Ana səhifə

Doradztwo i Ekspertyzy Gospodarcze dr inż. Zdzisław Kryński


Yüklə 0.56 Mb.
səhifə1/12
tarix22.06.2016
ölçüsü0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Doradztwo i Ekspertyzy Gospodarcze

dr inż. Zdzisław Kryński

ul. Tkaczowa 138a 36-040 Boguchwała tel./fax. (0-17) 87 14 139


S T R A T E G I A

społeczno – gospodarczego rozwoju

gminy

B R Z O Z Ó W

Część I
ANALIZA I OCENA

DOTYCHCZASOWEGO SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU GMINY

Brzozów 2000


Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 73225/5/99 z dnia 20. 12. 1999 r. zawartej pomiędzy Gminą Brzozów, a Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie w imieniu, którego zlecenie wykonała firma:


Doradztwo i Ekspertyzy Gospodarcze „DEG”

dr inż. Zdzisław Kryński,

36-040 Boguchwała ul. Tkaczowa 138 a

tel./fax. (17) 87 14 139

Koncepcja i opracowanie całośćDr inż. Zdzisław Kryński
przy współpracy :

mgr Małgorzata Cynar,

mgr inż. Łukasz Kryński

Spis treści


I. WPROWADZENIE. 4

II. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE GMINY 7

1. Położenie administracyjne 7

2. Położenie geograficzne 7

3. Rzeźba terenu 8

4. Budowa geologiczna 9

5. Informacje o surowcach mineralnych i budowlanych 10

6. Charakterystyka warunków wodnych 11

7. Szata roślinna. 15

8. Lasy 15

9. Zespoły łąkowe 16

10. Zespoły synantropijne 16

11. Świat zwierzęcy 17

12. Historyczne założenia zieleni i zieleń urządzona 17

13. Pomniki przyrody i okazy drzew oraz ich skupiska stanowiące dominanty przestrzenne w krajobrazie. 18

14. Walory krajobrazowe 19

15.Obszary chronionego krajobrazu 19

III. RYS HISTORYCZNY MIASTA I TERENÓW WIEJSKICH GMINY BRZOZÓW 22

1. Studium historyczne miasta Brzozowa 22

2. Studium historyczne terenów wiejskich 25

IV. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 30

1. Sytuacja demograficzna. 30


I. WPROWADZENIE.

Rozwój społeczno – gospodarczy gminy rozumiany jako dążenie do osiągnięcia stanów bardziej odpowiadających człowiekowi i zaspokajaniu jego potrzeb, był i jest przedmiotem stałej troski władz samorządowych i gospodarczych miasta i gminy Brzozów, a  także administracyjnych województwa podkarpackiego.

Dotychczasowe działania samorządu gminy Brzozów wskazują, że decyzje Rady i Zarządu Gminy odnośnie kierunków rozwoju i przeznaczania środków budżetowych skutkują pewną poprawą warunków i poziomu życia mieszkańców gminy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczą o tym między innymi rozwój usług komunalnych, widoczna poprawa infrastruktury technicznej a w szczególności, budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, reelektryfikacja oraz wzrost nakładów na cele oświatowe, społeczne i inne. Rezultaty te osiągnięto dzięki łączeniu środków finansowych i przedsięwzięć samorządu gminy i administracji państwowej szczebla wojewódzkiego oraz funduszy pomocowych. Pomogło w tym również zaangażowanie społeczne mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji zawodowych skupionych wokół wspólnych interesów całej gminy.

Zmiany ustrojowe jakie dokonały się po 1989 roku związane z wprowadzeniem pluralizmu demokratycznego i gospodarki rynkowej, spowodowały konieczność innego spojrzenia na sposób funkcjonowania i formułowania przyszłego rozwoju gminy. Płynność sytuacji rynkowej i finansowej, wielopodmiotowość życia społecznego i gospodarczego, wybieralność władz na 4 lata powodują, że w większości przypadków administracja samorządowa gminy skupia się na realizacji zadań doraźnych.

Chcąc sprostać wymaganiom gospodarki rynkowej planowanie przyszłego rozwoju gminy powinno mieć charakter otwarty i elastyczny, umożliwiający dostosowanie do szybko zmieniających się warunków i otoczenia. Zmienność, zwłaszcza w okresie transformacji systemowej, zmusza do oparcia się na trwałych wartościach i stabilnych elementach. Wymaga określenia celów strategicznego, długookresowego rozwoju oraz podporządkowania im działań doraźnych.

Planowanie strategiczne jest procesem wyboru celów gminy oraz ustalania polityki i programów działania niezbędnych do zapewnienia realizacji tych celów. Jest to zespół środków, działań i czynności zmierzających do przejścia od stanu aktualnego do stanu pożądanego, takiego, który zamierzamy osiągnąć w planowanym okresie.

Skonkretyzowanie wizji - misji przyszłości i uporządkowanie własnych działań podporządkowanych rozwojowi gminy staje się nakazem chwili. Trudno myśleć o rozwoju gminy, o poprawie bytu jej mieszkańców, jeżeli nie ma się jasno zarysowanych celów i kierunków rozwojowych. Zbudowanie strategii rozwoju poprzedzone jest zawsze wnikliwą analizą stanu gospodarki, posiadanych zasobów, ogólnych tendencji rozwojowych itp. Taka diagnoza daje możliwości lepszego wykorzystania posiadanego potencjału, a poddanie pod publiczny osąd kierunków rozwoju pozwala na wyzwolenie oddolnych inicjatyw społecznych w gminie i daje większą pewność jej realizacji.

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy Brzozów na lata 2000 – 2010 i dalsze, jest próbą określenia celów strategicznych rozwoju gminy i propozycją sposobów ich realizacji w określonych warunkach, przy danych ograniczeniach w ramach przyjętego sposobu finansowania. Określa ona główne, długofalowe cele oraz kierunki działania i taką alokację zasobów, która jest konieczna do realizacji tych celów. Na bazie przedstawionych propozycji Rada i Zarząd Gminy będą mogły wybrać zadania i zaplanować konkretne działania dla zdynamizowania rozwoju gminy w najbliższej przyszłości.

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części :
  • Część pierwsza to ocena warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, stanu rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Identyfikacja słabych stron i czynników ograniczających rozwój oraz szans i możliwości rozwoju.

  • Część druga to określenie misji i strategicznych celów oraz kierunków rozwoju gminy, a także najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Określenie form i sposobów działania prowadzących do ich realizacji.

Część I stanowiąca diagnozę opracowana została w oparciu o dostępne materiały statystyczne i sprawozdania z działalności władz gminy, badania własne oraz literaturę przedmiotu.

Ocenę aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, społecznej i ekonomicznej a przede wszystkim warunków życia i działalności gospodarczej na terenie gminy Brzozów, a także określenie kierunków rozwoju gminy dokonano na podstawie materiałów sprawozdawczych i informacyjnych Zarządu i Rady Miasta, konsultacji społecznych oraz informacji otrzymanych z rad sołeckich i przeprowadzonych w miesiącach maj -czerwiec 2000 roku badań ankietowych. Badania przeprowadzono wśród radnych, członków rad sołeckich i sołtysów, pracowników urzędu gminy, dyrektorów i właścicieli oraz pracowników zakładów pracy działających na trenie gminy, rolników, emerytów, młodzieży, bezrobotnych oraz przeciętnych mieszkańców gminy. Rozprowadzono 1170 ankiet, z czego do opracowania wykorzystano ankiet 781 tj. 66,7% w tym 320 od mieszkańców miasta i 461 od mieszkańców sołectw(tab. 1).

Tab. 1


Informacje o respondentach

Wyszczególnienie

Liczba respondentów z miejscowości

Brzozów

Grabownica

Górki

Humniska

Przysietnica

Stara Wieś

Turze Pole

Zmiennica

Nie podano

Razem

Kobieta

210

49

21

47

57

43

16

18

10

471

Mężczyzna

97

36

13

38

34

45

10

4

3

280

Brak odpowiedzi

13

1

2

4

4

4

2

-

-

30

Razem

320

86

36

89

95

92

28

22

13

781

Podstawowe

34

10

7

7

18

9

4

5

1

95

Zawodowe

88

20

18

21

37

36

10

9

2

241

Średnie ogólnokształ.

45

13

4

16

5

10

2

4

1

100

Średnie techniczne

82

25

4

25

16

18

10

4

1

185

Wyższe

65

16

2

14

11

11

1

-

5

125

Brak odpowiedzi

6

2

1

6

8

8

1

-

3

35

Razem

320

86

36

89

95

92

28

22

13

781

Zawód –funkcja :

Radny gminy1

1

-

1

-

2

1

1

-

7

Sołtys

-

-

1

1

1

1

1

-

2

7

Członek rady sołeckiej

1

2

1

-

-

-

1

-

-

5

Pracownik UG

11

1

-

-

-

-

-

-

1

13

Rolnik

5

4

3

4

2

4

1

3

2

28

Pracownik zakładu pracy

119

9

15

34

48

31

8

2

5

271

Właściciel zakładu

20

3

-

1

2

-

-

1

1

28

Bezrobotny

34

14

7

9

12

13

9

4

-

102

Emeryt / rencista

29

9

6

15

13

16

3

2

1

94

Pozostali

100

43

3

24

17

15

4

9

1

216

Razem

320

86

36

89

95

92

28

22

13

781

Wyniki badań, zebrane materiały oraz oceny i analizy, uwarunkowania rozwoju miasta i gminy poddano w miesiącach lipiec- październik społecznej konsultacji na zebraniu członków zespołu konsultacyjnego. Na bazie wykonanych analiz, ocen, konsultacji społecznych i dyskusji z władzami gminy opracowano koncepcję rozwoju gminy i określono kierunki strategicznego rozwoju. W sumie odbyło się sześć konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwoju i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę osób uczestniczących w konsultacji i średnią liczebność rodzin ankietowanych gospodarstw domowych, to okaże się, że w procesie tworzenia strategii rozwoju gminy uczestniczyło ponad 2950 osób tj. około 11,3% mieszkańców.

Przeprowadzona analiza umożliwiła rozpoznanie stanu społeczno – gospodarczego zarówno w ujęciu problemowym jak i przestrzennym oraz ocenę stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców i wskazanie czynników ograniczających oraz dynamizujących rozwój gminy. Pozwoliła ona na określenie celów i kierunków strategicznego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.


Opracowana STRATEGIA ściśle koresponduje ze STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO oraz MAŁOPOLSKIM PROGRAMEM ROZWOJU WSI i ROLNICTWA i jest otwarta na wszelkie inicjatywy, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.

Powodzenie i osiągnięcie zakładanych efektów zależeć jednak będzie w głównej mierze od integracji wokół STRATEGII Rady i Zarządu Gminy, administracji samorządowej, instytucji i podmiotów gospodarczych, grup społecznych i zawodowych, środowisk lokalnych i mieszkańców gminy, którym zależy na rozwoju społecznym i gospodarczym własnej wsi, gminy i województwa. Inaczej mówiąc wszystkie siły społeczne i polityczne winny wnieść swój wkład w realizację STRATEGII dla dobra wspólnego czyli rozwoju gminy.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət