Ana səhifə

Egyházjogi metodológia [kjpi] Tartalma


Yüklə 31.3 Kb.
tarix17.06.2016
ölçüsü31.3 Kb.


A PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézet

Egyházi Alkotmányjogi Tanszék 2013/2014. akadémiai év I. szemeszter tárgyai1. Tárgy: Egyházjogi metodológia [KJPI]

Tartalma: 1. A tudományos és az intellektuális munka sajátosságai; 2. A kánonjogi kutatás, mint szent tudomány egyedi eszközei; 3. A tudományos téma megválasztásának kritériumai; 4. A tudományos kutatás forrásai; 5 A bibliográfia összeállításának kategóriái; 6. Az anyaggyűjtés sajátosságai (cédulázás, stb.); 7. A dolgozat felépítése; 8. A szakdolgozat sajátosságai; 9. A doktori disszertáció jellegzetességei; 10. A jegyzetek szerepe a dolgozatban; 11. A függelékek és egyéb kiegészítések használata; 12. A publikáció és a korrektúra.
Vizsgaanyag: SZUROMI Sz.A., Egyházjogi metodológia (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/7), Budapest 2011.
Irodalom: FARINA, R., Metodologia. Avviamento alla tecnica del lavoro scientifico (Biblioteca di scienze religiose 6), Roma 1978. Sastre Santos, E., Metodologia giuridica (Institutum Iuridicum Claretianum), Ediurcla, Roma 2002.
Számonkérés: a PPKE KJPI hallgatóinak írásbeli vizsga az utolsó oktatási órán; a PPKE HTK, JÁK és ELTE ÁJK hallgatóinak 4 oldal terjedelmű, kézzel írott házi dolgozat, a megadott felkészülési anyag alapján (a felhasznált irodalom megjelölésével), melynek benyújtási határideje: 2013. december 20., péntek déli 12: 00-ig a KJPI Titkárságán.
Értékelés: a PPKE KJPI hallgatóinak ötfokozatú kollokvium; a HTK és JÁK hallgatóinak háromfokozatú az ELTE hallgatóinak ötfokozatú értékelés.

2. Tárgy: Egyházjogi forrástörténet [KJPI]

Tartalma: 1. A gyűjtemények osztályzása, szerkezete és jellegzetességeik; 2. A pseudo-apostoli gyűjtemények; 3. A keleti kánon és nomokánon gyűjtemények; 4. Az inzuláris és penitenciális gyűjtemények; 5. Az egyetemes jellegű nyugati gyűjtemények különös tekintettel a Collectio Dionysiana-ra és a Collectio Hispana-ra; 6. A karoling reform más gyűjteményei; 7. A Decretum Burchardi Wormatiensis és más a gregoriánus reformot megelőző nyugati gyűjtemények; 8. A gregoriánus időszak szigorú és későbbi gyűjteményei; 9. A Decretum Gratiani módszertani előzményei; 10. A Decretum Gratiani módszere és szerkezeti felépítése; 11. A Corpus iuris canonici keletkezése és szerkezete; 12. Kodifikáció az egyházjogban (1917; 1983; 1990).

Vizsgaanyag: Erdő P., Az egyházjog forrásai (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/1), Budapest 1998. Szuromi Sz.A., Kánonjogtudomány és kodifikáció (Megjegyzések a latin egyházjog kodifikációjához), in Iustum Aequum Salutare IV/2 (2008) 83-92. Szuromi Sz.A., Fejezetek az egyházi jogalkotás történetéből – források és intézmények – (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/15), Budapest 2011.

Irodalom: Ferme, B.E., Introduzione alla storia del diritto canonico. I. Il diritto antico fino al Decretum di Graziano (Quaderni di Apollinaris 1), Roma 1998. Stickler, A., Historia iuris canonici Latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium (Studia et textus historiae iuris canonici 6), Taurini 1950 (Repr. Romae 1985). Szuromi, Sz.A. (ed.), Medieval Canon Law and European Ius Commune (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/8), Budapest 2006. Szuromi, Sz.A., Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjoggyűjtemények sajátossága (8-12. század) [Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/11], Budapest 2009.

Számonkérés: a PPKE KJPI hallgatóinak írásbeli vizsga; a PPKE JÁK és ELTE ÁJK hallgatóinak 4 oldal terjedelmű, kézzel írott házi dolgozat, a megadott felkészülési anyag alapján (a felhasznált irodalom megjelölésével), melynek benyújtási határideje: 2013. december 20., péntek déli 12: 00-ig a KJPI Titkárságán.

Értékelés: a PPKE KJPI hallgatóinak ötfokozatú kollokvium; a PPKE JÁK hallgatóinak háromfokozatú az ELTE ÁJK hallgatóinak ötfokozatú értékelés.

3. Tárgy: Általános normák I. [KJPI]

Tartalma: 1. Az Egyházi Törvénykönyv hatályossági köre; 2. Az egyházi törvény fogalma és fajai; 3. Az egyházi törvény kötelező ereje; 4. Az egyházi törvény magyarázata és a joghézag kitöltésének eszközei; 5. A jogszokás; 6. Az általános határozatok és utasítások; 7. az egyedi közigazgatási intézkedések általában; 8. Az egyedi határozat és parancs; 9. A leirat; 10. A kiváltság; 11. A felmentés; 12. Az autonóm belső szabályok.

Vizsgaanyag: Erdő P., Egyházjog (Szent István Kézikönyvek 7), Budapest 2005. 47-129. Erdő P., Az élő Egyház joga, Budapest 2006. 17-85. Szuromi Sz.A., Jog-kánonjog (jogelméleti vázlat), in Iustum Aequum Salutare III/2 (2007) 199-207.

Irodalom: Il diritto della Chiesa: Interpretazione e prassi (Studi Giuridici 41), Città del Vaticano 1996; Aymans, W., Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, I. 1991; Beal, I.P.-Coriden, J.A.-Green, T.J. (ed.), New Commentary on the Code of Canon Law, New York-Mahwah 2000; Codice di diritto canonico commentato, Milano 2001; Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, I. Pamplona 1996; Commento al Codice di Diritto Canonico, a cura di Pinto, P.V. Città del Vaticano 2001; Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a cura di Pinto, P.V. Città del Vaticano 2001; García Martín, J., Le norme generali del codex iuris canonici (Inst. Iur. Claretianum, Manualia 1), Roma 2002; Szuromi Sz.A., Szempontok a Katolikus Egyház jogrendjének működéséhez (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/13), Budapest 2010. Szuromi Sz.A., Egy működő szakrális jogrend (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/15), Budapest 2013.

Számonkérés: a PPKE KJPI hallgatóinak írásbeli vizsga; a PPKE JÁK és ELTE ÁJK hallgatóinak 4 oldal terjedelmű, kézzel írott házi dolgozat, a megadott felkészülési anyag alapján (a felhasznált irodalom megjelölésével), melynek benyújtási határideje: 2013. december 20., péntek déli 12: 00-ig a KJPI Titkárságán.

Értékelés: a PPKE KJPI hallgatóinak ötfokozatú kollokvium; a PPKE JÁK hallgatóinak háromfokozatú és az ELTE ÁJK hallgatóinak ötfokozatú értékelés.

4. Tárgy: Válogatott állami egyházjogi kérdések [KJPI]

Tartalma: 1. Az ember, mint személy, különös tekintettel a Katolikus Egyház megnyilatkozásaira és belső jogára; 2. A természetes személy jog és cselekvőképessége; 3. Mennyiben korlátozza a természetes személy cselekvőképességét a valamely szerzetesi intézményben letett fogadalom; 4. A természetes személy jogképességének megszűnése. A holtnak nyilvánítás polgárjogi és kánonjogi aspektusai; 5. A krisztushívők hivatalos és magántársulásai, mint jogi személyiséggel rendelkező társaságok; 6. Az egyházi szervezetek és a non-profit szervezetek közötti érintkezési pontok és különbségek; 7. A katolikus házasságjog, a konkordatárius jog és a családjog kapcsolata I; 8. A katolikus házasságjog, a konkordatárius jog és a családjog kapcsolata II; 9. A végrendelet; 10. A köteles rész; 11. A szerzői jog; 12. Az egyházak és a munkajog, tömegtájékoztatás, illetve az egyházakat megillető adókedvezményekre vonatkozó szabályok.

Irodalom: Ferenczy R.-Szuromi Sz.A., Mennyiben érinti kánonjogi, illetve polgári jogi szempontból a természetes személy jog- és cselekvőképességét a valamely szerzetesi intézményben letett fogadalom, in Kánonjog 5 (2003) 77-86; Ferenczy R.-Szuromi Sz.A., A természetes személy jogképességének megszűnése. A holtnak nyilvánítás polgári jogi és kánonjogi aspektusa, in Kánonjog 6 (2004) 141-150; Szuromi Sz.A.-Ferenczy R., Az egyházi személyek utáni öröklés hatályos egyházjogi és magyar állami egyházjogi vonatkozásai, in Kánonjog 10 (2008); Szuromi Sz.A. – Ferenczy R., A katolikus egyházi személyek foglalkoztatásának sajátos helyzete a mai magyar jogban, in Jogtudományi közlöny 64 (2009) 379-381; Szuromi Sz.A. – Ferenczy R., Az egyház és állam kapcsolatainak alakulása Közép- és Kelet-Európában az elmúlt két évtized jogalkotásának tükrében, in Kánonjog 12 (2010) 105-112. Ferenczy R. – Szuromi Sz.A., Újabb megjegyzések az államilag elismert egyházi házasság kérdéséhez­, in Kánonjog 13 (2011) 83-95. Ferenczy R. – Szuromi Sz.A., Non-profit szervezetek-e a Magyarországon bejegyzett egyházak? – Magánjogi megfontolások, figyelemmel a legutóbbi magyar jogalkotásra –, in Kánonjog 14 (2012) 101-106. Ferenczy R. – Szuromi Sz.A., Az egyházi személyek alkalmazása Magyarországon, tekintettel a Katolikus Egyház belső jogára és az új Munka Törvénykönyvének előírásaira, in Kánonjog 15 (2013) 99-105.

Számonkérés: a PPKE KJPI, PPKE HTK, PPKE JÁK és ELTE ÁJK hallgatóinak 4 oldal terjedelmű, kézzel írott házi dolgozat, a megadott felkészülési anyag alapján (a felhasznált irodalom megjelölésével), melynek benyújtási határideje: 2013. december 20., péntek déli 12: 00-ig a KJPI Titkárságán.

Értékelés: a PPKE KJPI, HTK, JÁK hallgatóinak háromfokozatú , az ELTE ÁJK hallgatóinak ötfokozatú értékelés.

5. Tárgy: Szerzetesjog [HTK]

Tartalma: 1. A megszentelt élet összes intézményeinek közös szabályai; 2. A szerzetes intézmények; 3. A szerzetesházak, létesítésük és megszüntetésük; 4. Az intézmények kormányzása; 5. A jelentkezők felvétele és a tagok képzése; 6. Az intézmények és tagjaik kötelességei és jogai; 7. Az intézmények apostoli tevékenysége; 8. Az intézményből való kiválás; 9. A püspökségre emelt szerzetesek; 10. A nagyobb elöljárók konferenciái; 11. A világi intézmények; 12. Az apostoli élet társaságai.
Vizsgaanyag: Andrés, D., Szerzetesjog, Budapest 1999; Szuromi, Sz.A., A megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai tagjainak sajátos kötelességei és jogai, in Teológia 43 (2009) 74-80.

Irodalom: Az Egyházi Törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal, szerk., ford., magyarázat Erdő P., 4. javított kiadás, Budapest 2001; Beyer, J., Le droit de la vie consacrée. Commentaire de canonos 573-746, I-II. Paris 1988; Primetshofer, B., Ordensrecht auf der Grundlage des Codex Iuris Canonici, Freiburg 19883; Andrés, D., Le forme di vita consacrata, Roma 2005 (=Ua. Las formas de vida consagrada [Comentario teológico-jurídico al Código de Derecho Canónico], Madrid-Roma 2005); Abbass, J., The Consecrated Life, Ottawa, ON. 2008; Szuromi Sz.A., A kanonoki élet reformja (A Premontrei Rend saját jogának alakulása és az új Codex iuris canonici), in Kánonjog 10 (2008) 43-51; Szuromi Sz.A., Il passaggio da un’istituto ad un altro istituto di vita consacrata, in Commentarium pro religiosis et missionaris 90 (2009) 335-341; Szuromi Sz.A., A plébánia viszonya a megszentelt élet intézményeihez és az apostoli élet társaságaihoz, valamint egyes lelkiségi mozgalmakhoz, in Kánonjog 11 (2009) 47-55.De Paolis, V., La vita consecrata nella Chiesa (Manuali 4), Venezia 2010. Szuromi Sz.A., A Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregáció illetékessége és működése­, in Kánonjog 13 (2011) 49-56.

Számonkérés: a PPKE HTK és a KJPI hallgatóinak írásbeli vizsga.

Értékelés: a PPKE HTK mesterképzésében résztvevők számára háromfokozatú, a HTK és a KJPI licencia képzésében résztvevők részére ötfokozatú értékelés.

Dr. Szuromi Szabolcs DSc. sk.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət