Ana səhifə

Masarykova univerzita


Yüklə 274.16 Kb.
səhifə1/6
tarix09.06.2016
ölçüsü274.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6
MASARYKOVA UNIVERZITA

Fakulta sportovních studií

Katedra společenských věd ve sportu

Komparace marketingu španělské a portugalské fotbalové ligy
Comparison of the Marketing of Spanish and Portuguese Football League

Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval:

Mgr. Oldřich Racek Ondřej Hubačka

MAN


Brno, 2012

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu použité literatury.

V Brně dne 27. 4. 2012 …………………..podpis

Poděkování
Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Mgr. Oldřichu Rackovi za odborné vedení, konzultace i kritiku při jejím vytváření.

OBSAH


OBSAH 4

ÚVOD 6

1 TEORETICKÁ ČÁST 7

1.1 Vymezení pojmu management 7

1.2 Management sportu 8

1.2.1 Strategické plánování v managementu sportu 9

1.2.2 Organizace ve sportovním managementu 9

1.2.3 Zdroje financí 10

1.3 Pojem Marketing 10

1.4 Marketing ve sportu 11

1.4.1 Specifické rysy marketingu ve sportu 12

1.4.2 Formy marketingu ve sportu 13

1.4.3 Marketingový mix ve sportu 13

1.4.4 Marketingová komunikace 15

1.4.5 Význam reklamy v odvětví sportu 16

1.4.6 Sponzoring ve sportu 18

2 CÍL PRÁCE, ÚKOLY A METODIKA 20

2.2 Úkoly 20

2.3 Metodika 20

3 VÝSLEDKY 21

3.1 Španělská Liga BBVA 213.1.1 Historie 21

3.1.2 Kluby 22

3.1.3 Regionální rozložení 22

3.1.4 Stadiony 23

3.1.5 Nejúspěšnější kluby 24

3.1.6 Organizace 25

3.1.7 Marketing LFP 26

3.1.8 Nadace 31

3.2 Portugalská Liga Zon Sagres 333.2.1 Historie 33

3.2.2 Kluby 34

3.2.3 Regionální rozložení 34

3.2.4 Stadiony 35

3.2.5 Nejúspěšnější kluby 36

3.2.6 Organizace 37

3.2.7 Marketing LPFP 38

3.3 Financování španělské a portugalské soutěže 404 DISKUSE 42

5 ZÁVĚR 44

ZDROJE 45

SEZNAM PŘÍLOH 48

52

SEZNAM ZKRATEK 53

RESUMÉ 54

Společnost funguje nejlépe, když každý dělá práci, které se věnuje.“Arsene Wenger, manažer FC Arsenal


ÚVOD

V bakalářské práci se budeme zabývat komparací španělské a portugalské fotbalové ligy z hlediska managementu a marketingu. Fotbal je v dnešní době fenomén a ve sportovním světě zaujímá výsadní postavení. Navíc španělská fotbalová liga patří na první příčku v dnešním fotbalovém žebříčku evropských soutěží. Portugalská soutěž je zajímavá svou produkcí mladých talentů.

Fotbal je samozřejmě od prvopočátku založen na marketingových tazích a jeho další nedílnou součástí je management, jakožto vedení a řízení tohoto odvětví. Fotbal by se už v dnešní moderní době nemohl obejít bez reklamy, propagace, sponzorů a hlavně bez financí.

Proniknout tak mezi nejlepší ligy světa a dozvědět se co nejvíce informací, které běžný člověk nepostřehne, je také i výzvou.

V práci začneme nejprve teorií, kde se zaměříme na pojem management a to přímo na management ve sportu, kde si rozvedeme otázky typu finančních zdrojů, jak plánovat a zaměříme se i na organizaci ve sportovním managementu.

Druhým, v tomto sportu důležitým aspektem, je marketing. Rozvedeme si, co je to marketing ve sportu a jak je pro samotný sport důležitý. Ukážeme si jeho formy, specifické rysy, fungování sponzoringu, význam reklamy a dalších velmi důležitých věcí, co se samotného marketingu ve sportu týkají.

V dalším bodě si ujasníme, jaký je náš cíl a kam má práce směřovat. Naplánujeme si úkoly a ukážeme si možnosti vypracování práce pomocí metodických plánů.

Další část bude popisovat španělskou a portugalskou ligu. V těchto bodech si rozebereme krátce historii španělského a portugalského fotbalu. Jeho organizační struktury, formy, zajišťování sponzoringu, a jak se snaží rozvíjet reklamu a podpořit divácký zájem. Představíme si účastníky španělské a portugalské ligy, vyzdvihneme z nich ty nejlepší a podíváme se také na to, jaké mají tyto kluby zázemí a diváckou přízeň.

V posledním a tom nejdůležitějším bodě nás bude zajímat právě komparace mezi těmito zeměmi, které jsou na evropské mapě sousedé.

1 TEORETICKÁ ČÁST

Cílem této kapitoly je poskytnout teoretický základ mé bakalářské práce, a to definováním klíčových pojmů pro danou problematiku. Definuji zde termíny jako je management a s tím jeho konkrétnější zaměření na sportovní management. Dále se zaměřím na vymezení pojmu marketing, jeho formy, marketingový mix, marketingovou komunikaci, reklamu a sponzoring.
1.1 Vymezení pojmu management

Tento termín byl objeven v důsledku rozvoje specializace spolu se zvyšující se informační a znalostní důležitostí již na počátku minulého století. Někteří autoři, například Peter F. Drucker (2001) však tvrdí, že tento pojem má kořeny ještě starší a podle Fredericka W. Taylora (1911) definice tohoto pojmu následně prošla nespočtem změn, což však stále neznamenalo posun k tomu jej jednoznačně definovat. Proto je možno různé definice pojmu „management“ rozdělit do skupin, které je nutné pojímat rovnocenně, jelikož se liší pouze ve svém obsahovém rámci.  • Definice, které zdůrazňují vedení lidí

Management v tomto pojetí znamená dosahování záměrů prostřednictvím práce ostatních [15].

  • Definice, které vyzdvihují specifické funkce vykonávané řídícími pracovníky.

Management je definován jako zvládnutí plánovacích, organizačních, personálních a kontrolních činností, zaměřených na dosažení cílů organizace [13].

  • Definice, které pojímají management jako vědní disciplínu.

Management představuje uspořádaný soubor poznatků, většinou odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jako principy [14].
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət