Ana səhifə

Karabük kent konseyi ve 2023 karabük vizyonu


Yüklə 71.8 Kb.
tarix17.06.2016
ölçüsü71.8 Kb.

Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 01-03 Nisan 2010, Karabük, Türkiye

KARABÜK KENT KONSEYİ VE 2023 KARABÜK VİZYONU


Özcan BÜYÜKGENÇ

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı- Karabük Kent Konseyi BaşkanıKarabük, Türkiye, buyukgenc@hotmail.comÖzet

Kent Konseyleri, kent yaşamında; Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, demokratik ve bağımsız kuruluşlardır.


Anahtar kelimeler: Kent Konseyi, Karabük, Vizyon, Yerelleşme
1. Giriş

Ülkemizde Kent konseyleri 03.07.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanununa bir madde eklenmesi ile kurulmuştur. Bu kanun yayınlandıktan sonra ise 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 Sayılı resmi gazete de İç İşleri Bakanlığının Kent Konseyleri Yönetmeliği yayınlanmıştır. Ardından bu yönetmelik 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı resmî gazete de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişmiştir.

Buna göre;

Kent Konseyleri, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, demokratik ve bağımsız kuruluşlardır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

Kent Konseyleri Kalkınmış milletlerin tamamında yürütme ve yetkiyi elinde bulunduranların bir danışma kurulu gibi çalışır. Sadece bu şekilde çalışmakla kalmaz elinde yetki bulunduranlara yeni projelerle önerilerde bulunarak açılım yapma imkânı sağlar.Fakat gelişmemiş ülkelerde ise maalesef Kent Konseyleri yoktur. Zaten gelişememelerinin sebebi de ortak aklı harekete geçirememiş olmalarıdır. İşte Karabük’te ve Türkiye’nin genelinde kurulan kent konseyleri gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ortak aklı ortaya çıkarmayı hedeflemeleri gerekmektedir.En azından bu Karabük’te böyledir. Çünkü Hiç birimizin aklı hepimizin aklından üstün değildir. Kent adına alınan kararlarda kentte yaşayanların katkılarını ve görüşlerini almak çok önemlidir.2. KARABÜK KENT KONSEYİNİN AMACI NEDİR?

“Karabük Kent Konseyinin amacı; Cumhuriyetimizin sanayi kenti Karabük’ e hemşerilik bilinciyle sahip çıkmak, Karabük Belediyesinin ve merkezi yönetimlerin karar alma süreçlerine, çalışmalarına, yerel aktörler ile işbirliğine ve eşit ortaklıklara açık, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile geniş kesimlerin katılımını sağlamak, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Karabük’ü ayrımsız tüm yaşayanları ile birlikte yönetmek, çağdaş, katılımcı, örgütlü, yaşam standardı yüksek, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile sanayisini sürdürülebilir biçimde geliştirmiş, rekabet gücü olan, doğal ve kültür mirasını turizm ve eğitim ile dünyaya sunan, Karabük vizyonunun gerçekleşmesi için yaratılan sosyal uzlaşı ortamında ortak akıl etrafında birleşerek yaşanabilir sağlıklı kent halini geliştirerek sürdürebilmek, kentlilik bilincini ve kent kültürünü koruyarak devam ettirmektir.

Ayrıca kent konseyini kurumsallaştırmak ve kentler için önemli olduğunu ve yararlı işler yaptığını göstermektir”.
2.1.KENT KONSEYLERİNİN GÖREVLERİ

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

2.2. KARABÜK KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU

Karabük’te kent Konseyinin ilk oluşumu 02.11.2006 tarihinde olmuş ve ilk toplantısını 26.02.2007 tarihinde yapmıştır.

Karabük Kent Konseyinin ikinci oluşumu ise 29 Temmuz 2009 tarihinde seçkin kişilerden oluşan Genel Kurulun organlarını seçmesi ile başlamıştır. Bu tarihte kent konseyinin Yürütme kurulu üyeleri ve Kent konseyi Başkanı seçilmiştir ve bu konsey seçildikten hemen sonra toplanarak radikal kararlar almış ve elini taşın altına koyarak kent ve kentli için güzel şeyler yapmaya başlamıştır.
Kent Konseyleri Kentin sorunlarına çözüm bulmaya çalışan, ortak aklı harekete geçirerek, iletişim kanallarını sürekli açık tutarak ve çözüm odaklı davranarak kentleri daha ileriye götürmek için mücadele eden organlardır.
Kent konseyinde görev alanlar kentleri geleceğe taşıyan kişiler olmalıdır. Kent için birlikte olunmalı ve birlikte üretilmelidir. Kavga ortamında gelişme olmaz. Gelişme barış ortamında olur. Kent Konseylerinde görev alanlar Kent dinamiklerini hayata geçirmelidirler.Kent Konseyleri Kentin ortak akıl meclisleri olmalıdır.Örnek aldığımız kalkınmış milletlerde Kentle ilgili önemli kararlar verileceği zaman Kent Konseylerine bu kararlar iletilir ve Kent Konseyleri tüm siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde şehrin yararına olacak kararları alırlar. Onun için yöneticilerin yaptıkları kentin genelini ilgilendiren icraatlara kentliler tarafından hep sahip çıkılmakta ve ölü yatırımlar yapılmamakta halkın vergilerinden oluşan gelir kaynakları boşa heba edilmemektedir.Türkiye ve dünyanın geldiği yer yerelleşmedir.

Demokrasinin çıtasının yükseltilmesi için Kent Konseyleri çok önemlidir.Kent Konseyleri herhangi bir devlet organı gibi değildir. Kent Konseylerinin iyi çalışması demek demokrasinin iyi işlemesi demektir.

Demokrasi kültürümüzü olgunlaştırırsak geleceğimize çok büyük katkı sağlamış olacağız. Ancak şunu da unutmayalım ki Kent konseyleri talimat veren bir organ değildir. Ancak sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir şehir için çok önemlidir. Mükemmeldir.İşte bunun için tüm ülke genelinde kent konseyleri kurumsallaşmalı ve bulunduğu kentlere faydalı işler yapan bir kuruluş haline gelmelidir.
2.3. KARABÜK KENT KONSEYİNİN KENTE KATKILARI

Karabük kent Konseyi İkinci oluşumunun seçim sürecini tamamlayalı dokuz aylık bir süre olmasına rağmen. Birçok ilke imza atmıştır.


Öncelikle Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak ayda bir toplanılması ve kentte kentle ilgili olan gelişmelerin gözden geçirilmesi kararlaştırılmış ve bu aksatılmadan yapılmaya başlamıştır.
Kent konseyinin çalışma yönergesi hazırlanmış ve 27.08.2009 tarihli genel kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Kent konseyinin Genel Sekreteri, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Saymanı seçilerek görevlerine başlamıştır.
Kent Konseyinin kurumsallaşması adına önemli bir adım olan Kent Konseyinin web sayfası http://kentkonseyi.karabuk.bel.tr adresinden hizmet vermeye başlamıştır.
Karabük’ de hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve il çevre müdürlüğünden son durumla ilgili birifink alınmış ve hava kirliliğinin önlenmesi için yapılması gerekenler ilgililerden talep edilmiştir.

Buna göre;a) Hava denetimlerinin sık sık kamuoyu ile paylaşılması;

b) Denetim Komisyonuna Kent Konseyinden de üye alınması

c) Doğal gaza geçiş konusunda halkın teşvik edilmesi ve bu konuda diğer kurumlarla iş birliği halinde broşürler bastırılarak bunların halka dağıtılması, mahalle toplantıları ve seminerlerle halkın doğal gaz kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi

ç) Demir çelik Fabrikasının hava kirliliğinin önlenmesi konusunda yaptığı yatırımların takip edilmesi ve kamuoyu ile sık sık paylaşılması

d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde okullarda “hava kirliliği ve çevre bilinci” ile ilgili görsel seminerler verilmesi,

e) Öğrenci velilerine yönelik yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde “Hava Kirliliğinin önlenmesinde bize düşenler” konulu seminerler verilmesi,

f) Kapıcıların kalorifer kazanlarının verimli yakılması konusunda “ verimli yakma teknikleri” konulu eğitimden geçirilmesi,

g) Tüm uyarılara rağmen kalitesiz kömür kullanan ve kaloriferlerini verimli yakmayan kişi ve kurumlara gerekli yasal cezai müeyyidelerin uygulanması talep edilmiştir.
Yine ilimizdeki hava kirliliğinin çözümü için Kardemir A.Ş. Genel müdürlüğüne yürütme kurulumuz ile ziyaret yapılmış ve Kardemir A.Ş. nin çevre yatırımları konusunda genel Müdür Sayın Fadıl DEMİREL den birifink alınmıştır.
Yine kent konseyi genel kurulunun 30 Eylül 2009 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği ile önemli bir karar alınmış olup alınan bu karara göre; “Hava kirliliği ile mücadele kapsamında Karabük iline getirilen tüm kömürlerin bir irtibat bürosu vasıtası ile denetlenmesi, Kömürcüler sitesinin oluşturulması ve buranın haricinde kömür satışına izin verilmemesi” konusunda Belediye Meclisine tavsiyede bulunulması kararlaştırılmıştır.
Alınan bu karar Karabük Belediye Meclisi Şubat ay dönem toplantısında görüşülmüş ve Belediye Meclisi tarafından da önemli bir karar alınmıştır. Belediye meclisinde alınan karara göre; Kentteki odun-kömür işletmecileri yıl sonuna kadar Akören Köyünde tahsis edilecek alana taşınacak.Öte yandan kent merkezinde ki teşhir yerleri de bir nokta da toplanacak ve odun-kömür satıcıları Bağ-Essan Sanayi Sitesi karşısında yer alan belediyeye ait arazide toplanacak. Belirlenen bu noktalar dışında hiçbir yerde odun kömür satışı yapılmayacaktır.
Cumhuriyetin 50. Yıl anısına yapılan anıtın revize edilerek tekrar o günkü haline getirilmesi için kent konseyi yürütme kurulu oy birliği ile karar almış ve bu kararını Belediye meclisine iletmiştir.
Kent konseyi olarak Nisan 2010 tarihinde kent konseyinin dergisi çıkartılmış ve Karabük’ün kuruluşunun 73.yılının kutlandığı bir dönemde Karabük 2023 kent vizyonunun işlendiği bu derginin ücretsiz dağıtımı yapılmıştır.
3. KARABÜK 2023 KENT VİZYONU BELİRLEME PROJESİ

Karabük Kent konseyi olarak başlatılan bu projenin amacı; Cumhuriyet Kenti olan Karabük’ün Cumhuriyetimizin 100 yaşına gireceği tarih olan 2023 yılında nerede olacağının tespit edilmesi ve bu konuda Farkındalık yaratmaktır. Bu proje kapsamında seçilmiş ve atanmış yöneticiler ile kentte yaşayan herkes Karabük’ün gelişim hedeflerini görecek ve ona göre çalışmalar yapacaklardır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel dinamiklerin 2023 yılına odaklanmalarını sağlamak ve ona göre planlar yapmalarını teşvik etmek projenin temel amaçları arasındadır.


3.1. VİZYON NEDİR

Vizyon bir ileri görüşlülük olup, geleceğin düşünülüp planlanmasını, gelecekteki fırsatların araştırılmasını, gelecekteki menfaat ve çıkarların dikkate alınmasını ve yapılması gerekenlerin buna göre planlanıp yürütülmesini ifade eder. Ayrıca Vizyon bugünün hayalini, yarının gerçeği yapmak için hep beraber çaba sarf etmektir.Kısacası Vizyon kent adına geleceğin resmini çekmektir. Değerler bütünü içinde gelecekte ulaşılmak istenen yerdir. Vizyonu olmayan kentler denizde pusulası olmayan Gemi gibidir. Nereye gideceği belli olmadığı için azgın dalgalarla mücadele edebilmesi ve başarılı olabilmesi de mümkün değildir.Vizyon Küreselleşen ve ekonomik bunalımların yaşandığı günümüz dünyasında çok daha büyük önem arz etmektedir.


3.2. PROJE KAPSAMINDA YAPILMAK İSTENİLENLER VE YAPILMASI DÜŞÜNÜLENLER

Karabük Kent Konseyi büyük düşünüyor. 2023’ü düşünüyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyor. Cumhuriyetimizin 100 yaşına girdiğinde Cumhuriyet kenti olarak nitelendirilen Karabük’ümüz nerede olacak?Nerede olmasını arzuluyoruz ? Karabük Kent Konseyi buna göre çalışma yapılmasını istiyor.

Güzel bir şehirde yaşanmak isteniyorsa, çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir bir kent bırakılmak isteniyorsa herkes elini taşın altına koymalıdır.

Karabük Kent Konseyi Kente ve Kentte yaşayanlara ufuk olmayı amaçlamaktadır.

“Karabük geleceğini planlamalı ve Karabük kent konseyi buna öncelik etmeyi planlamaktadır” bu gerçekten yola çıkarak Karabük 2023 kent vizyonu konusunda Farkındalık yaratmak için çalışma başlatılmıştır.Karabük İçinde bulunduğu sıkıntılı durumdan anca böyle kurtulabilir.

1937 yılında Demir çelik fabrikalarının kurulması ile kendisini ve Ülkemizi Kuran Karabük zaman içerisinde Kendi kurduğu kentlerden geri kalmıştır.Karabük kısır çekişmeler içinde maalesef zaman kaybetmiştir.


Karabük Kent Konseyi bu proje ile kurum ve kuruluşlar ile Karabük’te yaşayan herkesi 2023’e odaklandırmak istiyor. İnsanlar iki- üç yıl sonrasını planlamazken Karabük kent Konseyi sayesinde Karabük 13 yıl sonrasına odaklanmıştır.Şimdiden 2023 yılına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Tüm planlar buna göre yapılmalı. Karabük Nereye Büyüyecek, Hastane nereye yapılacak, Üniversitenin gelişimi ne olacak, İş Sizliği ortadan kaldırmak için hangi iş yerlerinin açılması sağlanacak. Bunlar planlanmalı.2023 yılında Türkiye ve dünya konjektörü ne olacak, Karabük bu konjektörden nasıl etkilenecek veya nasıl istifade edecek. Bu konuda stratejistler çalışma yapmalıdır.
3.3. PROJE KAPSAMINDA YAPILANLAR

Öncelikle Karabük Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısında Karabük Vizyonunun belirleneceği alt başlıklar belirlendi. Belirlenen bu alt başlıklarla ilgili ve/veya önerilecek başka alt başlıklarla ilgili Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil toplum kuruluşlarına, Basın yayın Kuruluşlarına ve siyasi parti temsilciliklerine Konuyla ilgili resmi yazı yazılarak kendilerinden görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak kent konseyine iletmeleri istendi.

Konuyla ilgili Kent Konseyinin yazmış olduğu yazıya yazılı cevap veren bazı kurum ve kuruluşların özetle görüş ve önerileri ise şöyledir;

3.3.1.KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ (1)

İl Milli eğitim müdürlüğü: tüm okul ve kurumlarından istediği görüşler ile bir rapor göndermiştir. Raporunda özetle; sanayi ile ilgili olarak; orman alanları mutlaka değerlendirilmeli, ormana dayalı yan sanayi geliştirilerek sadece tüm ülkeye değil Avrupa ülkelerine hitap eden Markalar geliştirilmelidir. Organize sanayi canlandırılmalı ve yatırımcıya cazip hale getirilmeli, gerek kentte gerekse sanayide doğal gaz kullanımı teşvik edilmelidir. Tekstil sektörünün marka olarak geliştirilmesine önem verilmelidir.Tarım ve hayvancılıkla ilgili önerileri; Organik tarım alanlarını teşkil edip üretim alanlarıyla iş gücü istihdamı yaratılması ve bu ürünlerin ihraç edilmesi sağlanmalıdır. Küçük ve Büyük baş hayvancılığı kentimizin iklim ve doğa koşullarının uygun olması nedeniyle desteklenmeli ve cazip hale getirilmelidir. Arıcılık, Hayvancılık yapan kişilerin eğitimine önem verilerek daha kaliteli ürün elde etmesi sağlanarak bu ürünlerin pazarlanmasında yardımcı olunmalıdır.

Turizm ile ilgili görüş ve önerisi; Bölgemizin ormanları, göletleri, doğal ve tarihi değerlerinin tanıtılması için faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Ormanlarımızda doğayı bozmadan inşa edilecek kütük evler vasıtasıyla orman tatili yapmak isteyenlere imkânlar sunulabilir. Şehir müzesi açılmalı, bu müzede Cumhuriyet kenti Karabük’ümüzün bugününde büyük katkısı olan D.Ç. fabrikasının geçmişi ve bu günü gözler önüne serilmeli.

Eğitim ile ilgili görüş ve önerileri; İlimizde her ayın belli günleri öğrencilerimizin kullanmadıkları ancak kullanılabilecek durumda eşyalarını değerlendirebilecekleri kapalı bir mekânda öğrenci pazarları kurulabilir. Bir kongre merkezi kurularak ulusal bazda düzenlenecek seminer ve konferansların Karabük’te gerçekleşmesi sağlanabilir. Bilimsel çalışmaların yapılabilmesi ve isteyenlerin gösteri deneylerini yapılabileceği Bilim Merkezi, kültür evleri ve teknoparklar açılabilir. İnsan kaynakları eğitimine dönük ulusal ve uluslar arası firmalarla işbirliği içinde hizmet içi ve hizmet öncesi istihdam sağlayıcı kurslar düzenlenmelidir.

Sosyal ve kültürel alanla ilgili görüş ve önerileri; İlçelerde sosyal faaliyetlere ağırlık verilmeli böylece genç neslin yanlış yollara ve alışkanlıklara yönelmesi önlenmelidir. Lise çağındaki yetenekli ve zeki gençlerden oluşturulacak 50-100 kişilik bir komisyonun uzman kişilerce şehircilik, liderlik gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak geleceğin yöneticileri hazırlanmalıdır. Devlet tiyatrosu açılmalıdır.

Sağlık la ilgili görüş ve önerileri; Bazı ilçelerde hastane olmadığı için vatandaşlarımız sağlık imkânlarından yeterince faydalanamamaktadır. Nüfus durumuna göre uygun olan ilçelere hastane yapılmalıdır.

Gençlik ve spor ile ilgili görüş ve önerileri; Atletizm ve yüzme sporlarında dört mevsimde spor yapılabilen alanların mevcut hale getirilmesi ve bu branşlardan milli sporcuların çıkması, Yaşam boyu spor aktivitelerinin yapılabildiği spor ve dinlenme alanlarının oluşturulması.

Çevre ile ilgili görüş ve önerileri; Kentsel atıkların değerlendirilerek tekrar üretimde kullanılmasının sağlanması, Atıkların arıtmalarının yapılarak sanayiye kazandırılması. Su kaynaklarına sanayi atıklarının boşaltılmasının önüne geçilmesi, Kent halkında çevre bilincinin oluşturulması, Kent merkezimizin yeşil alanlarının ve dinlenme mekânlarının sayılarının artırılması, Plansız yapılaşmış eski semtlerin toplu konut uygulama alanı olarak yeniden inşasına devam edilmeli ve yeni yapılacak konutların mimari özellikleri konusunda mimarlar odası özel çalışma yapmalıdır. Ayrıca Çevre konusunda eğitim almış, gönüllü fahri zabıta uygulaması yapılarak çevreyi kirleten ve zarar verenlere engel olunmalıdır. Şehir içinde bulunan baz istasyonlarının mesken alanlarının dışına taşınması sağlanmalıdır.

Ulaşım ile ilgili görüş ve önerileri; Filyos Liman projesinin tamamlanarak Karabük’ün denize bağlantısının sağlanması, Daha ucuz, daha hızlı ve hava kirliliğinin önlenmesi için Karabük-Safranbolu arasında ulaşım raylı sistemle sağlanmalı, demiryolu hattı yer altına indirilmeli ya da şehir merkezi dışına çıkartılmalı, kent trafiğinin çözüme kavuşturmak için cadde üzerindeki park uygulamasından vazgeçilmeli yerine yeni katlı otoparklar ile taşıtlar ve yayalar için alt ve üst geçitler yapılmalı.
3.3.2.TİCARET VE SANAYİ ODASININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ (2)

Karabük Cumhuriyet Kenti olarak 13 haneli bir yerleşim biriminden Türkiye’nin ilk ağır sanayi yatırımı ile birlikte sanayi kenti çizgisinde bu günlere gelmiştir. Kent nüfusunun büyümesi toplum dinamiklerinin ve insan ihtiyaçlarının geleceğe dönük planlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Belirlenecek vizyonunda kent potansiyeliyle uyumlu olması ve takip edilmesi hedeflere ulaşmada önem arz etmektedir.Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2023 yılı için çizilecek geleceğin resminde;

Marka Kentler arasında ilimizi görmek. İlimizde yaşayanlara çağdaş ve yüksek yaşam kalitesi sunmak için Marka Kent olma bilincini oluşturmak ve bu amaçla da şehir merkezini ön plana çıkarmak gereklidir. Bu amaçla ilimiz dışarıya açılmalı, dünyada ve Türkiye’ de insanlar ilimizin adını düzenli olarak duymalıdır. Şehrin öyküsü, ilgi çekecek özellikleri basın, yayın ve internet aracılığıyla duyurulmalıdır. Kısaca Karabük denildiğinde insanların kafasındaki resim net olmalıdır.Şehir merkezi temiz havası, modern binaları, meydanları ile çağdaş bir görünüme kavuşturulmalıdır. Mevcut yerleşim yerlerine ek olarak çevre yolunun yapılarak yeni yerleşim birimleri oluşturulmalı nüfusu 500-600 binlere ulaşan çağdaş modern bir kent oluşturmalıyız.Mevcut ve Potansiyel kaynaklarımızın en üst düzeyde kullanıldığı, çevreye duyarlı, yerli ve yabancı yatırımcıların tercih ettiği, ülkemiz sanayisinin ve turizminin önde gelen illeri arasında yer aldığını görmek.

İlimiz lokomotif sektörü olan Demir Çelik sektörünün ihtisaslaşarak katma değeri yüksek ürünleri de üretmesi ve rakipleriyle olan rekabette ve büyümede ortaklıkların çoğalması gerektiği, tekstil üretiminde marka ürünlere yönelinmesi yurtiçinde ve dünya genelinde bilinen markaların oluşturulması gerektiği, orman ürünleri sektöründe marka mobilyalar üreten fabrikaların gerektiği, turizm sektöründe Dünya miras kenti Safranbolu İlçemizin tarih turizminin yanında, Eflani, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçeleriyle birlikte doğa turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi gibi çeşitliliğin sağlanarak ilimizin günlük turizminin 365 güne yayılması gerektiği Hayvancılık alanında Eflani ve Ovacık ilçelerimizde gelişmenin sağlanması, konaklama imkânlarının yeterli olması, en az 5 yıldızlı bir otel yapılması gerektiği ve diğer sektörlerde de yerelden çok dış pazarlara yönelik çalışılması gerektiği tespit edilmiş olup. Sanayide 2023 yılında Demir Çelik ve makine, tekstil, orman ürünleri ve mobilya, hayvancılık sektörlerinde İhtisas Organize sanayi bölgelerinin kurulduğunu sayının 4-5 organize sanayi bölgesine çıktığını görmek istiyoruz.Üniversite-Sanayi İşbirliğinin sağlandığı şehrin dinamiklerini harekete geçiren bir yapının oluşturulmasını, 60.000 öğrencisiyle dünyaya ve ülkemize Karabük’ü tanıtacak üniversite olmasını görmek istiyoruz.Gelişen şehirlere bakıldığında üniversitelerin ön planda olduğunu görmekteyiz. Üniversiteyi öğrenci sayısıyla şehrin ekonomisine katkı yapan bir kuruluş olarak görmemek gerekir. Üniversite akademisyenlerinin bilgi birikimlerinin değerlendirilmesi ve şehrin tüm kesimleriyle ilişkili olması, dışarıdan ilimize gelen öğrencilerin kültürümüze yapacağı katkı ve dışarıda bizlerin fahri tanıtım elçileri olmaları İlimize büyük katkılar sağlayacaktır.

Ortaklıklar ve ortak hareket etme kültürünün geliştiği bir toplum görmek istiyoruz.

3.3.3.İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ (3)

Eskipazar ilçemizde bulunan Hadrianopolis antik kenti kazı çalışmalarının devam ettirilerek ortaya çıkan eserlerin çevre tanzim ve teşhir çalışmalarının tamamlanıp turizme açılması gerekmektedir.ilimiz merkez Zorban köyü Ürküt bağları mevkiinden başlanarak yine merkez Üçbaş köyü Çakmak dağının Soğanlı çayına bakan kayalıklarda yer alan 72 basamaklı kaya tüneli ve kaya yerleşim alanının yürüme yolu ve çevre tanzimi yapılarak turizme kazandırılması, Merkez Cemaller köyünden başlayan, Bürnük, Kapaklı , Çavuşlar, Hacılarobası,Üçbölük köylerindeki kaya mezarları ve bu arkeolajik alanlarda bulunan yerleşim yerlerinin yol,çevre temizliği,teşhir ve tanzim çalışmalarının yapılarak turizm güzergahı olarak belirlenip, haritalara işlenmesi ve turizme kazandırılması gerekmektedir.Keltepe kayak merkezi projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılması ve bu güzergahta bulunan kültür varlıklarının da yine çevre tanzim çalışmaları ile düzenlenip turizme kazandırılması gerekmektedir.3.3.4.KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ (4)

Günümüzde yaşamın her kesiminde, birbirinden farklı alanlarda önemli değişikliklerin gerçekleştiği görülmektedir. Yöneticilerden ve örgütlerden bu değişikliklere yaratıcı olarak uyum sağlamaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve geleceğin oluşturulmasına katkıda bulunmaları istenmektedir. Bu noktada yöneticilerin ve örgütlerin geleceğe ilişkin önemli yol göstericilerden birisi de vizyondur. vizyona sahip olmak, toplumlar açısından son derece önemlidir. Çünkü vizyon, değişimi yönlendiren önemli bir etkendir.Karabük İli’nin gelecek vizyonu; toplumsal ve özellikle de örgütsel anlamda geleceği yönetme, her alanda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama, toplam kalite yönetimi anlayışının oluşturulması açılarından önemli bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Karabük Üniversitesi’nin görüşleri, kent konseyi tarafından belirlenmiş olan başlıklara uygun olarak aşağıda sunulmuştur:Eğitim ile ilgili görüş ve önerileri; Günümüzde, Türkiye’nin gelişim anahtarı sayılabilecek yaşam boyu öğrenme, çocukluktan emekliliğe kadar sürekli öğrenmeyi ifade eden bir kavramdır, Karabük İlimizde “yaşam boyu öğrenme” sürecine katılımın düşük olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, üniversite eğitimi de dahil olmak üzere, eğitim sistemi yaşam boyu öğrenim uygulamalarını kapsayacak şekilde geliştirilmelidir.

Gençlik ve spor ile ilgili görüş ve önerileri;Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük’te de en çok yatırım yapılan spor dalı futboldur. Diğer spor dalları için de gerekli tesis araç ve gereçlerin sağlanması sporun gelişip yaygınlaşması için büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte yapılması gerekenler şu şekilde özetlenebilir: Seyir sporu yerine kitle sporuna ağırlık veren bir politika izlenmelidir. Spor kulüplerinin sayısının ve niteliğinin arttırılması sağlanmalıdır.İş yerlerinde ve yerleşim merkezlerinde spor tesisleri kurulmalı ve her yaş grubuna spor imkânları verilmelidir.Spor tesislerinin yapımında çok yönlü kullanım esas alınarak, mevcut spor tesislerinden öncelikle geniş halk kitlelerinin, amatör sporcuların ve öğrencilerin faydalanması sağlanmalıdır. İl ve ilçe merkezlerinde çeşitli spor dallarında kamp eğitim merkezleri kurularak, eğitim hayatına devam eden çocuk ve gençlere spor yapma imkânı tanınmalıdır. Böylelikle başarılı olanların ilgili spor dallarında müsabakalara katılmaları da sağlanmış olacak ve Karabük ilini en iyi şekilde temsil etmeleri için fırsatlar değerlendirilmiş olacaktır.

Kültür ve sanatla ilgili görüş ve önerileri; Kültürel ve sanatsal faaliyetler ilimizi daha dinamik, sosyal, yenilikçi bir duruma taşıyabilir. Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve kurulacak programların desteğiyle, Karabük’te kültür ve sanat hayatının gelişmesine katkı sağlayacaktır. İlimizin kültür ve sanat vizyonuna katkı sağlayabilecek konular şu şekilde özetlenebilir. Karabük’te ve Safranbolu’da yılda en az iki değişik sanat festivali yapılacaktır. Karabük’teki müzik festivali olarak gerçekleştirilirken, Safranbolu’daki kültür ve sanat festivali olacaktır. Bu festivalleri düzenlenmek üzere bağımsız bir “Karabük Kültür ve Sanat Vakfı” oluşturulabilir. Yapılacak bu festivallerde Karabük Üniversitesi ilgili bölümleri ile aktif görevler üstlenebilecektir. Bölgemizin yetiştirdiği sanat değerleri adına, uygun dallarda çeşitli sanatsal faaliyetler yapılabilir.Üniversitemiz bünyesinde kurulan Arkeoloji Bölümü Karabük ve yakın çevrede bulunan ve yeraltında araştırılmayı bekleyen sayısız Arkeolojik alanın bilim ve kültür alanına kazandırılmasına destek olacaktır. Karabük, Arkeoloji ve müzecilik konularında önemli bir merkez olabilir.

Orman ürünleri ile ilgili görüş ve önerileri;Arazisinin yaklaşık % 70’i ormanlarla kaplı olan Karabük’te çok önemli bir sektör olan ormancılık, yörenin kalkınmasında stratejik bir rol oynayabilir. Karabük Üniversitesi’nde Orman Fakültesi kurularak, bölgemizde hem orman kaynakları hem de orman endüstri ürünleri zenginleştirilebilir. Karabük İli’nde orman sektöründe geliştirilebilecek yatırım alanları şunlardır;İlde botanik bahçeleri oluşturulması, Suni ağaç projeleri geliştirme, Ahşap Kimyasalları Üretimi, Ahşap Askı, Kalıp ve Palet Üretimi, Ahşap Vitrin Mankenleri Üretimi, Ahşap Zemin Kaplama Malzemeleri Üretimi, Bahçe, Büro, Okul, Klasik Mobilya ve Mobilya Aksesuarları üretimi, Doğrama Üretimi,Karoser Üretimi,Kereste, Kontrplak, Yonga-levha ve Lif-levha İmalatı, Maden ve Telefon Direği Üretimi,Odun Briketi Üretim Tesisi,Prefabrik Ahşap Ev Yapımı

Sağlık la ilgili görüş ve önerileri; Karabük ve çevresinde yaşayan herkese, her yerde ve her zaman ulaşan, çağdaş teknoloji ile donatılmış, yüksek nitelikli, ekonomik, kendi kendine yeten, toplam kalite yönetimi anlayışı ile rasyonel bir sağlık hizmeti sunmak olmalıdır. Bu çerçevede yapılabilecek olanlar şunlardır:Karabük Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık bilimleri enstitüsü kurmak, hızlı bir şekilde gelişimlerini tamamlamak ve eğitim ve istihdam olanakları ile sağlık alanında Karabük iline önemli katkılar sağlayacaktır.Karabük iline en az 400 yatak kapasiteli ve tam teşekküllü tıp fakültesi eğitim ve araştırma hastanesi kurulmalıdır. Her köyde en az bir sağlık merkezi ve personeli olmalıdır.Doğumların tümü hastanelerde olmalı ya da sağlık personeli yardımı ile yapılmalıdır.

Sanayi ile ilgili görüş ve önerileri;Karabük ili, ülkemizin Cumhuriyet sonrasında kurulan ilk ağır sanayinin merkezi olması yönü ile ön plana çıkmıştır. Ancak üretim daha ziyade katma değeri düşük demir çelik ürünleri şeklinde gerçekleştirilmektedir.Bu durum tespitine göre Karabük ili sanayinin 2023 vizyonu arasında aşağıdaki hususlar yer alabilir: Demir çelik ürünlerinde dünya ile rekabet edebilmek amacıyla katma değeri düşük olan inşaat demirinin yanı sıra, piyasa ihtiyaçları göz önünde bulundurularak katma değeri yüksek “ray üretimi”, “vasıflı çelik üretimi”, “ boru üretimi” yapılmalıdır. Ürün yelpazesini genişleten bu tür yatırımlar gelecekte sektörün rekabet gücünü arttıracak, ilde yeni istihdam alanları oluşturacak, dışa bağımlılığı azaltarak, Karabük ilini demir çelik alanında önemli bir cazibe merkezi yapacaktır.Piyasa ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak teknoloji yoğun yeni ürünlerin üretimi için yeni yatırımlar teşvik edilerek, sektörde markalaşmaya gitmek ilin ve ülkenin öncelikleri arasında yer almalıdır.Demir çelik sektörüne bağlı olarak makine ve çelik konstrüksiyon imalatına teşviklerde bulunulması bu alanlarda yeni istihdam olanakları oluşmasını sağlayacaktır. İl bazında demir çelik sanayinin yanı sıra diğer malzeme gruplarının üretimi, bunların yeni imalat teknolojileri kullanılarak şekillendirilmeleri ve/veya işlenebilirlikleri alanlarında yatırımlar teşvik edilebilir.

Turizm ile ilgili görüş ve önerileri;Özellikle Demir Çelik ile anılan Karabük kenti Turizm potansiyeliyle de anılır ve tanınır hale getirilmesi sağlanmalıdır.Bölgenin turizm açısında tanıtılmasını sağlayacak projeler geliştirilmelidir.Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu doğal varlıkları turizm arz kaynakları olarak değerlendirmesi sağlanmalıdır.Safranbolu Dünya Miras Kenti olması sebebiyle bölgesel kültür başkenti haline getirilmelidir.Karabük bölgesinde her türlü konaklama çeşitliliği sağlanmalı ve yeterli hale getirilmelidir.Safranbolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan turizm bölümleri ara eleman ihtiyacını gidermede destek olmaktadır. Kurulacak Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu da sektörün ihtiyaç duyacağı yönetici personel ihtiyacına destek sağlayacaktır.Turizm önemli bir alanı olan kongre turizminin bölgemizde geliştirilmesi için gerekli olan alt ve üst yapı sağlanmalıdır.Karabük Üniversitesi öğrencileri (gerek ülke içinden gerekse ülke dışından) Karabük tanıtımı için gönüllü birer elçi haline getirilmelidir.

Ulaşım ve Çevre ile ilgili görüş ve önerileri; Karabük Üniversitesi bünyesinde Çevre Mühendisliği Bölümü kurulması çevresel sorunlarının çözümünde aktif rol oynayacaktır. İlin bilinen çevre sorunları azaltabilmek için doğal gaz kullanımı özendirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Park, bahçe ve peyzaj çalışmaları ile oluşturulacak yeni yeşil alanlar kentin imajını olumlu etkileyecektir.Şehrin içinden geçen çayın ıslahı yapılarak çok amaçlı kullanıma açılabilir. Ormanlarıyla ünlü ilimizde, doğal hayvanat bahçesi işlevi gören Karabük Doğal Yaşam Parkı oluşturulabilir.Sanayinin gelişmesine paralel olarak artabilecek çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik arıtma tesisleri ve filtre sistemleri kurularak verimli bir şekilde çalıştırılmalıdır.Güneş enerjisi teknolojisinin hızlı gelişmesine bağlı olarak maliyetinin düşmesi tahmin edilen solar enerji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.Üretim atıkları ve artıklar ayrıştırılarak ekonomiye geri dönüşümü sağlanmalıdır.Çöp işleme sistemleri oluşturularak arazi kazanılabilir, çevre kirliliği azaltılabilir ve ekonomik girdi sağlanabilir.Ayrıca İlimizin ulaşım vizyonu için şunlar söylenebilir:İlimizde var olan demir yolu bağlantısının günün koşullarına uygun biçimde yenilenerek hızlı tren sisteminin kullanılması bir çok açıdan kazanımlar sağlayacaktır.İlimiz 1997 yılında havayolu yatırım projesine alınmış olmakla birlikte seçilen arazinin THY tarafından THY RJ tipi uçaklarının kullanımına uygun hale getirilemeyeceği nedeni ile yatırım programından çıkarılmış olan proje gelişen teknolojik imkânlar ve değişen sosyo-ekonomik özellikler dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir.

SONUÇ VE GELECEK

Kent Konseyleri Kentler için vazgeçilmez unsurlardır. Demokrasinin gelişmesi ve yerinden yönetimin güçlendirilmesi ve işlerlik kazandırılması için Kent Konseyleri göz ardı edilemeyecek oluşumlardır.

Geleceğin planlanması olarak tarifi yapılan Vizyon ise göz ardı edilmemeli ve kentler muhakkak gelecek vizyonlarını belirlemelidir. Bunun içinde Kent Konseylerine büyük görevler düşmektedir.

Kent Konseyleri Geleceğin Belirlenmesi ve şekillendirilmesinde en önemli aktörler olacaktır.KAYNAKLAR
[1] Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Karabük Kent Konseyi Başkanlığına yazdığı 08.02.2010 tarih ve 01522 sayılı yazıları

[2] Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının Karabük Kent Konseyi Başkanlığına yazdığı 15.02.2010 tarih ve 300/01-525 sayılı yazıları

[3] Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Karabük Kent Konseyi Başkanlığına yazdığı 05.02.2010 tarih ve 157 sayılı yazıları

[4] Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün Karabük Kent Konseyi Başkanlığına yazdığı 16.03.2010 tarih ve 41-323 sayılı yazıları

[5] Karabük Kent Konseyi Dergisi (Yıl1,sayı1 Nisan 2010)

[6] 03.07.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu

[7] 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 Sayılı resmi Gazete de yayınlanan Kent Konseyleri Yönetmeliği

[8] 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[9] Karabük Kent Konseyi Çalışma Yönergesi
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət