Ana səhifə

Eksploatacji I konserwacji obiektu


Yüklə 0.53 Mb.
səhifə1/14
tarix22.06.2016
ölçüsü0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

PO/ZP/59/2013/CNK/MG Załącznik nr 1 do SIWZ

INSTRUKCJA

EKSPLOATACJI I KONSERWACJI OBIEKTU


BUDYNKÓW „CENTRUM NAUKI KOPERNIK”

ADRES: Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa


OPRACOWANIE:
WARBUD S.A.

Al. Jerozolimskie 162A,

02-342 Warszawa

tel.: +48 22 56-76-000

Warszawa, 05.2010SPIS TREŚCI


Cel Instrukcji 4

1 Warunki przeprowadzania przeglądów na podstawie wytycznych zawartych w PB, WT. 6

2 Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego 8

3 Użytkowanie i konserwacja poszczególnych elementów budowlanych. 10

3.1 Konstrukcja obiektu 10

3.1.1 Konstrukcja żelbetowa 10

3.1.2 Betony licowe (architektoniczne) 10

3.1.3 Konstrukcja stalowa 11

3.1.4 Konstrukcja drewniana 11

3.1.5 Powłoki z farb pęczniejących systemu STEELGUARD 12

3.2 Ściany wewnętrzne i sufity 14

3.2.1 Ściany murowane (z cegieł ytonga, technoamerbloka itp.) 14

3.2.2 Ściany gipsowo kartonowe 14

3.2.3 Ściany szklane 17

3.2.4 Sufity podwieszane 17

3.3 Posadzki 20

3.3.1 Posadzki wewnętrzne żywiczne 20

3.3.2 Posadzki wewnętrzne i zewnętrzne - płyt fibre 21

3.3.3 Posadzki zewnętrzne – pressbeton 22

3.4 Wykończenia podłóg 22

3.4.1 Wykładziny dywanowe 22

Minimalizowanie zanieczyszczeń 22

3.4.2 Podłogi z drewna naturalnego, panelowe 24

3.5 Ślusarka i stolarka 25

3.5.1 Ślusarka i stolarka aluminiowa 26

3.5.2 Drzwi stalowe 27

3.5.3 Drzwi drewniane 28

3.5.4 Klapy oddymiające, oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w system sterowania 28

3.5.5 Bramy, rolety 29

Eksploatacja 31

3.6.2 Panele aluminiowe 32

3.6.3 Okładziny kamienne 33

3.6.5 Elementy stalowo-szklane elewacji budynków 34

3.7 Wykończenia ścian wewnętrznych 42

3.7.1 Tynki 42

3.7.2 Docieplenia w systemie np. wełna lub styropian 43

3.8 Elementy ślusarki ( poręcze, balustrady, balustrady szklane) 43

3.5.6 Stal nierdzewna 43

3.8.3 Obudowy (wyjść szklanych na dach, windy przeszkolone) 45

3.6 Dach 46

3.6.1 Dach izolowany papą 46

3.6.2 Obróbki blacharskie 47

3.6.3 Rynny spustowe (systemowe elewacyjne) 47

3.7 Teren zewnętrzny, dach – place, chodniki, zieleń 49

3.7.1 Zieleń 49

3.7.2 Chodniki (kostka brukowa, asfalt, płyty fibre) 50

3.7.3 Pressbeton 50

3.7.4 Ściana z gliny 51

3.8 Instalacje elektryczne 52

3.8.1 Zasilanie obiektu 54

3.9 Instalacje teletechniczne 62

3.9.1 Instalacja domofonowa i wideodomofonowa 62

4.12.2 Instalacja Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN 63

4.12.3 Instalacja Telewizji Przemysłowej CCTV 64

4.12.4 Instalacja Kontroli Dostępu 65

3.9.2 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 66

3.9.3 Instalacja klap oddymiających, 67

4.12.5 Instalacja Detekcji Tlenku Węgla CO 69

4.12.6 Instalacja telefoniczna 69

3.10 Instalacje mechaniczne 70

3.10.1 Instalacja centralnego ogrzewania 70

3.10.2 Instalacja wodociągowa, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, 71

3.10.3 Instalacja kanalizacyjna 71

3.10.4 Separatory substancji ropopochodnych oraz separatory tłuszczu. 71

3.10.5 Instalacja tryskaczowa 73

3.10.6 Instalacja hydrantowa – hydranty z wężem półsztywnym lub płasko składanym 79

3.10.7 Przewody wentylacyjne 82

3.10.8 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna 82

3.10.9 Instalacja wentylacji oddymiającej i pożarowej 86

3.10.10 Instalacja chłodu 87

3.11 WINDY 88

4 Procedury serwisowe 89

4.1 Procedura zgłaszania reklamacji 89

4.2 Procedura współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w aspekcie ustalania terminu, zakresu i technologii naprawy wady. 91

4.3 Procedura odbioru i potwierdzenia usunięcia wad 93

4.4 Procedura rozsądzania kwestii spornych 97

Wprowadzenie
Generalny Wykonawca inwestycji „CENTRUM NAUKI KOPERNIK” firma Warbud SA przekazuje Państwu niniejszy dokument, a zebrane tu informacje pozwolą na czytelne funkcjonowanie na obiekcie w trakcie wykonywania m.in.: eksponatów oraz w okresie przyszłego użytkowania i w okresie gwarancji.

Cel Instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowiązków oraz przybliżenie zagadnień prawidłowej eksploatacji obiektu Zamawiającemu (przez Zamawiającego należy rozumieć Inwestora, przedstawiciela Inwestora oraz każdą inną osobę na zamówienie której Warbud S.A. wykonywał obiekt, ich następców prawnych oraz posiadaczy i Użytkowników Obiektu) obsłudze, zarządcy, użytkownikom innym osobom korzystającym z obiektu oraz określenie procedury zgłaszania reklamacji i procedur serwisowych.

Zagadnienia w niej poruszone nie stanowią jedynej bazy wiedzy i są jedynie uogólnieniem szczegółowych warunków gwarancji na poszczególne elementy.

Dokument ten nie zwalnia Inwestora, Zamawiającego, Użytkownika, Przedstawiciela Inwestora i innych osób korzystających z obiektu z warunków zawartych w szczegółowej karcie gwarancyjnej jak i instrukcji użytkowania poszczególnych elementów oraz obowiązków nakładanych właściwymi przepisami obowiązującego prawa.


Uwarunkowania w okresie adaptacji/montażu eksponatów

W trakcie wykonywania/montażu eksponatów, przebudów/ dobudów/ modernizacji już istniejących elementów zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje bez zgody projektanta.

Wszelkie zmiany sposobu użytkowania elementów w budynku powodujące zwiększenie projektowanego obciążania konstrukcji wymagają zgody projektanta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających ze zużycia oraz użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, a zawartych w niniejszej instrukcji.

Ponadto w instrukcjach użytkowania i eksploatacji oraz DTR dołączonych do dokumentacji powykonawczej jest opisany szczegółowy tryb postępowania dla poszczególnych wbudowanych elementów/ urządzeń/ systemów/ technologii. Wszystkie osoby obsługujące, zarządzające, użytkujące i korzystające z obiektu CNK musza zapoznać się z w/w instrukcjami, elementami wyposażenia budynku (zwłaszcza systemów które obsługują budynek) i muszą zostać odpowiednio przeszkolone.

Uwarunkowania przyszłego użytkowania i eksploatacji obiektu
Wszelkie urządzenia należy użytkować zgodnie z dokumentacjami techniczno – ruchowymi lub Instrukcjami Obsługi producentów oraz stosować się do wymogów producentów zawartych w kartach gwarancyjnych. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku przyszłych roszczeń gwarancyjnych do Wykonawcy.

W odniesieniu do urządzeń wymagających okresowego autoryzowanego przeglądu na użytkowniku obiektu ciąży spełnienie wymogów producentów urządzeń (DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne), niezbędnych do zachowania pełnego czasookresu gwarancji. Wiązać się to może z koniecznością odpłatnych przeglądów autoryzowanych serwisów, prowadzenia dokumentacji eksploatacji urządzeń lub zapewnienia zapasu części zamiennych (wkłady filtracyjne, zapasowy osprzęt elektryczny, itp.).

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, odpowiadają nie tylko za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w aspekcie jego sprawności technicznej, ale również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych np. za usuwanie zalegającego na dachach śniegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665).

Niezwłocznie po przekazaniu obiektu, Inwestor/ Użytkownik powinien podpisać stosowne umowy serwisowe (na przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne) z autoryzowanym serwisem producenta, chyba że umowa stanowi inaczej. Podpisanie niniejszej umowy jest niezbędne w celu zachowania udzielonej gwarancji. Konserwację w okresie użytkowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową /Instrukcja Użytkowania zawartą w dokumentacji powykonawczej.

Wynik kontroli/działań serwisowych/przeglądów okresowych należy udokumentować i umieścić w Karcie Przeglądów Okresowych (zgodniej z DTR lub załącznikiem nr 5).

Konserwacja i przegląd powinny być zapisane na wywieszce (naklejce), która nie może zakrywać żadnych oznaczeń producenta. Na wywieszce (naklejce) należy umieścić:  • słowo "SPRAWDZONE"

  • nazwę i adres dostawcy urządzenia

  • jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora)

  • datę (miesiąc i rok) ważności przeglądu.


Nieprzestrzeganie przez użytkownika zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji (oraz poszczególnych instrukcji urządzeń/ elementów wbudowanych na obiekcie, a dołączonych do dokumentacji powykonawczej) zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət