Ana səhifə

Ordenanza municipal de protección ambiental título I. Normas xerais


Yüklə 0.93 Mb.
səhifə1/13
tarix13.06.2016
ölçüsü0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


1

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
TÍTULO I.- NORMAS XERAIS.
Artigo 1.- Obxecto e obxectivos.

Artigo 2.- Ámbito de aplicación.

Artigo 3.- Exercicio de competencias municipais.

Artigo 4.- Actuacións administrativas.

Artigo 5.- Inspección.

Artigo 6.- Denuncias.

Artigo 7.- Licencias.

TÍTULO II.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS Á PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA.
CAPÍTULO 1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.
Artigo 8.- Obxecto e ámbito de aplicación.

Artigo 9.- Contaminación por formas da materia.

Artigo 10.- Actividades potencialmente contaminadoras.
CAPÍTULO 2.- NIVEIS DE INMISIÓN E DECLARACION DE ZONA DE ATMÓSFERA CONTAMINADA.

SECCIÓN 1.- NORMAS XERAIS.


Artigo 11.- Niveis de inmisión.

Artigo 12.- Declaración de situación de atención e vixilancia atmosférica.

Artigo 13.- Medidas.

Artigo 14.- Zona de Atmósfera Contaminada.CAPÍTULO 3.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE ORIXE RESIDENCIAL.
SECCIÓN 1.- INSTALACIÓNS DE COMBUSTIÓN.

Artigo 15.- Licencias.

Artigo 16.- Homologación.

SECCIÓN 2.- COMBUSTIBLES.


Artigo 17.- Tipos de combustibles.

Artigo 18.- Combustibles limpos.

Artigo 19.- Reserva de combustible.

Artigo 20.- Prohibición.


SECCIÓN 3.- GASES DE COMBUSTION.
Artigo 21.- Xeradores de calor.

Artigo 22.- Rendemento.

Artigo 23.- Menor rendemento.

Artigo 24.- Fumes.

Artigo 25.- Indice opacimétrico.

Artigo 26.- Prohibición.


SECCIÓN 4.- DISPOSITIVOS DE CONTROL E EVACUACION.
Artigo 27.- Novas instalacións.

Artigo 28.- Toma de mostras.

Artigo 29.- Diámetro hidráulico.

Artigo 30.- Condicións de seguridade. Medicións.

Artigo 31.- Chemineas.

Artigo 32.- Altura e funcionamento das chemineas.

Artigo 33.- Depuración de fumes.

Artigo 34.- Depuración por vía húmida.

Artigo 35.- Mantemento.

CAPÍTULO 4.- CONTAMINACION ATMOSFERICA DE ORIXE INDUSTRIAL.
SECCIÓN 1.- Licencias.
Artigo 36.- Industrias potencialmente contaminadoras.

Artigo 37.- Estudio previo.

Artigo 38.- Obrigas.

Artigo 39.- Medicións.

Artigo 40.- Ampliación da industria.

Artigo 41.- Modificación da industria.

Artigo 42.- Contaminantes atmosféricos.

Artigo 43.- Nivel de emisión.

Artigo 44.- Denegación de licencia.
SECCIÓN 2.- GASES DE SAIDA.
Artigo 45.- Evacuación de gases.

Artigo 46.- Rexistro de toma de mostras.

Artigo 47.- Condicións de seguridade.

Artigo 48.- Vertidos.

Artigo 49.- Métodos homologados.

Artigo 50.- Entidades colaboradoras.

Artigo 51.- Libro de rexistro.
SECCIÓN 3.- DISPOSITIVOS DE CONTROL.
Artigo 52.- Autocontrol.

Artigo 53.- Equipos e aparatos de medida.

Artigo 54.- Control de medidas correctoras.

Artigo 55.- Avarías.

Artigo 56.- Medición anual.

Artigo 57.- Acción substitutoria.

Artigo 58.- Inspeccións.

Artigo 59.- Causas da inspección.

Artigo 60.- Actuacións de inspección.

Artigo 61.- Técnicos municipais.

Artigo 62.- Infracción das normas.
CAPÍTULO 5.- CONTAMINACION ATMOSFERICA DE ACTIVIDADES VARIAS.
SECCIÓN 1.- GARAXES, TALLERES E OUTROS.
Artigo 63.- Garaxes, aparcamentos e talleres.

Artigo 64.- Ventilación.

Artigo 65.- Ventilación natural.

Artigo 66.- Ventilación directa.

Artigo 67.- Ventilación forzada.

Artigo 68.- Instalación de detectores de monóxido de carbono.

Artigo 69.- Chemineas.

Artigo 70.- Talleres de pintura.


SECCIÓN 2.- OUTRAS ACTIVIDADES.
Artigo 71.- Limpeza de roupa e tinturerías.

Artigo 72.- Establecimentos de hostelería.

Artigo 73.- Instalacións provisionais.

Artigo 74.- Obras de derrubamento.


SECCIÓN 3.- ACONDICIONAMENTO DE LOCAIS.
Artigo 75.- Evacuación do aire.

Artigo 76.- Torres de refrixeración.

Artigo 77.- Condensación.

Artigo 78.- Ventilación.


CAPÍTULO 6.- CONTAMINACION ATMOSFERICA P0R CHEIROS.
Artigo 79.- Normas xerais.

Artigo 80.- Producción de cheiros.CAPÍTULO 7.- CONTAMINACION ATMOSFERICA PRODUCIDA POR VEHICULOS DE MOTOR.
Artigo 81.- Xeneralidades.

Artigo 82.- Métodos homologados.

Artigo 83.- Opacidade de fumes.

Artigo 84.- Centros de inspección.

Artigo 85.- Monóxido de carbono.

Artigo 86.- Vehículos diésel.

Artigo 87.- Certificado de control.

Artigo 88.- Requirimento.

Artigo 89.- Resultado da inspección.

Artigo 90.- Emisións abusivas.

Artigo 91.- Empresas con vehículos diésel.

Artigo 92.- Labor de vixilancia.


CAPÍTULO 8.- INFRACCIONS.
Artigo 93.- Tipificación de infraccións.

Artigo 94.- Infraccións ó réxime de control de instalacións de combustión.

Artigo 95.- Infraccións ó réxime de control de contaminación atmosférica de orixe industrial.

Artigo 96.- Infraccións ó réxime de control de contaminación atmosférica con orixe en actividades varias e cheiros.

Artigo 97.- Infraccións en Zona de Atmosfera Contaminada.

Artigo 98.- Infraccións ó réxime de control de contaminación atmosférica producida por vehículos a motor e ciclomotores.TÍTULO III.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A PROTECCION DA ATMOSFERA FRONTE A CONTAMINACION POR FORMAS DA ENERXIA.
CAPÍTULO 1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.
Artigo 99.- Aplicación.

Artigo 100.- Obxcetivos.

Artigo 101.- Obrigatoriedade.

Artigo 102.- Instalacións e actividades incluídas.

Artigo 103.- Normas particulares de inspección.
CAPÍTULO 2.- NIVEIS DE RUIDO ADMISIBLE NO MEDIO URBANO.
SECCIÓN 1.- CRITERIOS XERAIS DE PREVENCION.
Artigo 104.- Planeamento urbano.
SECCIÓN 2.- NIVEIS MAXIMOS NO MEDIO EXTERIOR.
Artigo 105.- Límites.
SECCIÓN 3.- NIVEIS MAXIMOS NO MEDIO INTERIOR.
Artigo 106.- Límites.

Artigo 107.- Locais musicais.


CAPÍTULO 3.- CRITERIOS DE PREVENCION ESPECIFICA.
SECCIÓN 1.- CONDICIONS ACUSTICAS EN EDIFICIOS.

Artigo 108.- Disposicións xerais.


SECCIÓN 2.- RUIDOS DE VEHICULOS.
Artigo 109.- Xeneralidades.

Artigo 110.- Excepcións.

Artigo 111.- Límites.

Artigo 112.- Tubos de escape.

Artigo 113.- Mecanismo de control.
SECCIÓN 3.- COMPORTAMENTO DOS CIDADANS NA VIA PUBLICA E NA CONVIVENCIA DIARIA.
Artigo 114.- Xeneralidades.

Artigo 115.- Actividade humana.

Artigo 116.- Animais domésticos.

Artigo 117.- Instrumentos musicais.

Artigo 118.- Aparatos domésticos.

Artigo 119.- Manifestacións populares.

Artigo 120.- Outras actividades.
SECCIÓN 4.- TRABALLOS NA VIA PUBLICA QUE PRODUZAN RUIDOS.
Artigo 121.- Obras de construcción.

Artigo 122.- Carga e descarga.

SECCIÓN 5.- MAQUINAS E APARATOS SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR RUíDOS E VIBRACIONS.
Artigo 123.- Xeneralidades.

Artigo 124.- Fluídos.

Artigo 125.- Prohibicións.

Artigo 126.- Circunstancias excepcionais.


SECCIÓN 6.- SISTEMAS DE ALARMA.
Artigo 127.- Aplicación.

Artigo 128.- Actividades reguladas.

Artigo 129.- Clasificación de alarmas.

Artigo 130.- Autorización.

Artigo 131.- Obrigas para titulares e responsables de alarmas.

Artigo 132.- Obrigas para titulares e/ou responsables de sirenas.


SECCIÓN 7.- CONDICIONS DE INSTALACION E APERTURA DE ACTIVIDADES.

Artigo 133.- Condicións para locais.

Artigo 134.- Licencia para actividades musicais.

Artigo 135.- Licencia para actividades industriais.


CAPÍTULO 4.- MEDICION DE RUIDOS E LIMITES DE NIVEL.
Artigo 136.- Condicións que teñen que cumpri-los aparatos de medida.

Artigo 137.- Determinación do nivel sonoro.

Artigo 138.- Avaliación dos niveis de ruído.
CAPÍTULO 5.- VIBRACIONS.
Artigo 139.- Xeneralidades.

Artigo 140.- Vibracións prohibidas.


CAPÍTULO 6.- INFRACCIONS.
Artigo 141.- Tipificación de infraccións.

TÍTULO IV.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS AS AUGAS RESIDUAIS.
CAPÍTULO 1.- OBXECTIVOS E AMBITO DE APLICACION.
Artigo 142.- Obxectivos e ámbito de aplicación.

CAPÍTULO 2.- REGULACION DOS VertidoS.
Artigo 143.- Censo de verquidos.

Artigo 144.- Situación de emerxencia.CAPÍTULO 3.- CONTROL DA CONTAMINACION NA ORIXE.
Artigo 145.- Tratamentos previos ó verquido.

Artigo 146.- Finalidade do control.CAPÍTULO 4.- AUTORIZACION DE VERTIDOS.
Artigo 147.- Solicitude de permiso e autorización de verquidos.

Artigo 148.- Verquidos ás redes xerais de saneamento.

Artigo 149.- Tramitación.

Artigo 150.- Obrigatoriedade.

Artigo 151.- Organismo competente.

Artigo 152.- Denegación de autorizacións.

Artigo 153.- Instrumentos de planificación.

Artigo 154.- Taxa de saneamento.


CAPÍTULO 5.- LIMITACIONS OS VERTIDOS.

Artigo 155.- Verquidos prohibidos.

Artigo 156.- Verquidos a canles receptoras.

Artigo 157.- Verquidos ás instalacións municipais.

Artigo 158.- Revisións.
CAPÍTULO 6.- MOSTRAXE E ANALISE.
Artigo 159.- Toma de mostras.

Artigo 160.- Mostras.

Artigo 161.- Análise.

Artigo 162.- Métodos.

Artigo 163.- Disconformidade.
CAPÍTULO 7.- INSPECCION.
Artigo 164.- Disposicións xerais.

Artigo 165.- Obxecto da inspección.

Artigo 166.- Acceso ás instalacións.

Artigo 167.- Acreditación.

Artigo 168.- Acta.

Artigo 169.- Inspección e control en planta de tratamentos previos ó verquido.

Artigo 170.- Libro de rexistro.

Artigo 171.- Informe de descarga.CAPÍTULO 8.- REXIME DISCIPLINARIO.
Artigo 172.- Normas xerais.

Artigo 173.- Denuncias.

Artigo 174.- Suspensión.

Artigo 175.- Tipificación de infraccións.
TÍTULO V.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
CAPÍTULO 1.- XESTIÓN DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
SECCIÓN 1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.
Artigo 176.- Aplicación.

Artigo 177.- Tratamento, eliminación e xestión.

Artigo 178.- Residuos abandonados.

Artigo 179.- Propiedade municipal.

Artigo 180.- Prestación de servicios.

Artigo 181.- Reutilización e recuperación.


SECCIÓN 2.- RESPONSABILIDADE.
Artigo 182.- Responsabilidade.

Artigo 183.- Exercicio de accións legais.

SECCIÓN 3.- TRATAMENTO DE RESIDUOS POR PARTICULARES.
Artigo 184.- Licencia municipal.

Artigo 185.- Revisións.

Artigo 186.- Prohibicións.
CAPÍTULO 2.- CLASIFICACIÓN DOS RESIDUOS.
Artigo 187.- Tipos de residuos.

CAPÍTULO 3.- RESIDUOS DOMICILIARIOS.
SECCIÓN 1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.

Artigo 188.- Prestación do servicio.

Artigo 189.- Obrigas dos usuarios.
SECCIÓN 2.- COLECTORES PARA O LIXO.
Artigo 190.- Forma de presentación dos residuos.

Artigo 191.- Conservación e limpeza dos recipientes.

Artigo 192.- Conservación e limpeza do recinto.

Artigo 193.- Recollida.

Artigo 194.- Recipientes e vehículos colectores.

Artigo 195.- Volumes extraordinarios.

Artigo 196.- Escouras e cinzas.

Artigo 197.- Prohibicións.


SECCIÓN 3.- HORARIO DE PRESTACION DOS SERVICIOS.
Artigo 198.- Programación.

Artigo 199.- Casos de emerxencia.


CAPÍTULO 4.- RESIDUOS SANITARIOS.
Artigo 200.- Forma de presentación.

Artigo 201.- Centros productores.

Artigo 202.- Recollida.

CAPÍTULO 5.- RESIDUOS INDUSTRIAIS.
SECCIÓN 1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.
Artigo 203.- Recollida e transporte.

Artigo 204.- Servicios prestados por terceiros.

Artigo 205.- Obrigas.

Artigo 206.- Autorización.


SECCIÓN 2.- SERVICIOS MUNICIPAIS.

Artigo 207.- Prestación do servicio.

Artigo 208.- Tratamentos previos.

Artigo 209.- Propiedade municipal.

Artigo 210.- Taxas.
CAPÍTULO 6.- RESIDUOS ESPECIAIS.
SECCIÓN 1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.
Artigo 211.- Prestación do servicio.

Artigo 212.- Obrigas dos usuarios.


SECCIÓN 2.- ALIMENTOS E PRODUCTOS CADUCADOS.
Artigo 213.- Artigos caducados.

Artigo 214.- Mobles e aparellos inservibles.

SECCIÓN 3.- VEHICULOS ABANDONADOS.
Artigo 215.- Situación de abandono.

Artigo 216.- Notificacións.

Artigo 217.- Procedemento.
SECCIÓN 4.- ANIMAIS MORTOS.
Artigo 218.- Servicio municipal.

Artigo 219.- Prohibicións.

Artigo 220.- Obrigas dos propietarios.

Artigo 221.- Aviso.


CAPÍTULO 7.- OUTROS RESIDUOS.
SECCIÓN 1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.

Artigo 222.- Xeneralidades.

Artigo 223.- Obrigas.

SECCIÓN 2.- RESTOS DA XARDINERIA.


Artigo 224.- Xeneralidades.

SECCIÓN 3.- TERRAS E ENTULLOS.


Artigo 225.- Aplicación.

Artigo 226.- Producción, transporte e descarga.

Artigo 227.- Entrega de entullos.

Artigo 228.- Obras na vía pública.

Artigo 229.- Prohibicións.

Artigo 230.- Contedores para obras.

Artigo 231.- Autorización municipal.

Artigo 232.- Requisitos dos contedores.

Artigo 233.- Normas de colocación.

Artigo 234.- Normas de utilización, obrigas e responsabilidades.

Artigo 235.- Normas de retirada.

Artigo 236.- Tempo de ocupación.

Artigo 237.- Autorizacións.


CAPÍTULO 8.- RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Artigo 238.- Recollida selectiva.

Artigo 239.- Organo competente.

Artigo 240.- Servicios de recollida selectiva.

Artigo 241.- Contedores para a recollida selectiva do lixo.

CAPÍTULO 9.- INSTALACIONS FIXAS PARA A RECOLLIDA DE RESIDUOS.
Artigo 242.- Cuartos do lixo.

Artigo 243.- Dimensións.

Artigo 244.- Prohibicións.

Artigo 245.- Incineración.


CAPÍTULO 10.- INFRACCIONS.
Artigo 246.- Tipificación de infraccións.

TÍTULO VI.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A PROTECCION DE ESPACIOS NATURAIS, PARQUES, XARDINS, ARBOREDO URBANO E LIMPEZA DA VIA PUBLICA.
CAPÍTULO 1.- ESPACIOS NATURAIS.
SECCIÓN 1.- NORMAS XERAIS.
Artigo 247.- Obxecto.

Artigo 248.- Inventario.

Artigo 249.- Tratamento de masas forestais con valor ecolóxico.

Artigo 250.- Zonas de influencia socio-económica.

Artigo 251.- Patronatos.

Artigo 252.- Licencias.


SECCIÓN 2.- PLANS, AREAS RECREATIVAS.
Artigo 253.- Plans técnicos de ordenación.

Artigo 254.- Plans de mellora.

Artigo 255.- Usos recreativos do monte.

Artigo 256.- Zonas recreativas.

Artigo 257.- Prohibicións.

SECCIÓN 3.- INCENDIOS.

Artigo 258.- Medidas preventivas.

Artigo 259.- Participación cidadá.


SECCIÓN 4.- RIBEIRAS E ZONAS DE MONTAÑA.
Artigo 260.- Montes afectados por Espacios Naturais Protexidos.

Artigo 261.- Ribeiras e cursos de auga.

Artigo 262.- Zonas de montaña.

CAPÍTULO 2 .- PARQUES, XARDINS E ARBOREDO URBANO.
SECCIÓN 1.-NORMAS XERAIS.
Artigo 263.- Obxecto.

Artigo 264.- Creación de zonas verdes.

Artigo 265.- Protección a vexetais no ordenamento urbanístico.

Artigo 266.- Calificación de bens de dominio e uso público.

Artigo 267.- Conducta a observar.

Artigo 268.- Animais en zonas verdes.


SECCIÓN 2.- CONSERVACION DE EXEMPLARES VEXETAIS.

Artigo 269.- Inventario.

Artigo 270.- Actos sometidos a licencia ou autorización municipal.

Artigo 271.- Obrigas.

Artigo 272.- Prohibicións.

Artigo 273.- Gabias.


SECCIÓN 3.- OBRAS PUBLICAS E PROTECCION DO ARBOREDO.

Artigo 274.- Protección das árbores fronte a obras públicas.

Artigo 275.- Condicións técnicas da protección.

SECCIÓN 4.- VEHICULOS EN ZONAS VERDES.

Artigo 276.- Sinalizacións.

Artigo 277.- Circulación de bicicletas.

Artigo 278.- Circulación de vehículos de motor.

Artigo 279.- Circulación de autocares.

Artigo 280.- Circulación de carros de inválidos.

Artigo 281.- Estacionamento.


CAPÍTULO 3.- LIMPEZA DA VIA PUBLICA.

5 SECCIÓN 1.- NORMAS XERAIS.


Artigo 282.- Obxecto.

Artigo 283.- Concepto de "vía pública".

Artigo 284.- Prestación de servicio.

Artigo 285.- Limpeza de elementos de servicios non municipais.


SECCIÓN 2.- ORGANIZACION DA LIMPEZA.
Artigo 286.- Rúas, patios e elementos de dominio particular.

Artigo 287.- Limpeza viaria a cargo de particulares.

Artigo 288.- Situacións de emerxencia.

Artigo 289.- Retirada de entullos.

Artigo 290.- Limpeza de quioscos ou doutras instalacións de venda.

Artigo 291.- Parte visible dos inmobles.

Artigo 292.- Operacións de carga e descarga.

Artigo 293.- Transporte de terras, entullos ou carbóns.

Artigo 294.- Limpeza de vehículos.

Artigo 295.- Circos, teatros e atraccións itinerantes.


SECCIÓN 3.- PROHIBICIONS.
Artigo 296.- Residuos e lixos.

Artigo 297.- Uso de papeleiras.

Artigo 298.- Lavado de vehículos.

Artigo 299.- Manipulación de residuos.

Artigo 300.- Rega de plantas.

SECCIÓN 4.- OBRIGAS.


Artigo 301.- Excrementos.

Artigo 302.- Propietarios de soares.

Artigo 303.- Estética de fachadas.
SECCIÓN 5.- PUBLICIDADE.
Artigo 304.- Actos públicos.

Artigo 305.- Elementos publicitarios.

Artigo 306.- Colocación de valos publicitarios, carteis, pancartas e adhesivos.

Artigo 307.- Oitavas.

Artigo 308.- Pintadas.
SECCIÓN 6.- LIMPEZA E CONSERVACION DO MOBILIARIO URBANO.
Artigo 309.- Normas xerais.

Artigo 310.- Limitacións.

Artigo 311.- Postos de venda.
CAPÍTULO 4.-TIPIFICACION DE INFRACCIONS.
Artigo 312.- Infraccións ó réxime de espacios naturais: montes.

Artigo 313.- Infraccións ó réxime de espacios naturais: incendios.

Artigo 314.- Infraccións ó réxime de espacios naturais: ribeiras.

Artigo 315.- Infraccións ó réxime de parques, xardíns e arboredo urbano.

Artigo 316.- Infraccións ó réxime de limpeza.

TÍTULO VII.- PROTECCION DE ANIMAIS E REGULACION DA SUA TENZA.
CAPÍTULO 1.- NORMAS XERAIS.
Artigo 317.- Obxecto.

Artigo 318.- Facultades da Alcaldía.

Artigo 319.- Prohibicións xerais.

Artigo 320.- Prohibicións especiais.

Artigo 321.- Prohibición expresa referente a especies ameazadas.
CAPÍTULO 2.- CONDICIONS SANITARIAS.

Artigo 322.- Inscrición.

Artigo 323.- Baixas.

Artigo 324.- Curas e tratamentos.


CAPÍTULO 3.- AGRESION A PERSOAS.
Artigo 325.- Agresión.

Artigo 326.- Control do animal.


CAPÍTULO 4.- ABANDONOS.
Artigo 327.- Consideración de abandono.

Artigo 328.- Gastos e prazo.


CAPÍTULO 5.- ESTABLECEMENTOS DE CRIA, GARDA E VENDA DE ANIMAIS.
Artigo 329.- Licencia.

Artigo 330.- Situación, construccións, instalacións e equipos.

Artigo 331.- Alimentos.

Artigo 332.- Salas de espera.

Artigo 333.- Establecementos dedicados á venda de animais.

Artigo 334.- Documentación necesaria para a venda de animais.


CAPÍTULO 6.- ESPECIES NON AUTOCTONAS.
Artigo 335.- Documentación esixible.

Artigo 336.- Certificados de orixe.


CAPÍTULO 7.- INSTALACIONS AVICOLAS, HIPICAS E GANDEIRAS.
Artigo 337.- Instalacións comprendidas.

Artigo 338.- Licencia.

Artigo 339.- Obrigas.

Artigo 340.- Transporte de animais.

Artigo 341.- Entrada en matadoiros.
CAPÍTULO 8.- INSTALACIONS ZOOLOXICAS.

Artigo 342.- Definición de zoolóxico.

Artigo 343.- Tipos de zoolóxicos.

Artigo 344.- Licencia.

Artigo 345.- Medidas de seguridade.

Artigo 346.- Marco de exercicio da actividade.


CAPÍTULO 9.- SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMAIS E PLANTAS.
Artigo 347.- Sociedades protectoras de animais e plantas.
CAPÍTULO 10.- INFRACCIONS.
Artigo 348.- Tipificación de infraccións.

TÍTULO VIII.- REXIME SANCIONADOR.
CAPÍTULO 1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.
Artigo 349.- Infraccións.

Artigo 350.- Procedemento sancionador.

Artigo 351.- Competencias.

Artigo 352.- Rexistro de infractores.


CAPÍTULO 2.- MEDIDAS PREVENTIVAS.
Artigo 353.- Medidas preventivas.


CAPÍTULO 3.- SANCIONS.
Artigo 354.- Sancións.

Artigo 355.- Circunstancias modificativas da responsabilidade administrativa.

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
DISPOSICIÓNS FINAIS
ANEXOS

II.1.- DECRETO 1618/1980 DE APROBACION DO REGULAMENTO DE INSTALACIONS DE CALEFACCION, CLIMATIZACION E AUGA QUENTE SANITARIA, CO FIN DE RACIONALIZA-LO SEU CONSUMO ENERXETICO (BOE 6-8-1991).


II.2.- MEDIDA DA OPACIDADE DOS FUMES POLO ESCAPE DOS VEHICULOS AUTOMOBILES CON MOTOR DIESEL.
II.3.- VALORACION DO MONOXIDO DE CARBONO CONTIDO NOS GASES DE ESCAPE DOS VEHICULOS CON MOTOR DE ACENDIDO POR CHISPA EN REXIME DE "RALENTI".
III.1.- DEFINICIONS.
III.2.- NIVEIS MAXIMOS NO INTERIOR DO EDIFICIO.
III.3.- VALORES LIMITE DO NIVEL SONORO EMITIDO POLOS DISTINTOS VEHICULOS A MOTOR E CICLOMOTORES.

III.4.- TABOA E GRAFICO DE VIBRACIONS (Coeficiente K).


IV.1.- DEFINICIONS.
IV.2.- DOCUMENTACION NECESARIA PARA A OBTENCION DO PERMISO DE VERTIDOS AS INSTALACIONS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
IV.3.- TABOA 1: INTERVALO DE CARACTERISTICAS E CONCENTRACIONS MAXIMAS PERMITIDAS NOS VERTIDOS OS COLECTORES MUNICIPAIS.
VI.1.- CONDICIONS PARA A REALIZACION DE REPOBOACIONS FORESTAIS.
VI.2.- VALORACION DE ARBORES.


TÍTULO I.- NORMAS XERAIS.


Artigo 1.- Obxecto e obxectivos.
E obxecto da presente ordenanza o establecemento dun marco legal de regulación dos bens e recursos ambientais susceptibles de ser xestionados no ámbito das competencias das corporacións locais.

Artigo 2.- Ambito de aplicación.
Serán de aplicación as prescricións da presente ordenanza en todo o territorio do termo municipal. Poderá estenderse este ámbito por acordo expreso entre entes locais que constitúan mancomunidades con obxecto de aplica-lo contido da presente ordenanza.

Artigo 3.- Exercicio de competencias municipais.
Cando existan regulacións específicas de superior rango, as prescricións desta ordenanza aplicaranse con suxeición ó principio de xerarquía das normas e como complemento daquelas.
A totalidade do ordenamento xurídico obrigará tanto ás actividades e instalacións de nova implantación coma ás que se atopan en funcionamento, exercicio ou uso, xa sexan públicas ou privadas, con aplicación, no seu caso, das disposicións transitorias da presente ordenanza.
As competencias recollidas nesta ordenanza serán exercidas pola Alcaldía ou Concelleiro-Delegado que aquela designe. Poderá esixirse de oficio ou a instancia de parte, no marco das súas competencias, a adopción das medidas preventivas, correctoras ou reparadoras necesarias, ordenarse cantas inspeccións se estimen convenientes e aplicarse as sancións en caso de incumprimento da presente ordenanza, conforme ó establecido no Título VIII desta.

Artigo 4.- Actuacións administrativas.
As actuacións derivadas da aplicación desta ordenanza axustaranse ás disposicións sobre procedemento administrativo e, en xeral, ó réxime xurídico establecido na normativa de administración local.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət