Ana səhifə

SPİrtləR, Əsas nümayəNDƏLƏRİ, alinmasi, xassəLƏRİ, Çoxatomlu spirtlər


Yüklə 46.14 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü46.14 Kb.
SPİRTLƏR, ƏSAS NÜMAYƏNDƏLƏRİ, ALINMASI, XASSƏLƏRİ,
Çoxatomlu spirtlər. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, spirtlərin atomluğu molekuldakı hidroksil qruplarının sayı ilə müəyyən olunur. Çoxatomlu spirtlər dedikdə molekulunda iki və daha çox hidroksil qrupu olan spirtlər nəzərdə tutulur.

İkiatomlu spirtlər adətən qlikollar, üçatomlular – qliserinlər, dördatomlular - eritritlər, beşatomlular - pentitlər, altıatomlular isə heksitlər adlanır.İkiatomlu spirtlər. İkiatomlu spirtlərdə hidroksil qrupları bir-birinə nəzərən müxtəlif vəziyyətlərdə yerləşə bilər. 1,2 - qlikollar şirin tama malik olduğundan bu sinif spirtlər qlikol adlandırılmışdır. Hidroksil qruplarının vəziyyətinə görə ikiatomlu spirtlər α-qlikollar (hidroksil qrupları qonşu karbon atomlarında olarsa), β-qlikollar (hidroksil qrupları 1,3 - vəziyyətdə olarsa), γ-qlikollar (hidroksil qrupları 1,4- vəziyyətdə olarsa), δ - qlikollar (hidroksil qrupları 1,5- vəziyyətdə olarsa) və s. kimi fərqlənir.

Hidroksil qrupları eyni bir karbon atomu ilə əlaqəli ikiatomlu spirtlər davamsız olub, asanlıqla uyğun aldehid və ya ketonlara parçalanır. Məsələn, metilenqlikol ancaq sulu məhlulda davamlıdır, sudan ayrılan kimi o formaldehidə parçalanır:прямая соединительная линия 22
Metilenqlikol
CH2(OH)2 CH2O + H2O
Qlikollar müxtəlif nomenklatura ilə adlandınlır. 1,2-qlikolların trivial nomenklatura ilə adları uyğun etilen karbohidrogenin admın sonuna qlikol sözü əlavə edilməklə düzəldilir.

Hidroksil qrupları metilen qrupları ilə təcrid olunmuş karbon atomları ilə əlaqəli qlikollan adlandırmaq üçün metilen qruplarımn sayının sonuna qlikol sözü əlavə olunur.

Hidroksil qrupları qonşu iki üçlü karbon atomlari' ilə əlaqəli qlikollara pinakonlar deyilir.

Qlikollann elmi nomenklatura ilə adları molekulda hidroksil qruplan-nm yeri göstərilməklə uyğun alkanın admm sonuna diol şəkilçisi əlavə et-məklə düzəldilir.

Bəzi qlikollann trivial və elmi nomenklatura ilə adları 6-cı cədvəldə göstərilir:


Qlikollar

Trivial

Elmi

CH2OHCH2OH

Dimetilenqlikol və ya etilenqlikol

1,2-Etandiol

CH,CHOHCH,OH

Propilenqlikol

1,2-Propandiol

HOCH,CH,CH2 OH

Trimetilenqlikol

1,3-Propandiol

CH3— CHOHCH2OH

׀

CH3İzobutilenqlikol

2-Metil-l,2-propandiol .

CH3 CH3׀ ׀

CH3 – C – C – CH3׀ ׀

OH OH


Tetrametiletilenqlikol və ya pinakon

2,3-Dimetil-2,3-butandiol


Alınma üsulları: Etilenqlikol sənayedə etilen əsasında üç müxtəlif üsulla alınır;

Etilrnqlikol, eləcə də digər qlikollar başqa reaksiyalar üzrə də alına bilər. Alkenlərin Vaqner üsulu ilə oksidləşməsi:

3прямая соединительная линия 19CH2=CH2+4H2O+2KMnO4 3HOCH2CH2OH+2KOH+2MnO2

Fiziki xassələri: Qlikolların aşağı nümayəndələri qatı maye. yuxarı molekul kütləli qlikollar isə bərk halında birləşmələrdir. Mole-kulunda iki hidroksil qrupu olduğundan qlikollar daha güclü assosiasiya edir, biratomlu spirtlərə nisbətən suda daha yaxşı həll olur və yuxarı temperaturda qaynayır.

Kimyəvi xassələri: Qlikolların bir çox kimyəvi xassələri biratomlu spirtlərə uyğundur. Lakin ikiatomlu spirt kimi onlar bəzi xüsusi xassələrə də malikdir.

Oksidləşdiricinin təbiətindən asılı olaraq etilenqlikol müxtəlif istiqamətdə oksidləşir. Duru nitrat turşusu ilə dialdehid - qlioksal, qatı nitrat turşusu ilə qlioksil turşusu və ikivalentli dəmir duzlarının iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşdirildikdə isə qlikol aldehidi əmələ gəlir:
Reaksiyanın şəraitindən asılı olaraq etilenqlikol müxtəlif istiqamətdə dehidratlaşır.

Sink xlorid iştirakında molekuldaxili dehidratlaşma ilə sirkə aldehidi əmələ gəlir:
прямая соединительная линия 16прямая соединительная линия 15
O

Hпрямая соединительная линия 13


- HCl

- ZnCl(OH)


OCH2CH2OH CH3 – C – H


Sulfat turşusu iştirakında molekullararası dehidratlaşma ilə dioksan alınır:

Uyğun şəraitdə tetrametilenqlikol tetrahidrofurana dehidratlaşır:
Qliserin - üçatomlu spirtlərin ən mühüm nümayəndəsi qliserindir (1,2,3-propantriol). O rəngsiz, şirin tamlı özlü maye olub ərimə temperaturu 17°C, qaynama temperaturu 290°C-dir.

Alınma üsulları. Qliserin ilk dəfə 1872-ci ildə propilenin xlorlaşması əsasında alınmışdır:


Böyük miqyasda qliserin ilk dəfə yağların hidrolizindən alınmışdır:

Qliserin hazırda propilen əsasında aşağıdakı sxem üzrə alınır:
-


OH
Sonralar Polşa kimyaçıları tərəfindən formaldehid əsasında qliserinin texniki cəhətcə əlverişli sintez üsulu hazırlanmışdır:

C
-H2O
H3CHO + CH2O → [HOCH2CH2CHO] → CH2=CH─CHO


Al(OR)3


-CH3CHO

H2O2

+прямая соединительная линия 2прямая соединительная линия 3 CH3CH2OH → CH2 =CH – CH2OH → CH2 – CH – CH


OH OH


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət