Ana səhifə

Erzincan üNİversitesi engelsiZ erzincan üNİversitesi BİRİMİ Çalişma usul ve esaslari yönergesi


Yüklə 18.38 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü18.38 Kb.
24/07/2012 tarih ve 09/1 sayılı Erzincan Üniversitesinin Senato Kararının ekidir.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ENGELSİZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİRİMİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç

MADDE 1- (1) Erzincan Üniversitesi Engelsiz Erzincan Üniversitesi Birimi’nin amacı, Üniversitede öğrenim gören, engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu düzenleme, Erzincan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelsiz Erzincan Üniversitesi Birimi’nin yapılanma, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (1) Birim'in çalışma usul ve esasları, 07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5378 Sayılı "Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15’ıncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazele ile yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 8’ınci maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen,

a) Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Engelsiz Erzincan Üniversitesi Biriminin Yapılanması ve Çalışma Esasları
Birim Yönetimi

MADDE 4- (1) Engelsiz Erzincan Üniversitesi Birim Yönetimi; Erzincan Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, üniversitenin farklı birimlerinden engelliler ile ilgili çalışmaya gönüllü öğretim elemanları arasından Rektörün seçeceği 2 öğretim elemanı ve 1 idari personel olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşur. Rektör tarafından seçilen öğretim elemanlarının ve idari personelin görev süresi iki yıldır.

Birim Temsilcileri

MADDE 5- (1) Engelsiz Erzincan Üniversitesi Biriminde alınan kararların uygulanması ve birimdeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Fakültelerde; Fakülte Dekanı, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler de; Müdürler, Engelsiz Üniversite Birimi’nin temsilcileridir. Dekan ve Müdürler isterlerse birim temsilciliği için akademik personel görevlendirebilirler.
Biriminin görevleri

MADDE 6- (1) Engelsiz Erzincan Üniversitesi Biriminin görevleri şunlardır:

a) Üniversiteye kaydı yapılan engelli öğrencileri tespit edip engel türlerine göre gruplara ayırarak eğitimlerinde ihtiyaç önceliklerini belirlemek.


b) Engellilerle eğitim-öğretimin her aşamasında bir arada bulunan öğretim elemanlarını, üniversite çalışanlarını, öğrencileri kapsayacak bilgilendirme çalışmaları ve seminerler yapmak ve bu yolla engelli bireylere doğru bakış açısı kazandırmaya çalışmak; bilgilendirici doküman hazırlanması, danışmanlık hizmeti verilmesi ve gereken durumlarda hizmet içi eğitim sağlanması konularını koordine etmek.
c) Erzincan Üniversitesine kayıt yaptıran engelli öğrencilerin öğrenimleri sırasındaki ihtiyaçlarını tespit ederek fiziki altyapı (derslik, sınav salonu, laboratuar, kütüphane, yemekhane, üniversite sosyal tesisi, tuvalet vb. yaşam alanları) düzenlemeleriyle engellilerin Üniversite yaşamını kolaylaştırmak.
ç) Engel gruplarına yönelik özel ders materyallerinin hazırlanmasını sağlamak.
d) Sınav ve ders uygulamalarının özür ve engel gruplarına göre belirlenecek evrensel standartlara kavuşturulması için çalışmalar yapmak. Eğitim sürecinin engelli öğrenciler için anlamlı hale getirilmesi için engelli öğrencilerin sınavlarıyla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeler yapmak.
e) Özürlülük ve engelliler konularında program ve projeler geliştirmek, engellilerin durumlarını iyileştirmeye yönelik projeleri desteklemek.
f) Özürlülük, engelliler, engel gruplarının tanıtımı ve toplumla kaynaştırılması ile ilgili seminer, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek.
g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç-gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
ğ) Engelsiz Erzincan Üniversitesi Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda, konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine imkan sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkân veren bir web sitesi oluşturmak.
h) Engelliler ile ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak.
ı) Mezuniyet sonrası istihdam imkânları ve mesleklere ilişkin konularda bilgilendirici çalışmalar yapmak, mezun engelli öğrencilerin istihdamının sağlanmasında girişimlerde bulunmak.
i) Yeni teknolojileri kullanarak engellilerin vatandaşlık haklarını tam olarak kullanabilmelerine ve yaşamı bağımsız göğüsleyebilmelerine yönelik çalışmalar yapmak
j) "Engelsiz Üniversite" kavramını kültürümüze yerleştirmek üzere gerektiğinde diğer üniversitelerle işbirliği yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak.
k) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
l) Birim olarak aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
m) Engelli öğrencilerin Üniversitemizde eğitim öğretim süreci içerisinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili birime yazılı başvuruları halinde, alınan kararların uygulanmasını takip etmek.
n) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, öğrenci seçme sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme
Yürürlülükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 7- (1) 12/09/2008 tarihli ve 11 / 2 sayılı senato kararı ile kabul edilen “Üniversitemiz Engelsiz Yaşam Birimi” yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 8- (1) Erzincan Üniversitesi Engelsiz Erzincan Üniversitesi Birimi'nin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi, Erzincan Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 9- (1) Bu çalışma usul ve esaslarını Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət