Ana səhifə

Norges bordtennisforbund


Yüklə 48.73 Kb.
tarix11.06.2016
ölçüsü48.73 Kb.


NORGES BORDTENNISFORBUND


NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETUOslo 11.06.2016PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2010 – ULLEVÅL 10. FEBRUAR 2010

Tilstede: Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Rolf Olsen, Ingvild Sorteberg, Ketil Nordgård,

Kathrine Johnsen, Magnus Vikstrøm
Redaktør: Per Morten Halvorsen
Fra adm: Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen og Ghassan Chaer

Sakliste

Sak 01/10 Godkjenning av protokoll nr 9 /09

Sak 02/10 Handlingsplan og budsjett 2010

Sak 03/10 Søknad om Finansieringsbevis fra Vikåsen BTK

Sak 04/10 Navn på bordtennishallen på Fornebu

Sak 05/10 Avslag på lotteritillatelse fra Lotteritilsynet.

Sak 06/10 3. divisjon NEIL – B -72 , klagesak

Sak 07/10 Ungdomslekene i 2011.
I GODKJENNE PROTOKOLL
Sak 01/10 Godkjenning av protokoll nr 9 /09
Vedtak: Protokoll nr 9/09 ble godkjent uten merknader


II BESLUTNINGSSAKER
Sak 02/10 Handlingsplan og budsjett 2010

Sektorene har nå gjort de nødvendige kutt og prioriteringer iht de rammer som ble

gitt på forrige møte. Handlingsplan og budsjett ble diskutert.

Søknad om Post 3 midler er sendt NIF, med en total søknadssum på 4.1 mill.

Budsjettet er har fortsatt noen usikre inntektsposter og dette vil kunne påvirke enkelte

prosjekter. Denne vurderingen vil bli gjort når de endelige tilskudd fra NIF foreligger.


Vedtak: Handlingsplan og budsjett ble vedtatt, med et underskudd på kr 231 223,-

Sak 03/10 Søknad om Finansieringsbevis fra Vikåsen BTK

Vikåsen BTK holder på med et bordtennishallprosjekt på Ranheim i samarbeid med kommunen. For å komme videre med en kommunal politisk behandling og godkjenning trenger de en finansieringsgaranti. Klubbens ambisjon er at de skal håndtere et slikt banklån selv når den tid kommer.


Vedtak: Styret vedtok å utstede et finansieringsbevis på 1 mill som klubben kan benytte overfor kommunen. Samtidig inngås en avtale med klubben der klubben forplikter seg overfor forbundet til å oppta og innfri et banklån på tilsvarende beløp.

Sak 04/10 Navn på bordtennishallen på Fornebu

Navn er ikke enkelt. Vi har hatt en dialog gående i forkant av møtet der flere navn er blitt diskutert. Det som er klart er at vi skal ha STIGA i navnet. Så var alternativene ”Senter” og ”Arena”. På folkemunne og blant spillere har hallen foreløpig gått under betegnelsen ”senteret”.


Vedtak: Styret vedtok følgende navn på bordtennishallen på Fornebu:

STIGA Fornebu – nasjonalt bordtennissenter

Sak 05/10 Avslag på lotteritillatelse fra Lotteritilsynet.

Planen var å gjennomføre lotteri i 2010 i samarbeid med Sportslotteriet. Vi fikk først tillatelse til dette, men så har det oppstått en situasjon som har medført at Lotteritilsynet har trukket tilbake vår tillatelse for 2010.

Vedlagt følger brev fra Lotteritilsynet og brev fra Gen.sek der vi forklarer det som har skjedd. Vi står overfor følgende muligheter. Vi kan anke saken, eller vi kan ta avgjørelsen til etterretning med den konsekvens at vi ikke avholder lotteri i 2010. I det vedtatte budsjett for 2010 har vi tatt høyde for at det ikke blir inntekter fra lotteri. Forbundet vil ha et inntektstap på kr 20 000,- som er den summen vi iht avtale var forespeilet fra Sportslotteriet.
Vedtak: Styret vedtok å ta avslaget til etterretning og ønsker ikke å anke saken. Vi vil fortsette samarbeidet med Sportslotteriet og iverksette dette i 2011. Klubber som solgte forbundets Landslotteri i 2009 vil bli informert direkte.

Sak 06/10 3. divisjon NEIL – B -72 , klagesak

Viser til vedlegg der sakens utvikling og hendelsesforløp er beskrevet og hvilke momenter som ble drøftet. Harry Nilsen og Sindre Åteigen har tidligere fått dispensasjon til å spille kampen den 27.01.Vedtak: Styret vedtok å avvise protesten fra NEIL, som ble sendt inn etter kampen, med følgende begrunnelse:

Eivind Onsum var spilleklar 27.01 fordi han på det tidspunkt hadde stått over tre kamper.

Sak 07/10 Ungdomslekene i 2011.

Særforbundene i Flerforbundsavtalen har vedtatt å endre navn til ”Særforbundsalliansen”. Vi er 15 idretter som nå har inngått et samarbeid om et felles arrangement i 2011. NIF har 150 års jubileum samme år og dette er således et godt arrangement i en slik sammenheng.

Styret ønsker å legge NM for Junior og eldre junior til dette arrangementet. Vi har fremforhandlet en samarbeidsavtale med Lillehammer Olympiapark om arrangementet.
Vedtak: NBTF legger NM for Junior og eldre junior i 2011 til Lillehammer

Sektor Arrangement utarbeider en kravspesifikasjon for arrangementet til neste møte

III POLICY- OG UTREDNINGSSAKER


  1. Endringer i Representasjons- og Konkurransereglement

Vi vil umiddelbart etter styremøtet sende ut invitasjon, iht NBTFs Lov, til å komme med forslag til endringer i Representasjons- og Konkurransereglementene. Det vil spesielt bli bedt om forslag til endringer i seriereglementet. Det skal også legges opp til en prosess der Eliteserieklubbene involveres i utviklingen av Eliteserien.

Invitasjon til forslag legges ut på nett i uke 7.

Frist for innsending av forslag blir 22. mars.

Styret behandler Eliteserien på sitt styremøte 15. april.

Fristen for klubbene for påmelding/avmelding til seriespillet flyttes til 20. april.

Styret behandler øvrige saker i Representasjons- og Konkurransereglementene på sitt møte 2. juni.
  1. Endringer i mandater, satser og sanksjoner

Sektoransvarlige kommer med forslag til endringer som oversendes presidenten innen

1. mai.  1. Utmerkelser

Gjennomgang av dagens utmerkelser iht NBTFs lov, kapittel 6. Forslag på kandidater til sesongens ildsjel sendes inn til kontoret innen 1. mars. Behandles på styremøte lørdag 6. mars.


  1. Revisjon av NBTFs Lov.

Dette er oversendt Lovkomiteen etter svar fra NIF. Dette blir et forslag til Tinget i 2011. Sektor organisasjon følger opp Lovkomiteen slik at arbeidet kommer i gang.


  1. Høring – anleggspolitisk handlingsplan

Vi har mottatt et notat fra NIF med høringsfrist 1. april. Vi spiller inn følgende to elementer:

 1. Det bør lages en rullerende plan for programsatsingsmidler der særforbundene blir involvert. Med en forutsigbarhet på at vi kan få for eksempel 2-3 mill hvert tredje år til en bordtennishall så kunne vi jobbet aktivt med nye steder.

 2. Flerbrukshaller. Retningslinjene for tildeling av støtte til Flerbrukshaller bør endres. Det bør stilles krav til at det alltid bygges en ”nisjehall” i forbindelse med den tradisjonelle Flerbrukshallen. Hvilken idrett som bruker ”Nisjehallen” vil være stedsavhengig, men det avgjørende er at det blir flere mindre haller sammen med den store som kan bidra til å løse anleggsproblemet for mange mindre idretter og samtidig bidra til et større mangfold.

Her vil vi ta kontakt med noen andre forbund slik at vi prøver å fremme en felles sak.

Gen.sek følger opp denne saken.


3.6 Regionsledermøte

Vi avholder Regionsledermøte lørdag 6.mars

Vi avklarer innhold: (her er et forslag)

Status i NBTF mht Handlingsplan og budsjett som er relevant for regionene

Status i Regionene. Plan, budsjett og prioriteringer

Felles utfordringer – rolle og ansvarsfordeling

Innsatsområder: Gutte-/pikeserier (lag), klubbtrenerkurs, regionsamlinger.

Årsmøte i regionene. Tid og sted, samt invitasjon til NBTF.


3.7 Representasjon på NBTF-arrangementer

I sak 50/09 vedtok vi følgende representasjon fra styrets medlemmer:NM Veteraner: Knut Olav Nordseth

Stiga NC Finale: Ingvild Sorteberg

NM senior: Øivind Eriksen

NM yngre: Rolf Olsen

NM junior: Ketil Nordgård

Eliteserien, finale: Øivind Eriksen

Eliteserien, semifinaler: Avgjøres senere
Dette er således en oppfølging av dette slik at alle er inneforstått med det som nå ligger foran oss av oppgaver. I forbindelse med denne representasjonen bør samtidig styrets medlemmer bidra til informasjon og markedsføring av forbundets samarbeidsavtaler.


IV INFORMASJONSSAKER


  1. Rapport fra president

NIF – møter

ETTU – fremtidens EM-modell

ITTF – Para TT

NM Veteraner4.2 Rapport fra Gen.sek

Årsregnskap 2009. Foreløpig rapport og informasjon om revisjon og ferdigstillelse.

Søknad om statsborgerskap for Ma Wenting.

Avhengig av hva Ma nå gjør må vi vurdere om vi skal følge opp denne saken juridisk.

Status Utebordprosjektet. 151 bord utplassert. Meget positiv respons hos ”alle”.

Tilbakebetaling av lån fra Eiker BTK. Status.

Samarbeidsavtaler og muligheter på Fornebu. Offisiell åpning av Storøya Grendesenter.

Fortsatt behov for en driftskomite som kan videreutvikle sentertanken og bidra til en

optimalisering av driften.

ITTF med forslag om forbedringer på TV sendinger fra neste OL. Rally tracking og

hastighetsmåling.
4.3 Informasjon fra NIF om tilskudd mm

Vi har mottatt informasjon og tilsagn på diverse tilskudd

2009 Bilaterale avtaler, utveksling med Kina. Tilskudd kr 130 000,-

2009 Momskompensasjon 2008 (ligger et år på etterskudd her). Tilskudd kr 68 800,-

2009 Tilskudd til utstyr (dette vil bli ført som inntekt i 2010). Tilskudd kr 356 279,-

2010 Regulering av husleie og felleskostnader Idrettens hus

2010 Tilskudd fra Olympiatoppen. Totalt kr 1 600 000,-

2010 Spillemidler fra KUD til NIF
4.4 Rapport fra sektorene

Rapport fra Sektor Toppidrett: Status og fremtid. Notat fra Thorsten Hævdholm.

Rapport utlevert fra sektorleder for Toppidrett.

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Organisasjon:

Rapport fra Sektor Arrangement:


  1. ITTF Congress

Avholdes i Moskva 26. mai. Forslag til saker som ønskes behandlet er 26. februar.


V NESTE MØTER


  1. Møteplan for 1.halvår 2010

6. mars 11 00 – 18 00 Styremøte under NM på Fornebu

15. april Styremøte i Oslo, Ullevål

2. juni Styremøte i Oslo, UllevålOslo 12.02.10 Svenn-Erik Nordby (ref)

Norges Bordtennisforbund
Tlf +47 21 02 97 80

Bank, DnBNOR 5134.06.05989Fax +47 21 02 97 81

SWIFT: DNBANOKK

N-0840 OSLO
IBAN: NO 84 5134 06 05989

NORWAY
Internettadresse: http:// www.bordtennis.no

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət