Ana səhifə

Quiz dwar san {iovanni bosco


Yüklə 13.44 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü13.44 Kb.
QUIZ DWAR SAN {IOVANNI BOSCO

1. F’liema sena twieled Don Bosco?

Fis-sena 1815
2. F’liema ra]al u re[jun ta’ l-Italja twieled Don Bosco?

Fir-ra]al ta’ Becchi, Piemonte, in-na]a ta’ fuq ta’ l-Italja


3. X’kien it-tieni isem ta’ S. {wann Bosco?

Melchior
4. Meta [ie bbeatifikat S. {wann Bosco?

Fl-1929
5. F’liema sena [ie kkanonizzat u min kien il-Papa li kkanonizzah?

Fis-sena 1934 u kien il-Papa Piju Xl


6. Kemm kellu \mien {iovanni meta miet missieru?

Sentejn
7. Ta’ liema so`jeta huwa fundatur Don Bosco?

Tas-Sale\jani
8. X’kien jisimha omm Don Bosco?

Margerita


9. F’liema sena {iovanni Bosco da]al is-seminarju biex jibda l-istudju tieg]u g]all-qassis u fejn kien jinsab is-seminarju

Fl-1835 u fi Chieri


10. Min kien l-Isqof li ordna lil {iovanni sa`erdot u fejn [ie ordnat?

{ie ordnat mill-Isqof Franzoni [ewwa Turin


11. X’kien jismu dak it-tifel imqareb li Don {iovanni ltaqa’ mieg]u fis-sagristija fit-8 ta’ Di`embru 1841 u sspirah biex jibda ji[bor it-tfal flimkien [ewwa oratorju?

Bartholomeo Garelli


12. X’kien jismu d-direttur spiritwali ta’ {iovanni Bosco u li kien mag]ruf li kien jakkumpanjah matul i\-\jajjar tieg]u li kien jag]mel fil-]abs?

Don Giuseppe Cafasso


13. Meta miet Don Bosco u kemm kellu \mien?

Fil-31 ta’ Jannar 1888, fl-eta’ ta’ 72 sena


14. Kemm ]alla warajh djar tas-Sale\jani meta miet Don Bosco?

250 djar
15. Ta’ min huwa patrun San {iovanni Bosco?

Ta’ l-edituri, apprendisti, studenti u ]addiema
16. Kemm kellu \mien meta ]alla dar ommu g]all-ewwel darba biex {iovanni jmur ja]dem fl-g]elieqi?

Tlettax-il sena


17. X’su[[etti kien jg]allimhom Don Bosco lil dawk l-istudenti ntelli[enti li kellu mi[burin mieg]u?

Taljan, Fran`i\, Latin u Matematika


18. X’jisimha l-qaddisa li bil-g]ajnuna tag]ha waqqaf il-kongregazzjoni ta’ Ulied Marija G]ajnuna ta’ l-Insara?

Santa Marija Mazzarello


19. X’jissejja] il-moviment tal-laj`i li Don {. Bosco waqqaf?

Is-Sale\jani Koperaturi


20. Semmi l-erba’ xog]lijiet li {iovanni Bosco kien ]adem fihom matul is-snin li g]amel fil-kulle[[ u anke fis-seminarju.

}ajjat, furnar, mastrudaxxa u skarpan


21. Ta]t liema patro`inju [iet imwaqqfa s-so`jeta’ tas-Sale\jani?

Marija G]ajnuna ta’ l-Insara u ta]t San Fran[isk de Sales


22. Kompli dawn l-a]]ar kelmiet li qal Don Bosco fuq is-sodda tal-mewt tieg]u.

}obbu lil xulxin b]al a]wa. Ag]mlu l-[id lil kul]add u deni lil ]add. G]idu lit-tfal……………………………

“li jien inkun qieg]ed nistennihom kollha fil-{enna!”
23. Semmi t-tlett pedamenti prin`ipali li Don {. Bosco kiteb f’wa]da mir-regoli, fejn ig]id li huma l-qofol li jsa]]u l-forma ta’ edukazzjoni s]i]a.

Qrar ta’ spiss, Tqarbin u quddiesa ta’ kuljum


24. Liema huma l-erba’ knejjes li g]andhom is-Sale\jani [ewwa l-Amerika?

Ta’ S. Pietru u S. Pawl, Korpus Kristi, ta’ S. {u\epp u tat-Trasfigurazzjoni


25. Kemm kellu ]utu {iovanni Bosco?

Tlett subien


26. Min kien il-Papa li fl-1858 talab lil Don Bosco sabiex jikteb dwar ]ajtu u x-xog]ol li kien g]amel?

Il-Papa Piju lX


27. X’inhuma t-tlett prin`ipji li t]addan u li fuqhom ta]dem is-So`jeta’ tas-Sale\jani?

Ra[uni, Reli[jon u Tjubija


28. F’liema sena u fejn bag]at l-ewwel missjunarji tieg]u Don Bosco?

Fl-1875 u bag]athom fi Franza u l-Ar[entina


29. Fl-1885 Don Bosco ]abbar in-nomina tas-su``essur tieg]u. Min kien dan is-su``essur?

Don Rua
30. Kompli dan il-]sieb spiritwali ta’ Don Bosco: “Il-kur`ifiss u s-Sagrament Imqaddes huma…………………………………………“\ew[ fjammi ta’ l-m]abba t’Alla, li ma jintfew qatt.”


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət