Ana səhifə

DÜzce üNİversitesi yaz okulu yönergesi taslağI (yeni) BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1


Yüklə 38.01 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü38.01 Kb.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNERGESİ TASLAĞI (YENİ)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesinde yaz aylarında yapılacak olan yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Düzce Üniversitesi bünyesinde yer alan ön lisans ve lisans programları (Tıp Fakültesi hariç) ile diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Fakülte: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan fakülteleri,

b) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan 4 yıl süreli Yüksekokulları,

c) Meslek Yüksekokul: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan 2 yıl süreli Meslek Yüksekokulları,

ç) Ağırlıklı genel not ortalaması: Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümünden aldığı notların aritmetik ortalamasını ifade eden sayısal değeri,

d) Öğrenci: Üniversitenin yaz okulu programına kayıtlanacak/kayıtlanan öğrenciyi,

e) Öğretim ücreti: Yükseköğretim Kurulu’nca yayımlanan esas ve usuller dahilinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve yaz okuluna katılacak öğrencilerin kayıtlanacakları derslere karşılık ödedikleri ücreti,

f) Transkript: Öğrencilerin, üniversiteye kaydolmalarından itibaren görmüş oldukları derslerden aldıkları notların gösterildiği not dökümünü,

g) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

ğ) Yandal: Üniversitenin lisans programlarında eğitimini başarıyla sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerinin ve bu dalda sertifika almalarının sağlandığı eğitim programını,

h) Yıllık ders: Dersin içeriği gereğince, o derse ait eğitimin güz veya bahar döneminde tamamlanamayıp, iki dönemi de kapsaması durumunda bir eğitim-öğretim yılı boyunca okutulan ve tek not verilen dersi,

ifade eder.

ı) Eski Yönetmelik : 10 Temmuz 2008 tarihli Düzce Üniversitesi Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini ifade eder.

i) Rektör: Üniversite Rektörünü,

j) Rektörlük : düzce Üniversitesi Rektörlüğünü

k) Senato: Üniversite Senatosunu,


İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar
Yaz okulunun amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Diğer üniversite öğrencilerine de, üniversitede yaz okulunda açılan dersleri izleme imkânı vermek; ancak yaz aylarında uygun zamanları olan diğer üniversite öğretim üyeleri veya yabancı uyruklu öğretim üyelerinden; ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanılmasını sağlamak,

c) Yan dal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlamak ve üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak,

ç) Öğrencilerin normal dönemlerde alıp başarısız oldukları ve/veya alamadıkları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle öğrencilere imkân sağlamak ve programlarda/bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilmesini sağlayarak eğitimin verimini artırmak.

Yaz okulu açılması

MADDE 6 – (1) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde, Senato tarafından belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde açılması öngörülen ön lisans ve lisans dersleri, bu dersleri veren programlarca/bölümlerce en geç bahar döneminin son iki haftası içinde belirlenir. Yaz okulu haftalık ders programları, bu bilgiler esas alınarak ilgili bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanarak öğrencilere ilan edilir.

(3) Başka üniversitelerde yürütülen yaz okulu derslerine devam etmek isteyen öğrenciler, üniversite, birim ve devam etmek istedikleri dersle ilgili bilgileri içeren dilekçelerini ve ekinde devam edecekleri dersin ilgili birim onaylı içerik yazısını ekleyerek kendi bölüm başkanlıklarına başvururlar. Bölüm başkanlığının onay yazısını alan öğrenciler, yaz okulu dersi alacakları üniversitenin ilgili birimin yaz öğretimine kayıt yaptırabilirler.

(4) Bölüm başkanlığından olur almadan başka üniversitelerden yaz öğretiminden dersler almış öğrencilerin bu dersleri başarmış olsalar da notları kabul edilmez ve işlem görmez.

(5) Yıllık dersler yaz öğretiminde açılmaz.

(6) Yaz okulunda ders yükü aranmaksızın; sadece normal öğretimde görev alan öğretim üyelerine en çok 30 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 32 saate, hem normal örgün öğretim hem de ikinci öğretimde görev alan öğretim üyelerine de en fazla 40 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 42 saate kadar ders verilebilir.

(5) Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler; verilmeleri gereken dönemde açılmayarak yaz okuluna ertelenemez.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda ders alacak öğrenci; yaz okulu kesin kayıt işlemlerini yaz okulu dersleri başlamadan bir hafta önce akademik takvimde belirlenecek tarihler içinde yapar. Öğrencilerin yaz okulu ile ilgili kayıt işlemleri, gerekli ücretin ödenmesi koşuluyla ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından yapılır.

(2) Yaz okuluna akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıt yaptırmak şarttır. Mazeretli olarak sonradan kayıt yaptırılamaz.

(3) 10 Temmuz 2008 tarihli Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar. Ayrıca, 10 Temmuz 2008 tarihli Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi öğrenciler, bütünleme sınav hakkını kullandığı ders veya dersleri yaz okulunda alamaz.

(4) Yaz okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.

(5) Üniversitemizin bünyesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı olan öğrencilerimiz üniversitemiz birimlerinde ya da başka üniversitelerde açılacak olan yaz okulunda en fazla 4 (dört) ders 12 (oniki) alabilirler.

(6) Yaz okulunda lisans öğrencileri ağırlıklı genel not ortalaması eski yönetmelikte 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler en fazla iki dersi; yeni yönetmelikte 2.25 ve üzerinde olan öğrenciler en fazla 4 krediyi, öğretim programlarında yer alan bir üst dönem dersleri (Güz-Bahar) arasından alabilirler.

(7) Disiplin soruşturması sonucunda yaz aylarını da kapsayan “uzaklaştırma” cezası almış ve izinli sayılma süresi devam eden öğrenciler yaz öğretiminde ders alamazlar.

(8) Lisans öğrencileri, yaz öğretiminde ön lisans programlarından ders alamazlar.

(9) Diğer üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları üniversitelerin uygun görmesi, kontenjanın müsait olması ve bu Yönergede belirtilen Düzce Üniversitesi öğrencileri için aranan koşulları yerine getirmeleri şartıyla, üniversitenin yaz okulunda açılan derslerini izleme imkânına sahiptir. Diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin ders ve kredi yükleri, kendi ilgili mevzuatlarında belirtildiği şekildedir.

(10) Hazırlık sınıfı öğrencileri, bu programları tamamladıkları yılın yaz öğretimi programından yararlanamazlar. Dikey geçişle gelen öğrenciler, diğer öğrenciler gibi aynı koşullarda yaz okulundan ders alabilirler.

(12) Kendi program/bölümünde açılmayan derslerin yerine, bölüm başkanlıklarının uygun görmesi halinde, dersin içeriğinin eşdeğer olması ve teorik, pratik ders saatlerinin ve kredisinin eşit veya fazla olması halinde derslere kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer derslere kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, daha önce ilgili form ile bölüm başkanlıklarından kabul/uygun onayı almaları gerekmektedir.

Öğrenci sayısı

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda derslerin açılabilmesi için ön lisans ve lisans programlarında 10 (on) öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılmaz, kapatılır. Öğrenci sayısı elliyi aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.

Dersler ve sınavlar

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda öğretim süresi, final sınavları hariç yedi haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(2) Yaz okulunda derse devam ve değerlendirme esasları Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde olduğu gibidir. Bir dersin devam koşulu daha önce yerine getirilmiş olsa dahi, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlarına veya final sınavlarına sağlık mazeretleri nedeniyle girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde normal dönemlerdeki gibi hükümler uygulanır. Diğer mazeretlerinde ise, bölüm başkanlığının haklı ve geçerli görmesi halinde, mazeret sınavı hakkı verilebilir. Programlanmış mazeret sınavına giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

(4) Güz ve bahar yarıyıllarında tek ders (Düzce üniversitesi dışındaki yönetmeliğe tabi öğrenciler için tek-çift ders) sınavına giren öğrenciler yaz okulundan yararlanamazlar. Tek ders (tek-çift ders) sınav ya da yaz okulu uygulamalarından birini tercih etmek durumundadır. Son dönemde başarısız ön lisans ve lisans öğrencileri, bu statüleri nedeniyle elde ettikleri sınav haklarını (tek ders) kullanmayarak yaz öğretimine katılabilirler. Bu öğrenciler, mezuniyet için gerekli koşulları sağlamaları durumunda, yaz okulu sonunda mezun olabilirler.

(5) Lisans programlarında bahar dönemi sonu ile dört dönemini tamamlamış ve ağrılıklı genel not ortalaması eski yönetmelikte 1,80 ve yeni yönetmelikte 2,25’in altında olan öğrenciler yaz okulunda daha önce almadıkları üst yarıyıl derslerini alamazlar, ancak alt dönemlere ait hiç almadıkları dersler ile DVZ, EKS, FF, FD, DD ve DC almış oldukları dersleri tekrar ederler. Yaz okulu sonunda not ortalamasını eski yönetmelikte 1,80 ve yeni yönetmelikte 2,25’in altına düşüren öğrenciler için de bu kural geçerlidir.

(6) Düzce Üniversitesi yönetmeliklerine tabi olmayan öğrencilerden bahar dönemi sonu itibari ile genel not ortalaması 1,75’in altına düşen öğrenciler sadece ders tekrarı yaparlar.

(7) Ön lisans ve lisans öğrencilerinden, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami sürelerini bahar dönemi sonunda dolduranlar, bu dönemi izleyen yaz okulunda ders alabilirler.

(8) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler.

(9) Yaz okulunda notların ilanından itibaren bir hafta içinde sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, bölüm başkanlığı tarafından üç gün içerisinde cevaplandırılır.

(10) Yaz okulunda başarısız olunan ders açıldığı ilk dönemde alınır.

(11) Yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak değerlendirilmez.

(12) Yaz okulu sonunda yapılacak sınavlar 8. hafta içinde tercihen ilk üç gün içinde yapılır.Notların gösterilişi

MADDE 10 – (1) Yaz okulu derslerinde alınan notlar, not belgelerine geçirilir ve transkriptlerde yaz öğretimi adı altında gösterilir. Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanır.

(2) Usulüne göre alınmamış derslere devam edilmiş ve sınavlarına girilmiş dahi olsa o ders ve notu iptal edilir.

(3) Yaz oklunda başka üniversitelerden alınan notlar ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlıkları tarafından üniversitemiz not sistemine dönüştürülür.

(4) Başka üniversitelerden yaz öğretiminde ders almış öğrenciler, yaz öğretimi bitiminde notlarının kendi bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına gönderilmesini sağlarlar.Başarı değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları; devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından, üniversiteye bağlı yüksek öğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen notlardan biri takdir olunarak belirlenir.

(2) Yaz okulu sonunda alınan notlar, ağırlıklı genel not ortalamalarına bir sonraki yarıyıl beklenmeden doğrudan dahil edilir.

(3) Düzce Üniversitesi eski Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 34 ncü maddesi uyarınca yaz okulu sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 1.80 ile yeni Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33 ncü maddesi uyarınca yaz okulu sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 2.25’in altına düşen öğrencilere akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Başka üniversiteden ders alma

MADDE 12 – (1) Düzce Üniversitesi öğrencileri; diğer Devlet üniversitelerinin eşdeğer eğitim-öğretim programlarında açılan yaz öğretimlerine, ilgili bölüm başkanlıklarından önceden onay almak ve bu Yönergede yaz okuluna katılım için aranan şartları taşımak koşuluyla katılabilirler. Bu şekilde başka bir üniversitede yaz okulundan ders alan öğrencinin aldığı dersin; Üniversitede geçerli sayılabilmesi için, programın ve alınan dersin içeriğinin eşdeğer olması ve teorik, pratik ders saatlerinin ve kredisinin eşit veya fazla olması gerekir. Diğer üniversiteden alınan içeriği eşdeğer dersin kredisi daha fazla olsa dahi, Üniversitenin öğretim planında o ders için kabul edilen kredi esas alınır. Bir öğrenci birden çok üniversitenin yaz okulundan, ön lisans ve lisans öğrencileri 4 (dört) ders 12 (oniki) kredi ders alabilir.

MADDE 13- (1) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanları, yaz okulunda ders vermek üzere görevlendirilemezler.

(2) Yaz okulunda açılan derslerin sorumlularının, yıl içindeki ders sorumluları olmaması tercih edilir.

(3) Yaz okulunda ders yükü aranmaksızın; sadece normal öğretimde görev alan öğretim üyelerine en çok 30 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 32 saate, hem normal örgün öğretim hem de ikinci öğretimde görev alan öğretim üyelerine de en fazla 40 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 42 saate kadar ders verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yaz öğretimi ücreti

MADDE 14 – (1) Yaz okuluna katılacak öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretleri, Yükseköğretim Kurulu’nca yayımlanan esas ve usuller dahilinde, Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

(2) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğretim üyeleri, bu Yönetmeliğin 13 ncü maddesine uygun olarak ders vermek zorundadır.

(4) Yaz okulu için yatırılmış olan ücret, derse devamsızlık ya da sonradan vazgeçmek gerekçeleriyle geri alınamaz. Ancak açılacağı ilan edilen dersler, herhangi bir nedenle açılamazsa, öğrencilerden alınan ücretler birimlerce iade edilir.

(5) Yaz okulunda, her ders için alınacak ücret, dersin teorik ve uygulama saatlerinin toplamının saat başına ücretle çarpımıyla hesap edilir.

(6) Yaz okulu yapacak birimler, Rektörlük tarafından belirlenen bir devlet bankasında geçici bir hesap açtıracaklardır. Yaz okulunda öğrenciler yaz okulu ücretlerini açılan bu hesaplara yatıracaklardır. Ders kayıtlarının bitiminden sonra en geç 5 (beş) gün içinde ilgili birimler yaz okulu hesaplarını kesinleştireceklerdir.

(7) Birimler tarafından açılan dersleri gösteren birer tablo hazırlanacaktır. Bu tablodaki derslerin karşılığında toplanan ücret Rektörlüğün belirleyeceği bir banka hesabına yatırılacaktır.

(8) Yaz okulunda açılması için ilan edilen ancak, yeterli sayıda öğrenci başvurmadığı için kapatılan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin harç iadeleri kendi birimleri tarafından yapılır. Bu nedenle kapatılan dersler için yatırılan ücretler Rektörlüğe gönderilmez. Yalnızca açılan dersler karşılığı gelen harç ücretleri Rektörlük hesabına yatırılır. İade edilecek ücretler okullar tarafından alıkonur. İade için alıkonan ücretler iade bordroları düzenlenerek öğrencilere imza karşılığı geri verilir.

(9) Başka kurumların yaz okulundan ders alacak öğrencilere, söz konusu kurumların derslerinin içeriği ve kredisi göz önünde bulundurularak bölüm başkanlıklarınca kabul ya da ret yazısı yazılır.

(10) Dersi alan öğrenci sayısı 50’yi aşmadıkça gruplara bölme yapılamaz. Laboratuar ve/veya atölye uygulaması olan dersler için bu sınır 30’dur.

(11) Yaz okulunda açılan derslerin isimleri ve öğrenci listeleri, bölüm başkanlıkları tarafından ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirilir, excel formatında hazırlanarak cd ile Rektörlüğe ulaştırılır. Birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri ücretler farklı olduğu için bu öğrenciler listelerde ayrı gösterilir.

(12) Diğer üniversitelerin öğrencileri de yaz öğretiminde üniversitemiz birimlerinden ders alabilirler. Hazırlanan listelerde bu öğrenciler ayrı bir bölümde gösterilir.Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri

uygulanır.Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 16 – (1) 16/06/2009 tarihli ve 2009/51 sayılı Senato kararında yayımlanan Düzce Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət