Ana səhifə

Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Madde 1 —


Yüklə 9.26 Kb.
tarix12.06.2016
ölçüsü9.26 Kb.
(6 Ağustos 2004 tarih ve 25545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda

Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 1 — Kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığı belirlenen kullanım yerinde, dağıtım şirketinin en az iki yetkilisi ile kaçak veya usulsüz doğal gaz kullananın (kullanıcı) veya yetkili temsilcisinin imzalayacağı bir tutanakla durum tespit edilir ve tutanağın bir sureti kullanıcıya bırakılır.

Ancak kullanıcının tutanağın düzenlenmesi sırasında kullanım yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak kullanım yerine bırakılır. Tutanakta kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanım şekli ve tespit edilen diğer hususlar açıkça belirtilir.

Dağıtım şirketinin tespitlerini somut bilgi ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarını ihlal etmemesi esastır.

Madde 2 — Kaçak olarak doğal gaz kullanma süresi; kontrol, mühürleme, sayaç açma-kapama, sayaç değiştirme, sayaç sökme-takma, pil değiştirme, doğal gaz kullanım sözleşmesi imzalanması, varsa daha önce kaçak doğal gaz kullanıldığına ilişkin tutanak ve hatlara bağlantı yapılması işlemlerinden en son yapılanın işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süredir. Bu süre bir yılı aşamaz.

Madde 3 — Kaçak olarak kullanılan doğal gaz tüketim miktarı, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 42 nci maddesi (a) ve (b) bentleri hükümlerine göre hesaplanır.

Madde 4 — Kaçak olarak kullanılan doğal gaz tüketim bedeli; kaçak doğal gaz kullanım miktarı ve faturalandırmanın yapıldığı tarihteki cari perakende satış fiyatı esas alınarak hesaplanır. Dağıtım şirketi, müşterilerle yapacağı anlaşma ve sözleşmelerde kaçak doğal gaz kullanım miktarının % 200’üne kadar, tekerrürü halinde ise % 300’üne kadar "kaçak doğal gaz kullanım bedeli" uygulanabileceğine ilişkin hükümlere yer verebilir.

Dağıtım şirketi, usulsüz doğal gaz kullanımının tespit edilmesi durumunda, tespitin yapıldığı tarihte geçerli olan sayaç açma-kapama bedelinin 3 katına kadar "usulsüz doğal gaz kullanım bedeli" tahsil edilebileceğine ilişkin hükümlere anlaşma ve sözleşmelerde yer verebilir.

Kaçak veya usulsüz doğal gaz kullananların dağıtım şirketinin mülkiyetinde bulunan cihaz ve tesislere verdiği zarar ve ziyan rayiç bedel üzerinden tahsil edilir.

Madde 5 — Kaçak olarak doğal gaz kullananlar, tahakkuk ettirilen bedeli ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

Kaçak tahakkukuna ilişkin ödeme bildirimine, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde dağıtım şirketine itiraz edilebilir. Bu itiraz, dağıtım şirketi tarafından en geç 10 (on) işgünü içinde sonuçlandırılır. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.İtirazın haklı bulunması durumunda tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde müşteriye, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ödenir.

Madde 6 — 24/04/2003 tarih ve 134 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 — Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət