Ana səhifə

Ravijuhendite kvaliteedi hindamise (agree II)


Yüklə 417.92 Kb.
səhifə1/6
tarix13.06.2016
ölçüsü417.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6


powerpluswatermarkobject1727695505


RAVIJUHENDITE KVALITEEDI HINDAMISE (AGREE II)
TÖÖVAHEND

AGREE Next Steps Consortium
mai 2009

AUTORIÕIGUS JA REPRODUTSEERIMINE

Dokument on valminud rahvusvahelises koostöös. Seda võib paljundada ja kasutada koolitustel, kvaliteediprogrammides ja ravijuhendite kriitilisel hindamisel. Dokumenti ei või kasutada ärieesmärkidel ega toodete turustamiseks. Kinnitatud AGREE II töövahendi tõlke korral kasutage seda. Tõlge peab vastama AGREE Research Trusti kehtestatud korrale.
VASTUTUSE VÄLISTAMINE

AGREE II on abivahend, mis on esmaselt mõeldud aitamaks ravijuhendite koostajatel ja kasutajatel hinnata ravijuhendite metoodilist kvaliteeti. Autorid ei vastuta AGREE II töövahendi ebaõige kasutamise eest.


© AGREE Research Trust, mai 2009.

SOOVITUSLIK TSITEERIMINE

[otsustamata]

RAHASTAMINE:

AGREE II töövahendi koostamist rahastati

Canadian Institutes of Health Researchi stipendiumist (FRN77822)AGREEst LISATEABE SAAMISEKS

ÜHENDUGE:

AGREE II projektibürooga, agree@mcmaster.ca

AGREE Research Trusti veebileht www.agreetrust.org
AGREE NEXT STEPS CONSORTIUMI LIIKMED

Dr Melissa C. Brouwers

AGREE Next Steps Consortiumi uurimisrühma juht

McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada


Konsortsiumi liikmed:

Dr GP. Browman, British Columbia Cancer Agency, Vancouver Island, Kanada

Dr JS. Burgers, Dutch Institute for Healthcare Improvement CBO, Holland

Dr F. Cluzeau, AGREE Research Trusti esimees; St. George’s Hospital Medical School, London, Suurbritannia

Dr D. Davis, Association of American Medical Colleges, Washington, DC, USA

Dr G. Feder, University of Bristol, SuurbritanniaDr B. Fervers, Cancer et Environement, Centre Leon Berard, Prantsusmaa

Dr I. Graham, Canadian Institutes of Health Research, Ottawa, Ontario, Kanada

Dr J. Grimshaw, Ottawa Health Research Institute, Ontario, Kanada

Dr SE. Hanna, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada

Pr ME. Kho, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada

Dr P. Littlejohns, National Institute for Health and Clinical Excellence, London, Suurbritannia

Pr J. Makarski, McMaster University, Hamilton, Ontario, KanadaDr L. Zitzelsberger, Canadian Partnership Against Cancer, Ottawa, Ontario, KanadaSISUKORD
 1. SISSEJUHATUS
 1. Ülevaade 1

 2. AGREE II kasutamine 4

 3. Põhiallikad ja kasutatud kirjandus 4 1. KASUTUSJUHEND: JUHISED AGREE II KASUTAJALE 6
 1. AGREE II kasutamiseks valmistumine 7

 2. AGREE II ülesehitus ja sisu 7

 3. Hindamisskaala ja kasutusjuhendi osad 8

 4. AGREE II tulemuste arvutamine9

 5. Kokkuvõttev hinnang 10

 6. Suunised iga teema hindamiseks

 1. 1. valdkond. Käsitlusala ja eesmärk 11

 2. 2. valdkond Huvitatud osapoolte kaasatus 15

 3. 3. valdkond Koostamise täpsus 19

 4. 4. valdkond Esitamise selgus 28

 5. 5. valdkond Rakendatavus 32

 6. 6. valdkond Koostajate sõltumatus 37

 7. Ravijuhendi kokkuvõttev hinnang 40
 1. AGREE II TÖÖVAHEND 1
 1. 1. valdkond Käsitlusala ja eesmärk 2

 2. 2. valdkond Huvitatud osapoolte kaasatus 3

 3. 3. valdkond Koostamise täpsus 4

 4. 4. valdkond Esitamise selgus 7

 5. 5. valdkond Rakendatavus 8

 6. 6. valdkond Koostajate sõltumatus 10

 7. Ravijuhendi kokkuvõttev hinnang 11


 1. SISSEJUHATUS

 1. ÜLEVAADE
 1. AGREE II töövahendi eesmärk

Ravijuhendid koondavad süstemaatiliselt koostatud seisukohti, mis aitavad tervishoiutöötajal ja patsiendil otsustada spetsiifiliste kliiniliste seisundite korral sobiva arstiabi kohta (1). Peale selle võib ravijuhenditel olla oluline roll tervishoiupoliitika kujundamisel (2, 3) ja need hõlmavad praeguseks kõiki tervishoiuvaldkonnaga seotud teemasid (näiteks tervisedendus, sõeluuringud, diagnoosimine).
Ravijuhendist saadav võimalik kasu sõltub otseselt ravijuhendi kvaliteedist. Ravijuhendites esitatud soovituste edukaks rakendamiseks on oluline, et ravijuhendi koostamisel kasutatakse sobivat metoodikat ja täpseid strateegiaid. (4–6). Ravijuhendite kvaliteet võib olla äärmiselt kõikuv ja sageli esineb ka selliseid ravijuhendeid, mis ei vasta isegi miinimumstandarditele (7–9).
„Ravijuhendite kvaliteedi hindamise (AGREE) töövahend” (10) koostati, et ühtlustada ravijuhendite kvaliteeti. AGREE töövahendit kasutatakse ravijuhendi väljatöötamise metoodilise täpsuse ja läbipaistvuse hindamiseks. Algset AGREE töövahendit on täiustatud ning selle tulemusel on valminud uus AGREE II, mis sisaldab ka uut kasutusjuhendit (11).
AGREE II eesmärk on kehtestada raamistik:

 1. ravijuhendite kvaliteedi hindamisele;

 2. ravijuhendite koostamise metoodilisele strateegiale;

 3. teabe esitamiseks ravijuhendites

AGREE II asendab töövahendi esmase versiooni ning seda kasutatakse kvaliteedikontrolliks, mille eesmärk on juhendite kvaliteedi parandamine.

 1. AGREE projekti ajalugu

Algse AGREE töövahendi avaldas 2003. aastal rahvusvaheline ravijuhendite koostajate ja teadlaste rühm AGREE Collaboration (AGREE koostöörühm) (10). Koostöörühma eesmärk oli välja töötada töövahend ravijuhendite kvaliteedi hindamiseks. AGREE koostöörühm määratles ravijuhendite kvaliteeti kui „usaldusväärsust, et ravijuhendite koostamise võimalikule kallutatusele on pööratud piisavalt tähelepanu ning soovitused on tõenduspõhised ja praktikas kasutatavad” (10). Hindamine hõlmab otsuseid ravijuhendite koostamiseks kasutatud meetodite, soovituste lõplike detailide ja nende rakendamisega seotud näitajate kohta. Koostöörühma töö tulemusel valmis algne AGREE töövahend – hõlmates 23 teemat ja kuut kvaliteedivaldkonda. AGREE töövahend on tõlgitud paljudesse keeltesse, seda on tsiteeritud enam kui sajas väljaandes ja selle on heaks kiitnud mitu tervishoiuorganisatsiooni. Põhjalikum informatsioon algse töövahendi ja sellega seotud publikatsioonide kohta on kättesaadav AGREE Research Trusti veebilehel (www.agreetrust.org), mis on ametlik AGREE töövahendi huvisid kaitsev asutus.

Nagu iga uue hindamisvahendi puhul, tõdeti ka AGREE puhul, et vahendit on vaja pidevalt edasi arendada, tugevdamaks selle hindamisomadusi ning kindlustamaks hindamisvahendi kasutatavus ja rakendatavus kasutajate seas. Seetõttu moodustasid algse meeskonna mitu liiget AGREE järgmiste sammude konsortsiumi (Next Steps Consortium). Konsortsiumi eesmärgiks oli täiustada töövahendi hindamisomadusi (sh selle usaldusväärsust ja valiidsust), töövahendi teemasid selliselt, et need vastaksid paremini kasutajate vajadustele ja juurdekuuluvaid dokumente (s.o algset õppematerjali ja kasutusjuhendit), mis pakuksid töövahendi kasutamisel kindlustunnet.


Töö tulemusena valmis AGREE II, mis koosneb uuest kasutusjuhendist ja 23 teemat hõlmavast töövahendist, mis on jagatud edaspidi kirjeldatud samasse kuude valdkonda. Kasutusjuhend on algse õppematerjali ja juhendi oluline edasiarendus ja selles on esitatud teave kõigi 23 teema kohta. Tabelis 1 on võrreldud algse AGREE ning AGREE II sisalduvaid teemasid.

Tabel 1. Algse AGREE ja AGREE II teemade võrdlus
Algne AGREE teema

AGREE II teema

1. valdkond. Käsitlusala ja eesmärk

 1. Ravijuhendi üldine eesmärk (üldised eesmärgid) on täpselt kirjeldatud.

Muudatusi ei ole.

 1. Ravijuhendis käsitletud kliiniline küsimus (kliinilised küsimused) on täpselt kirjeldatud.

Ravijuhendis käsitletud kliiniline küsimus (kliinilisi küsimusi) on täpselt kirjeldatud.

 1. Patsiendid, kellele tuleks ravijuhendit kohaldada, on täpselt kirjeldatud

Sihtrühm (patsiendid, üldsus jne), kellele tuleks ravijuhendit kohaldada, on täpselt kirjeldatud.

2. valdkond. Huvitatud osapoolte kaasatus

 1. Ravijuhendite koostajate hulka kuuluvad kõikide asjakohaste kutsealade esindajad.

Muudatusi ei ole.

 1. Patsientide seisukohad ja eelistused on välja selgitatud.

Sihtrühma (patsiendid, üldsus jne) seisukohad ja eelistused on välja selgitatud.

 1. Ravijuhendi kasutajad on selgelt määratletud.

Muudatusi ei ole.

 1. Ravijuhendit on testitud lõppkasutajate seas.

Teema kustutatud. Lisatud teema 19 kasutajajuhendi kirjeldusele.

3. valdkond. Koostamise täpsus

 1. Tõendusmaterjali otsimiseks on kasutatud süstemaatilisi meetodeid.

Teemat ei ole muudetud. Uus number on 7.

 1. Tõendusmaterjali valikukriteeriumid on selgelt kirjeldatud.

Teemat ei ole muudetud. Uus number on 8.
UUS teema 9. Tõendusmaterjali tugevused ja piirangud on selgelt kirjeldatud.

 1. Soovituste sõnastamiseks kasutatud meetodid on selgelt kirjeldatud.

Muudatusi ei ole.

 1. Soovituste sõnastamisel on arvestatud tervisekasude, kõrvalmõjude ja riskidega.

Muudatusi ei ole.Algne AGREE teema

AGREE II teema

 1. Soovituste ja toetava tõendusmaterjali vahel on selge seos.

Muudatusi ei ole.

 1. Ravijuhendit on enne selle avaldamist hinnanud välised eksperdid.

Muudatusi ei ole.

 1. Ravijuhendi uuendamise kord on määratletud.

Muudatusi ei ole.

4. valdkond. Esitamise selgus

 1. Soovitused on selged ja ühetähenduslikud.

Muudatusi ei ole.

 1. Erinevad võimalused seisundi käsitlemiseks on selgelt esitatud.

Erinevad võimalused seisundi või terviseprobleemi käsitlemiseks on selgelt esitatud.

 1. Soovitused on kergesti leitavad

Muudatusi ei ole.

5. valdkond. Rakendatavus

 1. Ravijuhendit toetavad rakendusvahendid.

Ravijuhend pakub suuniseid ja/või vahendeid soovituste rakendamiseks praktikas.

JA valdkonna muutus (pärineb Esitamise selguse valdkonnast) JA uus number 19. 1. Võimalikud organisatoorsed takistused soovituste rakendamiseks on käsitletud.

Ravijuhendis kirjeldatakse rakendamist soodustavaid ja takistavaid tegureid.

JA järjekorranumbri muutus – uus number 18. 1. Soovituste rakendamisega kaasnevat võimalikku mõju kuludele on arvestatud.

Soovituste rakendamisega kaasnevat võimalikku mõju ressurssidele on arvestatud.

 1. Ravijuhendis esitatakse olulisemad hindamiskriteeriumid järelevalve ja/või auditeerimise eesmärgil.

Ravijuhendis esitatakse järelevalve ja/või auditeerimise kriteeriumid.

6. valdkond Koostajate sõltumatus

 1. Ravijuhendi koostajad ei sõltu rahastavast asutusest.

Rahastava asutuse seisukohad ei ole mõjutanud ravijuhendi sisu.

 1. Ravijuhendi koostajate huvide konfliktid on registreeritud.

Ravijuhendi koostajate huvid on deklareeritud ja nendega on tegeletud. 1. AGREE II kasutamine
 1. Milliseid ravijuhendeid saab AGREE II abil hinnata?

Nagu ka algne töövahend, on AGREE II mõeldud kohalike, piirkondlike, riiklike või rahvusvaheliste ühenduste või seotud valitsusasutuste koostatud ravijuhendite hindamiseks. See hõlmab nii ravijuhendite originaalversioonide kui ka olemasolevate ravijuhendite uuenduste hindamist.
AGREE II on oma universaalne ja seda saab kasutada mis tahes haiguste valdkonnas tervishoiuteenuste protsessi käsitlevate ravijuhendite hindamiseks, sh tervisedendus, rahvatervis, sõeluuringud, diagnoosimine, ravi või sekkumised. Töövahend sobib paberkandjal või elektroonilises versioonis ravijuhendite hindamiseks. Praegusel kujul ei ole AGREE II mõeldud tervishoiu korralduslikke küsimusi käsitlevate juhenddokumentide kvaliteedi hindamiseks. Selle osale tervishoiutehnoloogiate hindamisel ei ole veel ametlikult hinnangut antud.


 1. Kes saavad AGREE II kasutada?

AGREE II on mõeldud kasutamiseks järgmistele huvitatud osapooltele:


 • tervishoiuteenuste osutajatele, kes tahavad ravijuhendit ise hinnata enne ravijuhendisoovituste praktikas kasutuselevõttu ;

 • ravijuhendite koostajatele, et järgida struktureeritud ja täpset koostamise metoodikat, läbi viia sisehindamine ravijuhendi veatuse tagamiseks või teiste ühenduste koostatud ravijuhendite hindamiseks nende võimalikuks kohandamiseks enda oludega;

 • poliitikakujundajatele, et aidata neil otsustada, milliseid ravijuhendeid tuleks soovitada võtta kasutusele või kasutada poliitiliste otsuste tegemise alusena;

 • koolitajatele, et aidata neil täiendada tervishoiutöötajate kriitilise hindamise oskusi ning õpetada neile ravijuhendite koostamise ja esitamise põhioskusi. 1. PÕHIALLIKAD JA KASUTATUD KIRJANDUS
 1. AGREE Research Trust

AGREE Research Trust (ART) on sõltumatu asutus, mis loodi 2004. aastal algse AGREE koostöörühma tegevuse lõpetamise järel. ART kinnitab AGREE II ning haldab AGREE ärihuvisid, toetab teadustegevust, mis on seotud AGREE arendamisega, ja omab selle autoriõigusi.
AGREE Research Trusti veebilehelt http://www.agreetrust.org võib leida:


 • AGREE II tasuta allalaetavad eksemplarid;

 • lingid AGREE II e-koolitusvahendile;

 • AGREE II kasutatud kirjandus loetelu ja algse AGREE töövahendi;

 • algse AGREE tasuta allalaetavad eksemplarid;

 • informatsiooni AGREE projektide, AGREE Next Steps Consortiumi ja algse AGREE koostöörühma kohta.
 1. Kuidas viidata AGREE II-le

AGREE Next Steps Consortium (2009). The AGREE II Instrument [elektrooniline versioon]. Viimati kasutatud veebilehel http://www.agreetrust.org.


 1. AGREE II e-koolitusvahend

AGREE II e-koolitusvahendi kasutamiseks külastage veebilehte http://www.agreetrust.org.


 1. AGREE II-ga seotud viited

AGREE II: Advancing guideline development, reporting and evaluation in healthcare. Paralleelsed publikatsioonid on koostamisel


 1. Peamine algse AGREE töövahendiga seotud allikas

AGREE Collaboration. Development and validation of an international appraisal instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: the AGREE project. Qual Saf Health Care. 2003 Feb;12(1):18-23.
KASUTATUD KIRJANDUS

 1. Woolf SH, Grol R, Hutchinson A, Eccles M, Grimshaw J. Clinical guidelines: potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines. BMJ. 1999;318(7182):527-530.

 2. Committee to Advise the Public Health Service on Clinical Practice Guidelines IoM. Clinical practice guidelines: directions for a new program. Washington: National Academy Press; 1990.

 3. Browman GP, Snider A, Ellis P. Negotiating for change. The healthcare manager as catalyst for evidence-based practice: changing the healthcare environment and sharing experience. Healthc Pap. 2003;3(3):10-22.

 4. Grol R. Success and failures in the implementation of evidence-based guidelines for clinical practice. Med Care. 2001;39(8 Suppl 2):1146-54.

 5. Davis DA, Taylor-Vaisey A. Translating guidelines into practice: a systematic review of theoretic concepts, practice experience and research evidence in the adoption of clinical practice guidelines. CMAJ. 1997;157(4):408-16.

 6. Grimshaw J,.Russell I. Effect of clinical guidelines on medical practice: a systematic review of rigorous evaluations. Lancet. 1993;342:1317-22.

 7. Shaneyfelt TM, Mayo-Smith MF Rothwangl J. Are guidelines following guidelines? The methodological quality of clinical practice guidelines in the peer-reviewed medical literature. JAMA 1999:281(20):1900-5.

 8. Grilli R, Magrini N, Penna A, Mura G, Liberati A. Practice guidelines developed by specialty societies: the need for critical appraisal. Lancet. 2000;355:103-6.

 9. Burgers JS, Fervers B, Haugh M, Brouwers M, Browman G, Phillip T, Cluzeau FA. International assessment of the quality of clinical practice guidelines in oncology using the Appraisal of Guidelines and Research and Evaluation Instrument. J Clin Oncol. 2004;22:2000-7.

 10. AGREE Collaboration. Development and validation of an international appraisal instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: the AGREE project. Qual Saf Health Care. 2003 Feb;12(1):18-23.

 11. AGREE II: Advancing the guideline development, reporting and evaluation in healthcare. Parallel publications in progress.


AGREE II:
KASUTUSJUHEND


  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət