Ana səhifə

Projektas 01 14 mokslo doktorantūros nuostatai I. Bendrosios nuostatos


Yüklə 56.44 Kb.
tarix04.06.2016
ölçüsü56.44 Kb.


PROJEKTAS 01 14
MOKSLO DOKTORANTŪROS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja mokslo doktorantūros – trečiosios studijų pakopos – teisės mokslo ir studijų institucijoms suteikimo, doktorantūros studijų dalies, disertacijos rengimo, gynimo ir mokslo daktaro laipsnio suteikimo (toliau – doktorantūros) tvarką.

2. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Doktorantūra ją baigusiam ir mokslo daktaro laipsnį įgijusiam asmeniui turi užtikrinti pakankamą kompetenciją: pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių; specializuotų gebėjimų, metodikų mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti; gebėjimą dirbti savarankiškai, gilų mokslo ir profesijos išmanymą naujoms idėjoms ar procesams kurti ir panaudoti studijose ir kitoje veikloje.

3. Mokslo daktaro laipsnis gali būti suteikiamas asmeniui, kuris sėkmingai baigė nuolatinės (iki 4 metų) arba ištęstinės (iki 6 metų) formos doktorantūrą ir apgynė disertaciją, arba asmeniui, kuris disertaciją apgynė eksternu. Būdą daktaro laipsniui įgyti pasirenka mokslo daktaro laipsnio siekiantis asmuo.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Doktorantūros teisė – teisė vykdyti mokslo krypties (šakos) ar tarpkryptinę (tarpšakinę) doktorantūrą, kurią Švietimo ir mokslo ministerija suteikia universitetui arba universitetui su kitais Lietuvos ir/ar užsienio universitetais ir/ar mokslinių tyrimų institutais, sudariusiais bendradarbiavimo sutartį.

Doktorantūra – mokslo krypties (šakos) ar tarpkryptinių (tarpšakinių) doktorantūros studijų dalies turinio, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų, metodų ir materialiųjų priemonių bei doktorantūros vykdymui pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma. Jungtinė doktorantūra – bendra su užsienio universitetais doktorantūra.

Doktorantūros vykdymo reglamentas – doktorantūros teisę įgijusio universiteto arba universiteto su kitais Lietuvos ir/ar užsienio universitetais ir/ar mokslinių tyrimų institutais parengtas doktorantūrai vykdyti reikalingų tvarkų ir reikalavimų aprašas.

Doktorantas – trečios studijų pakopos studentas ir tyrėjas.

Doktorantūros mokykla – organizacinė/administracinė struktūra, sudaranti prielaidas vykdyti doktorantūrą (-as). Į ją įeina doktorantūros komitetas (-ai), doktorantų vadovai, doktorantai, kiti doktorantūros dalyviai ir doktorantūrą administruojantis personalas. Doktorantūros mokykla gali būti sudaryta doktorantūros tematikos arba instituciniu pagrindu įtraukiant ir užsienio institucijas.

Doktorantūros komitetas – aukšto tarptautinio lygio mokslininkų grupė, kuri atsakinga už doktorantūros vykdymą.

Doktoranto vadovas – aukšto tarptautinio lygio mokslininkas, kuris dirba su disertacijos tematika susijusį mokslinį darbą ir vadovauja doktoranto studijoms bei moksliniams tyrimams.

Doktoranto darbo planas – individualus doktoranto darbo planas, kuriame numatyta doktorantūros studijų dalies, mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo etapai ir terminai ir dalyvavimas tarptautiniuose mokslo renginiuose.

Gynimo taryba – doktorantūros komiteto sudaryta ne mažesnė nei trijų mokslininkų grupė, kuri, išnagrinėjusi ginti pateiktą disertaciją, įvertinusi jos kokybę bei disertacijoms keliamų reikalavimų atitikimą, doktoranto mokslinę kompetenciją nusprendžia, ar pretendentui suteiktinas mokslo daktaro laipsnis.

Mokslo daktaro disertacija – savarankiškai parengtas originalus mokslinis darbas, atitinkantis disertacijai keliamiems reikalavimams.
II. DOKTORANTŪROS TEISĖ

5. Doktorantūros teisę mokslo krypties (šakos) ar tarpkryptinei (tarpšakinei) doktorantūrai universitetui arba universitetui su kitais Lietuvos ir/ar užsienio šalių universitetais ir/ar mokslinių tyrimų institutais, kuriuose atliekami aukšto lygio moksliniai tyrimai, suteikia Švietimo ir mokslo ministerija. Doktorantūros teisė suteikiama remiantis į mokslo doktorantūrą pretenduojančių institucijų atitinkamos mokslo krypties (šakos) ar tarpkryptinių (tarpšakinių) mokslinių tyrimų lygio ir doktorantūros įvertinimu, kurį atlieka Lietuvos mokslo taryba.

6. Į doktorantūros teisę pretenduojančių institucijų mokslinių tyrimų lygį vertina Lietuvos mokslo taryba pasitelkusi ekspertus. Vertinama pagal šiuos kriterijus: į doktorantūros teisę pretenduojančios (-ų) institucijos (-ų) ir doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų atitinkamos mokslo krypties (šakos) ar krypčių (šakų) mokslinių tyrimų lygis; deklaruotas aukšto tarptautinio lygio mokslininkų skaičius; turima mokslinių tyrimų infrastruktūra; doktorantūros nacionalinis aktualumas ir tarptautiškumas; doktorantūros plano ir reglamento kokybė; anksčiau vykdytos doktorantūros efektyvumas (doktorantų ir parengtų mokslo daktarų santykis ir kt.).

7. Doktorantūros teisę įgyti pretenduojantis universitetas arba universitetas su kitais Lietuvos ir/ar užsienio universitetais ir/ar mokslinių tyrimų institutais teikia tokius dokumentus:

7.1. prašymą, kuriame nurodomas steigtinos doktorantūros pavadinimas, įvardijama, kurioje mokslo srityje, kryptyje (šakoje) ar kryptyse (šakose) pretenduojama įgyti doktorantūros teisę, ir pagrindžiamas tokios doktorantūros būtinumas;

7.2. doktorantūros planą, kuriame nurodomas doktorantūros studijų dalies turinys ir numatoma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų tematika, susiejant su doktorantūros įgyvendinimui turima infrastruktūra bei akademiniu ir moksliniu personalu. Doktorantūros studijų dalies apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 ECTS kreditų ir ne mažiau kaip trys studijuojami dalykai;

7.3. doktorantūros komiteto narių sąrašą, kurį sudaro ne mažiau kaip devyni aukšto tarptautinio lygio mokslininkai, dirbantys institucijoje (-se), pretenduojančioje (-se) į doktorantūros teisę (pateikiamas kiekvieno mokslininko gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas – CV ir nurodomos per pastaruosius dešimt metų paskelbtos svarbiausios mokslinės publikacijos). Jei doktorantūros teisę pretenduoja įgyti universitetas su kitais Lietuvos ir/ar užsienio universitetais ir/ar mokslinių tyrimų institutais, doktorantūros komitete turi būti atstovų iš visų pretenduojančių institucijų. Mokslininkas gali būti ne daugiau kaip dviejų doktorantūros komitetų narys;

7.4. sąrašą kitų aukšto tarptautinio lygio mokslininkų, dirbančių institucijoje (-se), pretenduojančioje (-se) į doktorantūros teisę, kurių tyrimų kryptis atitinka doktorantūros planą ir kurie galėtų dalyvauti jos vykdyme (pateikiamas kiekvieno mokslininko gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas – CV ir nurodomos per pastaruosius dešimt metų penkis metus paskelbtos svarbiausios mokslinės publikacijos);

7.5. bendradarbiavimo sutartį, jei doktorantūros teisę pretenduoja įgyti universitetas su kitais Lietuvos ir/ar užsienio universitetais ir/ar mokslinių tyrimų institutais. Sutartyje nustatomos doktorantūroje dalyvausiančių institucijų teisės, pareigos ir tarpusavio atskaitomybės tvarka;

7.6. doktorantūros vykdymo reglamento (toliau – reglamento) projektą. Reglamente numatytas doktorantūros vykdymas turi atitikti minimalius reikalavimus, apibrėžtus šiuose nuostatuose. Reglamente turi būti nurodytas doktorantūros vykdymą koordinuojantis universitetas ir nustatyta:

7.6.1. mokslo disertacijai keliami reikalavimai;

7.6.2. doktorantūros komiteto darbo tvarka;

7.6.3. disertacijų tematikų ir vadovų atrankos tvarka;

7.6.4. doktorantų priėmimo tvarka;

7.6.5. doktorantūros plano rengimo ir tvirtinimo tvarka;

7.6.6. doktorantūros vykdymo ir finansavimo tvarka;

7.6.7. reikalavimai doktorantų vadovams, gynimo tarybų nariams;

7.6.8. vadovavimo doktorantams ir mokslinių tyrimų tvarka;

7.6.9. trišalės – doktoranto, doktoranto vadovo bei institucijos, kurioje bus atliekami doktoranto moksliniai tyrimai, – sutarties forma ir doktorantūros vykdymo išlaidos;

7.6.10. doktoranto žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo bei atestavimo tvarka;

7.6.11. jungtinės doktorantūros įgyvendinimo tvarka;

7.6.12. doktoranto parengtos disertacijos nagrinėjimo, jos gynimo ir mokslo daktaro diplomo išdavimo tvarka;

7.6.13. disertacijos (jei ginama mokslinė monografija – jos santraukos) pirmojo ir antrojo puslapių pavyzdžiai;

7.6.14. doktorantūros dokumentų saugojimo tvarka;

7.6.15. kitos tvarkos ir reikalavimai doktorantūros teisės siekiančios institucijos (-ų) manymu reikalingos doktorantūrai sėkmingai vykdyti.

8. Lietuvos mokslo taryba, gavusi paraišką, per 3 mėnesius įvertina į doktorantūros teisę pretenduojančios (-ų) institucijos (-ų) galimybes vykdyti doktorantūrą, parengia vertinimo išvadą, aptaria ją su paraiškos teikėju (-ais) ir teikia rekomendaciją Švietimo ir mokslo ministerijai.

9. Švietimo ir mokslo ministerija, remdamasi Lietuvos mokslo tarybos rekomendacija, suteikia doktorantūros teisę universitetui arba universitetui su kitais Lietuvos ir/ar užsienio universitetais ir/ar mokslinių tyrimų institutais nurodydama mokslo kryptį (šaką) ar kryptis (šakas). Doktorantūros teisę įgijusi institucija (-os) Lietuvos mokslo tarybai gali teikti motyvuotus prašymus suderinti doktorantūros komiteto sudėties ir reglamento pakeitimus.

10. Siekdama užtikrinti kokybišką doktorantūros vykdymą, Lietuvos mokslo taryba kas ne rečiau kaip kas 6 metai organizuoja vykdomos doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimą jos aprašo nustatyta tvarka ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai. Vertinama, kaip vykdoma doktorantūra atitinka doktorantūros nuostatus ir reglamentą, doktorantų ir mokslo daktaro laipsnį įgijusių mokslininkų skaičius, pastarųjų karjera ir kiti rodikliai. Jeigu doktorantūra įvertinama neigiamai, Lietuvos mokslo taryba teikia siūlymą Švietimo ir mokslo ministerijai panaikinti suteiktą doktorantūros teisę.

11. Švietimo ir mokslo ministerija, remdamasi Lietuvos mokslo tarybos siūlymu, doktorantūros teisę pratęsia arba panaikina. Panaikinus teisę vykdyti doktorantūrą, joje studijavusiems doktorantams sudaromos sąlygos baigti doktorantūrą.

12. Valstybės finansuojamas doktorantūros vietas mokslo ir studijų institucijoms Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto pagal mokslo veiklos ir doktorantūros rezultatus. Papildomos valstybės, verslo ar iš mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų finansuojamos doktorantūros vietos gali būti skiriamos tikslinio konkurso būdu.


III. DOKTORANTŪROS VYKDYMAS

13. Doktorantūros teisę įgijęs universitetas arba universitetas su kitais Lietuvos ir/ar užsienio universitetais ir/ar mokslinių tyrimų institutais gali sudaryti doktorantūros mokyklą (mokyklas). Doktorantūros mokykla įgyvendina doktorantūros komiteto nutarimus.

14. Doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus koordinuoja doktorantūros komitetas. Doktorantūros komitetas reglamente nustatyta tvarka skelbia disertacijų tematikų ir/ar vadovų ir/ar pretendentų konkursą. Doktorantūros mokykla įgyvendina doktorantūros komiteto nutarimus. Sprendimus tvirtina universiteto rektorius.

15. Doktoranto vadovas turi atitikti reglamente nustatytus reikalavimus. Jis gali būti iš doktorantūros teisę įgijusios arba kito universiteto ir mokslo instituto. Doktoranto vadovas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip 5 doktorantams.

16. Į doktorantūrą priimama reglamente numatyta atviro konkurso tvarka. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Institucija, kurioje doktorantas atlieka mokslinius tyrimus, gali įdarbinti doktorantą tyrimams, susijusiems su disertacijos tema, atlikti.

17. Reglamente nurodytais atvejais (kai į doktorantūrą pretenduoja asmenys, turintys tarptautinio lygio mokslinių publikacijų; esant poreikiui plėtoti naujas tyrimų kryptis ir pan.) doktorantų priėmimas gali būti organizuojamas atskira reglamente numatyta tvarka. Tokiais atvejais doktoranto vadovas turi būti paskirtas per 1 mėnesį nuo doktoranto priėmimo dienos.

18. Kasmet doktorantas atestuojamas reglamente nustatyta tvarka. Neatestuotas doktorantas šalinamas iš doktorantūros.

19. Disertacija turi būti apginta per doktorantūrai skirtą laikotarpį. Jeigu doktorantas iki doktorantūros pabaigos pateikia disertaciją, tačiau nesuspėja jos apginti, 12 mėnesių po doktorantūros pabaigos disertacija gali būti ginama įprasta tvarka. Kitais atvejais disertacija ginama eksternu.


IV. MOKSLO DAKTARO DISERTACIJA

20. Mokslo daktaro disertaciją sudaro disertacijos tekstas, santrauka, parašyta kita nei pagrindinis disertacijos tekstas kalba, ir disertaciją teikiančio ginti asmens (toliau – disertantas) mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos.

21. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Su monografija teikiama santrauka, parašyta kita nei monografijos tekstas kalba. Kitos mokslinės publikacijos teikiamos jeigu jos būtinos disertacijos temos atskleidimui.

22. Disertacijoje turi būti apibrėžtas darbo tikslas ir sprendžiami uždaviniai, nurodytas mokslinis darbo naujumas, apžvelgti disertacijos tema pasaulyje atlikti tyrimai, naudoti tyrimų metodai, aptarti tyrimų rezultatai, pagrįstas jų patikimumas bei santykis su kitų tyrėjų duomenimis ir suformuluotos išvados. Disertacijoje gali būti aptariami ir kiti disertanto nuomone svarbūs aspektai. Taip pat pateikiamas mokslinių konferencijų, kuriose buvo paskelbti disertacijos tyrimų rezultatai, sąrašas, disertanto gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas CV.

23. Disertacijos tekstas rašomas lietuvių arba, jei taip nutaria doktorantūros komitetas, kita kalba.
V. DISERTACIJOS GYNIMAS

24. Asmuo gali teikti ginti disertaciją po to, kai:

24.1. išlaiko visus doktorantūros plane numatytus egzaminus;

24.2. esminius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, kurie išspausdinti (arba yra priimti spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;

24.3. pristato tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose;

24.4. atitinka kitus reglamente nustatytus reikalavimus.

25. Doktorantūros komitetas, gavęs disertanto prašymą ginti disertaciją ir jos rankraštį, reglamente nustatyta tvarka įvertina, ar disertacija atitinka šių nuostatų IV skyriuje disertacijoms keliamus reikalavimus. Jeigu disertacija atitinka šiuos reikalavimus, doktorantūros komitetas sudaro ne mažesnę kaip trijų mokslininkų gynimo tarybą ir vieną iš gynimo tarybos narių paskiria pirmininku. Gynimo tarybos nariai negali turėti interesų konflikto su disertantu ir vadovu (disertaciją ginant eksternui – su konsultantu). Ne mažiau kaip vienas gynimo tarybos narys turi būti iš užsienio mokslo ir studijų institucijos. Ginant lituanistinio pobūdžio disertaciją, mokslininkai iš užsienio mokslo ir studijų institucijų į gynimo tarybą įtraukiami pagal poreikį.

26. Doktorantūros mokykla ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki disertacijos gynimo:

26.1. pateikia disertaciją gynimo tarybos nariams;

26.2. išsiunčia pranešimą apie numatomą ginti disertaciją Lietuvos mokslo tarybai, reglamente numatytoms Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijoms. Pranešime nurodoma: disertanto vardas, pavardė, institucija, kurioje buvo parengta disertacija, vadovas (disertaciją ginant eksternu – konsultantas) ir gynimo tarybos nariai (mokslo laipsnis, vardas, pavardė, atstovaujama mokslo kryptis (šaka) ar kryptys (šakos), institucija), disertacijos pavadinimas, gynimo vieta ir laikas bei doktorantūros mokyklos interneto svetainės, kurioje skelbiama disertacija, adresas.

27. Gynimo tarybos nariai rašytinius atsiliepimus apie disertaciją pateikia doktorantūros mokyklai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki disertacijos gynimo.

28. Disertacija ginama viešame gynimo tarybos posėdyje. Posėdžiui vadovauja gynimo tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė gynimo tarybos narių, įskaitant ir telekonferencijos būdu dalyvaujančius. Posėdyje nedalyvaujančių gynimo tarybos narių atsiliepimai ir kiti gauti atsiliepimai apie disertaciją perskaitomi posėdžio metu. Jei gynimo tarybą sudaro trys nariai, posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja visi trys nariai.

29. Reglamente gali būti numatyta uždaro disertacijos gynimo galimybė ir tokio gynimo tvarka.

30. Disertantas pristato pagrindinius savo darbo rezultatus ir išvadas, nurodo savo indėlį į disertacijoje pateiktas publikacijas. Gynimo tarybos nariai argumentuotai įvertina disertacijos mokslinį lygį, rezultatų naujumą ir originalumą, išvadų patikimumą ir pagrįstumą, nurodo darbo trūkumus ir netikslumus. Gynimo metu tarybos nariai įvertina doktoranto mokslinę erudiciją, gebėjimą pagrįsti ir paaiškinti disertacijoje ir mokslinėse publikacijose pateiktus rezultatus. Disertantas atsako į užduotus klausimus ir komentuoja pareikštas pastabas.

31. Po diskusijų su disertantu gynimo tarybos nariai balsuodami sprendžia, ar jam suteiktinas mokslo daktaro laipsnis. Telekonferencijos būdu dalyvaujantys gynimo tarybos nariai taip pat balsuoja. Sprendimas suteikti mokslo daktaro laipsnį priimamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė gynimo tarybos narių. Balsavimo protokolą pasirašo visi posėdyje tiesiogiai dalyvavę gynimo tarybos nariai.

32. Doktorantūros mokykla ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po disertacijos gynimo posėdžio praneša Lietuvos mokslo tarybai gynimo rezultatus.

33. Doktorantūros mokykla vieną apgintos disertacijos egzempliorių per 2 savaites pateikia Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir pateikia Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazei (ETD).

34. Jeigu gynimo taryba nusprendžia, kad mokslo daktaro laipsnis nesuteiktinas, disertantas gali kartotinai teikti ginti pataisytą ir/ar papildytą disertaciją ne anksčiau kaip po vienerių metų. Šiuo atveju disertacija ginama eksternu. Nustačius mokslinio nesąžiningumo faktą (plagiatą ir pan.) ta pati disertacija nebegali būti ginama pakartotinai.VI. MOKSLO DAKTARO LAIPSNIO SUTEIKIMAS

35. Disertaciją apgynusiam asmeniui mokslo daktaro laipsnį suteikia ir diplomą išduoda universitetas, kuriame buvo atlikti moksliniai tyrimai. Jeigu moksliniai tyrimai buvo atlikti ne universitete, daktaro laipsnį suteikia ir mokslo daktaro laipsnio diplomą išduoda reglamente nurodytas koordinuojantis universitetas.

36. Apeliacija dėl nesuteikto mokslo daktaro laipsnio gali būti teikiama akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui.

37. Sprendimą pripažinti mokslo daktaro laipsnį negaliojančiu gali priimti laipsnį suteikęs universitetas, nustačius mokslinio nesąžiningumo faktą (plagiatą ir pan.) ar kai jis suteiktas pažeidus šiuos nuostatus.

38. Mokslo daktaro laipsnio diplomo formą ir diplomo blankų gamybos, apskaitos bei registravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.


VII. MOKSLO DAKTARO LAIPSNIO ĮGIJIMAS EKSTERNU

39. Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau vadinamas eksternu), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti išleidęs mokslinę monografiją arba esminius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, kurie išspausdinti recenzuojamuose mokslo leidiniuose, ir būti parengęs disertaciją.

40. Prašymą leisti ginti mokslo daktaro disertaciją eksternas teikia universiteto, įsteigusio disertacijos turinį geriausiai atitinkančią doktorantūros mokyklą, rektoriui. Prie prašymo prideda:

40.1. disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją;

40.2. mokslinių publikacijų sąrašą ir jų elektronines kopijas;

40.3. magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jam prilyginto aukštojo išsilavinimo) diplomo ir jo priedų kopijas;

40.4. išlaikytų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) protokolus;

40.5. gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą – CV.

41. Doktorantūros mokykla eksterno prašymą ir kitus dokumentus perduoda atitinkamam doktorantūros komitetui, kuris ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja pateiktą medžiagą ir nusprendžia, ar disertacijos rankraštis atitinka mokslo daktaro disertacijoms keliamus reikalavimus. Jeigu priimamas teigiamas sprendimas, doktorantūros komitetas reglamente nustatyta tvarka:

41.1. skiria mokslinį konsultantą;

41.2. nustato studijuotinus doktorantūros dalykus ir jų egzaminų laikymo terminus;

41.3. sudaro egzaminų komisiją (-as);

41.4. paskiria disertacijos gynimo datą, kuri turi būti ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo priėmimo dienos.

42. Eksternas, kuriam doktorantūros komitetas leidžia ginti disertaciją, ją gina pagal šių nuostatų V skyriaus reikalavimus. Jei doktorantūros komitetas nusprendžia atmesti eksterno prašymą ginti disertaciją, kartotinai teikti prašymą ginti disertaciją jis gali ne anksčiau kaip po vienerių metų.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət