Ana səhifə

Roterdam hollanda: lojiSTİkte bir dünya devi


Yüklə 191.18 Kb.
tarix11.06.2016
ölçüsü191.18 Kb.

www.muraterdal.com

ROTERDAM – HOLLANDA: LOJİSTİKTE BİR DÜNYA DEVİ
Doç. Dr. Murat ERDAL

Şekil 1. Kuzey Avrupa Limanları.


Kuzey denizinde Fransa ve Almanya arasında; Le Havre, Dunkirk, Zeebrugge, Ghent, Antwerp, Roterdam, Amsterdam, Eems, Emden, Wilhelms, Bremen, Brunsbuttel ve Hamburg olmak üzere toplam onüç büyük liman yer almaktadır (Şekil 1). Bütün bu Kuzey Avrupa limanları, Avrupa ve dünya ticareti için hayati öneme sahip olup Amerika ve Uzak Doğu ile gerçekleştirilen sevkıyatlarda büyük rol oynamaktadırlar. Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerine yönelik ithalat, ihracat ve transit taşımalarda limanlar giriş, çıkış ve aktarma noktası konumundadırlar.
Avrupa limanlarının 2004 yılı konteyner trafiği sıralamasında Roterdam, 8.270.787 konteyner elleçlemesi ise Avrupa’da birinci sıradadır. Onu sırasıyla, Hamburg 7.003.479, Antwerp 6.063.746, Bremen/B-Haven (Almanya) 3.469.104, Gai Tauro (İtalya) 3.261.000 ve Algeciras (İspanya) 2.937.381 konteyner ile takip etmektedir. Kitabın bu kısmında; Roterdam (Hollanda), Antwerp (Belçika) ve Hamburg (Almanya) limanlarına yer verilmektedir.
Hollanda, Roterdam ve Amsterdam deniz limanları, Amsterdam Schiphol Uluslararası Hava Limanı, kargo köyleri, dağıtım parkları, endüstriyel bölgeleri, uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri ile Avrupa’nın lojistik açıdan lider ülkelerinden biridir ve alanında bir dünya markasıdır1.
Roterdam Limanı, mükemmel karayolu, demiryolu, suyolu ve boruhattı bağlantılarına sahiptir. Bu özellikleri onu “küresel lojistik üs” pozisyonuna getirmiştir. Dünya ticareti ve uluslararası eşya hareketi açısından çok önemli olan liman, Avrupa ve Hollanda ekonomisi için vazgeçilmez bir konumdadır.
Roterdam Limanı, kuzey denizi içerisinde 77 km. rıhtım uzunluğu ile Avrupa’nın tam ortasında bulunmaktadır. Fransa, Almanya ve İngiltere üçgeninde yer alan liman, tarihsel gelişim sürecinde coğrafi konum avantajını çok iyi bir şekilde kullanmış, uluslararası taşımacılık ve lojistik üzerinden elde ettiği kazancı altyapı yatırımlarına yönlendirerek büyük bir atılım göstermiştir. Devlet bankacılık, finans ve ticaret alanındaki düzenlemeleri ile ekonominin gelişimine daima destek olarak, lojistik açıdan bütünleyici mekanizmalarda katalizör görevi görmüştür.
Liman, Roterdam’da 60.000’den fazla insana doğrudan, 255.000 insana da dolaylı olarak iş imkanı sunmaktadır. Roterdam limanı ve endüstriyel bölgenin ülke ekonomisine doğrudan yarattığı katma değer yaklaşık 7,7 Milyar Euro civarındadır ve bu rakam Hollanda Gayri Safi Milli Hasılasının % 1,9’una denk düşmektedir.
Roterdam Limanı’nın hedefi, liman ticaret hacmi ve Roterdam’daki endüstriyel bölgenin güçlendirilmesidir. Liman ve endüstriyel bölge arasında 40 km. mesafede bulunmakta olup, bu iki stratejik yerleşim yeri şehir merkezinden Kuzey Denizi’ne kadar uzanmaktadır.
Roterdam müşterilerine bütüncül bir liman hizmeti sunmaktır. Liman Yönetimi 1.300 çalışanı ile birlikte 26.000 hektarlık liman ve endüstriyel bölgenin yedi gün 24 saat işler halde çalışmasından sorumludur. Liman her sene kendisini yenilemekte ve sürekli yatırım yapmaktadır. 2002 yılında 110 proje için ayrılan kaynak miktarı 156 Milyon Euro civarındadır.
Roterdam Limanı’nın temel faaliyet alanları,

 • Liman ve endüstriyel bölge operasyonları ve yönetimi, altyapı inşaatları ve gelişimi,

 • Deniz trafik yönetiminde verimlilik, güven ve etkinliktir.

Roterdam Limanı, 2004 yılı verilerine göre, gerçekleştirdiği 352,4 Milyon Metrik Ton işlem hacmi ile 393,4 Milyon Metrik Ton Singapur ve 379,7 Milyon Metrik Ton işlem kapasiteli Shanghai’dan sonra dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu değerin büyüklüğünü tam olarak yansıtabilmek için şu örneği vermek mümkündür. Limanın metrik ton işlem kapasitesi, Avrupa’nın iki, üç ve dört numarasında yer alan Antwerp (Belçika-152,3 Milyon MT), Hamburg (Almanya- 114,5 Milyon MT), Marsilya (Fransa-94,1 Milyon MT) limanlarının toplamına neredeyse eşittir.


Bu durumun arkasındaki en önemli neden dökme yüklerin; petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, kömür ve maden cevherleri vb. giriş ve çıkışının artmasıdır. Roterdam, Avrupa ithalat-ihracat pazarı açısından hayati rol taşır. Birçok eşya hammadde, yarı mamul veya hazır parça şeklinde gelerek kısa sürede işlenir. Örneğin, ham petrolün rafinerilerde işlenmesi, sentetik malzemelerin üretimi gibi süreçlerle birlikte mamuller yeni ürünlere dönüştürülür ve sevkıyatı gerçekleştirilir. Diğer taraftan Avrupa içerisindeki birçok üretim ve tüketim merkezi bu limandan çıkan ürünlerle ihtiyacını karşılamaktadır. Avrupa ülkeleri ile Amerika ve Uzakdoğu arasındaki ticaretin önemli bir yüzdesi Roterdam Limanı üzerinden sağlanmaktadır.


1.1. Roterdam Limanı’nın Tarihsel Gelişimi
Roterdam’ın tarihsel gelişim süreci incelediğinde 13.yüzyılın ikinci çeyreğinde bir balıkçı köyü olarak kurulduğu görülmektedir (Şekil 2). Sömürgecilik döneminde, başta İspanyol ve Portekiz tüccarların Afrika, Amerika ve Uzakdoğu ile yaptıkları deniz ticareti Avrupa’ya taşınan eşya miktarını arttırmıştır. Hollanda, bu dönemde ticaret borsası ve bankacılık düzenlemeleri ile farklı ülkelerden birçok girişimciyi ülkesine çekmiştir. Daha sonraki yüzyıllarda bu cazibe devam etmiş fakat Fransa ve İngiltere’nin deniz ticaretindeki payları arttıkça zaman zaman gerileme dönemine girmiştir2.

Şekil 2. Roterdam Limanının Tarihsel Gelişim Süreci.Kaynak: Jean Paul Rodrigue, Transport Geography, Chapter 4 – Transport Terminals, Concepts, http://www.people.hofstra.edu/geotrans/eng/gallery/TGchapter4_Concepts.ppt,

ErişimTarihi, 7.10.2003, Slayt No:16.

www.meslekiyeterlilik.com©
Buharlı gemilerin icat edilmesi ile birlikte denizaşırı ve iç suyolunda liman trafiği artmıştır. 18. Yüzyıldan itibaren kent nüfusu hızla büyümüş 1900’lü yıllarda ise liman geliştirme projeleri devreye sokulmuş ve altyapı yatırımları hız kazanmıştır. İkinci Dünya savaşı sırasında Almanlar tarafından stratejik konumu fark edilmiş ve transit liman olarak görev yapmıştır.
1950’li yıllarda Ortadoğu’da yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve yeniden yapılanma döneminde sömürge altındaki birçok devletin bağımsızlık talepleri artmıştır. Mısır’ın 1956 yılında Süveyş Kanalı’nı kapatması Avrupa ve Amerikanın enerji ihtiyacı nedeniyle yeni bir gelişmeye neden olmuştur. Ortadoğu’daki petrolün Avrupa ve ABD’ye taşınmasında Güney Afrika burnu üzerinden yapılan sevkıyatların maliyeti dolayısı ile büyük petrol tankerlerinin üretimi gündeme gelmiştir. Aynı dönemlerde Roterdam petrol ve petrol ürünlerinin depolanması, işlenmesi ve Avrupa içerisindeki sevkıyatı için yeni eylem planlarını hazırlayarak altyapı yatırım alanlarını genişletmiştir.
Bugüne gelindiğinde Roterdam dünyanın en önemli petro-kimyasal endüstri bölgelerinden bir tanesi olmuştur. Diğer taraftan konteyner trafiğine bakıldığında 1966 yılında ilk konteyner gemisi limana gelmiştir. 1968 yılında 65.000 konteyner (TEU) olan rakam 2004 yılında 8,27 Milyon TEU’a ulaşmıştır.
Limana yılda 30.000 okyanus gemisi ve 120.000 nehir gemisi gelmektedir. Deniz trafiğinin bu denli yoğun olması liman yönetimini yeni önlemler almaya itmektedir. Hızlı, etkin ve güvenli bir deniz trafiği için Liman Koordinasyon Merkezi (HCC) ile 33 radar istasyonundan oluşan bir şebeke görev yapmaktadır. Bu şebeke 100 kilometre uzunluğunda bir alanı kontrol etmektedir. Gemilerin tüm hareketleri tam zamanlı olarak izlenmekte ve karşılıklı bilgi alış verişi gerçekleştirilmektedir.

1.2. Roterdam Limanı Altyapısı

Taşımacılıktaki büyüme Avrupa pazarını lojistik anlamda Roterdam limanında birleştirmektedir. Liman, fiziksel açıdan, bilişim ve altyapı sistemi bakımından daha fazla gelişme için son derece kararlıdır. Hakim olan temel anlayış “gelecekteki eşya akışına yanıt verebilmeliyiz ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız” görüşüdür.


Roterdam’ın altyapı sistemi; terminaller ve dağıtım merkezlerinin hepsi doğrudan karayolu ve demiryolu ağıyla bağlantılıdır. Yakın deniz taşımacılığında her tür hava koşulunda gidiş gelişler, yük doldurup boşaltma işlemleri yapılmakta ve taşıyıcılara gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır.


Tablo 1. Roterdam Limanı; Altyapı ve Ekipmanları.
Toplam Liman Alanı

10.500 Hektar

Endüstriye Bölge

4.940 Hektar

Su Alanı

3.500 Hektar

Toplam Liman Genişliği

40 Km.

Boru Hattı Uzunluğu

1.500 Km.

Rıhtım Genişliği

77 Km.

Silo

1.813.000 m3

Tank Depolama (x 1 Milyon)

Ham Petrol (Rafineri Depolama)

12,0 m3

Ham Petrol (Bağımsız Depolama)

1,0 m3

Mineral Petrol Ürünleri (Rafineri Depolama)

13,2 m3

Mineral Petrol Ürünleri (Bağımsız Depolama)

4,1 m3

Kimyasal Ürünler (Bağımsız Depolama)

2,1 m3

Bitkisel Yağ (Bağımsız Depolama)

0,9 m3

Toplam Tank Kapasitesi

33,3 m3

Vinçler

Köprü Vinç

93

Çok Amaçlı Vinç

147

Yüksek Kapasiteli Vinç

58

Yüzer Vinç

25

Mobil Vinç

10

Terminaller

Konteyner Terminali

8

Çok Amaçlı Terminal

17

Dört Mevsim Terminal

1

Çok Amaçlı Terminal

7

Otomotiv Terminali

1

Meyve Terminali

2

Meyve suyu Terminali

3

Dökme Yük Terminali

20

Diğer

Römorkör

40

Kılavuz

3

Dalgakıran

122

Şamandıra

28

Tersane

6

Sabit havuz

6

Yüzer havuz

13

Kızak

2

Kaynak: Roterdam Limanı İnternet Web Sitesi, http://www.portofrotterdam.com.

www.tedarikzinciri.org
Liman içerisinde taşıma trafiği öncelik almaktadır. Yollarda düzgün akıcı yük trafiğini sağlamak için çekici/kamyon yolları şeritlerle ayrılmaktadır. Liman içerisinden Almanya iç bölgesine “the Betuwe Route” olarak adlandırılan özel bir demiryolu ağı vardır.
Liman, yatırımlarda daha fazla ilerleme sağlamak amacıyla Hollanda Hükümeti’yle birlikte hareket etmektedir. Roterdam daha düzgün bir altyapıyla bir dahaki yüzyıla hazır olmak için elinden geleni yapmaktadır. Yeni karayolları, yeni tünel geçitleri, çift hat yeni demiryolu planlamaları ile Roterdam gelecek için çalışmaktadır. Tüm bu yeni altyapı yatırımları ve inşası bugünkü liman faaliyetlerini aksatmamaktadır, ana liman 24 saat hizmet vermeye hazır durumdadır.


1.3. Roterdam Limanı Hinterland Trafiği
Her bir taşıma türünün; su yolları (deniz ve nehir), demir yolları ve kara yolları ile boru hatlarının şebeke (ağ) yapı ve sistemleri Roterdam’da üst seviyede mevcuttur. Liman Avrupa’daki 350 milyon tüketiciye hizmet vermekte olup her yıl Roterdam’dan ortalama 350 milyon ton kargo geçmektedir.
Roterdam Limanı, hızla Avrupa’nın eşya giriş-çıkış, transit geçiş noktası halini almaktadır. Örneğin, Maasvlakte iç taşımada güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yer haline getirilmiş, demiryolu kapasitesi arttırılmıştır. Karayollarının ve boru hatlarının yapılması, genel taşımacılık işlemlerinde bağlantıların kurulması için büyük yatırımlar yapılmıştır.
Roterdam Belediyesi Liman Yönetimi için öncelik sıralaması;


 • Ticari meselelerde liman içerisinde yoğun işbirliği,

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber hareket etmek ve

 • Çevreye karşı duyarlı olmaktır.

1.4. İntermodal Taşımacılık
Roterdam Avrupa’nın taşımacılık merkezidir. Avrupa Kıtasının coğrafi olarak ön tarafta denize yakın bölgelerle, arka tarafta yer alan kara bölgelerine hızlı ve verimli iç taşımacılık için Roterdam Limanı büyük avantaj sağlamaktadır.
İntermodal taşımacılıkta farklı taşıma tür ve araçları birleştirerek hepsinden yararlanmak lojistik yönetim kalitesini arttırmakta ve maliyetleri azaltmaktadır. Örneğin “karayolu + demiryolu” modlar arası taşımacılık, işletmeler için sağlıklı lojistik organizasyon, karayolu trafiğinde rahatlama, sürücü açısından daha az stres, çevreye duyarlılık ve maliyet tasarrufu getirecektir.
Roterdam Limanı’nın, Avrupa’daki düzinelerce iç taşıma terminaliyle bağlantıları bulunmaktadır. Gönderilen büyük hacimli eşyaların liman içerisinde bekleme süreleri kısa, verimleri yüksek ve maliyetler uygun miktarlardadır. Yakın deniz taşımacılığı sadece Avrupa limanlarına değil, bunun yanında Kuzey Afrika, Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerine de yapılmaktadır.
İstenilen zamanda herhangi bir kargoyu izlemek, gerekli belgeleri hazırlamak gelişmiş elektronik veri alış verişi (EDI) uygulamaları ve internet ağı ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

www.meslekiyeterlilik.com©Dağıtım
Roterdam Limanı’ndan eşya dağıtımının taşıma türlerine göre oranlarını genel eşya trafiği (metrik ton) ve konteyner trafiği (TEU) açısından iki şekilde değerlendirmek mümkündür.
Genel eşya trafiği içerisinde iç suyolu taşımacılığı % 43’lük bir değer ile birinci sırada yer almaktadır. Bu rakam nehiryolu taşımacılığının işlevselliğini, içsu yollarının mevcut bağlantılarla birçok ülkeyi dolaştığını ve Avrupa içinde yaygın kullanım alanı olduğunun göstergesidir. İç suyolunu sırasıyla karayolu % 33, boru hattı taşımacılığı % 15, demiryolu eşya taşımacılığı % 5 ve yakın deniz taşımacılığı % 4 ile izlemektedir (Şekil 3).


Roterdam Limanı’nın Kuzey Avrupa’nın petrol depolama alanları arasında ilk sıralarda yer alması boruhattı taşımacılığının yoğun kullanılmasına neden olmaktadır. Sıvı ve dökme yüklerin taşınmasında boruhattı ve suyolu taşımacılığı son derece ekonomiktir.
Konteyner sevkiyatında ise ilk sırayı % 39 ile karayolu taşımacılığı alırken onu iç su yolu % 26, yakın deniz taşımacılığı % 24 ve demiryolu taşımacılığı % 11 oranıyla takip etmektedir (Şekil 4).


Konteyner taşımalarında da nehiryolu ve yakın deniz taşımacılığı kullanım miktarları toplam taşımanın % 50’sine den düşmektedir ki bu oran taşıma türlerinin dengeli kullanımı açısından tüm dünyaya örnek gösterilmektedir.
1.5. Nehiryolu Taşımacılığı
Roterdam konum itibariyle Rhine, Meuse ve Scheldt nehirlerine açılır ve bu nehirler Avrupa’da su yolu taşımacılığını sağlayan ana güzergahları oluşturmaktadır. Ayrıca liman, Rhine-Main-Tuna kanalı ile Almanya, Belçika, Fransa ve İsviçre’ye, doğuda ise Avusturya, Macaristan, Romanya üzerinden Karadeniz’e kadar uzanan bir hatta sevkıyat yapılabilmektedir (Tablo 2).
İstenilen miktarda ve her çeşit özellikteki eşya Avrupa kıtası içinde iç su yollarlı ile taşınabilmektedir. Nehir taşımacılığı olarak da ifade edilen bu taşıma türü; esnek, son derece ekonomik ve çevre dostudur.
Roterdam’da nehiryolu taşımacılığının önemsenmesinin temel nedeni kömür, demir cevheri ve tahıl taşımacılığından dolayıdır. Tankerler ve büyük gemiler kimyasal maddelere güvenli ve ekonomik bir taşıma ortamı sağlamaktadır. Kimyasal ve sıvı madde terminalleri ayrıdır. Nehiryolu taşımacılığı içerisinde dökme yük taşımacılığının yanı sıra konteyner taşımacılığı da önemli mesafe almıştır. Günümüzde konteynerlerin ¼’ünden fazlası Roterdam’dan hareketlerinde iç su yollarını kullanmaktadır.
Nehiryolu taşımacılığında Hollanda’nın yirmidört saat hizmeti, deneyimi, girişimci ve uzman nakliyecileri ve kaptanları vardır. Transit kargo taşımacılığı ve iç suyolu terminalleri konusunda Hollanda büyük bir deneyim sahibidir.
Nehiryolu taşıma türünün göndericiler tarafından seçilmesinin arkasında; • Her çeşit kargonun taşınabilmesi

 • Güvenilir, esnek, son derece ekonomik olması

 • Tam zamanında teslim garantisi

 • Çevre dostu olması

 • Nehiryolu taşımacılığında 27 tane konteyner işletmesi

 • 40 endüstriyel merkeze110 düzenli konteyner taşıma hizmeti

 • Ro-Ro gemileri (600 araba veya 80 kamyon)

 • Yüksek hacimli nehiryolu konteyner gemileri

 • Yüksek kalitede insan kaynakları yer almaktadır.

Tablo 2. Roterdam Limanı Nehiryolu Bağlantıları.
Roterdam

Km

Mil

Limandan Varış Noktasına Kadar Transit Zamanlar (Gün)

Çıkış Noktasından

Limana Kadar Transit Zamanlar (Gün)

AVUSTURYA

Krems


Linz

Viyana

1,110

995


1,180

670


600

715

9.5

9.0


10.0

8.5


8.0

9.0


BELÇİKA

Antwerp


Avelgem

100


200

60

120


0.5


1.0

0.5


1.0

FRANSA

Lille


Strasbourg

225


535

135


325

2.0


3.0

2.0


1.5

ALMANYA

Berlin


Cologne

Duisburg


Frankfurt

Karsruhe


Kelheim

Mainz


Mannheim

Regensburg


710


240

200


455

535


765

450


470

785

430

145


120

275


325

465


270

285


475

8.0


1.5

1.0


2.0

2.5


8.0

2.0


2.5

8.0

8.0

0.5


0.5

1.5


1.5

7.0


1.0

1.5


7.0

MACARİSTAN

Budapeşte


1,435

870

11.5

10.5


HOLLANDA

Born


Harligen

Meppel


Nijmegen

170


175

165


110

105


105

100


65

1.0


0.5

0.5


0.5

0.5


0.5

0.5


0.5

SLOVAKYA Bratislava

1,240

750

10.5

9.5


İSVİÇRE

Basel

670

405

4.0

3.01.6.Yakın Deniz Taşımacılığı
Yakın deniz taşımacılığı, Avrupa ve çevresi için yoğun kullanılan bir taşıma türüdür. Roterdam Limanı yakın deniz taşımacılığında Avrupa’nın en önemli merkezleri arasındadır. Limandan Avrupa ve çevresinde irili ufaklı 200 limana sevkıyat yapılabilmektedir (Tablo 3). Roterdam’dan İngiltere, İrlanda, İskandinavya, İspanya, Yunanistan, İtalya, Baltık Ülkeleri ve Kuzey Afrika Limanlarına düzenli deniz hatları bulunmaktadır. Yakın deniz taşımacılığının bir anlamı da konteynerler yoluyla taşımacılıkta bölgeler ve hatta kıtalar arası bağlantı kurmaktır. Roterdam’dan bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri, Uzak Doğu, Güney Amerika ve Güney Afrika’ya ulaşılmaktır.

Yakın deniz taşımacılığı, karayolu üzerindeki taşımacılığı azaltarak, maliyetleri düşürür, diğer limanlarla ekonomik ilişkileri canlandırır ve sınırsız olanaklar sağlamaktadır. Roterdam yakın deniz taşıma terminali anahtar bir bölgede kurulmuştur. Ro-Ro taşıma hatları karayolu araçlarının hızlı ulaşımı için farklı bir seçenek teşkil eder, örneğin Roterdam’dan 24 saatte İngiltere’nin herhangi merkezine kapıdan kapıya taşıma yapabilmektedir.


Yakın deniz taşıma türünün göndericiler tarafından tercih edilmesinin temel nedenleri;

 • Her çeşit kargo için uygunluk

 • Uzman terminaller

 • Avrupa’da 200’den fazla limana sevkıyat; Kuzey Afrika ve Akdeniz’de dahil olmak üzere bağlantı noktaları

 • Ro-Ro taşımacılık anlayışı ile çekici ile kapıdan kapıya taşımacılıkta önemli bağlantı araçları olmasıdır.

Tablo 3. Roterdam Yakın Deniz Taşımacılığındaki Bağlantılar .

Konteynerler İçin Gemi Servislerinin Transit Zamanları (Gün).


BELÇİKA

Zeebrugge


1


LATVIA

Riga

3 – 5


DANİMARKA

Arhus

2


LIBYA

Tripoli

10 – 15


MISIR

Alexandria


10 – 15


FAS

Casablanca


6 – 8


ESTONYA

Talin

4 – 5


NORVEÇ

Aalesund


Oslo

2 – 4


2 – 3

FİNLANDİYA

Helsinki

3 – 5


POLONYA

Gdynia

2


FRANSA

Nantes


Marsilya/Fos

2

6 – 8PORTEKİZ

Lizbon

4 – 6


ALMANYA

Rostock

2


ROMANYA

Köstence

10 – 15


İNGİLTERE

Aberdeen


Immingham

Liverpool


2

12

RUSYA

St. Petersburg5 – 7YUNANİSTAN

Pire

8 – 15


İSPANYA

Bilbao


Algeciras

2 – 4


4 – 6

İZLANDA

Reykjavik


4 – 5


İSVEÇ

Gothenburg

Stockholm

3 – 4


3 – 4

İRLANDA

Kork

2 – 3


TURKİYE

İzmir

10 – 15


İTALYA

Solerno

8 – 10


1.5.1.7. Demiryolu Taşımacılığı

Avrupa Birliği demiryolu taşımacılığına büyük yatırım yapmaktadır. Demiryolu ile taşıma hız, verim ve emniyet açısından iyi bir alternatiftir. Tüm Avrupa kıtasında, taşıma türleri arasında dengeli dağılım ve çevre dostu taşımacılık anlayışı dendiğinde demiryolu düşünülmektedir. Kuzey Avrupa’nın lider deniz limanı olan Roterdam, her tür ve miktarda eşya için demiryolu taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. (Tablo 4).


Roterdam Limanı, Avrupa’nın tüm üretim merkezleri ile demiryolu bağlantısını sağlamaktadır. Avrupa’nın büyük bir bölümüne demiryolu ile yirmidört saatte ulaşılabilmektedir. Büyük miktarlardaki parça eşyalar için Roterdam, demiryolu taşımacılığı açısından iyi bir konumdadır ve trenler günün her saatinde ve hafta sonunda düzenli olarak çalışmaktadır. Teslimatlar Belçika, Almanya, İspanya, İtalya ve Doğu Avrupa’ya hiçbir gecikme olmadan tam zamanında gerçekleştirilmektedir.
Tablo 4. Roterdam Limanı Demiryolu Bağlantıları.


ROTERDAM

Km

Mil

Düzenli Demiryolu Sistemleri Transit Zamanları (saat)

İntermodal Demir Yolu Sistemleri Gidiş-Geliş Transit Zamanları (saat)

AVUSTURYA

Viyana


Wels

1,180


927

715


575

48


20BELÇİKA Antwerp

100

60

24

4


ÇEK CUMH. Prag

890

540

72

24


FRANSA

Lille


Lyon

225


825

135


500

48

48


8ALMANYA

Duisburg


Germersheim

Hamburg


Münih

200


500

475


820

120


305

290


495

24

4848

48

8

12

2416

MACARİSTAN Budapeşte

1,435

870

72İTALYA

Milano

1,015

615

72POLONYA

Malaszewice

Warsaw

1,485


1,285

900


780

96


48İSVEÇ

Gothenburg


610

370

72İSVİÇRE Basel

670

405

48

16


Limanın içinde Eemhaven ve Maasulakte’da bulunan “demiryolu servis merkezleri” çıkış ve varışla ilgili merkezi noktalardır. Bu merkezler büyük konteyner terminalleri olup günün 24 saati çalışmaktadır. Ayrıca tehlikeli ve tahditli eşyalar için özel “demiryolu kimyasal terminalleri” bulunmaktadır. Hacimli kargoların taşınmasında örneğin; araba, ağır makineler ve demir çelik ürünleri için sıklıkla demiryolu tercih edilmekte, kapıdan kapıya hizmet programlı ve kesintisiz bir şekilde sağlanmaktadır.


Demiryolu taşıma türünün göndericiler tarafından seçilmesinin arkasında;


 • 230.000 km’lik Avrupa demiryolu ağıyla, kıtanın tüm endüstri bölgeleriyle hafta sonları da dahil direkt bağlantı kurulabilmekte

 • Her tür ve çeşitte kargo için uygun

 • Büyük miktardaki, hacimli ve uzun mesafeli taşımalarda kolaylık

 • Güvenilir,

 • Haftada 200’ün üzerinde sefer,

 • Yüksek kapasiteli demiryolu konteyner terminalleri,

 • Tehlikeli ve tahditli maddeler için kimyasal terminaller bulunması gelmektedir.


1.5.1.8. Karayolu Taşımacılığı
Taşıma türünün belirlenmesinde hız ve esneklik birincil faktörlerse o zaman en iyi seçim karayolu araçlarıdır. Roterdam’dan pek çok Avrupa ülkesine karayolu ağlarıyla yirmidört saat içinde limandan kapıya hizmet verilebilmektedir (Tablo 5).
Roterdam Limanı’ndan, genel kargo, özellikli kargo, kimyasallar ve konteynerler gibi her gün binlerce türden eşya 12.500 çekici ile Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde gönderilmektedir.
Karayolu taşıma türünün göndericiler tarafından seçilmesinin arkasında;


 • Her tip kargoya uyması,

 • Bilişim teknolojileri ile rahatlıkla izlenebilmesi,

 • Uygun fiyat ve kalite oranına sahip olması,

 • 10.000 taşıma şirketinin seçimi,

 • 24 saat içinde Avrupa’nın pek çok bölgesine ulaşabilmesi,

 • Esnek ve güvenilir olması yatmaktadır.

Tablo 5. Roterdam Karayolu Bağlantıları.
Roterdam

Km

Mil

AVUSTURYA – Viyana

1,180

715

BELÇİKA – Antwerp

100

60

BULGARİSTAN – Sofya

2,170

1,315

ÇEK CUMHURİYETİ – Prag

890

540

FİNLANDİYA – Helsinki

1,495

905

FRANSA

Bordeaux


Lyon

Paris

1,040

825


450

630


500

275


ALMANYA

Berlin


Cologne

Dresden


Frankfurt

Münih


Stuttgart

710


240

765


455

820


590

430


145

465


275

495


355

İNGİLTERE

Glasgow


Londra

860


240

520


145

MACARİSTAN – Budapeşte

1,435

870

ITALYA – Roma

1,610

975

NORVEÇ – Oslo

1,350

815

POLONYA – Varşova

1,285

780

PORTEKİZ – Lizbon

2,250

1,360

RUSYA – Moskova

2,540

1,540

SLOVAKYA – Bratislava

1,240

750

İSPANYA

Barselona

Madrid

1,495


1,735

905


1,050

İSVEÇ – Stockholm

1,430

865

İSVİÇRE – Basel

670

405

TÜRKİYEAnkara

3,200

1,935

UKRAYNA – Kiev

1,975

1,1951.5.1.9. Liman Pazarlaması
Roterdam Limanı, pazar payının daha da geliştirilmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Roterdam Limanı Tutundurma Konseyi (RPPC) adı altında dünya deniz ticaretinde aktif rol alan şirket ve organizasyonların katıldığı 300 üyesi bulunan bir örgüt kurulmuştur. Bu örgütün amacı, pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle birlikte Roterdam ticaretini büyütme, eşya hareketini artırma ve denizcilik sektörünü desteklemektir.

Pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri;
 • Limanın daha fazla şirket ve örgüt tarafından ziyaret edilmesini sağlama,

 • Tutundurma konseyi üyeleri arasındaki ticari ilişkilerin arttırılması,

 • İki yılda bir gerçekleştirilen uluslararası müşteri toplantılarını organize etme,

 • Halkla ilişkiler kapsamında örneğin, Roterdam Liman Golf turnuvası düzenleme,

 • Roterdam Avrupa Liman Bilgisi Yıllık Rapor kitabını yayınlama,

 • CD, internet, video, kaset, kitap ve broşür benzeri multi medya araçlarını üretme,

 • Liman içinde “Liman Safarisi” adı verilen turları organize etme gibi konulara odaklaşmaktadır.

Ayrıca liman ve endüstriyel bölgenin sürdürülebilir gelişimi ve rekabet pozisyonunun güçlendirilmesine yönelik politik ve sosyal destek için çalışmalar yapılmaktadır.


1.10. Gelecek Vizyonu

Roterdam Limanı’nın 2020 projeksiyonu, metrik ton bazında liman kapasitesini % 40 büyüterek 460 Milyon Metrik Ton hacmine ulaşmaktır. Bu hedef ile birlikte Roterdam limanının temel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:


Çok fonksiyonlu ve bütünsel liman; gemi ve taşıdığı eşya, kısaca deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü hizmeti sunabilme özelliğine sahip olan bir liman. Taşımacılık, depolama, elleçleme, dağıtım, lojistik, paketleme ve üretim gibi birçok alanda hizmet verebilme.
Sürdürülebilir ve yenilikçi liman; Liman hizmetlerinde müşteriline özgün çözümler üretebilen, sürekli yeni projeler geliştirerek alternatifler yaratan, sürdürülebilir enerji kaynakları ve teknolojilerden yararlanan çevre dostu bir liman.
Akıllı liman; yüksek eğitimli insan kaynakları yapısı, eğitim kurumları, araştırma enstitüleri ile modern teknolojiyi tüm lojistik operasyonlarda kullanan bir liman.
Hızlı ve güvenli liman, gelecekte eşya hareketinin büyümesi ile birlikte tüm taşıma türlerinde; deniz, kara, demiryolu, boru hattı ve iç su yolundaki yaşanabilecek darboğazlar için önlem alan liman. Eşya, taşıma aracı ve çevre güvenliği konusunda hassasiyetini koruyarak tehlikeli madde taşıması konusunda emniyetli bir liman.
Sosyal liman, yeşil alanları, dinlenme ve eğlence alanları da olan bir liman. İş çevrelerini, ekonomi ile turizmle birleştiren, “eko-turizm” dinamiklerini işler hale getiren çekici bir liman.
Temiz liman, artan araç trafiğinin ortaya çıkardığı atık ve artıklara ( toz, gürültü, gaz vb.) rağmen deniz, kara ve havanın temiz kalmasını sağlayan liman. Deniz kaza riskleri ve tehlikeli madde taşımacılığından kaynaklanan olasılıklarına karşı önlem alan liman.
www.muraterdal.com


1 Murat Erdal, “Lojistikte Bir Dünya Devi: Roterdam”, Dünya Gazetesi, Perşembe Rotası Deniz

Ticareti ve Lojistik Gazetesi, Sayı:7358, 5 Ağustos 2004, s:2.2 Roterdam Limanı İnternet Web Sitesi, http://www.portofrotterdam.com.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət