Ana səhifə

Recep tayyip erdoğan üNİversitesi ÖĞretiM ÜyeliĞİne yükseltilme ve atanma


Yüklə 139.44 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü139.44 Kb.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA

İLKELERİ YÖNERGESİ

AMAÇ :

Madde 1-(Değişik S.T:03.04.2012/55) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylarda 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, adaylarda aranacak şartları belirlemek, rapor hazırlayacak öğretim üyelerine, atamaya yetkili amir ve kurullara kolaylık ve değerlendirmelerde birliktelik sağlayabilmek; adayların kendi durumlarını değerlendirmelerine imkan vermek için gerekli ilke ve ölçüleri ortaya koymak ve düzenlemeleri yapmaktır.
KAPSAM:

Madde 2-(Değişik S.T:03.04.2012/55) Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) yükseltilmek ve atanmak için başvuracak olan adayları kapsar.
DAYANAK:

Madde 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır.
İLAN VE BAŞVURU:

Madde 4- Öğretim Üyesi ihtiyacı olan birimler, bu ihtiyaçlarını ayrıntılı bir gerekçe ile ilgili dekanlık ya da müdürlüğe sunar. Dekan veya müdürün onayı halinde durum rektörlüğe bildirilir. Rektör, üniversitenin genel gelişme hedefleri ve programları doğrultusunda mevcut kadro durumunu da dikkate alarak ilgili kadronun ilan edilmesine karar verir. Atama yapılacak kadrolar, bir ulusal gazetede ilan edilir ve tüm üniversitelere birer resmi yazı ile duyurulur. İlanda adaylara en az 15 günlük başvuru süresi tanınır ve adayların yönergeyi nasıl temin edecekleri de ilanda belirtilir.
Madde 5- Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuruda bulunan adaylar, bu yönergenin ekinde yer alan (EK:1)’deki düzene göre hazırladıkları başvuru dosyalarını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na teslim ederler. Ayrıca adaylar, başvuru sırasında (EK-2)’de verilen Tablo’yu da doldurarak başvuru için asgari puan şartlarını yerine getirdiklerini, ayrıntılı bir raporla beyan etmelidirler.

Rektörlük gerek görürse beyanın doğruluğunu kontrol etmek için görevlendirme yapabilir. Ancak bu şartların sağlanması, atanma için tek başına bir değerlendirme kriteri olarak kullanılmayacağı gibi akademik yükseltme ve atama bakımından aday lehine idareyi bağlayıcı bir hak da oluşturmaz. Asıl değerlendirme, dosyayı bilimsel yönden incelemek için görevlendirilen öğretim üyeleri tarafından yapılır.


DEĞERLENDİRME:

Madde 6- Başvuruda bulunan adayların çalışma ve eserlerini incelemek üzere Rektör, Dekan veya Müdür tarafından adayların bilim alanı ile ilgili tespit edilen öğretim üyelerine ön yazı ekinde adayın dosyası ile birlikte yönerge ve ekleri gönderilir. Adayların dosyasını inceleyerek rapor hazırlayacak öğretim üyeleri, değerlendirmelerini bu yönergenin ekinde yer alan (EK:2)’deki Tabloyu dikkate alarak yaparlar. Bu değerlendirmelerde adayın başvuru için gerekli asgari puanı sağlayıp sağlamadığı, akademik etkinliklerinin nitelik yönünden analitik incelemesini yaparak adayın bilim alanındaki yerini, potansiyelini ve öğretim üyeliği vasıflarını, araştırma ve yayınlarındaki sürekliliğini, yayınlarına başka yazarlar tarafından yapılan atıfları, yürüttüğü veya katıldığı bilimsel araştırma projelerini, mesleki deneyim ve katkılarını ve hizmetlerini inceleyerek görüş ve kanaatlerini ortaya koyarlar. Raporun sonuç bölümünde ilgili adayın başvurduğu kadroya atanmasının uygun olup olmadığı, gerekçeleri ile belirtilmelidir. Kadroya başvuru sayısının birden fazla olması halinde, olumsuz ve olumlu değerlendirmelerin gerekçeleri açıkça ortaya konarak kadroya atanmaya yeterli görülen adaylar için tercih sırası belirtilir ve ön yazı ekinde rapor yasal süresi içerisinde rektörlüğe, dekanlığa veya müdürlüğe gönderilir.
Madde 7 - PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA:
7.1- Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmada Aranan Koşullar:

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak.

b) Doçentlik unvanını aldıktan sonra, İlgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak gerekir.

Adaylar yukarıdaki (b) numaralı bentteki yayınlardan birini, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtmek zorundadır.7.2 Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmada Aranan Ölçütler:

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul’un 2001 yılından itibaren uygulamaya koyduğu doçentlik sınavı için temel başvuru koşullarını en az düzeyde sağlamış olması ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Uygulama Kriterlerinde istisna tutulan bilim dalları hariç olmak kaydıyla; Doçentlik unvanını aldığı tarihten sonra SCI, SSCI (expanded dahil), veya AHCI yayınlar listesinde yer alan dergilerde, adayın birinci veya ikinci isim olarak yer aldığı en az 1 (bir) yayın yapmış olmak.

b) Adaylar, eserlerinin bilimsel niteliğinin incelenmesi yanında bu yönergenin ekinde yer alan (EK:2)’de belirtilen akademik faaliyetler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve idari faaliyetlerden en az 150 puan almış olmalı ve bunun en az 90 puanını doçentlik unvanını alındıkları tarihten sonra yaptıkları faaliyetlerden elde etmiş olmalıdırlar.

c) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerdeki adaylar için doçent unvanının alındığı tarihten sonra (EK:3)’de taranan dergilerde birinci isim olarak yayılanmış (tarih ve sayısı belli) en az 1 (bir) adet makale bulunmalıdır.

d) Tıp Fakültesi için eserlerin bilimsel niteliğinin incelenmesi yanında, SCI veya SSCI (expanded dahil) tarafından taranan dergilerde, doçentlik unvanının alındığı tarihten sonra 1. isim olarak yayınlanmış en az 2 (iki) yayının bulunması, bunlardan en az biri orijinal makale (derleme, olgu sunumu, retrospektif çalışma, editöre mektup haricindeki yayınlar) olmalıdır. Ayrıca aday, yapmış olduğu EK:2’deki Tablo’da belirtilen akademik faaliyetler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve idari faaliyetlerden Toplam 300 puan almış olmalı, bunun 150 puanı bilimsel çalışmalardan olmalı, bunun da en az 100 puanı doçentlik unvanının aldığı tarihten sonra yapılan çalışmalarından oluşmalıdır. Bilimsel çalışmalar, EK:2’de gösterilen akademik faaliyetler içindeki yayınlar, atıflar, araştırma ve uygulama projeleri, konferans, seminer, panel, (TV ve radyo programları hariç) oturum başkanlıkları, ödül, patent ve burslardan oluşur.

e) Aday, çalıştığı alanda bağlı bulunduğu enstitü programında mevcut ise en az 2 (iki) yüksek lisans veya 1 (bir) doktora (Tıp alanı için klinik bilimlerde bir, tıpta uzmanlık, temel tıp bilimlerinde iki yüksek lisans veya bir doktora) çalışmasını yönetmiş ve tamamlatmış (mezun etmiş) olmalıdır. Adayın çalıştığı alanda bağlı bulunduğu enstitü programında lisansüstü program bulunmaması halinde atanabilmesi için en az 225 puan, Tıp Fakültesi için 375 puan almış olması gerekir.


Yukarıdaki 7.1.ve 7.2. maddelerdeki şartları taşıyan adaylar ilan edilen profesör kadrosuna yükseltilmek ve atanmak üzere bir dilekçe ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunurlar. Adaylar dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirtirler (başlıca araştırma eseri, adayın doçentlikten sonra yaptığı ve ilk isim olarak yer aldığı yayınlardan biri veya sorumlu yazar ‘Corresponding autor’ oldukları yayınlardan biri olmalı ve eserin konusu, adayın başvurduğu kadronun bulunduğu anabilim dalı kapsamında ve onun bilimsel seviye ve yeteneğini yansıtır nitelikte olmalıdır). Adaylar dilekçeleri ekinde bu yönergedeki şartları taşıdığını belirtir imzalı (EK:2) formunu, özgeçmişlerini, yayın listelerini, onaylı doçentlik belgesi örneğini, nüfus cüzdan örneğini, çalışma ve eserlerinden oluşan yayınlarını 6 takım halinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
7.3 Profesörlüğe Yükseltilmek ve Atanmak Üzere Başvuran Adayların jürilerinin oluşturulması:

Profesörlüğe yükseltilmek ve atanmak üzere başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için bir ay içerisinde Üniversite Yönetim Kurulunca en az üçü başka Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az 5 (beş) profesörden oluşan bir jüri tespit edilir. Jüri üyeleri, belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen 2 (iki) ay içinde, birden fazla aday var ise her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor hazırlayarak ön yazı ekinde rektörlüğe gönderirler.


7.4 Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:

Jüri üyelerinden Rektörlük Makamına gelen adaylarla ilgili raporlar Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülür ve adayların profesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya atanmamasına karar verilir. Atama işlemleri Rektör tarafından yapılır.Madde 8- DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA:

8.1 Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma için Aranan Koşullar:

Üniversitelerarası Kurulca yapılan doçentlik sınavında başarı göstererek “Doçent” unvanını almış olmak (yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için Üniversitelerarası Kurulun denklik kararı gerekmektedir).8.2 Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmada Aranan Kriterler:

a) Aday, Doçentlik için başvuru tarihine kadar yaptığı çalışma ve yayınlarla, başvurduğu Doçentlik alanında Üniversitelerarası Kurulan 2001 yılında uygulamaya koyduğu temel başvuru koşullarını sağlamış olmalıdır.

b) Adayların dosyalarını incelemek üzere görevlendirilen jüri üyeleri, ayrı ayrı verecekleri raporlarında, eserlerin bilimsel niteliğinin incelenmesi yanında adayın yapmış olduğu EK:2 Tabloda belirtilen Akademik Faaliyetler, Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve İdari Faaliyetlerden en az 100 puan almış olduğunu tespit edip belirtmeleri gerekmektedir. Bunun en az 50 puanı, Doktor, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlilik unvanlarından birisini kazandıktan sonra yapılan yayınlardan alınmış olmalıdır.

c) Tıp Fakültesi için eserlerin bilimsel niteliğinin incelenmesi yanında, SCI veya SSCI tarafından taranan dergilerde 1. isim olarak yayınlanmış en az 3 (üç) yayını bulunmalıdır. Bunlardan en az biri orijinal makale (derleme, olgu sunumu, retrospektif çalışma, editöre mektup haricindeki yayınlardan) olmalıdır. Ayrıca aday EK:2’deki Tabloda belirtilen akademik faaliyetler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve idari faaliyetlerden en az 200 puan almalı, bu puanın en az 100 puanı bilimsel çalışmalardan oluşmalıdır.

Bilimsel çalışmalar, EK 2’deki Tabloda gösterilen akademik faaliyetler içindeki yayınlar, atıflar, araştırma ve uygulama projeleri, konferans, seminer, panel (TV ve radyo programları hariç) oturum başkanlıkları, ödül, patent ve burslardır.

d) Çalışma ve eserlerinin incelendiği jüri raporları doçentliğe yükseltilme ve atanma için yeterli olmalı.

e) Adayın deneme dersini başarıyla vermiş olması gerekir (deneme dersi ile ilgili hususlar yardımcı doçentliğe atanma da olduğu gibidir).

8.3 Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak Üzere Başvuran Adayların jürilerinin oluşturulması:

Doçentliğe yükseltilmek ve atanmak üzere başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için 15 (on beş) gün içerisinde Rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın bilim alanından en az biri üniversite dışından olmak üzere 3 (üç) profesörden oluşan bir jüri tespit eder. Bu jüri üyeleri belgelerin kendilerine teslim edildiği tarihi izleyen bir ay içinde ilgili aday hakkında (birden çok aday varsa her aday için ayrı ayrı olmak üzere tercihlerini de belirten) bir rapor yazarak ön yazı ekinde Rektörlüğe gönderirler.


8.4 Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:

Söz konusu aşamalar tamamlandıktan sonra adayların durumu Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür. İlan edilen kadroya birden fazla adayın başvurması ve jüri tarafından birden fazla adayın başarılı bulunması halinde yönetim kurulu tercihini belirtir. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.


Madde: 9- (Değişik S.T.: 20.03.2009/22) YARDIMCI DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA:
Yardımcı doçentliğe atanabilmek üzere başvuracak adayların doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını almış veya Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olması şarttır. Adayların bu unvanı aldığı tarihten itibaren en az bir yıl süre ile ilgili bilim alanında çalışmış olması veya (EK: 2)’de belirtilen faaliyetlerden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.
9.1 Yabancı Dil Sınavı:

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

2547 Sayılı Yasa’nın 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuarı yönetim kurulunca, yönetim kurulu oluşturulmayan birimlerde Üniversite Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Sınav; Türkçe’den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe’ye adayın kendi bilim alanıyla 150 ile 200 kelime arasında bir çeviriyi kapsar. Sınav 4 saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Sınavda başarı notu 100 üzerinden en az 70 olup, sınav sonucunda başarılı veya başarısızlığı belirten bir tutanak düzenlenir. Komisyon söz konusu tutanak ve sınav belgelerini fakültelerde dekanlığa, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuarlarında müdürlüğe, Rektörlüğe bağlı birimlerde ise Rektörlüğe teslim ederler.

Bilim alanı bir yabancı dil ile ilgili olanların KPDS ya da ÜDS den en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Ayrıca bu adaylar yabancı dil sınavını başka bir yabancı dilden vermek zorundadırlar.


9.2 Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri:

a) Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve uygulama kriterlerinde istisna tutulan bilim dalları hariç olmak kaydıyla, SCI, SSCI (expanded dahil) veya AHCI yayınlar listesinde yer alan dergilerde adayın 1. veya 2.isim olarak yer aldığı en az bir yayın yapmış olması gerekir. İlgili Yönetmelikte hariç tutulan bilim dalları için TÜBİTAK veya TÜBA’nın kabul etmiş olduğu, A ve B sınıfı ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde 1. veya 2. isim olarak en az 1 (bir) yayın yapmış olması gerekir.

b) EK:2’de belirtilen faaliyetlerden en az 40 puan almış olması ve bunun en az 20 puanının Bilimsel Faaliyetlerden sağlanmış olması gerekir.

Bilimsel çalışmalar: (EK 2)’de gösterilen akademik faaliyetler içindeki yayınlar, atıflar, araştırma ve uygulama projeleri, konferans, seminer, panel (TV ve Radyo programları hariç) oturum başkanlıkları, ödül, patent ve burslardır.

c) Jüri üyelerinin aday hakkındaki değerlendirmesine ilişkin raporların alınmasından sonra adayın rektör, dekan veya müdür tarafından öncelikle profesörlerden, bulunmadığı takdirde doçentlerden oluşturulacak 3 (üç) kişilik deneme dersi komisyon önünde deneme dersini başarıyla vermiş olması gerekir.
9.3 Jürilerin Oluşturulması, Çalışma ve Eserlerin Değerlendirilmesi:

Adayların durumlarını incelemek üzere fakültelerde dekan, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuarlarında müdürler, biri o birimin yöneticisi diğeri o üniversitenin dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili üç profesör veya doçent öğretim üyesinden oluşan jüriyi 15 gün içinde tespit eder. Bu jüri üyeleri belgelerin kendilerine teslim edildiği tarihi izleyen bir ay içinde ilgili aday hakkında (birden çok aday varsa her aday için ayrı ayrı olmak üzere tercihlerini de belirten) bir rapor yazarak ön yazı ekinde ilgili birime gönderirler.9.4 Deneme Dersi ile İlgili Hususlar:

a) Aday başvururken, vereceği deneme dersi için lisans düzeyinde 5 farklı konu önerir.

b) Komisyon tarafından 5 konudan biri seçilir ve ilgili dekanlığa, yüksekokul veya konservatuar müdürlüğüne bildirilir.

c) Deneme dersi konusu, tarihi ve yeri dersin sunulacağı tarihten en az bir hafta önce ilgili dekanlıkça, yüksekokul veya konservatuar müdürlüğünce adaya bildirilir ve ilan edilir.

d) Ders öğrencilere verilir, öğretim elemanlarına da açıktır.

e) Komisyon adayın başarılı veya başarısız olduğuna ilişkin değerlendirmesini yaptıktan sonra sonucu bir tutanakla dekanlığa, yüksekokul veya konservatuar müdürlüğüne bildirir.


9.5 Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:

Söz konusu aşamalar tamamlandıktan sonra yönetim kurulu toplantısında adayların durumu görüşülür. İlan edilen kadroya birden fazla adayın başvurması ve başarılı olması halinde yönetim kurulu tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte ön yazı ekinde Rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.


9.6-Yeniden Atanma –(Süre Uzatımı):

Yardımcı Doçentliğe yeniden atanma (süre uzatımı) için müracaat eden adaylardan, asgari başvuru şartı olarak son atanma döneminde, Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve uygulama kriterlerinde istisna tutulan bilim dalları hariç olmak kaydıyla, SCI, SSCI (expanded) ve AHCI yayınlar listesinde yer alan dergilerde 1. veya 2.isim olarak yer aldıkları en az bir yayın yapmış olmaları istenir. İlgili Yönetmelikte hariç tutulan bilim dalları için TÜBİTAK veya TÜBA’nın kabul etmiş olduğu A ve B sınıfı ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde adayın 1. veya 2. isim olarak en az 1 (bir) yayın yapmış olması gerekir.Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen ve eğitim-öğretimin devamı için ihtiyaç duyulan öğretim üyesi kadrolarında yeniden atanma (süre uzatımı) için müracaat eden adaylardan Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle işbu maddenin birinci fıkrasında yer alan yayın şartı aranmadan atama (süre uzatımı) yapılabilir.
Madde 10-YABANCI ÜLKELERDE ALINAN ÜNVANLAR İLE YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARIN ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLMESİ
Yabancı ülkelerde alınan profesörlük ve doçentlik unvanları ile profesör ve doçent kadrolarına atamalarda, ayrıca yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının profesörlüğe, doçentliğe ve yardımcı doçentliğe yükseltilmelerinde yukarıda yer alan maddelerde aranan şartları sağlamaları kaydıyla yürürlükteki mevcut yasalar ve yönetmelikler uygulanır.
Madde 11- İSTİSNALAR:
Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen ve eğitim-öğretimin devamı için gerekli öğretim üyesi sayısına ulaşmak için ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylardan mevcut yasa ve yönetmeliklerde belirtilen asgari koşulları sağlayanların Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle, bu yönergede öngörülen kriterler aranmadan atanma işlemleri yapılabilir.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 12 -(Değişik S.T.: 20.03.2009/22) Bu yönergede hüküm bulunmayan hususlarda mevcut yasa, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yönergenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklar Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla çözülür.
YÜRÜRLÜK.
Madde 13-Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 14-Bu yönergeyi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yönergenin Kabul edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun

Tarihi

Sayısı

20/08/2008

18

Yönerge’de Değişiklik Yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun Sayısı

20/03/2009

22

Yönerge’de Değişiklik Yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun Sayısı

03/05/2012

55


EK I
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN SUNACAĞI DOSYANIN İÇERİĞİ
1-DİLEKÇE
2-ÖZGEÇMİŞ
-Adı Soyadı

-Medeni durumu ve çocuk sayısı

-Bildiği yabancı diller ve belgeleri.
3-BÜTÜN FAALİYETLERİN ÖZETİ OLAN (EK2)FORMU
4-AYRINTILI FAALİYET RAPORU VE EKLERİ
Akademik Faaliyetleri
a) Kitaplar

b) Makaleler

c) Tezler

(Basılı mevcudu olmayan tezler için dosyaya tezin kapağı ,içindekiler sayfası,özeti, sonuç ve öneriler bölümünü içeren kopyalar sunulur

d) Bildiriler

e) Atıflar

f) Araştırma Projesi Yöneticiliği

g) Uygulama Projesi Yöneticiliği

h) Konferans, seminer, panel v.b.

i) Multimedya Gösteriler,

j) Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlıkları

k) Organizasyon Görevleri

l) Sağlık Hizmetleri

m) Konser vb. Sanat Faaliyetleri

n) Resim, Heykel, Fotoğraf Sergisi

o) Kazandığı Ödüller Patentler, Burslar ve Davetler


Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
a) Sağlık Eğitim Hizmetleri

b) Eğitim –öğretimde verdiği dersler (önlisans , lisans, yükseklisans, doktora)

c) Yönettiği Biten Tezler

d) Jüri üyelikleriİdari Faaliyetleri

Üniversite içinde ve dışında resmi kurum ve kuruluşlarda yapmış olduğu yöneticilikler
5- BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ (Profesörlüğe başvuranlar için)


EK 2
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YILLIK DEĞERLENDİRME FORMU

AKADEMİK, İDARİ ve SOSYAL FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Öğretim Üyesinin Adı ve Soyadı Fakültesi

Kurum Sicil Numarası Bölümü

FAALİYETLER

Puan

Birim

Sonuç

AKADEMİK FAALİYETLERNOT: Ortak yayınlarda puanlar “Ortak Yayın Puan Paylaşım Tablosuna” göre belirlenir. Yazarların alfabetik sıralanması durumunda eşit dağılım esastır, ancak başlıca yazar (corresponding author) payının %50 fazlasını alır.
KİTAPLAR/RAPORLAR

Yurt dışı (her 20s.için :hakemli) 10

Yurt dışı (her 20s.için hakemsiz) 5

Yurt içi (her 20s için hakemli ) 6

Yurt içi (her 20s için hakemsiz:resmi 3

Yurt içi (her 20s için hakemsiz :özel) 2

Yurt içi kitap editörlüğü (her 20 s.için) 2

Ders Notları (üniversite basımı olması şartıyla her 20 sayfa için ) 2

Yurt içi araştırma raporları (her 10s için) 2

MAKALELER

A-sınıfı yurt dışı makale 32

B-sınıfı yurt dışı makale 16

C-sınıfı yurt dışı makale 12

D-sınıfı yurt dışı makale 8

A-sınıfı Yurt içi makale 12

B-sınıfı Yurt içi makale 8

C-sınıfı Yurt içi makale 6

D-sınıfı Yurt içi makale 4

BİLDİRİLER(makale düzeninde ve içeriğinde sunulmuş veya basılmış olmalı)

Periyodik hakemli toplantılarda yurt dışı bildiri 15

Yurt dışı bildiri(süreksiz-hakemsiz) 8

Yurt dışı poster bildiri 4

Yurt dışı Bilimsel Rapor (her 10 s için) 2

Periyodik hakemli toplantılarda yurt içi bildiri 6

Yurt içi bildiri (süreksiz-hakemsiz) 4

Yurt içi poster bildiri 2

Yurt içi,ayrı basılmış bilimsel rapor vs(her 10s için) 2
ATIFLAR

Uluslar arası makalelerde, uluslar arası kitaplarda, A-türü makalelerde

(Her bir atıf için) 5

Uluslar arası bildirilerde. B-Türü makalelerde (her bir atıf için) 4

C-Türü makalelerde (her bir atıf için) 3

Ulusal kitaplarda (her bir atıf için) 2

Ulusal makale, bildiri ve lisansüstü (yüksek lisans, Doktora) tezlerde

(her bir atıf için) 1


ARAŞTIRMA PROJESİ YÖNETİCİLİĞİ (Üyelikler için puanların yarısı) Puan Birim Sonuç
Uluslararası (NATO-SFS, AT(COST, AVICENCE, EUREKA VB) UN,

NSF, UNDP,UNESCO, Dünya Bankası gibi) destekli projeler 20

DPT/TUBİTAK projeler ile ME-CAMPUS,NATO-linkage,British

Council Linkage vb. projeler 12

Yurt içi özel kuruluşlar ve vakıfların desteği ile yürütülen projeler 8

Bakanlıkların desteği ile yürütülen projeler 8

Üniversite araştırma fonu desteği ile yürütülen projeler 4
UYGULAMA PROJESİ YÖNETİCİLİĞİ(Üyelikler için puanların yarısı)

Uluslararası kuruluşlardan alınan projeler 20

Özel kurumlardan ve kamu kurumlarından projeler 8

Üniversiteye yapılan projeler (mimari, statik, jeoloji, jeodezi)

(mühendislik, tesisat v.b.) 4
KONFERANS, SEMİNER, PANEL, AÇIK OTURUM, RADYO-TV PROGRAMI

Çağrılı konuşma(Key-Note Speaker) Yurt dışı 16

Çağrılı konuşma (Key-Note Speaker) Yurt içi 6

Yurt dışında, konuşmacı olarak katılma 10

Yurt içinde, konuşmacı olarak katılma 4

Yurt içinde, bölgesel bildiri veya konuşmacı olarak katılma 2

Mesleki konulu ulusal TV-Radyo programları 4

Mesleki konulu bölgesel TV-radyo programları 2


MULTİMEDYA GÖSTERİLER

Uluslar arası düzeyde yapılan faaliyetler 8

Ulusal düzeyde yapılan faaliyetler 4

Bölgesel düzeyde yapılan faaliyetler 2


BİLİMSEL TOPLANTILARDA OTURUM BAŞKANLIKLARI

Uluslararası, mesleki konularda, yurt dışında 10

Uluslararası, mesleki konularda tartışmacı 5

Uluslararası, mesleki konularda 5

Bölgesel mesleki toplantılarda 2
ORGANİZAYSON GÖREVLERİ

Uluslararası mesleki organizasyonlarda üyelik 2

Uluslararası bilimsel toplantı düzenlenmesinde aldığı görevler (her

Toplantı düz.için) 5

Ulusal bilimsel toplantı düzenlenmesinde aldığı görevler (her toplantı

Düz. İçin) 3

Laboratuar, ünite kurma geliştirme 5

Atölye, Merkez ünite kurma ve geliştirme 5

Uluslararası mesleki organizasyonlarda yönetim kurulu üyeliği 10
SAĞLIK HİZMETLERİ

Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Patoloji, Radyoloji vb. 2

Laboratuar hizmetleri (her ay için) 2

Klinik hizmetleri (görevin yapıldığı her ay için)

Servis konsültanlığı 2

Poliklinik konsültanlığı 1

Psikolojik konsültanlığı 1

Psikolojik danışma ve psikoterapi 3

Özellik gösteren tanı ve tedavi girişimleri (Bronkoskopi, taş kırma

Anjiyografi v.b.) 3

Cerrahi hizmetler (görevin yapıldığı her ay için)

A-grubu (açık kalp, organ nakilleri) 6

B-grubu (özelliği olan ameliyatlar) 4

Anestezi (A-grubu ameliyatlarda) 4

Anestezi (B-grubu ameliyatlarda) 3
KONSER VE BENZERİ SANAT FAALİYETLERİ

Uluslararası düzeyde 15

Ulusal düzeyde 10

Bölgesel, yerel ve üniversite içi 5


RESİM, HEYKEL, FOTOĞRAF SERGİSİ VE SPOR ORGANİZASYONLARI

Uluslar arası düzeyde (kişisel) 20

Uluslar arası düzeyde (karma) 5

Ulusal düzeyde (kişisel) 10

Ulusal düzeyde (karma) 4

Bölgesel ve üniversite içi (kişisel) 5

Bölgesel ve üniversite içi (karma) 2
KAZANDIĞI ÖDÜLLER, PATENTLER, BURSLAR ve DAVETLER

Uluslar arası bilimsel ödül 20

TÜBİTAK ödülü 15

TÜBA ödülü 8

Diğer ulusal ödüller 3

Patentler 20

Uluslararası davetler (UNESCO, BRITISH COUNCIL, FULLBRIGHT

v.b. (her ay için) 4

Yurt dışı Üniversitelerden alınan davetler (her ay için) 3

Ulusal davetler (TÜBİTAK v.b. Resmi kurumlar) (her ay için) 2

Uluslararası seyahat bursları 2


Akademik faaliyetler toplam puanı

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Puan

Birim

Sonuç


SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ

Eğitim komisyonu başkan ve yardımcılığı 10

Mezuniyet sonrası eğitim komisyonu üyeliği 8

Dönem koordinatörlüğü ve yardımcılığı 6

Ders kurulu başkanlığı ve yardımcılığı 4

Etik kurul başkan ve üyelikleri 8

Onkoloji konseyi başkan ve üyelikleri 6

Antibiyotik kurulu başkan ve üyelikleri 6

Hastane yürütme kurulu üyelikleri 6

Diğer kurul üyelikleri (belirtiniz) 4EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERDİĞİ DERSLER (LİSANS, YÜKSEKLİSANS, DOKTORA)

Normal yarıyılda ve yaz döneminde okutulan lisans ve lisansüstü

(her ders saati için) 0.5
YÖNETTİĞİ BİTEN TEZLER (Varsa 2. danışman için puanın yarısı)

Yüksek lisans tezi 8

Doktora tezi 14
JÜRİ ÜYELİKLERİ (kendi üniversitesinden ise, doçentlik hariç-puanların yarısı

Dikkate alınır)

Profesörlüğe yükseltilme raporu 4

Doçentlik jürisi üyeliği 4

Doktora yeterlilik jürisi üyeliği 1

Doktora tez jürisi üyeliği 3

Yükseklisans tezi jürisi üyeliği 2

Yardımcı Doçentliği atama raporu 2

Öğretim Görevlisi, okutman alımı sınavları 1

Uluslararası bilimsel yarışma jürilikleri 20

Uluslararası Dergilerde editörlük-hakemlik 15

Ulusal bilimsel yarışma jürilikleri, dergilerde editörlük-hakemlik 5

Uluslar arası mimari proje yarışması jürilikleri 20

Ulusal mimari proje yarışması jürilikleri 5

Bakanlıklar ve YÖK tarafından verilen kurul üyelikleri 5

Sürekli komisyonlar 3

Geçici komisyonlar 1

Eğitim-Öğretim çalışmalarında komisyon üyeliği 1


Eğitim-öğretim faaliyetleri toplam puanıORTAK YAYIN PUAN PAYLAŞIM TABLOSU

Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan aşağıdaki tabloya göre belirlenir.Eserdeki


Yazar

Sayısı


Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)
1.

isim


%

2.

isim


%

3.

isim


%

4.

isim


%

5.

isim


%

6.

isim


%

7.

isim


%

8.

isim


%

9.

isim


%

10.

isim


%

11.

isim


%

12.

isim


%

13.

isim


%

14.

isim


%

1 isimli

100
2 isimli

90

70

3 isimli

80

60

40


4 isimli

70

50

35

355 isimli

60

40

30

25

20
6 isimli

50

30

25

20

15

10

7 isimli

50

30

20

15

10

7,5

7,5


8 isimli

50

30

20

15

10

7,5

5

59 isimli

50

30

20

15

10

7,5

5

5

5
10 isimli

50

30

20

15

10

7,5

5

5

5

5

11 ve üzeri

1. isim, puanın %40’ını alır, diğerleri kalanı eşit paylaşır,

alfabetik sıralamada eşit dağılım esastır.
GENEL TOPLAM
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım.


Öğretim üyesinin Ünvanı, Adı ve Soyadı :

Tarih :


İmzası :


EK 3

Eğitim Fakültesi İndeksleri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İndeksi

  1. ISI Database’e giren tüm indeksler

  2. Australian Education Indeks

  3. British Education Indeks

  4. Journals Indexed in Eric

  5. Education Indeks (EI)


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İndeksleri
A1- World Banking Abstracts ve Econlit- JEL on CD- Indeks;

A3- British humanities Indeks, Emarald Reviews (Anbar), IBZ, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management and Marketing;

A4- Author’s Guide to Accounting and Financial Reporting, Business and Economics Directory, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Economics and Finance;

A5- EconLit, IBSS, International Abstracts in Operations Management, SRN)


Türk Dili İndeksleri
1- BİLİG, TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

2- MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION) INTERNATIONAL Bibliography, New York, ABD

3- Cambridge Scientific Abstract Cambridge/ABD

4- International Bibliography of Social Science (IBSS) London/ENGLAND

5- TUBİTAK/ULAKBİM SBVT tarafından dizinlenmektedir.

6- TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (Turkologische Anzeiger tarafından taranmaktadır)

7- KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (MLA International Bibliography tarafından taranmaktadır)

8- MİLLİ FOLKLOR (CSA, IBSS, MLA, TA, HJG, UPD tarafından taranmaktadır)

9- TÜRK DİLİ Turkologische Anzeiger tarafından taranmaktadır.

10- TDK BULLETEN Turkologische Anzeiger tarafından taranmaktadır.

11- TÜRKBİLİG Turkologische Anzeiger ve MLA tarafından taranmaktadır.

12- TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ MLA International Bibliography, Turkologische Anzeiger13- TÜRK DİLİ TÜBİTAK/ULAKBİM

Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Uygulama Kriterlerinde istisna tutulan bilim dalları için ulusal veya uluslar arası Hakemli Fakülte Dergileri ve hakemli diğer dergilerVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət