Ana səhifə

RÜtubəTİn müŞAHİDƏSİ


Yüklə 10.96 Kb.
tarix14.06.2016
ölçüsü10.96 Kb.
RÜTUBƏTİN MÜŞAHİDƏSİ
Havanın rütubətliyi su buxarının parsial təzyiqi, doymuş su buxarı çatışmazlığı, nisbi rütubət və şeh nöqtəsi ilə səciyyələnir.

Su buxarının parsial təzyiqi dedikdə e – rütubətli havada ola biləcək su buxarının təzyiqinin hPa-la qiyməti kimi başa düşülür. Eyni temperatur şəraitində su buxarının parsial təzyiqi doymuş su buxarı təzyiqinın maksimal qiymətini ötüb keçmir.

Doymuş su buxarının parsial təzyiqi E – rütubətli havadakı su buxarının parsial təzyiqidir və təmiz suyun və ya buzun hamar səthinin termodinamik bərabərliyi əsasında tapılır. Bu halda doymuş su buxarının təzyiqi suya nisbətən suyun səthində (EW), buza nisbətdə isə buzun səthindədir(Ei).

Doymuş su buxarı çatışmazlığı d – su səthindəki doymuş su buxarının parsial təzyiqi ilə rütubətli havanın su buxarının faktiki parsial təzyiqi arasındakı fərqə əsasən təyin edilir.

d= EW – e

Havanın nisbi rütubəti f – havanın eyni yemperatur və təzyiq şəraitində su buxarının parsial təzyiqi ilə, su səthində doymuş su buxarı təzyiqinin arasındakı faiz nisbəti ilə təyin edilir:

F=e/E ∙ 100%

Şeh nöqtəsinin temperaturu td – eyni təyiq şəraitində rütubətli havadakı su buxarının parsial təzyiqinin, rütubətli havadakı doymuş su buxarının parsial təzyiqinəbərabərliyi deməkdir.

Meteorologiyada rütubətliyin ölçülməsində ən geniş şəkildə iki;


  • psixrometrik metoddan;

  • hiqrometrdən istifadə etməklə rütubətliyin təyin olunma metodundan istifadə edilir.

Hal- hazırda meteoroloji stansiyalarda bu metodlarla havanın rütubətliyinə aid olan;

  • su buxarının parsial təzyiqi (hPa);

  • doymuş su buxarının çatışmazlığı (hPa);

  • havanın nisbi rütubətliyi (% - lə )

  • şeh nöqtəsinin temperaturu (0S) üzərində müşahidələr aparılır.

Psixrometrik metodla havanın rütubətliyi əsasən psixrometrik üsulla təyin edilir ki, bu üsul budkada qurulmuş quru və yaş termometrlərin göstərişinə əsasən “Psixrometrik cədvəldən” istifadəyə əsaslanır.

Stansiya psixrometri iki psixrometrik TM – 4 termometrindən: ölçü diapazonu – 350C – dən +400C – yə kimi olan TM – 4 – 1, – 250C – dən +500C – yə kimi olan TM – 4 – 2 ibarət olub, psixrometrik budkada xüsusi ştativlə şaquli vəziyyətdə qurulmuş, şkalasının bölgüləri 0,20C, rezervuarı şarşəkilli olmaqla eyni ölçüyə malik olmalıdır. Ştativin sağ tərəfində qurulan termometrin rezervuarından 2sm aşağıda içərisində destillə edilmiş su olan xüsusi balaca stəkan qurulmalıdır. Bu termometrin rezervuarı batist ilə örtülərək batistin ucu stəkanın içindəki suya salınır və bununla termometrin rezervuarına kip bağlanmış batistin bərabər islanması təmin edilir. Rezervuarı islanmış, batistlə sarınmış termometr yaş termometr adlanır və quru termometrlə yanaşı qoyulur. Bu termometr havanın temperaturunu ölçür.Havanın temperaturu – 100C – dən aşğı olduqda havanın rütubətliyini təyin etmək üçün meteoroloji tüklü hiqrometrdən istifadə olunur. Hiqrometr yağdan təmizlənmiş insan tükünün rütubətin dəyişməsindən asılı olaraq öz uzunluğunu dətişməsi prinsipinə əsasən işləyir.

Hiqrometr çərçivəsinin yuxarı hissəsində olan deşiklərdən iki vintlə psixrometrik budkanın içərisindəki ştativə bərkidilir. Ehtiyat hiqrometr isə budkanın içərisindəki ştativə, ehtiyat hiqrometr üçün nəzərdə tutulan əlavə qarmaq üzərində, yaxud mismarla budkanın arxa divarında üfüqi dirəyə bərkidilə bilər.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət