Ana səhifə

Ormancilik ve su şurasi 2013 21-23 Mart 2013 Çalişma grubu 5


Yüklə 445.75 Kb.
səhifə6/7
tarix22.06.2016
ölçüsü445.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.Koruma eylemleri

Koruma planlarının uygulamaya dönüştürüldüğü aşamadır. Önerilen koruma eylemlerinin uygulamaları değişik olabilir. Örneğin; habitat restorasyonu, yayılış ve durum araştırmaları, kapasite arttırma eğitimleri, politika geliştirme, maddi kaynak bulmak gibi.a.Ölçek sorunu

Önerilen eylemler muhtemelen ele alınan türlerin sayısı ve kapsadığı coğrafik alanın büyüklüğü ile belirlenir. Sınırlı alanda az sayıdaki bir tür için oldukça özgün bir eylem gerçekleştirilebilir. Tam tersi olarak çoklu türleri içeren ya da geniş coğrafik yayılışlı olan türler için önerilen eylemler daha kapsamlı olur.b.Koruma eylemleri sunmak/önermek

Önerilecek eylemler durum incelemesinde tanımlanmış en büyük ve yakın tehditlere göre belirlenmelidir. Bazı türler için en büyük tehditler, iklim değişikliği, insan nüfus artışı gibi gözle görülmeyen tehditlerdir. Bu durumda tür üzerinde en yakın tehdit dikkate alınır. Dolayısıyla koruma eylemi önerme aşamasında türle ilgili ayrıntılı ve güncel bilgiler içeren durum incelemesi aşaması önemli rol oynar. Böylece durum incelemesindeki bilgilerin tazeliği ve güvenilirliği oldukça önem arz eder.Gereken bilgileri saptamak

Önemli ve gereken bilgiler, önerilen eylemler içinden incelenerek belirlenmelidir.Eylemi gerçekleştirecek kişilerin saptanması

Hangi eylemin uygulanmasına karar vermek kadar o eylemi uygulayacak kişileri seçmek de o kadar önemlidir. Bu yüzden katılımcı çalıştaylar, yönetim tavsiyelerinin geliştirilmesinde esaslı bir rol oynar.Eylem için zaman çizelgeleri belirlemek

Hangi eylemin uygulanmasına karar vermek kadar o eylemin hangi zaman aralığında uygulanması gerektiğini belirlemek de o kadar önemlidir. Zamanlama türün biyolojisine ve önerilen eyleme göre ayarlanmalıdır.Koruma eylemlerini sıralamak (önceliklendirmek)

Birçok durumda yönetim eylemlerini stratejik planlar içerisinde sıralamak uygun olacaktır.Uygulanan yönetimin izlenmesi ve değerlendirilmesi

6. SONUÇLAR VE TAVSİYELER

KORUMA ÇALIŞMALARI: TÜRKİYE İÇİN ÖNEM TAŞIYAN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK UNSURLARININ BELİRLENMESİ, KORUNMASI VE İZLENMESİ18

 • Ekosistemlerde, türlerde ve genetik çeşitlilikte ortaya çıkan değişiklikleri saptamak ve izlemek amacıyla, hızlı değerlendirme işlemleri ve biyolojik çeşitlilik göstergeleri de göz önünde bulundurularak, biyolojik çeşitlilik envanter-izleme yöntem ve programlarının geliştirilmesi ve uygulanması

 • Omurgasızlar (özellikle böcekler), mikroorganizmalar ve mantarlarla ilgili envanter, veri ve koleksiyonların tamamlanması için bir program hazırlanması ve yürürlüğe konması

 • Biyolojik çeşitlilik ile ilgili envanter çalışmalarının birbiriyle bağlantılı ve eşgüdümlü yürütülmesi için makro düzeyde planlama yapılarak yürürlüğe konması

 • Güvenilir ve ekonomik biyolojik çeşitlilik envanter yöntemlerinin ve teknolojilerinin belirlenmesi

 • Biyolojik çeşitlilik envanter çalışmalarının toprak, iklim ve ilgili öteki konularda yapılan araştırmalarla ilişkilendirilmesi

 • Anlamlı, bilimsel açıdan savunulabilir, uygulanabilir ve ekosistem bazlı biyolojik çeşitlilik göstergelerinin geliştirilmesi ve kullanılması

 • Baskı altında olan ekosistemler, türler ve popülasyonlar ile ekosistemler içindeki işlevsel bağların izlenmesi için programlar geliştirilmesi ve uygulanması

 • Toplanan örneklerin bilimsel olarak tanımlanması, sınıflandırılması ve depolanması amacıyla, bilimsel kuruluşların kapasitelerinin artırılması ve elde ettikleri veri ve bilgilerin etkin bir biçimde (fikri mülkiyet haklarına riayet edilerek ve veri güvenliğiyle19) paylaşılmasının sağlanması

 • Türkiye’deki tehlike ve tehdit altındaki türlere ilişkin kırmızı listelerin periyodik olarak güncelleştirilmesi

 • Karasal ve sucul ekosistemlerden oluşan korunan alanlara daha az temsil edilen ekosistemlerin, türlerin ve genetik çeşitlilik merkezlerinin dahil edilmesi ve korunan alanların etkin yönetimi

 • Kendine özgü, hassas dağ ekosistemlerinin, diğer biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarının ve başta tehdit altındaki türler olmak üzere bu ekosistemlerde bulunan türlerin belirlenmesi ve koruma altına alınması

 • Risk altındaki türler ve ekosistemler, endemik türler, duyarlı üreme bölgeleri ve temsil niteliğindeki ekosistemlerin koruma altına alınarak, sucul ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması

 • Biyolojik çeşitlilik için özel değeri olan ve / veya özel tehdit altında olan step ekosistemleri dahilinde özel alanların belirlenmesi ve koruma altına alınması

 • Etkin bir şekilde yönetilen ve ekolojik temelli olan deniz ve kıyı korunan alanlarının tesis edilmesi ve sürdürülmesi

 • Konuyla ilgili ilgi gruplarının da görüşleri alınarak, korunan alanların ilanı ve yönetimini destekleyecek politikaların ve yasal düzenlemelerin oluşturulması ve bu çerçevede envanterlerin, planların, izleme programlarının ve diğer önlemlerin hazırlanması

 • Arazi sahipleri, yerel yönetimler ve ilgili kesimlerle görüş alışverişinde bulunularak, korunan alanın içinde ve çevresindeki insan faaliyetlerinin korunan alanlardaki biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve bu alanların bütünlüğünün korunması

 • Korunan alanların yönetim sürecine katkıda bulunacak kamu kuruluşları personelinin eğitiminin sağlanması; bilimsel verilerin analizini yapabilecek ve plan ve politikalarla ilişkilendirmesini sağlayacak düzeye getirilmesi

 • Biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskı ve tehditlerin önlenmesi veya mümkün olan en alt seviyeye indirilmesi

 • Hassas, tehdit ve tehlike altında olan türlere ve ekosistemlere, kritik habitatlara, üzerinde çok az çalışma yapılmış ve ekonomik değere sahip sınıflandırma gruplarına, yüksek düzeyde çeşitliliği olan alanlara, kırsal ve kentsel kalkınma ile insan kaynaklı zararların en çok görüldüğü bölgelere öncelik verilerek, özel koruma tedbirleri geliştirilmesi

 • Türkiye’ye girmekte olan ya da girme olasılığı yüksek olan yabancı türlerin belirlenmesi, yayılımcı özellikte olan yabancı türlerin girişlerinin önlenmesi, biyolojik çeşitlilik üzerinde olası olumsuz etkilerinin tespit edilerek önlenmesi ve kontrol altına alınması için, insan kaynaklarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, gerekli yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve uygulanması

 • Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO’ların) ülkeye giriş-çıkışını kontrol etmeye yönelik yasal yaptırımların yeterliliğinin sağlanması ve denetleme standartları ile risk değerlendirme ve risk yönetimi işlemleri gibi mekanizmaların geliştirilmesi (ve mevcutların iyileştirilmesi)20

 • Çevresel felaketleri önlemeye ve biyolojik çeşitliliğe yönelik büyük riskler içeren durumlarda alınacak ivedi önlemlerin geliştirilmesine yönelik planların (ihtiyati tedbir yaklaşımı ile)21 oluşturulması

 • İklim değişikliliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, izlenmesi ve en çok etkilenen ekosistemlerin ve türlerin bu etkilerden korunmasına yönelik tedbirler alınması


SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIM ÇALIŞMALARI: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ OLUŞTURAN BİLEŞENLERİN, GELECEK NESİLLERİN İHTİYAÇLARI DA DİKKATE ALINARAK, KENDİNİ YENİLEME KAPASİTESİNE UYGUN YÖNTEMLERLE VE SEVİYEDE KULLANIMI22

- Biyolojik çeşitliliğin korunması ve kullanımı ile ilgili hukuki, idari ve kurumsal düzenleme ve uygulamalar arasında uyum sağlanması   • Önemli tarım, su, enerji, ticaret ve bunun gibi sektörel politika ve programların gözden geçirilerek, ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerin uyumlu hale getirilmesi için çalışmaların başlatılması

   • Kalkınma projelerinin seçim ve değerlendirme kriterlerine biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili unsurların dahil edilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması

   • Biyolojik çeşitliliğin korunmasının, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımının ve biyolojik kaynaklar için yeni sürdürülebilir kullanım biçimleri geliştirilmesinin bir yolu olarak, uygun sosyo-ekonomik politikaların ve teşviklerin geliştirilmesi ve uygulanması

   • Önerilen biyolojik çeşitlilik koruma politikalarının ve programlarının ekonomik eylemler üzerindeki etkilerinin incelenerek, ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini arttıracak ve olumsuz etkilerini en aza indirecek önlemlerin geliştirilmesi

   • Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın, kalkınma planlarına entegrasyonunun teşvik edilmesi; sosyal, kültürel, ekonomik hedeflerle doğa koruma hedeflerinin entegrasyonu ve su kaynaklarının sürdürülebilir ve akılcı kullanımı amacıyla alternatif yönetim mekanizmalarının araştırılması, geliştirilmesi ve kullanılması

   • Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı için, ekosistem bazlı planlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

   • Ekonomik uygulamalar için, biyolojik kaynakların yeni ve sürdürülebilir kullanım biçimlerinin araştırılması

   • Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen ve kaynak kullanımının biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıran ya da en aza indiren yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi

   • Ekosistemler, türler ve genetik kaynaklar için zararlı olan maddelerin veya bu maddelerin zararlı olan miktarlarının doğaya atılmasının önlenmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi ve buna yönelik çalışmaların desteklenmesi

   • Yabani flora ve fauna türlerinin toplanmasının ve hasadının sürdürülebilir olduğunun güvence altına alınması ve hasat işleminin öteki türler üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için tedbirler geliştirilmesi ve uygulanması

 • Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımına özel sektörün daha etkin katılımına yönelik programların geliştirilmesi

 • Geçerli bilgi, yöntem ve teknolojiler hakkında bilgilendirilmek amacıyla, politika belirleyicilere, arazi sahiplerine, işleticilere, kaynak yöneticilerine ve biyolojik kaynakların yönetimi, geliştirilmesi ve kullanımıyla ilgili diğer kişilere yönelik eğitim ve bilgilendirme programlarının geliştirilmesi ve uygulanması

 • Kamu kurumlarında çalışan personelin, ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik konusunda bilgilendirilmesi ve türlerin korunması konusunda bilinçlendirilerek, konu ile ilgili istatistiksel verileri çözümleme ve değerlendirme konusunda eğitime tabii tutulması

 • Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili konu ve mesajların milli eğitim programlarına katılması

 • Etkin eğitim ve bilinçlendirme programlarının hazırlanması ve hedeflenmesi için, halkın biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin değerlendirilip izlenmesi

 • Ekosistem ve biyolojik kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi ya da azaltılması için alınabilecek önlemleri vurgulayan eğitim materyallerinin yaygınlaştırılması


GEN KAYNAKLARI VE GELENEKSEL BİLGİ ÇALIŞMALARI: GELENEKSEL BİLGİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ GENETİK ÇEŞİTLİLİK UNSURLARININ BELİRLENMESİ, KORUNMASI VE YARARLANILMASI

  • Biyolojik çeşitlilik, tarım, gıda ve ekonomik değerler açısından önem taşıyan genetik çeşitlilik unsurlarının belirlenmesi ve korunması

  • Genetik kaynakların korunması ve ekonomik kullanımının en üst düzeye çıkarılması için, başta Türkiye Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde (in-situ) Korunması Ulusal Planı’nda (Kaya ve ark. 1997) belirlenen hedef türler ve yerel çeşitler olmak üzere, bitki genetik çeşitliliğinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması

  • Otsu ve odunsu genetik çeşitliliğinin ex-situ korunması ve kayıt altına alınması, milli botanik bahçesi ile tohum, gen ve klon bankaları kurulması ve var olanların sürdürülmesi

  • Karasal ve sucul fauna türlerinin genetik çeşitliliğinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması

  • Biyolojik çeşitlilik, tarım, gıda ve ekonomik değerler açısından önem taşıyan karasal ve sucul fauna türlerinin yerinde (in-situ) korunması ve yönetimine yönelik programların uygulanmaya konması

  • Biyolojik çeşitlilik, tarım, gıda ve ekonomik değerler açısından önem taşıyan karasal ve sucul fauna türleri için gen bankasının kurulması

  • Genetik kaynaklara erişimin kontrol altına alınması ve bu kaynaklardan elde edilen faydaların ülkemizle paylaşımının garanti altına alınması

  • Biyolojik kaynakların izinsiz ve kontrolsüz olarak toplanması ve yurt dışına çıkarılmasının (biyokaçakçılığın) önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması

  • Geleneksel bilgilerin derlenmesi, kayıt altına alınması ve korunması; geleneksel bilgilere yönelik yenilik ve uygulamaların, bu yöntem ve bilgilere sahip kişilerle birlikte kullanılması ve bundan elde edilecek yararların eşit paylaşımını sağlayacak mekanizmalar belirlenmesi ve uygulanması

  • Diğer ülkelerden sağlanan genetik kaynakların kullanımından elde edilen yararların genetik kaynağı sağlayıcı ülke ile paylaşımına ve ülkemizin diğer ülkelere sağladığı genetik kaynaklardan elde edilen yararların ülkemiz ile paylaşımını garantilemeye yönelik ulusal mekanizmanın araştırılması, geliştirilmesi ve bu konuda uluslararası işbirliği sağlanması


6.4. EKOSİSTEM VE HABİTAT ÇALIŞMALARI

 • Ülkemizde mevcut olan ana ekosistem tipleri olan içsu, orman (Kaya ve Raynal 2001), dağ, step, kıyı, ada ekosistemleri ile kurak, denizel ve tarımsal ekosistemlerde UBSEP tarafından önerilen eylemlerin gerçekleştirilmesi

 • Habitat temelli etkin bir sınıflandırmaya dayanan NATURA 2000 çalışmalarına hız verilmesi


- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM EKONOMİSİ ÇALIŞMALARINA BAŞLANMASI: DOĞA KORUMANIN EKONOMİK SİSTEME ENTEGRASYONU İÇİN SİSTEMATİK MEKANİZMALARIN TESİS EDİLMESİ

  • Hem biyolojik çeşitliliğin Türk Ekonomisine kazandırılması hem de doğa koruma politikalarının bilimsel verilerle sürekli beslenmesine yönelik olarak:

a) Biyolojik çeşitlilik araştırma, envanter, izleme ve tescil çalışmalarının bilimsel bir altyapıya oturtularak DKMPGM, OGM, TAGEM ve TÜBİTAK gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşturacakları politikaların güncel ve doğru verilerle sürekli desteklenmesi maksadıyla,

b) Çevre, tarım, sağlık, savunma sanayi gibi alanlarda ekonomik ve stratejik öneme haiz biyoteknoloji araştırmalarının kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile yapılması maksadıyla,

b) Tür, organizma ve biyomolekül (gen, protein, yağ asidi, enzim v.b.) gibi biyolojik çeşitlilikten kaynaklanan veya bunlardan esinlenilerek tasarlanan her tür mal, ürün ve hizmet ile ilgili fikri mülkiyetlerin teşvik edilmesi için gerekli bilimsel altyapının tesisi maksadıyla,

c) Gen kaynaklarının ve geleneksel bilgilerin tescili çalışmalarının Ülkemizin biyolojik çeşitlilik zenginliğine uygun olarak daha kapsamlı bir şekilde yapılması ve ekonomiye kazandırılması maksadıyla,

ç) Ekonomi politikalarında ve sosyal politikalarda bir boşluk olarak görünen doğanın değerinin görünür kılınması için Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Ekonomisi çalışmalarının yapılması maksadıyla,

d) İhtiyati tedbir yaklaşımı ile hazırlanmak suretiyle insan sebepli ve/veya doğal çevresel felaketler durumunda biyolojik çeşitlilik kurtarma acil eylem planlarının hazırlanması maksadıyla ve bu hususta korunan alanlara öncelik verilmesi maksadıyla,

e) Dünyadaki örneklerini de inceleyerek ancak Türkiye’nin özgün idari ve hukuksal çerçevelerini de göz önüne alarak,

f) Mevcut ve dağınık halde farklı kurumlarda bulunan fiziksel ve personel altyapılarının birleştirilmesi ve/veya koordineli çalışmasını sağlayacak bir yapıda,g) Biyolojik kaynaklarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını üst düzey temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan, ancak iş dünyası ve sivil toplumla yakın bir şekilde çalışacak bir yönetim yapısı ile“Milli Biyolojik Çeşitlilik ve Biyoteknoloji Enstitüsünün” kurulması sağlanmalıdır.

  • Biyolojik çeşitliliğin ekonomide tanımlı olmayan değerlerinin tanımlanması maksadıyla ekosistem hizmetlerinin belirlenmesi, bedellendirilmesi (biyokıymetlendirilmesi) ve haritalanması, bu konuda önceliğin korunan alanlara verilmesi,

  • Biyokıymet bedelinin uygun oranlarda ÇED sürecine ve ekolojik restorasyon ön-ödemelerine yansıtılması, ancak bu biyokiymetlendirmenin ekosistem bedeli ya da tahrip edilen habitat bedeli gibi algılanmamasına yönelik çalışmanın yapılması

  • Biyolojik çeşitlilik yönetiminden elde edilen gelirlerin Genel Bütçede ayrı bir kalem olarak belirtilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

  • İş dünyasının biyoteknoloji, ekoturizm ve özel avcılık gibi biyolojik çeşitlilikle ilgili alanlara yatırım yapmasının özendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

  • “Yeşil Vergi, Biyokıymet Kullanımı, Geleneksel Bilgilerin Tescili, Gen Kaynaklarının Tescili, Ekoturizm, Sürdürülebilir Avcılık, Halkın ve Şirketlerin Ödeme Gönüllüğü ve Cezalar” gibi doğa koruma sektörüne finansman sağlama temelindeki entegrasyon mekanizmalarının kurulması/geliştirilmesi,

  • “Ekonomik Teşvikler, Ekosistem Hizmetleri İçin Ödeme, Doğa Koruma Yatırımları ve Doğa Koruma Sebepli İstihdamlar, İnovasyon ve AR-GE” gibi doğa koruma harcamaları temelindeki entegrasyon mekanizmalarının geliştirilmesi

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMASI: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN SOSYAL POLİTİKALARA ENTEGRASYON MEKANİZMALARININ TESİS EDİLMESİ

 • Biyolojik çeşitliliğin devlet-vatandaş ilişkisine olan katkılarının ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi maksadıyla biyolojik çeşitlilik yönetiminden elde edilen gelirlerin kırsal kalkınma ve insan refahına yönlendirilmesi esas olmak üzere biyolojik çeşitlilik yönetiminin etkin bir sosyal politika aracı haline dönüştürülmesini sağlayacak mekanizmaların tesis edilerek belli bir sistematiğe oturtulması

  • Ekoturizm’ de kadınların istihdamına öncelik verilmesi

  • Av gelirlerinin köy tüzel kişilikleri ile paylaşılması uygulamasının yaygılaştırılması

  • Ekosistem Hizmetleri İçin Ödeme mekanizmasının tesis edilerek belli bir sistematiğe oturtulması

  • Yatırımcı kurumların, yerel yönetimlerin strateji planlarında doğa koruma başlığı ele alınmalı ve değerlendirilmeli.

  • Stratejik ÇED yönetmeliği bir an önce yürürlüğe konmalıdır (bütüncül yaklaşım ve değerlendirme yapar)

 • Yerel yönetimlerin doğa korumaya entegre edilmesi ve kapasitelerinin arttırılması

  • Doğaya uyum sertifikasyon sisteminin geliştirilmeli.

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının dahil olduğu gönüllü karbon emisyon azaltımı projeleri ve VER/GOLDVER sertifikasyonuna sahip projelere benzer yatırımlardan farklı, öncelikli ve ödüllendirici uygulamalar yapılmalı,

  • Direk doğal kaynakları kullanan sektörler için doğaya uyum kılavuzu geliştirilmelidir.

  • İlgili kurumlar, sektörler arası çatışmaya imkân vermeyecek şekilde değerlendirme yaparak doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde bilimsel raporlarla desteklenmiş ve kabul görmüş alanlarda yatırım bölgelerini tespit etmeli,

  • Kamu kurumlarının çıkardığı veya çıkarmak istediği mevzuatların (kanun, yönetmelik, genelge vb) kurumlar arası yetki kargaşası ve belirsizliklere sebep olmaması

 • Tür Koruma adına ise;

  • Korunan alanların sayısının arttırılması, türü korumak yaşam alanlarını korumaktır. Tür habitatlarından bağımsız olarak korunamaz. Tür odaklı habitat koruma konusunda Bölge Müdürlüklerinin üniversitelerle işbirliği yapması ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

  • Korunan türlere ilişkin listeleme ve yasal bir statü ile bu listede bulunan türlerin kesin koruma altına alınması çok önemlidir.

  • Envanter eksikliğinin giderilmesi için; kurum/kuruluş, üniversitelerin ve STK’ların işbirliği halinde çalışmaları gerekmektedir.

  • Gen Bankaları ve Botanik Bahçelerinin yaygınlaştırılarak eğitim, ex-situ koruma çalışmaların gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyon görevlerini gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Botanik bahçelerinin kurulması ile her ülkenin doğal türlerini botanik bahçelerine taşıması, yok olmak üzere olan türlerin üretiminin sağlanması sorumluğu yerine getirilmelidir.

7.EVCİL HAYVANLAR

- Sahipli ve sahipsiz hayvanların korunması, koruma altına alınmasının sağlanması ve rehabilitasyonu;

18 Kasım 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Strazburg'da imzalanan "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuş ve bu konudaki Kanun, 15.07.2003 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunda; kedi ve köpeklerin plansız üremelerini azaltmak için kısırlaştırılmalarının teşvik edilmesi, başıboş hayvanların kontrolü amacıyla Sözleşme hükümlerine işlerlik kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması özellikle vurgulanmaktadır. 

Hayvanların yaşama haklarının korunmasını önemseyen Bakanlığımız, toplumun bu konudaki duyarlılığına paralel olarak Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi doğrultusunda Hayvanları Koruma Kanununu çıkarmıştır.

1 Temmuz 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türkiye’de hayvan hakları konusundaki ilk yasal düzenlemedir. Söz konusu Sözleşme doğrultusunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunundasokak hayvanlarının rehabilitasyonu için yerel yönetimlerin sorumluluklarını içeren hükümler yer almaktadır.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Şube Müdürlüklerinden gelen bilgiler kapsamında ülke genelinde yaklaşık 748.329 adet sahipsiz sokak hayvanı bulunmaktadır.

Ülkemizde artan çevre sorunları ile birlikte hızlı kentleşme süreci sonucunda doğal yaşama ortamlarını kaybeden sahipsiz sokak hayvanlarının sayıları hızla çoğalmaktadır. Sokak hayvanlarının hem korunması hem de popülasyonlarının kontrol altına alınmasında temel şart kısırlaştırmadır.

Bu kapsamda belediyelerce 2004-2012 tarihleri arasında toplam 412.711 adet sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılanmıştır.

Ülkemizde 2004-2012 yılları arasında belediyeler tarafından yapılan çalışmalar:
YILI

AŞILANAN HAYVAN SAYISI

KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI

İŞARETLENEN HAYVAN SAYISI

2004

18.947

9.406

10.103

2005

30.350

17.132

16.775

2006

48.388

27.273

26.996

2007

58.706

36.213

39.350

2008

70.993

46.772

44.794

2009

75.542

61.211

48.788

2010

104.921

78.043

74.601

2011

111.230

82.858

77.058

2012

(1 ekim tarihine kadar)77.235

53.803

54.534

TOPLAM

596.312

412.711

392.999
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət