Ana səhifə

EĞİTİM-ÖĞretim yili ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil


Yüklə 56.95 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü56.95 Kb.
T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU

ET ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF I. YARIYIL :
GENEL BİYOLOJİ

Biyolojiye giriş, hücrenin genel özellikleri, hücrenin mikroskobik morfolojisi ve hücre organelleri, hücrenin fiziksel yapısı ve hücre zarında transport olayları, hücrenin kimyasal yapısı, hücre metabolizması (anabolizma, katabolizma), hücre uyarı sistemleri, hücre bölünmesi (amitoz, mitoz ve mayoz bölünme), seksüel ve aseksüel üreme, embriyonal gelişim, epitel doku, bağ ve destek doku, yağ doku, kıkırdak doku, kan doku, kas doku, sinir doku.


ANATOMİ

Anatomiye giriş, anatomik terimlerin izahı,

Evcil hayvanların anatomisi (genel); Kemik bilimi, kıkırdak bilimi, eklem bilgisi, kas bilimi, genel splanchologia, sindirim sistemi, solunum organları, sidik sistemi, üreme organları, dolaşım sistemi, iç salgı bezleri, sinir sistemi.

Tavuk diseksiyonu; Kemik bilim, deri ve epidermoidel teşekküller, kas bilimi, sindirim sistemi organları, solunum organları, üriner sistem, genital sistem organları, dolaşım sistemi organları, endokrin bezler, sinir sistemi organları.


KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ-I

Tavukçulukta endüstrileşmeye yol açan gelişmeler, hayvancılık sektörü içinde tavukçuluğun daha fazla gelişmesinin nedenleri, Türkiye tavukçuluğunun durumu, tavuk ürünleri üretim ve tüketimi, tavuk ırkları, tavuğun evcilleştirilmesi, ticari hibritler, yumurta yönlü ticari hibritler, et yönlü ticari hibritler, mini hatlar, tavuğun dış yapısı, tavuklarda büyüme, sindirim, sinir, boşaltım, iç salgı, solunum, dolaşım ve üreme sistemleri,

Kalitatif ve kantitatif karakterlerin kalıtımı, cinsiyete bağlı karakterlerin kalıtımı, tavukçulukta kullanılan ıslah yöntemleri, hibrit üretimi ve avantajları, yumurta ve tavuk eti, yumurtanın oluşumu, besin değeri, yumurta kalitesi, yumurta kalite ölçümleri, yumurtanın kalitesinin korunması, tavuk eti, tavuk etinin besin kompozisyonu,

Kümesler ve kümes içi çevre koşulları, kümes yapmadan önce dikkat edilecek hususlar, kümeslerin planlanmasında dikkat edilecek hususlar, kümes tipleri, kümes tiplerine göre kullanılan ekipmanlar, kümes içi iklim koşulları, sıcaklık, rutubet, havalandırma, serinletme koşullarının düzenlenmesi,

Döllenme, civciv embriyosunun gelişimi, embriyonik zarlar, embriyo gelişme dönemleri, kuluçkahaneler, kuluçkahanelerin yapısal özellikleri, kuluçkahane planlanması, kuluçkahane çevre faktörleri, kuluçkahane yönetimi, kuluçkahane ekipmanları, kuluçkalık yumurta kalitesi ve damızlık işletme sürü yönetimi, kuluçkalık yumurta elde edilmesi, nakli, depolanması, kuluçkalık yumurtaların depolanmasında çevre şartları, kuluçkalık yumurtalara yapılan uygulamalar, kuluçka sonuçlarının değerlendirilmesi, döllülük, kuluçka aksaklıkları, kuluçka makinelerinin bakımı, kuluçkalık yumurta ihtiyacının belirlenmesi, kuluçkahanede temizlik ve dezenfeksiyon, damızlık yumurtaların dezenfeksiyonu, civciv kalitesi,

Etlik piliç yetiştirme sistemleri, civciv büyütme döneminde çevre koşulları, etlik piliç kümes büyüklüğü ve kapasitesi, bakım ve yetiştirme işlemleri, biyogüvenlik uygulamaları, etlik piliç yetiştirme kümeslerinde altlık yönetimi, kümes içi çevre koşullarının düzenlenmesi, kontrolü ve yönetimi, yemlik ve yemlik yönetimi, suluk ve suluk yönetimi, sağlık koruma, etlik piliçlerde canlı ağırlığın izlenmesi, üniformite kayıtları, AEF ve EPEF değerlerinin hesaplanması, diğer kayıtlar, kümeslerden kesim için nakil, üretim dönemi ve dönemler arası süre.


HİJYEN VE SANİTASYON

Hijyen ve sanitasyonun önemi, tanımı, çalışma konuları, mikroorganizmaların çeşitleri, bulaşma yolları ve gıda mikroorganizma ilişkisi, gıda ile uğraşanların kişisel hijyeni ve eğitimi, gıda hijyeni, yüksek-orta düşük riskli gıdalar, çapraz bulaşma ve taşıyıcılar, kir ve çeşitleri,

Temizlik ve önemi, temizlik ve dezenfeksiyon aşamaları, temizleme ekipmanları, deterjanlar, dezenfektanlar, hijyen planları ve güvenliği, yüzeyler ve bakım, otomatik yıkama sistemleri ve makineleri, haşerelerle mücadele, su hijyeni, kalitesi, sertliği,

Gıdaların satın alınmasında, taşınmasında, depolanmasında, soğuma, dondurma, çözündürülmesinde pişirilmesinde, tekrar ısıtılıp tüketilmesinde önemli olan hijyen ve sanitasyon kuralları.


KANATLI HAYVAN BESLEME

Kanatlılarda sindirim sistemi, fizyolojisi ve metabolizma, kanatlılarda karbonhidrat ve yağların sindirim, emilim ve metabolizması, kanatlılarda protein ve amino asit metabolizması,

kanatlılarda vitaminlerin kullanımı, kanatlılarda mineral maddelerin kullanımları, kanatlı rasyonlarında kullanılan yem hammaddeleri, kanatlı rasyonlarında kullanılan yem katkı madeleri, kanatlıların beslenme açısından genel özellikleri, yumurta tavuklarının beslenmesi, etlik piliçlerin beslenmesi, besin madde ihtiyaçlarının hesaplanması, rasyon hazırlama yöntemleri, teorik rasyon hazırlama, pratik rasyon hazırlama.
GENEL KİMYA

Madde ve özellikleri, maddelerin ayrılması (karışımların ayrılması, bileşiklerin ayrılması), elementler ve bileşikler (elementler ve bileşikler, atom modeli), maddenin yapısı (elementlerin sınıflandırılması, iyonlar, bağlar, bileşikler, atomlar, moleküller), asitler ve bazlar (genel özellikleri, değerlikleri, kuvvetleri, asit baz titrasyonları ve nötrleşme), çözünürlük dengeleri ve çözeltiler, kimyasal reaksiyonlar (fiziksel ve kimyasal değişmeler, kimyasal tepkimelerin denklemleri), kimyasal hesaplamalar.


KASAPLIK HAYVANLAR

Sığırcılığın dünya ve Türkiye’deki yeri, sığırların sahip olduğu özellikler, Türkiye’de sığırcılığın gelişimi, sığır besiciliği, besi teknikleri, besi süresi, sığırcılık işletmelerinin kurulması, yer seçimi ve dikkat edilecek noktalar, başarıyı etkileyen hususlar, besi performansı ve etkileyen etmenler,

Kesim, karkas randımanı, karkastan yaş tayini, değerli et miktarını etkileyen faktörler, kasaplık sığır ve karkasların sınıflandırılması, kasaplık güç, kasaplık hayvanların standardizasyonu, kasaplık hayvanların büyüme ve gelişmesi üzerine etki yapan faktörler,

Sığır besisinde verimliliği etkileyen faktörler, sığır besisinde besin madde gereksinimi, besinin sınıflandırılması, gelişimi arttıran maddeler, beside ağırlıklı kullanılan yemler, yapıldığı yere göre besi, mera besisi, anız besisi, ahırda besi, açıkta besi, yıl içinde yapım zamanına göre besi, yaz besisi, kış besisi, biyogüvenlik, sağlık koruma ve aşılama, besi çiftliklerinde tutulması gereken kayıtlar, koyun besiciliği, keçi besiciliği.


ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbı’nın stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan sebeplere toplu bir bakış (iç sebepler, dış sebepler, Osmanlı Devleti’nin jeopolitik ve ekonomik durumu), XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri),

Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Makedonya meselesi, 31 Mart olayı, Girit ve Bosna-Hersek’in elden çıkışı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet’in sürecinde Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı (savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti’nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesi’nin imzalanması, işgaller, tepkiler (Kuva-yı Milliye’nin ortaya çıkışı), cemiyetler (millî, millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri),

Mondros Mütarekesi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın faaliyetleri ve Anadolu’ya geçmesi, Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas ve Batı Anadolu Kongreleri), son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul’un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Meclis’in yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclis’in açılışına iç ve dış tepkiler, San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr’de Ermeni ve Kürdistan meselesi, Sevr Anlaşması’nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney Cepheleri’ndeki durum, Kuva-yı Milliye’nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan Genel Taarruzu ve Batı Cephesi’ndeki savaşlar, Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi), Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı öncesindeki gelişmeler, konferansın toplanması ve Barış Anlaşması’nın imzalanması.


TÜRK DİLİ-1

Dil nedir?, dilin sosyal bir kurum olarak toplum hayatındaki önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri, Türkçe ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imlâ kuralları ve uygulanması, imlâ kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulanması, yapım ve çekim eklerinin uygulanması, Türk ve dünya edebiyatından ve düşünce tarihinden seçilmiş yazılı eserler, metinler.


YABANCI DİL (İNGİLİZCE)-1

Introduction, proficiency exam, possessive adjectives (my, your, his, her), verb be (statements, negative form), this, that, these, those, plural “s”, verb be (question form), prepositions of place, yes-no questions with “be”, why- questions with “be”, adjectives possessive adjectives (its, our, their,…), present continuous tense with statements and negative form, present continuous tense with question form, conjunctions (and / but), mid-term exam, simple present tense with statements, yes-no questions with simple present tense short answers with simple present tense and “how many..?”, revision.1. SINIF II. YARIYIL :

IMMUNOLOJİ

Immunolojiye giriş, bağışıklık ve bağışıklığı etkileyen faktörler, immunojen ve immunojenite, immun yanıtı tayin eden faktörler, mikroorganizmalarda antjenik susbstanslar, immunglobulinlerin yapısı, biyolojik aktiviteleri ve sınıfları, birincil ve ikincil yanıtlarda antikor sentezi, mukozal bağışıklık, immun sistemin organları, immun sistemin hücreleri, sitokin ve interferonlar, komplement (komplemet sistemi, komplement sisteminin aktivasyonu), antijenlerin işlenmesi ve sunulması, hücresel immun yanıt, aşılar ve immunoterapi, antijen-antikor reaksiyonları.


KESİM TEKNİĞİ VE MAKİNELERİ

Kırmızı etin üretim basamakları, beyaz etin üretim basamakları, kesim teknikleri, kulanılan makinelerin tanıtımı ve işlevleri, mezbahanelerin gezilmesi, et işletmelerinin gezilmesi, kullanılan makinelerin çalışmalarının izlenmesi, çalışmalar ve makineler hakkında bilgi alınması.


MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, bakterilerin morfolojik özellikleri ve hücre yapısı, bakteri metabolizması, bakterilerde üreme, bakterilerin üremelerine etkili faktörler, mikrobiyal üremenin kontrolü, virusların genel karakterleri, virusların morfolojik özellikleri ve sınıflandırılması, virusların üremesi, virusların hücrelerde oluşturdukları enfeksiyonlar ve değişiklikler, viruslarda genetik değişmeler, virusların üretilmesi, viral aşılar ve antiviral ilaçlar, mantarların yapısı, sınıflandırılması ve morfolojik özellikleri, mantarların fizyolojisi ve metabolizması, mantarlarda büyüme ve üreme, mantar hastalıklarının epidemiyolojisi, bakterilerin izolasyon ve identifikasyonu hakkında uygulama çalışmaları.
SÜRÜ YÖNETİMİ

Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde temel sürü sağlığı prensipleri, çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde bakım, yönetim ve sağlık, buzağılarda pasif bağışıklık önemi, buzağı ishalleri ve önleme yolları, süt ineklerinde sürü sağlığı ve üretimi, beslenmenin sürü sağlığına etkisi, sürüde reprodüktif sağlık, süt sığırcılığında döl tutma problemlerinin beslenme ve çevre koşullarıyla ilişkisi, sütçü sığır işletmelerinde sıklıkla yapılan hatalar ve önerilen çözümler, sıcaklık stresi konfor-verim arasındaki ilişkiler, sürüde meme sağlığı, ruminantlarda hasta hayvanların belirlenmesinde önemli noktalar ve hastalıklardan genel koruma, sürü sağlığını etkileyen önemli hastalıkların genel yansımaları, sütçü sığır işletmelerinde biyogüvenlik ve koruyucu hekimlik uygulamaları aşılama programlarının oluşturulması.


BİLGİSAYAR KULLANIMI

Bilgisayar bileşenleri, giriş-çıkış aygıtları, işletim sistemleri, dosya kavramı, Windows işletim sistemi masaüstü, denetim masası bileşenleri, kelime işlem, Microsoft Word’e giriş ve ekran öğeleri, kelime işlem, Microsoft Word dosya, düzen, ekle ve biçim öğeleri, kelime işlem, Microsoft Word araçlar, tablo ve pencere öğeleri, elektronik tablo, Microsoft Excel’e giriş ve ekran öğeleri, elektronik tablo, Microsoft Excel’e dosya, düzen ve diğer öğeler, elektronik tablo, Microsoft Excel’e değerler ve formüller, grafik, tablo, elektronik tablo, Microsoft Excel’e filtreleme, özet tablo ve özet grafik raporları oluşturmak, veri tabanı, Microsoft Access giriş ve ekran öğeleri, veri tabanı, Microsoft Access tablo, sorgu, form, rapor nesneleri ve ilişki kavramı, Outlook Express ve e-posta kavramları, internet kavramları ve Internet Explorer.


KASAPLIK HAYVAN BESLEME

Ruminantlarda sindirim sistemi, fizyolojisi ve metabolizma, ruminantlarda karbonhidrat ve yağların sindirim, emilim ve metabolizması, ruminantlarda azot ve amino asit metabolizması ruminantlarda vitaminlerin kullanımı, ruminantlarda mineral maddelerin kullanımları, ruminant rasyonlarında kullanılan yem katkı maddeleri, ruminantların beslenme açısından genel özellikleri, kasaplık sığırların beslenmesi, kasaplık kuzu ve koyunların beslenmesi, kasaplık oğlak ve keçilerin beslenmesi, farklı besi yöntemleri ve Türkiye koşulları, besin madde ihtiyaçlarının hesaplanması, teorik rasyon hazırlama, pratik rasyon hazırlama.


İSTATİSTİK

Temel kavramlar, istatistik nedir, değişken türleri vb, veri derleme ve istatistiki seriler,

verilerin grafiksel olarak gösterimi, verilerin grafiksel olarak gösterim şekilleri, merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, medyan vb), değişkenlik ölçüleri (varyans, standard sapma vb), olasılık, genel tanımlar, kesikli değişkenlerde olasılık, sürekli değişkenlerde olasılık ve normal dağılım, istatistiksel tahminleme ve güven aralıkları, hipotez testleri, korelasyon, regresyon.
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-2

Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması), Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü, Atatürk'ün yurt gezileri, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları, 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler,

Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci, eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, latin harflerinin kabulü, millet mektepleri, Türk tarih ve dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 üniversite reformu, halkevleri), sağlık alanındaki gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın yansıması olarak Türkiye’de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı,

Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı), Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditler,

Atatürk’ten sonraki Türkiye (İnönü’nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti’nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş), Demokrat Parti’nin iktidar yılları, Türkiye’nin Nato’ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi, 27 Mayıs 1960’tan 12 Eylül 1980’e Türkiye’de iç siyaset gelişmeleri (Demirel ve Ecevit hükümetleri, 12 Mart 1971 askeri muhtırası, siyasi ve ekonomik krizler, terör olayları), 12 Eylül 1980’den günümüze Türkiye’de iç siyaset gelişmeleri (12 Eylül askeri müdahalesinden sonra ülkenin durumu, sivil idareye dönüş, ANAP iktidarı ve koalisyonlar, siyasi ve ekonomik krizler, askerin sivil idareye müdahaleleri), 1960’dan günümüze Türkiye’nin dış politikası (soğuk savaş sürecinde Türkiye, Avrupa Birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve Türkiye, komşularla münasebetler), Türkiye’nin jeopolitik konumu, bundan kaynaklanan tehditler, XXI. Yüzyılda Türkiye’nin çağdaşlaşmasına yönelik beklentiler.

TÜRK DİLİ-2

Cümlenin öğeleri, cümle tahlili, cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri, cümle tahlili, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plân, sözlü anlatım türleri, Türkçe’de genel anlatım bozuklukları, cümlede anlatım bozuklukları, iyi bir anlatımın nitelikleri, yazılı kompozisyon türleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve dünya edebiyatından ve düşünce tarihinden seçilmiş yazılı eserler, metinler.


YABANCI DİL (İNGİLİZCE)-2

Simple present questions with “do”, descriptive adjectives and why-questions with simple present tense, countable and uncountable nouns, some / any, adverbs of frequency, adverbs of frequency, prepositions of places (next to, across from, between…), have+noun, feel+adjective, ordinal numbers, be going to, why-questions with be going to, midterm exam- 2, past of “be”, simple past tense with statements, regular and irregular verbs, simple past tense with questions, time expressions, past tense, simple present tense, future tense and present continuous tense.2. SINIF III. YARIYIL :
SOĞUKTA MUHAFAZA

Gıdaların soğukta muhafazası, soğuk eldesi ve tanımlar, soğutucu maddeler ve özellikleri, buhar çevirimleri, soğutma sistemleri, kompresyonlu soğutma sistemlerinin ana bölümleri, soğuk depoların planlanması, dondurma yöntemleri ve dondurucular, gıdaların soğukta saklanması, dondurularak depolama ve bitkisel gıdaların dondurularak depolanması, süt ürünleri ve yumurtanın dondurularak depolanması, et ve su ürünlerinin dondurularak depolanması, dondurulmuş gıdaların çözündürülmesi.


LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Laboratuvarın tanımı ve özellikleri, laboratuvar çalışma kuralları, laboratuvar kazaları ve önlemleri, laboratuvarlarda kullanılan cam, metal, plastik ve porselen malzemeler, cam malzemelerin temizlenmesi, laboratuvarda kullanılan kimyasal malzemeler, çözelti hazırlama, konsantrasyonu belli çözeltilerden daha düşük konsantrasyonda yüzde çözelti hazırlanması, çözelti hazırlama örnekleri.

Mikrobiyolojik analizler için numune alma, örnek almada dikkat edilecek hususlar, iki sınıflı örnekleme planları, üç sınıflı örnekleme planları, dilüsyon hazırlama, dilüsyon sıvıları, dilüsyon hazırlamada dikkat edilecek konular, dilüsyon sıvıları hazırlama, sıvı ve katı

gıdalardan desimal dilüsyon serileri hazırlama,

Kültür elde etme, ekim teknikleri, sıvı ve agarlı besiyerlerine ekim, inkübasyon, kültürel sayım yöntemleri (koloni sayımı, membran filtre tekniği, EMS yöntemi), direk mikroskobik sayım yöntemleri (Howard ve Thoma Lamı Yöntemleri, Breed Yöntemi),

Sterilizasyon, aseptik çalışma tekniği, mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan dezenfektanlar, dezenfektanların kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, mikroskoplar için preparat hazırlama, boyama yöntemleri, mikroskoplar.


KANATLI SEKTÖR SORUNLARI

Dünyada ve ülkemizde hayvancılığın genel yapısı, hayvancılıkla ilgili son istatistikler, hayvancılığın genel sorunları, hayvancılık sorunlarının genel çözüm yolları, kanatlı sektörü, kanatlı sektörü damızlık sorunu, kanatlı sektörü yem sorunu, kanatlı sektörü sağlık sorunu, kanatlı sektörü eğitim ve teknik eleman sorunu, bu sorunların çözüm yolları, kanatlı sektöründe entegrasyon ve entegrasyon yapıları, yumurtacı entegrasyon modeli, broiler entegrasyon modeli, kanatlı sektörü ile ilgili mevzuatlar ve AB politikaları.


ET BİLİMİ

Dünyada ve Türkiye’de et üretim ve tüketim istatistikleri, et üretimini artırma yolları, ıslah ve beslemenin et üretimini arttırmadaki etkileri, et üretiminde kullanılan hayvanlar, kas ve ilgili dokuların prenatal ve postnatal gelişim eğrileri, kas ve ilgili dokuların gelişimini etkileyen faktörler, etin kimyasal yapısı, etin fiziksel özellikleri, kas kasılma - gevşeme mekanizması ve enerji kullanımı ve rigor mortis olayı, ette renk, pH, sululuk, yumuşaklık kavramları ve işlemlerin etkisi, normal et, DFD et ve PSE et kavramları ve bunun ürün kalitesine etkileri, et kalitesini artırma yolları, sığır, koyun, keçi ve kanatlılarda karkas parçaları, adlandırmalar ve kalite sınıfları, mezbaha koşulları, karkasların damgalanması, kesim öncesi ve sonrası muayene ilkeleri.


MESLEKİ UYGULAMA-I

Çalışma hayatı ve bir işletme yapısı hakkında genel değerlendirme, uygulamalar (sektör temsilcilerinin davetli konuşmaları, sektör bilgilendirme toplantıları, teknik geziler).


ET MİKROBİYOLOJİSİ VE ET MUAYENESİ

Antemortem ve postmortem muayenelerin amacı ve önemi, etlerin muayenesinde dikkat edilecek hususlar, antemortem muayenenin sistematik yapılışı, sistematik et muayenesi, kasaplık hayvanlarda görülen fizyolojik ve patolojik değişiklikler (anemi, anomali

atrofi, gangren, hemoraji, hiperemi, hipertrofi, hiperplazi, ikter, nekroz, tümörler),

Bakteriyel hastalıklar (Aktinobasillozis, Aktinomikozis, Antraks, Botulismus, Brusellozis, Leptospirozis, Tüberkülozis, Paratüberkülozis, Salmonellozis, Sığır pastörellozu, Tetanoz, Yanıkara, Q-humması), Viral hastalıklar (Koriza Gangrenosa Bovum, IBR (Infection Bovine Rhinotracheitis), Kuduz, Koyun ve Keçi Çiçeği, Lökozis, Mavi dil, Sığır vebası, Şap, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE),

Metabolik hastalıklar (süt humması (hipokalsemi), çayır tetanisi (hipomagnezemik tetani), ketozis (acetonaemia), Paraziter hastalıklar (Sistiserkozis, Trişinozis, Ekinokokozis, Senürozis, Distamatozis, Trikostronglidiozis, Metastrongilidozis), protozooner hastalıklar (Anaplazmozis, Babeziozis, Sarkosporidiozis, Theileriozis, Toksoplazmozis).
HAYVAN HASTALIKLARI

Enfeksiyon hastalıkları hakkında genel bilgiler, enfeksiyonların çıkış ve yayılışını etkileyen faktörler, enfeksiyöz hastalıkların kontrolü, streptokokal ve stafilokokal mastitisler ve oluşturdukları diğer enfeksiyonlar, Salmonella spp., Shigella, E.coli, Klebsiella, Yersinia ve Aeromonas infeksiyonları, Pasteurella, Haemophilus, Pseudomonas, Actinobacillus infeksiyonları, Brucella, Campylobacter, Listeria, Corynebacter enfeksiyonları, Mycobacterium türlerinin genel özellikleri, tuberküloz ve zoonotik önemi, Bacillus türlerinin genel özellikleri, şarbon ve zoonotik önemi, Mycoplasma enfeksiyonları, fungal zoonozlar, hayvanların önemli viral hastalıkları (şap, sığır vebası, IBR, IBVD), kuduz, kuş gribi, domuz gribi, prion hastalıkları (BSE, Scrapie).


İŞLETME EKONOMİSİ

İşletmecilik ile ilgili temel kavramlar, işletmenin tanımı, girişimci ve profesyonel yönetici kavramlarının irdelenmesi, işletme yönetiminin gelişimi, işletmenin özellikleri, amaçları ve fonksiyonları, işletme çeşitleri, işletmelerin işletmeler arası anlaşmalar bakımından sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları ve kuruluş yeri seçimi,

Yönetim ve fonksiyonları, yönetici becerileri, planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetim, yönetimle ilgili bazı yeni kavramlar, kıyaslama, dış kaynaklardan yararlanma, öğrenen örgütler, toplam kalite yönetimi, işletmelerde üretim yönetimi, işletmelerde pazarlama, üretim ve pazarlama yönetimi ile ilgili örnek olay çalışması, işletmelerde finansman, işletmelerde insan kaynakları, işletmelerde halkla ilişkiler, işletme yönetiminde karar verme ve süreci.

2. SINIF IV. YARIYIL :
ET ÜRÜNLERİ KALİTE KONTROL

Kalite ve kalite kontrol, Toplam Kalite Yöntemi’nde temel kavramlar, kaliteyi oluşturan temel unsurlar, kalite kontrolünün amaçları ve kalite kontrolünü etkileyen faktörler, kalite kontrol yaklaşımları, et ürünlerinde gıda enfeksiyonları, intoksikasyonları ve zoonoz etkenler,

Kalite güvence sistemleri, kalite özellikleri, ölçüm ve değerlendirme yöntemleri, kalite kontrolünde muayene ve analiz, kalite kontrolünde hata kaynakları, kalite kontrolünde ulusal ve uluslar arası uygulamalar ve araçlar, HACCP uygulamaları, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi temel eğitimi.
MEZBAHA YAN ÜRÜNLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye hayvancılığı, uluslar arası rendering teknolojisi, rendering tesislerinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili mevzuatlar, deli dana hastalığı ve ilgili mevzuatlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan mezbaha artıkları, kan unu teknolojisi, et-kemik unu teknolojisi, deri ve bağırsakların işlenmesi teknolojisi, kanatlı kesimhane artıkları, tavuk unu üretim teknolojisi, su ürünleri artıkları, balık unu teknolojisi, yağ işleme teknolojisi, üretilen yan ürünlerin yapısı ve kullanım ilkeleri.


PAZARLAMA İLKELERİ

Pazarlamanın anlamı ve kapsamı, pazarlama eylemlerinin önemi, pazarlama çevresi, pazar kavramı, türleri, pazarda satın alma davranışları ve buna etki eden faktörler, mallar ve hizmetler, mal kavramı, malların sınıflandırılması, hizmetlerin sınıflanması, malla ilgili kavramlar ve yeni mal geliştirme, malın türlü nitelikleri, hizmet pazarlaması, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri, tutundurma karması (kişisel satış, satış yönetimi, reklam, satış geliştirme, tanıtım), dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, fiyatlandırma politikaları ve yöntemleri.


YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

Bilimsel yayının tanımının yapılması, bilimsel makalenin düzenlenmesi, başlık nasıl yazılır?, yazarların ve adreslerin yazılması, kısa özet nasıl yazılır?, örnek çalışma, giriş nasıl yazılır? materyal ve metot nasıl yazılır?, örnek çalışma, sonuç nasıl yazılır?, tartışma nasıl yazılır?, örnek çalışma, literatür yazım kuralları, örnek çalışmalar,

Öğrencilerin kendi istedikleri doğrultusunda derleme konularının ve öğrenci gruplarının belirlenmesi, derleme hazırlıkları, soru-cevap, öğrenci sunumları, değerlendirme.
ET TEKNOLOJİSİ

Et bilimine giriş, etin kimyasal bileşimi, etin histolojik özellikleri, etin kimyasal özellikleri, etin fiziksel özellikleri, kanatlı etleri, tavuk etinin özellikleri, hindi etinin özellikleri, deve kuşu etinin özellikleri, bıldırcın etinin özellikleri, gövde etlerde görülen özellikler, karkas kalitesi, kanatlı etlerinin üretim teknolojisi, kanatlı etlerinin depolanması, kanatlı etlerinin kalite derecelendirilmesi, kanatlı etlerinin mikrobiyolojisi, et ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri, et ürünleri teknolojisi.


YEM TEKNOLOJİSİ

Yemin tanımı ve çiftlik hayvanlarının beslenmesindeki önemi, yemin tanımı ve kapsamı, yemlerin değer ve kaliteleri ile sindirilebilirliğine etki eden faktörler, yemlerin sınıflandırılması, tabi çayır ve mer’a yemleri ile çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanımları, yemlerden örnek alma yöntemleri, çiftlik yemleri, kullanım sınırları, özel etkileri ve verimlerle ilişkileri, yemden kaynaklanan metabolik bozukluklar ve uygulamada alınacak tedbirler,Besin maddelerinin tespitinde kullanılan analiz yöntemleri, yeşil yemleri saklama metodları, kuru madde, ham kül, ham protein, ham yağ ve ham selüloz analizlerinin anlatımı ve gösterilmesi. mineral yemler ve teknolojileri, hücre duvarı unsurlarını belirlemede kullanılan analiz yöntemleri, değirmencilik kalıntıları, hayvan beslemede kullanımları ve elde ediliş teknolojileri, fermentasyon sanayii kalıntıları, hayvan beslemede kullanımları ve elde ediliş teknolojileri, meyve işleme kalıntıları, şeker ve yağ sanayi kalıntıları, hayvan beslemede kullanımları ve elde ediliş teknolojileri, hayvansal yemler, hayvan beslemede kullanımları ve elde ediliş teknolojileri, yem birimleri,

Hayvan beslemede kullanılabilecek alternatif yem kaynakları, kullanım sınırları, özel etkileri ve verimlerle ilişkileri, yemden kaynaklanan metabolik bozukluklar ve uygulamada alınacak tedbirler, yem hammaddeleri ve karma yemlerin enerji değerlerinin saptanması ve kullanımı, Türkiye’de yem üretimi, karma yem sanayiinde kullanımı ve sorunlar, çiftlik hayvanlarında enerjinin değerlendirilmesi, yem teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri, yem proteinlerinin biyolojik değeri ve bunu etkileyen faktörler, Türkiye’de yem kanun ve yönetmeliği, karma yem sanayiinde son gelişmeler.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət