Ana səhifə

Предмет и цели на опазване


Yüklə 29.36 Kb.
tarix14.06.2016
ölçüsü29.36 Kb.
BG0000618 Тип: K

Видима

Предмет и цели на опазване

(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

на защитена зона BG0000618 Видима1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в

рамките на защитената зона.

2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines

БОЗАЙНИЦИ:

Широкоух прилепBarbastella barbastellus

* Европейски вълкCanis lupus

Видра


Lutra lutra

Дългокрил прилепMiniopterus schreibersi

Дългоух нощникMyotis bechsteini

Остроух нощникMyotis blythii

Дългопръст нощникMyotis capaccinii

Трицветен нощникMyotis emarginatus

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0000618 Тип: K

Видима

Голям нощникMyotis myotis

Средиземноморски подковоносRhinolophus blasii

Южен подковоносRhinolophus euryale

Голям подковоносRhinolophus ferrumequinum

Maлък подковоносRhinolophus hipposideros

Подковонос на МехелиRhinolophus mehelyi

Лалугер


Spermophilus citellus

Пъстър порVormela peregusna

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Жълтокоремна бумкаBombina variegata

Обикновена блатна костенуркаEmys orbicularis

Шипоопашата костенуркаTestudo hermanni

Голям гребенест тритонTriturus karelinii

РИБИ:

Черна (балканска) мрянаBarbus meridionalis

Обикновен щипокCobitis taenia

Балканска кротушкаGobio kessleri

Европейска горчивкаRhodeus sericeus amarus

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0000618 Тип: K

Видима

Балкански щипокSabanejewia aurata

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

* Ручеен ракAustropotamobius torrentium

Бисерна мидаUnio crassus

Обикновен сечкоCerambyx cerdo

Бръмбар рогачLucanus cervus

Буков сечкоMorimus funereus

* Алпийска розалиаRosalia alpina

РАСТЕНИЯ:

Обикновена пърчовкаHimantoglossum caprinum

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət