Ana səhifə

Orman genel müDÜRLÜĞÜ İstanbul orman bölge müDÜRLÜĞÜ


Yüklə 443.27 Kb.
səhifə1/4
tarix17.06.2016
ölçüsü443.27 Kb.
  1   2   3   4


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEKİRDAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKİRDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
Naip Köyü
183, 184 ve 237 Nolu Bölmeler

Mehmet MERAL’ e

AİT

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA

UYGULAMA PROJESİ
TEKİRDAĞ–2012
Su-Ya Mühendislik


1- PROJE SAHASININ YERİ:

Kuruluş

Kodu

A


Orman Bölge Müdürlüğü

17

İSTANBUL


Orman İşletme Müdürlüğü

30

TEKİRDAĞ


Orman İşletme Şefliği

03

TEKİRDAĞ


Amenajman Planı (Serisi)
TEKİRDAĞ


İli

59

TEKİRDAĞ


İlçesi

01

MERKEZ


Köyü
NAİPKÖY


Proje Numarası

TEKİRDAĞ.Ö.A.2010.R.89
2 - AĞAÇLANDIRMA YAPMAK İSTEYENİN :
Adı Soyadı : MEHMET MERAL

T.C NO :14492257958

Tebligat Adresi : Yenice köyü NO:83- Merkez /TEKİRDAĞ

Telefon Numarası : +90 532 745 63 63 - +90 539 257 12 53
3- Ağaçlandırılacak sahanın

3.1 - Genel Alanı:

Özel Ağaçlandırmaya konu olan saha İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ Orman İşletme Şefliğinin Tekirdağ Serisi Amenajman Planının 183, 184, 237 nolu bölmeleri sınırları içinde kalmaktadır. Amenajman planı uygulama süresi 1992-2011 yıllarını kapsamaktadır. Özel ağaçlandırma amacıyla tahsis edilen saha alan miktarı 15.84 Ha. dır. (158.449.82M2)


Ağaçlandırılacak Sahanın Dökümü Tablo-1
Amenajman Planına Göre

Aktüel Duruma Göre
Bölme No.

Meşçere Tipi

Meşçere Tipi

Alanı (Ha)

183

BM

BM

5.56

184

OT

OT

5.78

237

BM

BM

3.59

237

OT

OT

0.91

TOPLAM15.84


3.2 -Amenajman Planına ve Aktüel Duruma Göre Sahanın Dökümü:
Tekirdağ Serisi Amenajman Planı uygulama süresi. Özel ağaçlandırma için talep edilen saha183, 184, 237 nolu bölmeler içinde kalmaktadır. Saha Amenajman Planında B (Koruya Tahvil Sınıfı) içerisinde yer almaktadır. Projeye konu saha Amenajman Planında BM, OT Bozuk Meşe ve Orman İçi Açıklık rumuzu ile gösterilmiştir. BM-OT Rumuzu ile gösterilen alan Orman kadastro haritasında orman alanı olarak sınırlandırılmıştır. Sahada yapılan incelemeler sonucunda 183 nolu bölmenin aktüel durumu BM, 184 nolu bölmenin aktüel durumu OT ve 237 nolu bölmenin aktüel durumunun BM-OT olduğu görülmüştür. Ayrıca sahada ardıç türü yoğunluktadır.
Sahada diri örtü temizliğine konu olacak alan: 9,15 Ha, toprak işlemeye konu olacak alan: 14,66 Ha’dır.
Amenajman Planına ve Aktüel Duruma Göre Saha Dökümü Tablo-2
Amenajman Planına Göre

Aktüel Duruma Göre
Bölme No.

Meşçere Tipi

Meşçere Tipi

Alanı (Ha)

183

BM

BM

5.56

184

OT

OT

5.78

237

BM-OT

BM

3.59

237
OT

0.91

TOPLAM15.84


3.3-Mülkiyet Durumu:
Söz konusu sahaya 17.07.2009 tarihinde Hayri KURTKAN ve Mehmet MERAL Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmuşlardır. Projeye konu edilen saha için, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 09/03/2010 tarihli izin raporuna istinaden T.C Orman Bakanlığı’nın 31/03/2010 tarih ve 1005 422-175 Sayılı olurları ile 15,84 Ha. (158,449,82 M2.) saha özel ağaçlandırmaya konu edilmek üzere 6831 sayılı orman kanununun 57 maddesine göre 49 yıl süre ile Hayri KURTKAN ve Mehmet MERAL adına tahsis edilmiştir. İzin raporu ve özel ağaçlandırma oluru projeye eklenmiştir
Ancak Hayri KURTKAN 06.06.2011 tarih ve 32 sayılı Bakanlık Devir OLUR’ ları ile ayrılmış olup ağaçlandırma çalışması Mehmet MERAL adına yapılmıştır.

3.4- Diri Örtü Durumu:
Aktüel durum itibarıyla proje sahasının 6,69 hektarlık kısmı OT meşçere tipinde, 9,15 hektarlık kısmı ise BM meşçere tipindedir. OT meşçere tipindeki alanlar otsu bitkiler ile ve BM meşçere tipindeki alanlar ise Juniperus oxycedrus (Katran Ardıçı) türleri ile kaplıdır. Diri örtünün; kapalılık oranı %45 sıklığı % 15, ortalama boyu 0.30-0.60m ve dip çapı 3-7 cm arasındadır. Diri örtüyü oluşturan türlerin karışıma iştirak oranları ise %45 Juniperus oxycedrus (Katran Ardıçı) %55 ise Otsu bitkiler civarındadır.

Proje sahası içerisinde dere içi vejetasyonu yer aldığından, 1,02 Ha alan yeşil bant yapılarak korunması planlanmıştır. Özel Ağaçlandırma sahası içerisinde 0,16 Ha alan da Servis yolu olarak saha içerisinde muhafaza edilecektir. Muhafaza edilecek alanlar tablo 6 da bölmeler bazında gösterilmiştir. Proje sahası ile ilgili fotoğraflar ekte sunulmuştur.


Sahanın 14,66 Ha alanında mevcut ağaçlandırma teknikleri çerçevesinde çalışma yapılacaktır.
Sahaya dikimi planlanan Ceviz fidanlarının optimum gelişimi ve fazla ürün elde edebilmek amacıyla toprak analiz raporu doğrultusunda gübreleme yapılacaktır. Ayrıca tesisten sonraki yıllarda, plantasyon sahasından toprak ve yaprak örnekleri alınarak, yapılacak analizlerle bitkinin ihtiyaç duyacağı besin elementleri tespit edilip, uygun gübreleme yapılmalıdır.
Proje sahası içinde izin raporunda da belirtildiği üzere değerlendirilecek orman ürünü bulunmamaktadır. Proje sahasının aktüel durumunu gösteren fotoğraflar proje ekinde sunulmuştur.
3.5- Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri:
15,84 Ha. Vüsatındaki proje sahasının toprak özelliklerinin, toprak alt yapısı ile birlikte incelenmesi amacıyla sahada 2 adet toprak profili açılmıştır. Arazi yüzeyinde ve açılan profillerde yapılan etütler ve değerlendirmeler sonucunda proje sahasında ana kaya;

.Jeolojik oluşum bakımından Eosen devrine ait Eosen filiş formasyonundadır. Bu alanlarda üst eosen, alt oligeosen filişlerinden başka gre (kumtaşı), puding ve marnlar vardır. Ayrıca oliven, bazalt, serpantin ve anfibolit bulunmaktadır. Proje sahasının önemli jeolojik temeli filişlerdir. Bu formasyonda kalsiyum karbonatı meydana getiren şist kumtaşları hakim durumdadır. Bunların kolayca ayrışması sonucu da derin topraklar oluşmaktadır. Toprak derinliğinin meydana getirdiği uygun su ekonomisi şartları yanında besin maddelerince zengin olması dikilecek olan ceviz fidanları için olumlu ve yetişme gücü fazla olan toprakları meydana getiriler. Ana kaya. Gre kumtaşıdır Gre kum taneciklerinin tabii çimento maddesi tarafından yapıştırılması ile oluşurlar.

Profil yapısı incelendiğinde horizon gelişiminin A, B ve C şeklinde sıralandığı, profil içi taşlılığın toprağın bünyesine ve toprağın havalanmasına olumlu etkide bulunduğu, toprak drenajının üst horizonlarda iyi alt horizonlarda orta olduğu ve profil derinliğinde herhangi bir kireç lekelenmesi ile taban suyu problemi belirtisinin görülmediği tespit edilmiştir.
Açılan 1 ve 2 nolu toprak profilinden 3 er adet toprak örneği tarafımdan alınmış ve T.C Keşan Ticaret Borsası Tarımsal Amaçlı Analiz Laboratuarı’nda yapılan Toprak Analiz raporu sonuçlarına göre toprak Ph sı 7,65 ile 7,89 arasında olup ortalama Ph 7.76 olup yeterli durumdadır. Toprak orta bünyeli, tın ve killi tınlı toprak türündedir. Toprağın mutlak derinliği +60 cm ve fizyolojik derinliği 120cm den fazladır.
Proje sahasının toprak özellikleri esas alınarak yapılan değerlendirmelere göre; proje sahası topraklarının, toprak türünün tınlı ve Killi tınlı olduğu (toz+kil oranı toplamının %60’ın altında olduğu) tespit edilmiştir.
Bu sonuç hidrometrik yöntemle yapılan bünye analizi neticesinde elde edilmiştir. Ayrıca proje sahası toprakları orta tekstürlü (Profil içi taşlılığın olumlu etkisi mevcuttur.) strüktürünün granüler yapıda olduğu, toprak tepkimesinin hafif ve orta alkali olduğu (pH: 7,76), tuzluluk açısından tuzsuzdur. Bu durumun olumsuz etkilerinin minimize edilmesi için saha bitişiğindeki Ceviz plantasyonunda olduğu gibi iyi bir sulama sisteminin kurulması zorunludur. Saha topraklarının besin maddeleri ihtivası açısından yapılan analiz sonuçlarına göre ise organik madde az, azot ve fosfor bakımından fakir, potasyum içeriği açısından yeterli ve yüksek, magnezyumca yeterli, kalsiyumca zengin, sodyum içeriği açısından da yeterli olduğu tespit edilmiştir. Mikro besin elementleri açısından ise çinko eksikliğine rağmen diğer mikro besin elementlerinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Arazi etütleri, açılan toprak profillerinde yapılan değerlendirmeler ve toprak analizi sonuçlarına göre tespit edilen toprak özellikleri;
Toprak tipi : Açık Orman Toprağı

Toprak tekstürü : Tınlı - Killi tınlı

Toprak bünyesi : Orta ve Hafif Bünyeli

Mutlak derinlik : +60cm

Fizyolojik derinlik : +120cm

Yüzeysel taşlılık : Orta taşlı (%26-50),

Profil taşlılığı : Orta taşlı (%26-50),

Toprağın reaksiyonu(pH) : 7,76

Toprağın kireci (%CaCO3) : Kireçli

Toprağın tuz içeriği : % 0,04 – 0,07

Bakı : Güney

Meyil : % 0-20, %21-40

Ortalama yükselti : 161 m.

En düşük yükselti : 150 m.

En yüksek yükselti : 175 m.

Profil 1 ve 2: Bu profillerin temsil ettiği alanlara ceviz dikilmesi planlanmıştır. Ceviz dikilecek toprak dikim işleminden önce mümkün olduğunca derin işlenmelidir. Killi tınlı topraklar olduklarından yeterince organik madde ile zenginleştirilmeleri gerekmektedir.

Sahaya dikimi planlanan Ceviz fidanlarının optimum gelişimi ve fazla ürün elde edebilmek amacıyla toprak analiz raporu doğrultusunda gübreleme yapılacaktır. Ayrıca tesisten sonraki yıllarda, plantasyon sahasından toprak ve yaprak örnekleri alınarak, yapılacak analizlerle bitkinin ihtiyaç duyacağı besin elementleri tespit edilip, uygun gübreleme yapılmalıdır.


Proje sahası içinde açılan 2 profilden 3 er adet toprak örneği, saha yakınındaki arazide bulunan dereden su örneği tarafımdan alınmıştır. Tesis edilecek plantasyon, bu su kaynağından sulanacaktır. Proje sahibi Tesis edilecek plantasyon idare müddeti sonuna kadar bu kaynaktan sulanacaktır. Sahanın en üst bölümüne yapımı planlanan sulama havuzuna motopompla su pompalanacak ve çeşitli hatlara çekilecek su boruları ile fidanların sulaması yapılacaktır. Proje sahibi idare müddeti boyunca su açığının görüldüğü aylarda sulamaya uygun su ile yeteri miktarda sulama yapacaktır. Su kaynağından alınan sulama suyu örneğinin analiz sonuçlarına göre Ph değeri 7,48 olup sulama suyu sınıfının T2-A1 olarak tespit edilmiştir. Su analiz raporunda bu sınıftaki suların herhangi bir toprak idaresine gerek olmaksızın sulama suyu olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Sulamada Kullanılacak suya ilişkin olarak Gerekli Kurum ve Kuruluşlardan izinleri alınacaktır. Özel ağaçlandırma sahasına sulama amacı ile toprak zemin üzerine polietilen malzemeden yapılmış 200 M21 adet sulama havuzu yapılacaktır. Koruma amaçlıda ekteki tip projeye uygun hangar depo yapımı ve 2 adet konteynır saha içerisine koyulacaktır. Yapılacak olan tesislerin vaziyet planı ve koordinat listesi ekte verilmiştir.

Proje sahasında yetişme ortamı özellikleri esas alınarak 1/25.000 ölçekli, tesviye eğrili Toprak Haritası düzenlenmiş ve profil noktaları ile bu noktalara ait koordinat cetveli harita üzerinde gösterilmiştir. Bunun yanı sıra proje sahasının genel durumu ile toprak profillerine ait fotoğraflar da projeye eklenmiştir. Fizyografik ve genel toprak özellikleri açısından önerilen çalışmalar yapıldığı takdirde sahada Ceviz türü ile yapılacak ağaçlandırma için herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri Tablo-3


Bölme No

Anakaya

Toprak Türü

Ort.

Yük. (m)


Toprak Derinliği (cm)

Eğim Grupları

Bakı


0-30 (Ha)

31-60 (Ha)

>60 (Ha)

0-20

(Ha)


21-40

(Ha)


41-60

(Ha)


>60

(Ha)


183

Gre-

Kum Taşı


Tın

Killi-tın1615.55

5,55

G


1845.79

2,88

2,912374.50

4,50


TOPLAM
15.84

12,93

2,9115.84  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət