Ana səhifə

DÖnem I dersin Adı: tibbi Bİyokimya dersin Verileceği Dönem: ve Yarıyıl (Tıp sınıf)


Yüklə 64.98 Kb.
tarix11.06.2016
ölçüsü64.98 Kb.

DÖNEM I
Dersin Adı: TIBBİ BİYOKİMYA

Dersin Verileceği Dönem: 1. ve 2. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Biyolojik sistemlerde yer alan makromoleküllerin (protein, karbonhidrat, lipit, enzim, nükleik asitler ve hormonlar gibi) biyokimyasal yapıları, metabolizmaları, birbirleri olan moleküler düzeydeki ilişkilerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.Dersin Adı: TIBBİ BİYOFİZİK

Dersin Verileceği Dönem: 1. ve 2. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı öğrencilere hücre ile ilgili temel bilginin verilmesidir. Dersin işleyişi sırasında hücre tipleri, hücrelerin ve organellerin yapısı, bu yapıların oluşma biçimleri ve fonksiyonları, hücrelerin çoğalmaları anlatılır. Öğrenciye ayrıca hücre membran yapısına dayalı taşıma özellikleri ve vücutta sinyal iletisinin temelini oluşturan membran ve aksiyon potansiyeli kavramları, ultra ses ve radyasyonun hücreler üzerindeki etkileri ve hekimlikte kullanımı öğretilir.Dersin Adı: HALK SAĞLIĞINA GİRİŞ

Dersin Verileceği Dönem: 1. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersimizde, Sağlığın tanımı, sağlığı etkileyen faktörlerin neler olduğu; Sağlığın girdileri; Sağlık sistemlerinin tanımı; Sağlığın korunmasında, primer, sekonder ve tersiyer sağlık hizmetleri; Sağlığın ölçülmesi ve değerlendirilmesi; Toplumun sağlık kapasitesinin yükseltilmesi ve özgül koruma önlemleri anlatılacaktır. Dersimizin temel amacı, İnsan sağlığının korunmasında, çok bilimli yaklaşımın öğretilmesi ve ilgili sistemlerin tanıtılmasıdır.Dersin Adı: DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Dersin Verileceği Dönem: 1. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Sosyopsikolojik kavramlar üzerinde öğrencinin temel bilgileri alması amacıyla açılan bir derstir. Öğrencinin insan ve özellikle hasta ile ilişkilerinde, bu bilgilerini kullanılması sağlıklı bir ortam yaratır.Dersin adı: TIP TARİHİ

Dersin verileceği dönem: 1. Yarıyıl (Tıp I. sınıf)

Açıklama: Teorik dersler, tam katılımlı olarak I. sınıf dersliğinde yürütülür. Dersin amaç, hedef ve içeriği: Tıp eğitimi almak üzere gelen öğrencilere tıbbın geçmişinde bir yolculuk yaptırarak tıp tarihini öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda bu konuda gerekli bilgilerin bir program dahilinde verilmesi hedeflenmiştir.Dersin Adı: BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM

Dersin Verileceği Dönem: 1. Yarıyıl (Tıp 1.sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim dersimizin Bioistatistik bölümünde, Temel istatistik kavramlar; Araştırmada elde edilen verilerin tipleri; Verilerin organizasyonu, frekans dağılımları; Parametrik verilerin merkezi eğilim ve dağılım ölçütleri; Teorik temel bölünme kanunları öğretilecektir. Tıbbi bilişim bölümünde ise, Problem çözme teknikleri – Algoritmalar; Teknikte ve sağlık bilimlerinde algoritmaların kullanılması ve Hastane Bilişim sistemleri anlatılacaktır. Bu dersimizin temel amacı, öğrencilerimiz tarafından, sağlık alanında istatistik biliminin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak ve Tıbbi bilişimi tanıtmaktır.Dersin Adı: BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Dersin Verileceği Dönem: 1. Yarıyıl (Tıp 1.sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersimizde, Kelime işlem, Tablo analizi, Sunu ve Bilgi tabanı programları öğretilecektir. Dersimizin temel amacı öğrencilerimize, temel bir bilgisayar eğitimi vererek, eğitim yaşamlarında, bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak ve benimsetmektir.Dersin Adı: HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 1. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: İnsan vücudunu oluşturan doku tiplerinin morfolojik özelliklerinin öğretilerek, değişik tipte dokuların bir araya gelerek oluşturdukları organların yapılarının anlaşılmasına temel oluşturmaktır.Dersin Adı: TIBBİ BİYOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 1. Ve 2. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersler sırasında canlılığın oluşumu, prokaryotik ve ökaryotik hücre, hücre membranının moleküler yapısı ve görevleri, sitoplazma ve organeller, çekirdek yapısı, nükleik asitler, kromozomlar, yapı ve fonksiyonları ve tanısal özellikleri anlatılır. Öğrencinin hücre moleküler biyolojisi, sitogenetik, insan genetiği, genotoksikoloji, kanser genetiği ve moleküler genetik konularında bilgi edinmeleri sağlanır.Dersin Adı: TIBBİ FİZYOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 2. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: İnsan vücudunu oluşturan doku tiplerinin fonksiyonlarının öğretilerek, değişik tipte dokuların biraraya gelerek oluşturdukları organların fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturmaktır.Dersin Adı: TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 2. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı, önemli bir sağlık sorunu olan infeksiyon hastalıklarına neden olan mikroorganizmaları tanımayı sağlamaktır. Mikroorganizmaları sınıflandırarak; bakteri, virüs, parazit ve mantarların temel yapısı özelikleri, beslenme ve üreme koşuları, genetik yapıları hakkında temel bilgileri içerir. Ayrıca, mikroorganizmaların yapısal özelliklerini anlamayı kolaylaştırmak ve tanımlanmaları için gerekli temel işlemleri içeren laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Kazanılan bilgiler ileriki yıllarda okunacak klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları derslerine temel oluşturacaktır.Dersin Adı: ANATOMİYE GİRİŞ

Dersin Verileceği Dönem: 2. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Temel anatomik terminolojinin ve lokomotor sistemin öğretilmesine yönelik olarak planlamış bir derstir. Öğrenciye genel olarak vücut sistemlerinin tanıtılması, sistemlerle ilgili anatomik terimlerin verilmesi hedeflenmiştir. Derse katılan öğrenci ileri yıllarda göreceği ayrıntılı anatomik bilgiler konusunda temel oluşturacak kavramları öğrenmiş olur.Dersin adı: TIBBİ ETİK

Dersin verileceği dönem: 2. Yarıyıl (Tıp I. sınıf)

Açıklama: Teorik dersler, tam katılımlı olarak I. sınıf dersliğinde yürütülür.Dersin amaç, hedef ve içeriği: Tıp eğitimi almak üzere gelen öğrencilere Tıp Etiği (deontoloji adı altında) olarak yerleşen terminolojinin içerdiği kavramları öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda bu konuda gerekli bilgilerin bir program dahilinde verilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle; geçmişine değerlerine sahip çıkarak, hem hekimin hem de danışanının onuruna, özerkliğine,haklarına saygı gösteren, mesleğini adil ve dürüst bir şekilde, deontolojik ve etik ilkeler doğrultusunda uygulayan hekimlerin yetişmesi sağlanacaktır.Dersin Adı: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA-EPİDEMİYOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 2. Yarıyıl (Tıp 1. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Sağlık bilimlerinde araştırmada, bilimsel yöntem, aşamaları; Epidemiyolojik yöntem, tanımı, fonksiyonları, araştırma tipleri ve uygulamalar;

Araştırma örnekleme ve yöntemleri; Epidemiyolojide, veri toplama ve değerlendirmeye hazırlık; Yaşamsal istatistikler; Hızlar ve oranlar; Standardizasyon yöntemleri; Epidemiyolojide risk kavramı ve riskin hesaplanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır. Bu dersimizin temel amacı, öğrencilerimize, sağlık alanında araştırma yapmayı öğretmek, Sağlık risklerini tanımasını, ölçmesini ve değerlendirmesini sağlamaktır.

DÖNEM II

Dersin Adı: GENEL EMBRİYOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 3. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Açıklama: Kuramsal dersler, tam katılımlı olarak 2. sınıf dersliğinde yürütülür. Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı normal intrauterin gelişimin ve konjenital malformasyonların öğretilmesidir. Bunların klinik önemi de öğrenciye anlatılır.Dersin Adı: KALP - DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ

Dersin Verileceği Dönem: 3. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Açıklama: Kuramsal dersler, tam katılımlı olarak 2. sınıf dersliğinde yürütülür.Dersin amaç, hedef ve içeriği: İnsan organizmasının kalp, dolaşım, ve solunum sistemlerinin anatomik, histolojik ve fizyolojik özellikleri disiplinler arasında bütünlük sağlanarak anlatılacak, gereken noktalarda patolojik özelliklere dikkat çekilecektir. Bu bağlamda kalp, arter, ven ve diğer damarlar, akciğer, bronşlar ve tüm diğer ilgili yapıların anatomik ve histolojik özellikleri tanımlanacak; kalp fizyolojisi ve dolaşımla bütünleşmesi, kan basıncı ve özellikleri, ventilasyon mekaniği, akciğer ve hücre solunumu gözden geçirilecektir. Dersi alan bir öğrencinin kardiyovasküler ve solunum sistemi ile ilgili temel yapısal ve fonksiyonlarına yönelik bilgiyi alması hedeflenir.Dersin Adı: HEMATOPOETİK SİSTEM

Dersin Verileceği Dönem: 3. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Açıklama: Kuramsal dersler, tam katılımlı olarak 2. sınıf dersliğinde yürütülür.Dersin amaç, hedef ve içeriği: Hematopoetik sisteme ait hücrelerin histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin öğretilmesi, kan grupları, pıhtılaşma ve fibrinoliz mekanizmalarının anlatılması amaçlanır. Ayrıca tanı ve izlemede yardımcı olacak hematolojik parametrelerin değerlendirilmesi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı dersler de verilir.Dersin Adı: TOPOGRAFİK VÜCUT BÖLGELERİ - I

Dersin Verileceği Dönem: 1. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Üçüncü yarıyılda programlanan fonksiyonel ve klinik yaklaşımların ağırlıklı olarak değerlendirildiği Topografik Vücut Bölgeleri-II dersinin alt yapısının gerçekleştirilmesine yöneliktir. Kemik eklem, kas, damar ve sinirlerin tanıtımı topografik düzende gerçekleştirilir. Konunun içeriğine bağlı olarak uygulamalarda kemik, model ve kadavra kullanılır.Dersin Adı: TOPOGRAFİK VÜCUT BÖLGELERİ - II

Dersin Verileceği Dönem: 3. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Açıklama: Kuramsal dersler, tam katılımlı olarak 2. sınıf dersliğinde yürütülür. Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı insan anatomisi ile ilgili temel kavramların öğretilmesidir. Bu kavramların öğrenilmesinden sonra, vücut topografik olarak bölgelere ayrılır. Her bölgenin anatomik tanımı yapılır. Bu bölgede yer alan kemik, kas, eklem, damar, sinir ve varsa bez yapılar hakkında bilgi verilir. Kuramsal bilgilerden sonra kadavra, model, slayt ve projeksiyon sistemlerinin yardımı ile uygulaması yapılır.Dersin Adı: NÖROANATOMİ

Dersin Verileceği Dönem: 3. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Açıklama: Kuramsal dersler tam katılımlı olarak 2.sınıf dersliğinde yürütülür. Dersin amaç, hedef ve içeriği: Sinir sisteminin tanımını yaptıktan sonra, bu sistemin içerdiği oluşumlar, bu oluşumlar arasındaki bağlantılar tanımlanır. Sinir sistemi içinde yer alan tüm oluşumların makroskopik ve mikroskopik özellikleri hakkında bilgilendirilir. Ayrıca sinir sistemi kapsamında yer alan oluşumların damarları venöz ve sisternal boşlukları, beyin omurilik sıvısı dolanımı, oluşumları saran meningial yapılar hakkında da bilgi verilir ve makroskopik-mikroskopik özellikleri tanımlanır. Verilen kurumsal bilgilerin pratikteki önemi hakkında gerekli örnekler verilir. Uygulama derslerinde kuramsal derslerde tanımlanan tüm oluşumların makroskopik özellikleri kadavra ve maket-model üzerinde tanımlanır. Histoloji uygulama derslerinde oluşumların ince yapısı (mikroskobik) özellikleri mikroskop aracılığı ile tanıtılır. Gerek anatomi gerekse histoloji uygulama derslerinde ayrıca bilgisayar görüntüleme yöntemleri de kullanılarak dersler desteklenir. Dersin sonunda öğrenci, sinir sistemi içinde yer alan oluşumların makroskopik ve mikroskobik özelliklerini kavrar.Dersin Adı: NÖROFİZYOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 3. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı, sinir sisteminin işleyiş mekanizmasının ve bu mekanizmaların çeşitli vücut fonksiyonları ile ilişkilerinin öğrencilere kavratılmasıdır. Temel birim olan nöronun fizyolojik özellikleri tanımlandıktan sonra sinir sistemini oluşturan tüm yapıların fonksiyonları ayrı ayrı incelenir, bilişsel ya da motor bir aktivite sırasında birbirleriyle koordineli çalışma özellikleri vurgulanır, genel ve özel duyular hakkında bilgi verilir. Kuramsal bilgiler uygulamalarda fizyolojik deneyler ile desteklenir. Dersin sonunda öğrencilerin sinir sisteminin temel mekanizmalarını kavramış olması hedeflenir.Dersin Adı: METABOLİZMA

Dersin Verileceği Dönem: 4. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Bu dersin amacı sindirim sisteminin anatomik ve mikroskobik yapısını göstermek, sindirim ve emilim işlevlerini dokuların yapılarını da göz önünde bulundurarak anlatmak, emilen moleküllerin vücutta uğradıkları değişimleri ve bunlarla ilgili bozuklukları ve bu bozuklukların tanısında kullanılan testleri öğretmektir.Dersin Adı: ENDOKRİN SİSTEM

Dersin Verileceği Dönem: 4. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Endokrin sistem içinde yer alan yapıların morfolojik özellikleri, hormonların biyokimyasal ve fizyolojik özellikleri anlatılır. Dersi alan öğrenci endokrin sistemin temel özelliklerini, fonksiyonlarını ve kontrol mekanizmalarını kavrar.Dersin Adı: ÜROGENİTAL SİSTEM

Dersin Verileceği Dönem: 4. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin işleniş amacı, üriner ve genital sistemde yer alan organların normal makroskopik ve mikroskobik yapıları, biyokimyasal özellikleri ve fonksiyonları öğretilerek, bu sistemde oluşan hastalıkları veya patolojileri tanıma, anlama ve tedavi ile normale dönüşümünü izleme konularında yol gösterici bilgilere ulaşılmasını sağlamaktır. Kuramsal olarak verilen bilgilerin kadavra, model, slayt, mikroskop ve projeksiyon sistemlerinin yardımı ile uygulaması yapılır.Dersin Adı: MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 4. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: İmmünoloji biliminin doğmasını sağlayan mikroorganizmaların konak ile ilişkisinden yola çıkarak immün sistemin yapısı, hücreleri ve fonksiyonlarını öğretmek amaçlanmaktadır. Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları tarafından yürütülmektedir. İmmün sistemin rol oynadığı tüm patolojilerde (infeksiyon, otoimmünite, transplantasyon, tümör, alerji ve diğerleri gibi), temel unsurları işlemek ve böylece öğrenciye ileride karşılaşacağı immün sistem ile ilgili hastalıklarda temel öğeleri aktarmak hedeflenmektedir. Dersin bir arasınavı olacaktır ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılacaktır.Dersin Adı BİYOKİMYA

Dersin Verileceği Dönem: 4. Yarıyıl (Tıp 2. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin işlenişi sırasında günümüzün en önemli ölüm nedenleri arasında bulunan karsinogenezis ve ateroskleroz gibi hastalıklar da dahil olmak üzere birçok hastalığın biyokimyasal temelleri ve oluşum mekanizmaları anlatılır. Dersi alan öğrencinin bu bilgileri kliniğe uyarlanması ve hastaların laboratuvar sonuçlarının bu temel bilgiler çerçevesinde daha sağlıklı yorumlanması sağlanır. Ayrıca klinik hekimlerin karşılaştıkları problemlere biyokimyasal yaklaşımlar çerçevesinde ne tür çözüm önerilerinin sunulabileceği ve bunun için izlenecek metodların ne olması gerektiği öğretilir.Dersin Adı: HÜCRE ZEDELENMESİ, İLTİHAP VE NEOPLAZİLER

Dersin Verileceği Dönem: 5. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı, öğrenciye hastalıkların temelinde yatan etyolojik faktörler ve mekanizmalar ile inflamasyon ve neoplazi kavramlarının öğretilmesidir. Dersin sonunda öğrenci hücre zedelenmesine neden olan faktörler ve etki mekanizmaları, geri dönüşlü veya geri dönüşsüz hücre zedelenmesi, akut ve kronik inflamasyon, neoplazi kavramı, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin klinik ve patolojik özellikleri, antineoplastik ilaçlar konusunda bilgi sahibi olur.DÖNEM III

İNFEKSİYON HASTALIKLARI

Dersin Adı: MİKROORGANİZMALAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR

Dersin Verileceği Dönem: 5. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin Önkoşulu: Bu dersi alabilmek için öğrencinin 2. yarıyıldaki temel Mikrobiyoloji dersini geçmiş olmalıdır.

Dersin amaç, hedef ve içeriği: İkinci yarıyılda öğretilen mikroorganizmaların temel özellikleri üzerine; tıbbi önemi olanların özel yapılarının, bu mikroorganizmaların doku ve organlarda oluşturdukları patolojilerin ve bu mikroorganizmalara karşı kullanılabilecek ilaçların (antimikrobik kemoterapötikler), öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları, Farmakoloji ve Patoloji Anabilim Dalları tarafından yürütülmektedir. Böylece öğrencinin infeksiyon hastalıkları etkenlerini (bakteri, virus, parazit ve mantar gibi) klinik bulgulara geçmeden kavraması hedeflenmektedir. Dersin bir arasınavı olacaktır ve yarıyıl sonu sınavı kuramsal olarak yapılacaktır.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ve SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Dersin Adı: KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI

Dersin Verileceği Dönem: 5. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Kardiyovasküler sistem ders kurulunda kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının semptomatolojisi, fizyopatolojisi ve tedavisi hakkında kuramsal dersler verilmektedir. Bu ders kurulunun amacı kalp ve damar sisteminin önemli ve pratik hayatta sık karşılaşılan konularında temel bilgilerin staj öncesinde öğrencilere sunulmasıdır.Dersin Adı: SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Dersin Verileceği Dönem: 5. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Klinik bilimlere girerken alt ve üst solunum sisteminin patolojisini takiben gerek çocuk, gerekse erişkin hastalarda sisteme ait semptomlar, fizik muayene bulguları ve hastaya genel yaklaşım konusunda temel bilgilerin aktarılması planlanmıştır. Bu ders kapsamında ayrıca cerrahi toraks hastalıklarının semptomatolojisi ve muayenesi, toraks radyolojik değerlendirme prensipleri ve astımda inhalasyonla kullanılan ilaçların farmakolojisi de ele alınmıştır.ENDOKRİN SİSTEM

Dersin Adı: ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Endokrin sistem ile ilgili organların fonksiyonel ve morfolojik değişikliklerine bağlı olarak gelişen hastalıkları tanıtmak amacıyla verilen bir derstir. Dersin işlenişi sırasında hormonların etkilerini ve etkisizliğine yol açan patolojik mekanizmalar, hipofiz bezinin fonksiyonel ve morfolojik hastalıkları, adrenal bezinin hastalıkları ve tedavi yöntemleri, tiroid bezinin hastalıkları ve tedavi yöntemleri, kalsiyum ve kemik metabolizması ile ilgili hastalıklar, diabetes mellitusun tanısı ve tedavisi, lipid metabolizması hastalıkları anlatılır.Dersin Adı: HALK SAĞLIĞI

Dersin Verileceği Dönem: 5. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı 5. yarıyıl öğrencilerine halk sağlığı ile ilgili temel bilgileri vermektir. Bu ders ile hedeflenen, öğrencilerin halk sağlığı bakış açısını kavramaları, sağlığı koruma ve ileri götürmenin ilkelerini benimsemeleri, temel epidemiyolojik kavramları öğrenerek hastalıkların oluşum nedenlerini, bunlara etki eden sosyoekonomik değişkenleri değerlendirebilmeleri ve bu çerçevede hastalıkların oluşma sıklıklarını ve şiddetlerini azaltmada rol oynamaları konusunda bilgi sahibi olmalarıdır. Dersin sonunda öğrenciler, halk sağlığı kavramı, sağlığı koruma ilkeleri, temel epidemiyoloji kavramları ve özel epidemiyoloji konuları, epidemiyolojik çalışma tipleri, Türkiye’nin sağlık örgütlenmesi, temel sağlık sorunlarından olan anne ve çocuk sağlığı, işçi sağlığı, çevre sağlığı ile ilgili konuların yanı sıra, sağlık eğitimi, sağlık sosyolojisi, sosyal antropoloji ve olağanüstü durumlarda sağlık konusunda bilgi sahibi olacaklardır.Dersin Adı: ÖZEL EMBRİYOLOJİ

Dersin Verileceği Dönem: 5. yarıyıl

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Organların gelişerek, karmaşık çok hücreli insan organizmasının oluşumu; organların gelişimi ile birlikte işlev görmeye başlayan organizmanın gelişimsel yapısına bağımlı temel özelliklerinin öğrenilmesini sağlamak. Buna bağımlı anormal gelişimin altında yatan nedenlerin, dokuların yenilenmesinin, çoğalmasının, büyümesinin ve bazı tümörlerin oluşumu gibi patolojik olayların, embriyonik hayattan köken alan patolojilerin açığa kavuşturulmasında temel oluşturmaktır.HEMOPOİETİK VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

Dersin Adı: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI

Dersin Verileceği Dönem: 6. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Gastroenteroloji dersi, erişkinlerde ve çocuklarda görülen gastrointestinal sistem hastalıkları ile ilgili bir giriş yaparak bu hastalıklara ait genel semptomatoloji, patolojik bilgiler, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemlerinin bu sistem hastalıklarının tanısında kullanılmaları, yine bu sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar ile ilişkili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.Dersin Adı: HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI

Dersin Verileceği Dönem: 6. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı 6. yarıyıl öğrencilerine hematolojik hastalıklar ile ilgili temel bilgileri vermektir. Bu ders ile hedeflenen, öğrenciye, klinik stajlarına başlamadan önce, hematopoetik sistemi patolojik bulguları ve belli başlı klinik antiteleri ile tanıtmak ve hematolojide hastaya yaklaşım ile ilgili temel noktaları vererek klinik uygulamalar için hazırlanmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrenci, hematolojik açıdan anlamlı klinik ve temel laboratuvar değişikliklerini tanımlayabilir; lenfadenomegali, splenomegali, anemi, kanama diyatezi, periferik kan sayım değişiklikleri durumlarında tanı için izlenecek yolu belirleyebilir ve belli başlı olası tanıları sıralayabilir; toplumda sık rastlanan bu nedenle tüm hekimlik yaşamınca kullanacağı hematolojik bozuklukların neler olduğunu kavrar; hematolojik bulgu ve bozukluklar açısından çocuklar ve erişkinler arasındaki farkları öğrenmiş olur.ÜROGENİTAL SİSTEM

Dersin Adı: ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI

Dersin Verileceği Dönem: 6. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Bu dersin amacı, öğrencilere, ürogenital sistem ve meme konusunda klinik için temel olacak bilgileri kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler ürogenital sistem ve meme konusunda gerek erişkin hastalar gerekse çocuklarda semptomatoloji ,hasta sorgulama ve muayenesi ve bazı belli başlı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olurken bu sistemle ilgili klinik bilgilere temel teşkil edecek patolojik, farmakolojik ve radyolojik ve nükleer görüntüleme ile ilgili bilgileri de edineceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler ürogenital sistem ve meme lezyonlarındaki patolojik bulguları tanımlayabilir, bu sistemle ilgili hastalıklara klinik yaklaşım tarzını öğrenir, tanıya yardımcı muayene yöntemleri ve ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında temel bilgi sahibi olur. Menstrüel siklus gebelik ve doğum fizyolojisini,seks hormonlarının sistem üzerindeki etkilerini öğrenir , böbrek yetmezlikleri, üriner sistem infeksiyonları ve glomerüler hastalıklar gibi temel bazı hastalıkların klinik özelliklerini sıralayabilir.SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI-PSİKİYATRİ

Dersin Adı: SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI-PSİKİYATRİ

Dersin Verileceği Dönem: 6. YARIYIL (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı, öğrencilere sinir sistemi ile ilgili çeşitli hastalıkların klinik ve patolojik yönlerini vermek, tedavisini farmakolojik açıdan incelemek ve psikiyatrik bozukluklara temel yaklaşımı öğretmektir. Dersin sonunda öğrenci ilgili konularda fizyopatolojik, klinik ve farmakolojik bilgi sahibi olur.KAS İSKELET SİSTEMİ

Dersin Adı: KAS - HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI

Dersin Verileceği Dönem: 6. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Açıklama: Dersler tam katılımlı olarak 3. sınıf dersliğinde yürütülür.Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dersin amacı 6. Yarıyıl öğrencilerine kas-hareket sistemi ile ilgili temel bilgileri vermektir. Bu ders ile hedeflenen öğrencinin kas-hareket sistemini tutan hastalıklar ve tedavileri konusunda temel kavramları öğrenmesidir. Dersin sonunda öğrenci, kas-hareket sistemi ile ilgili yakınması olan hastaları değerlendirme, bu hastalıklardaki radyolojik değişiklikleri ana hatları ile değerlendirme, konu ile ilgili çok yaygın kullanılan ilaçların özellikleri, kas-iskelet sistemini oluşturan tüm yapılarla ilgili hastalıkların patoloji, radyoloji ve kliniği konusunda temel bilgiler ve genel tedavi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olacaktır.BİYOMEDİKAL ETİK

Dersin Adı: TIP ETİĞİ

Dersin Verileceği Dönem: 6. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Tıp etiğinin anlamı, tıp etiği ilkeleri, kuralları, hekim-hasta ilişkilerinde etik ikilemler ve olgu örnekleri, hekim sorumluluğu, hasta ve hekim hakları, konsültasyon, şarlatanlık, hekim raporları, organ transplantasyonu, ötenazi, aile planlaması, genetik sorunlar, etik kurullar, tıbbi gizlilik, ilaç araştırmaları, hibernasyon anlatılır. Bu konularda planlanmış tartışmalar yapılır ve bu tartışmalardan elde edilen sonuçlarla hekimin hastaya yaklaşımında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğinin kazandırılması hedeflenir.TIBBİ GENETİK

Dersin Adı: TIBBİ GENETİK

Dersin Verileceği Dönem: 6. Yarıyıl (Tıp 3. sınıf)

Dersin amaç, hedef ve içeriği: Dönem sonunda öğrenciler insan genetiğinin temel kavramları ve tıp pratiğine yansımaları konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Bu amaca ulaşabilmek için öğrenciler insan genomunun boyutlarını ve fonksiyonlarını kavrayabilecek, bu fonksiyonlardaki doğumsal veya sonradan oluşabilecek bozukluklar ile hastalıklar arasında bağlantı kurabilecek, genetik alanındaki yeni gelişmelerin hasta ve ailesi yararına nasıl kullanılabileceğini bilecek ve kişisel genetik bilgilerin kullanımında dikkat edilmesi gereken etik kuralları öğrenecektir.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət