Ana səhifə

MĚŘENÍ rozměRŮ (KÓd modulu top5) Autor: Ing. Pavel zítka centrum uznávání a celoživotního učení olomouckého kraje, Olomouc, Rooseveltova 79 2015 Učebnice vznikla


Yüklə 74.92 Kb.
tarix17.06.2016
ölçüsü74.92 Kb.

Další profesní vzdělávání – cesta k nové kvalifikaci / Měření rozměrů

frame1

Program dalšího vzdělávání


TOPENÁŘ (33-004-H)

Obor instalatér (36-52-H/01)

STUDIJNÍ TEXT K VZDĚLÁVACÍMU MODULU

MĚŘENÍ ROZMĚRŮ

(KÓD MODULU TOP5)

Autor: Ing. PAVEL ZÍTKA

centrum uznávání a celoživotního učení olomouckého kraje, Olomouc, Rooseveltova 79

2015

Učebnice vznikla v rámci projektu „Další profesní vzdělávání – cesta k nové kvalifikaci“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/03.0001.


Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky.

Obsah


Obsah 3

ÚVOD 4

1 MĚŘENÍ ROZMĚRŮ 5

1.1 MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ 5

1.2 ZÁKLADNÍ POJMY PŘI MĚŘENÍ ROZMĚRŮ 6

1.3 Chyby MĚŘENÍ 7

1.4 MĚŘENÍ DÉLEK 7

1.5 MĚŘENÍ ÚHLŮ 10

1.6 PLOŠNÉ ORÝSOVÁNÍ 12

SLOVNÍK 14

Seznam obrázků 15

POVINNÁ LITERATURA 16

DOPORUČENÁ LITERATURA 16

VĚDOMOSTNÍ TESTY 18

Přílohy: 20ÚVOD


Při montáži soustav vytápění je snahou výrobců materiálu a zařízení pokud možno eliminovat podíl ruční práce. Nabízí široký sortiment pomocných prvků, které se dříve vyráběly na stavbě a prodlužovaly vlastní montáž. Přesto se bez ruční práce neobejdeme například při montáži potrubí, kotlů, otopných těles, oběhových čerpadel atd. Vyšší podíl ruční práce lze očekávat také při rekonstrukcích, údržbě a opravách.

Základní dovedností, kterou je potřeba ovládat kromě základního opracování materiálu je především měření rozměrů a to hlavně měření délek.

Pavel Zítka

1 MĚŘENÍ ROZMĚRŮ


STUDIJNÍ CÍLE KAPITOLY

Po prostudování této kapitoly dokážete: • Vyjmenovat a použít jednotlivé druhy měření rozměrů materiálu

KLÍČOVÉ POJMY

Měření a orýsování, měřidla, chyby měření, metrický rozměrový systém, palcový rozměrový systém, měření úhlů

________________________________________________________________

1.1 MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ


Při ručním zpracování kovů je důležitou operací přesné měření délek a následné orýsování, to znamená přenesení naměřeného rozměru na trubku, stěnu nebo materiál.

Měřením zjistíme skutečný rozměr přímo měřidlem, nebo nepřímo použijeme-li pro porovnání kalibr, viz obr. 1:

Obr. 1 Tvarové šablony (zdroj [1])

Nastavitelná měřidla používají ke zjištění naměřené hodnoty délky nebo úhlu pomocí nastavitelného pohyblivého indikačního zařízení. Naměřená hodnota se se ihned odečítá. Jedná se například o svinovací metr, posuvné měřítko, mikrometr nebo úhloměr.

Pevná měřidla jsou vyrobena s pevnou roztečí rysek z materiálů, které minimálně dilatují, jedná se o ocelová měřítka, skládací metry. Tato měřidla se používají pro běžná méně přesná měření délek.

Šablony a kalibry slouží pro měření porovnáváním. Mají tvar nebo rozměr vyráběné součásti. Pomocí dílenských kalibrů porovnáním zjišťujeme, nepřesahují-li rozměry součásti rozměry mezní hodnoty. Viz obr. 2:

Obr. 2 Válečkový a třmenový kalibr (zdroj [1])

1.2 ZÁKLADNÍ POJMY PŘI MĚŘENÍ ROZMĚRŮ


V instalatérské praxi se tradičně pro šroubové spoje a měření rozměrů využívá metrický rozměrový systém, pro závitové spoje na trubkách je tento systém kombinován s palcovým měřícim systémem používaným v Anglii a skandinávských zemích.

 • Metrický rozměrový systém

Základní jednotkou délky je metr, od kterého jsou odvozeny další rozměrové veličiny. Kótované rozměry na výkresech jsou udávány v milimetrech s tím, že milimetr je tisícina metru. Platí všeobecně známé vztahy mezi jednotlivými délkovými veličinami:

1m= 1000mm(milimetrů)=100cm(centimetrů)=10 (decimetrů) dm

Menší délkové rozměry než milimetr se měří ve zlomcích mm a to v 1/10(desetinách) mm =0,1mm,1/100 (setinách) mm=0,01mm,1/1000 (tisícinách) mm=0,001mm.

Při běžném měření délek (například délky trubek) vystačímě s přesností měření na mm. • Palcový měřící systém

Jako rozměrová jednotka slouží anglický palec (inch), značí se “

Mezi metrickýma palcovým systémem platí vztah:

1 anglický palec =1“=25,4 mm.

Rozměry menší se udávají ve zlomcích palce, rozměry větším skládají z počtu celých palců a jejich zlomků. Příklady značení:

3/8“,1/4“,1/2“,3/4,1“

1 1/4“,1 1/2 ,2“Otázky k zamyšlení

K jakému účelu se úpoužívají pevná měřidla, nastavitelná měřidla a kalibry? V jakých jednotkách jsou uveseny kóty na výkresech? Jaký rozměr má asi trubka označená 1“?


1.3 Chyby MĚŘENÍ


Při méření délek je nutné zjistit skutečný rozměr co nejpřesněji a to tak, aby nedošlo k znehodnocení části používaného materiálu. Při měření délek vznikají chyby , které můžeme rozdělit na :

 • Náhodné, které vznikají nepravidelně a jsou způsobeny většinou lidským faktorem, například špatným nastavením počátku měřidla z různých důvodů (nesprávná poloha při měření, špatná ostrost vidění, nerovnosti na měřeném materiálu atd.). Při měření se může uplatnit i vliv prostředí (teplota, vlhkost, prach).

 • Soustavné, které vznikají neustále a jsou způsobeny nevhodným měřidlem, například opotřebovaným počátkem měřidla

Otázky k zamyšlení

Jaké chyby měření vznikají? Co způsobuje chyby měření? Čím se liší metrický systém měření od palcového měřícího systému?


1.4 MĚŘENÍ DÉLEK


 1. Ocelové měřítko

Je nejjednodušší měřidlo, viz obr. 3. Přesnost měření je asi 0,5mm.Abychom měřili přesně, musí nulová ryska měřítka přesně souhlasit s hranou měřené součásti obr. 3

Obr. 3 Měření ocelovým měřítkem (zdroj [1])

Ocelová měřítka se nabízí v délkách 150mm,300mm,500mm a 1000mm. V poslední době se na trhu nabízí svinovací mery, které byly původně ocelové délky 1- 2m. Dnes jsou vyrobeny z kovu i plastu délky 2m,3m,5m,7m,10m přesnost měření asi 1mm.Tato měřidla se s výhodou používají pro měření délky potrubí ve stavebních objektech.

Pro měření větších délek se používají pásmová měřidla, různých délek (20m ,30m, 50m), která byla také původně kovová a dnes jsou vyrobena z plastu nebo kovu.


 1. Hmatadla

Hmatadla se používají k přenesení rozměru z obrobku na měřidlo, nebo z originálu na vyráběnou kopii v případě, že nelze použít měřidlo přímo, nebo je jeho použití méně efektivní. Přesnost měření je závislá na typu použitého měřidla.

Hmatadla se skládají ze dvou ramen spojených klouby, mohou být obkročná, nebo dutinová, viz obr. 4:Obr. 4 Hmatadla (zdroj [1])

 1. Posuvné měřítko

Říká se mu také „posuvka“ nebo „šuplera“, je to nastavitelné měřidlo. Naměřená veličina se porovnává přímo s mm stupnicí. K dosažení větší přesnosti měření se používá nonius, což je diferenciální stupnice s dělením 1/10, 1/20, 1/50 umístěná na pohyblivém rameni posuvky, která podle použitého dělení umožňuje měřit délku s přesností na 0,1, 0,05, 0,02 mm.

Obr. 5 měření posuvným měřítkem (zdroj [1])

Hlavní části posuvného měřítka:

 • Měřící ramena (hlavní a posuvné)

 • Pomocná ramena (břity pro měření vnitřních rozměrů)

 • Měřítko s hlavní stupnicí

 • Nonius

 • Hloubkoměr

 • Ustavovací ústrojí šoupátka

Hlavní části posuvného měřítka a příklad měření rozměrů na posuvném měřítku, obr. 6:0br. 6 Příklad měření rozměrů na posuvném měřítku (zdroj [1])

Příklad měření: 1. Nejprve odečteme počet celých mm, v našem případěn je 0 nonia za 28mm

 2. Odečteme desetiny mm a to tak, že hledáme rysku nonia, která se přesně kryje s ryskou na mm stupnici. V našem případě se přesně kryje 7nonia s ryskou na mm stupnici.

 3. Sečteme obě hodnoty 28+0,7=28,7mm.V našem případě jsme tedy naměřili 28,7mm.

V instalatérské praxi je měření s přesností na 0,1mm spíše výjimkou. Mimo běžná uvedená posuvná měřítka je možné se setkat s palcovým dělením stupnice posuvného měřítka, s posuvkou vybavenou digitálním odečtem délky.

1.5 MĚŘENÍ ÚHLŮ


Měření úhlů instalatér využívá při ohybu soustavy trub nebo trubek, které zpravidla kopírují polohu zdiva stavebního objektu. K měření úhlů je možné použít pevné šablony nebo měřidla s pohyblivýmí rameny.

Jako úhlová jednotka se používá 1° který je definován jako 1/360 kruhu o jednotkovém poloměru. 2π.1=360°.Pevné šablony slouží ke kontrole nejčastěji se vyskytujících úhlů, např.30°,60°,90°,120°=90°+30°. Úhel 90° s nejčastěji kontroluje plochým nebo příložným úhelníkem viz obr. 7. Odchylka od použitého úhlu se projevuje jako světelná štěrbina mezi předmětem a plochou měřidla.

obr. 7 Úhelníky jako pevné šablony (zdroj [1])

Pohyblivá měřidla jsou nastavitelné úhloměry, pomocí jejichž ramen měříme velikost velikost úhlů. Nejběžmějším měřidlem je obloukový úhloměr. Úhel nastavujeme mezi pevným a pohyblivým ramenem. Viz obr. 8:Obr. 8 Obloukový úhloměr

(zdroj [1])

Úhel odečítáme pomocí prodlouženého pohyblivého ramene na pevné stupnci v rozsahu 0-180° v celých stupních. Minuty musíme odhadovat.

Univerzální úhloměr.

Je přesnější, měří úhly s přesností na 5 minut (5´). Univerzální úhloměr má pevné a pohyblivé rameno, mezi nimiž se nastavuje měřený úhel. Měřený úhel se odečítá na hlavní stupnici, ke které je připevněn i minutový nonius, viz obr. 9.Obr. 9 Univerzální úhloměr (zdroj [1])

Univerzální úhloměr může být vybaven i lupou k přesnějšímu odečtu, nebo i digitálním odečtem.

1.6 PLOŠNÉ ORÝSOVÁNÍ


Jedná se o rovinné přenesení rozměrů na základní materiál, ze kterého se vyrábí konkrétní výrobek. Pro plošné orýsování se pouřívá kromě úhelníků rýsovací jehla nebo kružítko a také důlčík, který mimo jiné umožňuje přesné nasazení vrtáku. Viz obr. 10, obr. 11.Obr. 10 Nářadí na orýsování (zdroj [1])Obr. 11 Správné vedení jehly a orýsovaná součást (zdroj [1])

Pro orýsování je možné použít různé druhy vyrobených šablon, které umožňují přenést na podklad i složité tvary. Pro přesné orýsování je nutné použít ocelovou správně naostřenou jehlu.Otázky k zamyšlení

Jaká měřidla používáme pro měření délek? S jakou přesností měří? Použijeme posuvné měřítko na změření délky trubky? Proč potřebujeme měřit úhly? Jaké pomůcky potřebujeme pro plošné orýsování?SHRNUTÍ1


Naučili jste se použít jednotlivé způsoby měření délek. Umíte si vybrat správné měřidlo pro jakékoliv měření délky na stavbě.


Test

Zpět na Obsah

SLOVNÍK


Nonius - diferenciální stupnice s dělením 1/10, 1/20, 1/50 atd.


Seznam obrázků
POVINNÁ LITERATURA


ZÍTKA, P. Měření rozměrů (kód TOP 5) – studijní text k modulu programu dalšího vzdělávání. 1. vyd. Olomouc, 2014.

TRNKOVÁ, M. Instalace vody a kanalizace I. Praha: Informatorium, 2001. ISBN 80-86073-84-X.


DOPORUČENÁ LITERATURA


ŠVAGR, J. Technologie ručního zpracování kovů. Praha: SNTL, 1988. ISBN L13-C1-II-84/26077

POUŽITÉ ZDROJE

[1] TRNKOVÁ, M. Instalace vody a kanalizace I. Praha: Informatorium, 2001. ISBN 80-86073-84-X.

[2] ŠVAGR, J. Technologie ručního zpracování kovů. Praha: SNTL, 1988. ISBN L13-C1-II-84/26077[3] www.whp.cz

VĚDOMOSTNÍ TESTY


Test ke kapitole 1.1-1.3:

1. Nastavitelná měřidla 

 1. Slouží pro měření porovnáváním

 2. Se používají ke zjištění naměřené hodnoty délky nebo úhlu pomocí nastavitelného pohyblivého indikačního zařízení

 3. Jsou vyrobena s pevnou roztečí rysek

2. Metrický rozměrový systém

 1. Základní jednotkou je metr od kterého jsou odvozeny další rozměrové veličiny

 2. Jako rozměrová jednotka slouží 1“

 3. Používá se pro měření úhlů v míře obloukové

3. Palcový měřící systém

 1. Základní jednotkou je 1m=10dm

 2. Používá se především pro měření úhlů ve stupních

 3. Jednotkou délky je anglický palec

4. Chyby náhodné vznikají

 1. Vznikají náhodně, protože jsou způsobeny člověkem například chybným přiložením měřidla 

 2. Občas, protože jsou způsobeny například poškozeným metrem

 3. Soustavně, protože používámě špatné měřidlo

5. Hmatadlo sde používá

 1. K nahmatání počátku měřidla 

 2. K přenesení rozměru z originálu na vyráběnou součást

 3. K měření hloubek pomocí metrického systému

6. Přesnost ocelového měřítka je asi

 1. 1mm

 2. 0,5mm

 3. 3/8“Otázka

1

2

3

4

5

6

Odpověď

b

a

c

a

b

bZpět na Obsah

Test ke kapitole 1.4-1.6:

1. Posuvné měřítko je nastavitelné měřidlo, které měří minimálně s přesností na 

 1. 0,001m

 2. 0.1mm

 3. 3/8“

2. Nonius je

 1. Diferenciální stupnice umístěnán na pohyblivém rameni posuvného měřítka s dělením minimálně 1/10

 2. Diferenciální stupnice umístěnán na pevném rameni posuvného měřítka s dělením 1/10 ,1/20,1/50

 3. Lineární stupnice 0-150mm umístěnáná na pohyblivém rameni posuvného měřítka s dělením minimálně 1/10

3. Odchylka úhlu při měření pevnou šablonou se projevuje

 1. Jako tmavý bod na pevné šabloně

 2. Jako světelná štěrbina mezi předmětem a plochou měřidla

 3. Jako světlý bod mezi předmětem a plochou měřidla4. Obloukový úhloměr

 1. Je pevná šablona pro měření úhlů od 0-180°

 2. Je nastavitelný úhloměr, u kterého se měřený úhel nastavuje mezi pevné a pohyblivé rameno

 3. Měří s přesností na 5´

5. K měření délky běžné místnosti použijeme

 1. Svinovací metr

 2. Posuvné měřítko

 3. Ocelové měřítko

6. Plošné orýsování je

 1. Prostorové přenesení výšky tělesa na vyráběnou součást

 2. Rovinné přenesení rozměrů na základní materiál ze kterého se vyrábí výrobek

 3. Použití kružítka a důlčíkuOtázka

1

2

3

4

5

6

Odpověď

b

a

b

b

a

b

Zpět na Obsah


Přílohy:


 1. Analogové posuvné měřítko (www.whp.cz) 1. Digitální posuvné měřítko (www.whp.cz) 1. Univerzální úhloměr s číselníkem (www.whp.cz) 1. Univerzální úhloměr s lupou (www.whp.cz)1 V textu byly použity tyto zdroje:

[1] TRNKOVÁ, M. Instalace vody a kanalizace I. Praha: Informatorium, 2001. ISBN 80-86073-84-X.

[2] ŠVAGR, J. Technologie ručního zpracování kovů. Praha: SNTL, 1988. ISBN L13-C1-II-84/26077

[3] www.whp.cz


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət