDA BÜRO, BANKA, FİNANS KURUMLARI VB. YÖNETİMLE İLGİLİ BİRİMLER İLE SİNEMA, TİYATRO VB. SOSYO-KÜLTÜREL TESİSLER YER ALABİLİR. TİCARET ALANINDA İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINMAK KOŞULU İLE ÖZEL HASTANE VE ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPILABİLİR. TİCARET ALANINDA ZEMİN ÜSTÜ KATLAR KONUT OLARAK KULLANILABİLİR.

 2. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİ, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.


2.1.51/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi 250 Ada 40 ve 69 Nolu Parseller Ticaret Alanı olarak planlanmıştır.

2.1.6Plan Hükümleri 1/5000


 1. PLAN ONAMA SINIRI ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ GEZ MAHALLESİ 250 ADA 40 VE 69 NO.LU PARSELLERİ KAPSAR.

 2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇİZİLEN SINIRLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN BU PLAN ÜZERİNDEN PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ, YER TESPİTİ VE UYGULAMA YAPILAMAZ.

 3. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONANMADAN UYGULAMA YAILAMAZ.

 4. PLANLAMA ALANINDA 'AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK' HÜKÜMLERİNE VE "DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK

 5. BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 6. TİCARET ALANINDA İŞ VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTEL VB. KONAKLAMA TESİSİ, ÇOK KATLI MAĞAZA VB. ÇEVRE KİRLETİCİ ÖZELLİĞİ OLMAYAN HER TÜRLÜ TİCARİ AMAÇLI YAPI VE TESİS YAPILABİLİR. AYRICA BU ALANDA BÜRO, BANKA, FİNANS KURUMLARI VB. YÖNETİMLE İLGİLİ BİRİMLER İLE SİNEMA, TİYATRO VB. SOSYO-KÜLTÜREL TESİSLER YER ALABİLİR. TİCARET ALANINDA İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINMAK KOŞULU İLE ÖZEL HASTANE VE ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPILABİLİR. TİCARET ALANINDA ZEMİN ÜSTÜ KATLAR KONUT OLARAK KULLANILABİLİR.

 7. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

2.1.71/1.000 Ölçekli Uygulama Nazım İmar Planı


1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi 250 Ada 40 ve 69 Nolu Parseller Ticaret Alanı olarak planlanmıştı

2.1.8Plan Hükümleri 1/1000


 1. PLAN ONAMA SINIRI ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ GEZ MAHALLESİ 250 ADA 40 VE 69 NO.LU PARSELİ KAPSAR.

 2. TİCARET ALANINDA İŞ VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTEL VB. KONAKLAMA TESİSİ, ÇOK KATLI MAĞAZA VB. ÇEVRE KİRLETİCİ ÖZELLİĞİ OLMAYAN HER TÜRLÜ TİCARİ AMAÇLI YAPI VE TESİS YAPILABİLİR. AYRICA BU ALANDA BÜRO, BANKA, FİNANS KURUMLARI VB. YÖNETİMLE İLGİLİ BİRİMLER İLE SİNEMA, TİYATRO VB. SOSYO-KÜLTÜREL TESİSLER YER ALABİLİR. TİCARET ALANINDA İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINMAK KOŞULU İLE ÖZEL HASTANE VE ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPILABİLİR. TİCARET ALANINDA ZEMİN ÜSTÜ KATLAR KONUT OLARAK KULLANILABİLİR. TİCARET ALANINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.40, HMAX=24.50 OLACAKTIR. TİCARET ALANINDA BODRUM KATLAR OTOPARK OLARAK KULLANILABİLİR. OTOPARK ALANLARI TOPLAM İNŞAAT ALANINA DAHİL DEĞİLDİR.

 3. PLANLA KADASTRAL DURUMUN UYUŞMADIĞI YERLERDE; UYGULAMA AŞAMASINDA, ESAS DOĞRULTUYU DEĞİŞTİRMEMEK VE YOL GENİŞLİKLERİNİ DARALTMAMAK KOŞULUYLA PLAN HATLARI İLE KADASTRAL SINIRLAR ARASINDAKİ 2 METREYE KADAR OLAN ÇELİŞKİLERİ GİDERMEYE BELEDİYE YETKİLİDİR. İMAR UYGULAMASI KADASTRODAN ALINACAK RÖPERLİ KROKİYE GÖRE YAPILACAKTIR.

 4. PLANLAMA ALANINDA ‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE VE “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 5. YAPILARA ESAS PROJELERİN YAPILMASINDAN ÖNCE SONDAJLI ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI VE YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

 6. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR


3TAŞINMAZIN YASAL DURUMU


Konu gayrimenkul ile ilgili yapılan Resmi Kurumlardaki araştırmada yargıya intikal herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür.

4TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Planlamaya konu olan parseller, Erzurum İli Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. 250 ada 40 nolu ana taşınmaz niteliği “Tarla” olan 6.479,00 m² yüzölçümlü parselin ve 250 ada 69 nolu taşınmaz niteliği “Tarla” olan 6.955.00 m² yüzölçümlü parsel Maliye Hazinesi adına tescillidir. Konu parseller Erzurum il merkezine 1 km uzaklıktadır. Parselin kuzeyinden demiryolu geçmektedir. Güneyinde yüksek katlı konut binaları, güneydoğusunda Devlet Malzeme Ofisi’ne ait yapılar, batısında konut alanları ve doğusunda depo alanları yer almaktadır. Konu parseller üzerinde eskiden bulunan depo yapıları yıkılmıştır. Parseller içinde kavak ağaçları yer almaktadır.

5TAŞINMAZIN FOTOĞRAFLARI


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət