Ana səhifə

Masarykova univerzita


Yüklə 426.35 Kb.
səhifə1/12
tarix10.06.2016
ölçüsü426.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


MASARYKOVA UNIVERZITA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Seminář estetiky

ESTETIKA ORGANICKÉ ARCHITEKTURY OHLAS DÍLA F. L. WRIGHTA NA MORAVĚ
Bakalářská diplomová práce

Autor práce: Jan Dostalík

Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.
Brno 2007


Bibliografický záznam

DOSTALÍK, Jan. Estetika organické architektury: ohlas díla F. L. Wrighta na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2007. 65 s. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.


Anotace

Bakalářská práce „Estetika organické architektury: ohlas díla F. L. Wrighta na Moravě“ představuje organickou architekturu v pojetí amerického architekta Franka Lloyda Wrighta a reakci, kterou jeho tvorba vyvolala na Moravě. Práce nejprve zkoumá kořeny pojmu organický, představuje historický vývoj organické architektury a názory hlavních představitelů. Poté je pozornost věnována samotnému F. L. Wrightovi, jeho životu, dílu a především estetickým principům jeho koncepce organické architektury. Ohlas Wrightovy tvorby u nás je pak sledován v dobových publikacích, ale i v návrzích a realizacích jednotlivých staveb. Jsou vysvětleny základní trendy teoretické reflexe jeho díla a nakonec jsou nalezeny návrhy a realizace moravských architektů, kteří nějakým způsobem přejímaly wrightovské, případně obecně organické tendence.


Annotation

The BA diploma thesis „Aesthetics of Organic Architecture: An Acceptance of F. L. Wrights Work in Moravia“ introduces organic architecture in the conception of the American architect Frank Lloyd Wright and the reaction that that his conception arouse in Moravia. The thesis begins with an analysis of the roots of the term ‘organic’, introduces historical development of organic architecture and opinions of its major representatives. The focus then shifts to F. L. Wright himself – his life and work, but above all to the aesthetic principles of his conception of organic architecture. The influence of Wright’s work in Moravia is then observed in period’s publications as well as in design plans and realizations of individual buildings. The basic trends of theoretical reflection of his work are explained and finally there are design plans and realizations of Moravian architects, which took over tendencies from Wright, or generally from organic architecture.


Klíčová slova

Frank Lloyd Wright, organická architektura, estetika, Morava.


Keywords

Frank Lloyd Wright, Organic Architecture, aesthetics, Moravia.


Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu.


V Brně dne 20.4.2007 Jan DostalíkPoděkování

Děkuji vedoucímu práce prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc. za rady a připomínky.OBSAHÚVOD 8

1 KRITIKA LITERATURY 9

2 ORGANIČNOST 11

2.1 Pojem organičnost / organický 11

2.2 Organická architektura 13

2.2.1 Počátky 13

2.2.2 Louis Sullivan 14

2.2.3 Antonio Gaudí 14

2.2.4 Expresionismus v architektuře 15

2.2.5 Další organičtí architekti: 17

2.2.6 Současnost 19

3 FRANK LLOYD WRIGHT 20

3.1 Stručný životopis 20

3.2 Vlivy 22

WRIGHT, F. L. A Testament. 1. vyd. New York: Horizont Press, 1957. s. 16-17. 22

Idem, The Natural House. 1. vyd. New York: Horizont Press, 1963. s. 15. 22

3.3 Wrightova filozofie architektury 24

WRIGHT, F. L. An autobiography. 3. vyd. London – New York – Toronto: Longmans, Green and Company, 1938. s. 144. 25

3.4 Nejvýraznější realizace 30

4 OHLAS DÍLA FRANKA LLOYDA WRIGHTA U NÁS 33

4.1 Teoretický ohlas díla F. L. Wrighta v českých zemích 33

HONZÍK, K. Tvorba životního slohu. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1946. 495 s. 37

4.2 Moravští architekti ovlivněni dílem F. L. Wrighta 37

4.2.1 Jan Kotěra (1871-1923) 37

4.2.2 František Lydie Gahura (1891-1958) 38

4.2.3 Kamil Roškot (1886-1945) 39

4.2.4 Bohuslav Fuchs (1895-1972) 39

Vladimír Šlapeta ve svých textech mylně uvádí Dobronín ležící ve skutečnosti u Jihlavy. Např.: ŠLAPETA, V. K počátkům organické architektury. Umění a řemesla, 1978, roč. 20, č.3, s. 42. – Idem, Frank Lloyd Wright a česká architektura. In. ŠLAPETA, V. – KARFÍK, V. – LAMAROVÁ, M. Frank Lloyd Wright a česká architektura. 1. vyd. [Praha]: Obecní dům, 2001. s. 50. 43

4.2.5 Miloslav Kopřiva (1894-1968) 44

4.2.6 Karel Kotas (1894-1973) 45

4.2.7 Lubomír a Čestmír Šlapetové (1908-1983 a 1908-1999) 45

ŠLAPETA, V. – PELČÁK, P. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta: Architektonické dílo / Architectural Work. 1. vyd. Olomouc – Brno: Muzeum umění Olomouc – Spolek Obecní dům Brno, 2003. s. 19-20. 46

Ibidem, s. 80. 46

4.2.8 Alois a Vilém Kubovi (1901-1979 a 1905-1961) 49

4.2.9 Vladimír Karfík (1901-1996) 50

4.2.10 Mojmír Kyselka st. (1902-1974) 51

4.2.11 Bedřich Rozehnal (1902-1984) 53

4.2.12 Poválečné období 53

4.2.13 Dnes 54

ZÁVĚR 55


57

EXKURZ 58

ŠLAPETA, V. K počátkům organické architektury. Umění a řemesla, 1978, roč. 20, č.3, s. 43. 59

RESUMÉ 61

SUMMARY 62

POUŽITÉ ZDROJE 64

SEZNAM PŘÍLOH 69

Seznam vyobrazení 69

PŘÍLOHY 73
ÚVOD


V současnosti je organická architektura často zmiňovaný a velmi populární umělecký směr. Jedním z prvních, kdo s pojmem organická architektura přišel, kdo jej převedl do praxe a rozšířil, byl Frank Lloyd Wright. Tento snad nejvlivnější a nejznámější americký architekt 20. století však nepůsobil pouze za svého dlouhého života, ale je inspirací pro mnoho architektů i dnes, kdy se organická architektura rozvíjí a získává nové konotace. Pro porozumění současným trendům je však potřebné porozumět jejich základům a historickému vývoji.

Tato práce se pokusí porozumět kořenům organické architektury, připomene základní údaje o F. L. Wrightovi, zpřístupní teoretické základy jeho architektury – se zaměřením na její organičnost a bude sledovat ohlas jeho díla na Moravě – jak teoretický (statě v odborných periodikách, knižní publikace), tak i praktický (realizované stavby).

Práce si neklade za cíl dopodrobna prozkoumat Wrightovy názory na architekturu, sepsat a charakterizovat všechny jeho realizace, nebo zkoumat organickou architekturu jako takovou, případně její současné významy. Záměrem je vytvořit jakýsi rámec, který usnadní orientaci v problematice estetiky organické architektury a umožní v druhé části odhalit Wrightovy vlivy na moravskou architekturu. Druhá část bude sledovat období od prvních zmínek o tvorbě F. L. Wrighta v odborných periodikách do nástupu komunistického režimu, který až na malé výjimky znemožnil kontakt s Wrightovým aktuálním dílem.

Cílem je tedy přispět k zatím malému počtu českých prací věnovaných F. L. Wrightovi, odhalit nové estetické základy organické – wrightovské architektury, objevit nové souvislosti s moravskou architekturou, a případně přispět k pochopení organičnosti architektury jako takové.

Začátek práce bude zkoumat pojem organičnost-organický, na který bude navazovat studium pojmu organická architektura, následovat bude výpis základních informací o životě a inspiračních zdrojích F. L. Wrighta, což poslouží k uvedení a základní orientaci. Další část bude vycházet z analýzy samotných Wrightových textů, podložené srovnáním s názory některých teoretiků a historiků architektury. Následovat bude analýza dobových statí a teoretických článků reagujících na Wrightovu tvorbu v českém prostředí. Poslední část bude věnována soupisu, srovnání a charakteristice jednotlivých „wrightovských“ či „organických“ realizací na Moravě. Jednotliví architekti budou pro přehlednost řazeni (pokud to bude v dané situaci možné) chronologicky.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət