Ana səhifə

Pomocná slovesa mezi pomocná slovesa (Hilfsverben) řadíme V němčině slovesa sein (být), haben (mít) a werden (stávat se). V závorkách uvedené české významy přicházejí ke slovu tehdy, jsou-li tato slovesa použita jako významová


Yüklə 31.21 Kb.
tarix13.06.2016
ölçüsü31.21 Kb.

€kgb

POMOCNÁ SLOVESA

Mezi pomocná slovesa (Hilfsverben) řadíme v němčině slovesa sein (být), haben (mít) a werden (stávat se). V závorkách uvedené české významy přicházejí ke slovu tehdy, jsou-li tato slovesa použita jako významová; pokud se ale pojí s jinými významovými slovesy, svůj vlastní význam pozbývají a slouží toliko k vyjádření různých gramatických kategorií s nimi spojených sloves.


Sloveso SEIN
Sloveso sein má v přítomném čase následující tvary:
ich bin wir sind

du bist ihr seid

er ist sie sind

sie ist Sie sind

es ist
Tvary préterita jsou: Tvary perfekta jsou:
ich war wir waren ich bin gewesen wir sind gewesen

du warst ihr wart du bist gewesen ihr seid gewesen

er war sie waren er ist gewesen sie sind gewesen

sie war Sie waren sie ist gewesen Sie sind gewesen

es war es ist gewesen
Tvary rozkazovacího způsobu jsou:
2. os. j.č. sei!

2. os. mn.č. seid!

3. os. j.č. seien Sie!

Samo o sobě znamená být.


Ich bin heute in der Schule. Dnes jsem ve škole.

Wo seid ihr jetzt? Kde teď jste?

Seien Sie so nett! Buďte tak laskav.

Das ist toll! To je úžasné!

SEIN jako pomocné sloveso v perfektu
Sloveso sein se používá jako pomocné sloveso při tvorbě perfekta některých sloves.

Obecná pravidla pro perfektum viz příslušné články:Minulý čas pravidelných sloves a sloves sein, haben

Minulý čas nepravidelných a smíšených sloves
Sloveso sein používáme při tvorbě perfekta pohybových sloves (gehen, kommen, fahren) a sloves vyjadřující změnu stavu (werden, sterben). Bohužel toto pravidlo neplatí stoprocentně - i některá slovesa vyjadřující pohyb mají pomocné sloveso haben (např. samotné sloveso sich bewegen - pohybovat se), jiná naopak pohyb ani změnu stavu nevyjadřují, a přesto mají pomocné sloveso sein (např. slovesa bleiben). Rovněž u některých dalších sloves, kde by to člověk nečekal (einfallen, begegnen etc.)

Pozn. U slovesa sich bewegen je to dáno např. i tím, že se jedná o sloveso zvratné - taková slovesa mají jako pomocné sloveso vždy haben. O tom podrobněji jinde. Zde mi jde jen o to ukázat, že uvedené (a v každé učebnici opakované) pravidlo neplatí vždy a všude...
SEIN jako pomocné sloveso v trpném rodě
Sloveso sein používáme v němčině při tvorbě trpného rodu - spojíme jej s minulým příčestím významového slovesa. Jedná se o tzv. stavové pasivum, tedy o výsledek nějaké činnosti (na rozdíl od případů, kdy hovoříme o průběhu nějaké činnosti - tam používáme sloveso werden).
Die Häuser sind schon renoviert. Ty domy už jsou zrenovovány.

Es ist schon geschlossen. Už je zavřeno.


Sloveso HABEN
Sloveso haben má v přítomném čase následující tvary:
ich habe wir haben

du hast ihr habt

er hat sie haben

sie hat Sie haben

es hat
Nečasuje se tedy zcela pravidelně - ve 2. a 3. osobě j. č. odpadá kmenová souhláska "b".

Tvary préterita jsou: Tvary perfekta jsou:
ich hatte wir hatten ich habe gehabt wir haben gehabt

du hattest ihr hattet du hast gehabt ihr habt gehabt

er hatte sie hatten er hat gehabt sie haben gehabt

sie hatte Sie hatten sie hat gehabt Sie haben gehabt

es hatte es hat gehabt
Tvary rozkazovacího způsobu jsou
2. os. j.č. hab(e)!

2. os. mn.č. habt!

3. os. mn.č. haben Sie!

Samo o sobě znamená "mít" (ve smyslu "vlastnit").


Ich habe eine Katze. Mám kočku.

Peter hat einen Bruder und eine Schwester. Petr má bratra a sestru.
Pro české sloveso "mít" ve smyslu "mít něco udělat", "mít nějakou povinnost" se v němčině používá modální sloveso sollen (viz článek Modální slovesa).

HABEN jako pomocné sloveso v perfektu
Sloveso haben se používá jako pomocné sloveso při tvorbě perfekta naprosté většiny německých sloves. Jsou to taková slovesa, která nevyjadřují pohyb či změnu stavu (viz výše), dále jsou to zvratná slovesa a slovesa tranzitivní (mající přímý předmět - ve 4. pádě).
Ich habe den Brief geschrieben. Napsal jsem ten dopis.

Was hast du ihm gesagt? Co jsi mu řekla?

Ich habe kein Geld gehabt. Neměl jsem peníze.
Pozn. V němčině existuje i "předminulý čas" (Plusquamperfektum). Ten se tvoří kombinací préterita pomocného slovesa haben, resp. sein a minulého příčestí významového slovesa. Více v článku Plusquamperfektum a konjunktiv plusquamperfekta.

Nachdem ich es gemacht hatte, ging ich nach Hause. Poté, co jsem to udělal, šel jsem domů.


Sloveso WERDEN
Sloveso werden má v přítomném čase následující tvary:
ich werde wir werden

du wirst ihr werdet

er wird sie werden

sie wird Sie werden

es wird
Tvary préterita jsou: Tvary perfekta jsou
ich wurde wir wurden ich bin geworden wir sind geworden

du wurdest ihr wurdet du bist geworden ihr seid geworden

er wurde sie wurden er ist geworden sie sind geworden

sie wurde Sie wurden sie ist geworden Sie sind geworden

es wurde es ist geworden
Tvary rozkazovacího způsobu jsou:
2. os. j.č. werde! což mimochodem odporuje pravidlům pro imperativ sloves se změnou kmenové samohlásky

2. os. mn.č. werdet!

3. os. mn.č. werden Sie!
Samo o sobě znamená "stát se".
Er wird Lehrer. Stane se učitelem.

Was wird aus dir? Co se z tebe stane?

Ve spojení s přídavným jménem vyjadřuje sloveso werden změnu stavu. V češtině v těchto případech používáme slovesa typu "uzdravit se", "onemocnět", "zestárnout", "zhubnout" apod.


Es wird dunkel. Stmívá se.

Er wurde krank. Onemocněl.

Hoffentlich wird sie wieder gesund. Doufejme, že se zase uzdraví.

Iss nicht so viel, sonst wirst du dick! Nejez tolik, nebo ztloustneš!

Sie will wieder schlank werden. Chce zase zhubnout.

WERDEN jako pomocné sloveso v trpném rodě
Pomocí slovesa werden tvoříme v němčině trpný rod - spojíme jej s minulým příčestím významového slovesa. Jedná se o trpný rod vyjadřující nějakou akci, nějaký průběh (na rozdíl od stavového pasiva zmíněného u slovesa sein).
Neue Häuser werden gebaut. Staví se nové domy.

Heute wird um sechs Uhr geschloseen. Dnes se zavírá v šest hodin.
Pozn. V perfektu (resp. plusquamperfektu) trpného rodu se užívá tvaru worden. Více o tom v článku Trpný rod.

WERDEN jako pomocné sloveso v budoucím čase
Sloveso werden se v němčině používá při tvorbě budoucího času - spojí se s infinitivem významového slovesa. Budoucí čas se však v němčině používá velmi málo, většinou jej nahrazujeme časem přítomný.
Ich werde heute Deutsch lernen. Dnes se budu učit němčinu.
V němčině existuje i "předbudoucí čas" (Futur II - vollendete Zukunft). Funguje podobně jako v angličtině - tvoří se kombinací pomocných sloves werden a haben s minulým příčestím významového slovesa.

Er wird es schon gelesen haben. Už to bude mít přečtené.

WERDEN jako pomocné sloveso v podmiňovacím způsobu
Přítomný podmiňovací způsob (kondicionál, konjunktiv) se tvoří u různých sloves různě. Jedním ze způsobů je kombinace tvaru konjunktivu préterita pomocného slovesa werden (tj. tvaru würde) s infinitivem významového slovesa.
Ich würde es ihm nicht sagen. Neříkal bych mu to.

Würde es Ihnen heute passen? Vyhovovalo by Vám to dnes?
Pozn. Ne všechna slovesa tvoří kondicionál výše uvedeným způsobem. O tom více v článku Podmiňovací způsob.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət