Ana səhifə

Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007 Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen


Yüklə 1.08 Mb.
səhifə1/17
tarix14.06.2016
ölçüsü1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007

Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen:

Tijdvak van de rekening

Aantal poorters

Aantal ingeboden personen

5 okt. 1505 – Pasen 1506

29

100

Pasen 1506 – Kerstmis 1506

23

141

Kerstmis 1506 – Sint Jan 1507

24

161

Sint Jan 1507 – Kerstmis 1507

20

113

Kerstmis 1507 – Sint Jan 1508

34

177

Sint Jan 1508 – Kerstmis 1508

40

178

Kerstmis 1508 – 19 feb. 1509

4

50

19 feb. 1509 – Kerstmis 1509

43

76

Kerstmis 1509 – Sint Jan 1510

31

67

Sint Jan 1510 – Kerstmis 1510

28

61

Kerstmis 1510 – Sint Jan 1511

15

64

Sint Jan 1511 – Kerstmis 1511

29

80

Kerstmis 1511 – Sint Jan 1512

19

71

Sint Jan 1512 – Kerstmis 1512

24

61

Kerstmis 1512 – Sint Jan 1513

20

60

Sint Jan 1513 – Kerstmis 1513

33

81

Kerstmis 1513 – Sint Jan 1514

19

92

Sint Jan 1514 – Kerstmis 1514

22

98

Kerstmis 1514 – Sint Jan 1515

18

154

Sint Jan 1515 – Kerstmis 1515

13

128

Kerstmis 1515 – Sint Jan 1516

14

128

Sint Jan 1516 – Kerstmis 1516

25

137

Kerstmis 1516 – Sint Jan 1517

17

136

Sint Jan 1517 – Kerstmis 1517

25

178

Kerstmis 1517 – Sint Jan 1518

21

219

Sint Jan 1518 – Kerstmis 1518

16

197

Kerstmis 1518 – Sint Jan 1519

18

162

Sint Jan 1519 – Kerstmis 1519

15

258

Kerstmis 1519 – Sint Jan 1520

18

197

Sint Jan 1520 – Kerstmis 1520

18

181

Kerstmis 1520 – Sint Jan 1521

17

121

Sint Jan 1521 – Kerstmis 1521

17

111

Kerstmis 1521 – Sint Jan 1522

22

115

Sint Jan 1522 – Kerstmis 1522

16

144

Kerstmis 1522 – Sint Jan 1523

16

188

Sint Jan 1523 – Kerstmis 1523

50

124

Kertsmis 1523 – Sint Jan 1524

30

111

Sint Jan 1524 – Kerstmis 1524

21

114

Kerstmis 1524 – Sint Jan 1525

19

139


Beroepsbevolking:

Naast de Bossche ambachtsgilden die steeds met naam en toenaam genoemd worden heb ik alle beroepsnamen [volgens de authentieke schrijfwijze en buiten de genoemde Bossche ambachtsgilden] genoteerd vanuit het complete tekstbestand en ze in alfabetische volgorde geplaatst:

apoteker, appelcoeper, barbier, barduerstricker, becker, beeldmeecker, be[e]ldesnyder, blauverwer, bleycster, boechmaker, boeckbinder, bontwercker, brouwer, brueder, busmeker, can[ne]gieter, carbynder, cardemaker, casteleyn, clockgieter, coekebacker, coerencoper, coster, craenmeester, cruywagencruyder, crychmaker, cu[y]per, cuytbrouwer, doctoir, droochsceerder, gasthuysmeester, gelaesmaker, goutsmet, graftmaker, gruyter, haeckmaker, haemmeker, han[t]scoemeker, harnasmeker, h.geestmmeester, hoechweechmeester, hoefsleger, hoefsmyt, ho[e]ymaker, hoppenbrouwer, houtcliver, houtseger, kapelaan, kelderwe[e]rder, kercmeester, kersmaker, keteler, kuermeester, lakencooper, lantmeter, laternmaker, leermeker, leersmaker, lepper, leydecker, loedtsmeester, loetgieter, louwer, loyer, lynnenwever, mandemaker, meelvercoper, melter, mesmaker, metser, moelder, molemeker, mutsebreijer, mutsmaker, nagelmaker, olysleger, pater, pasteibecker, peeckmeeker, plaetmeker, platijnhouwer, platijnmaker, pleytener, poertyer, raymeker, reepmeker, rentmeester, rinckmaker, roededreger, sacdrager, sadelmeker, scaelmaker, sceermaker, sceper, scheerslyper, schermer, schutter, scipper, scoelmeester, scoe[n]meker, scoteldraeyer, scrobber/scrobster, scrynwercker, scupper, senger, seysse/zeyssemaker, sloetmeker, sluyter, slycveger, smet/smi[d]t, snyder, spelmaker, steenbecker, steenhouwer, stoelmaker, surgijn, suster, tichelair, tymmerman, ver[u]wer, vetwaerencoopster, viscoper, vleeschhouwer, voerman, volder, vorster, witsteenhouwer, wryter, wullewever, yckmeester, zeeldrayer, zeepsieder, zeynsmeeker, zweertveger
Daar staat tegenover dat er in deze rekening naast de beroepsbevolking ook weer opvallend veel persoonsnamen uit de stedelijke elite te vinden zijn die worden voorafgegaan door een titulatuur zoals bv. Heer en Meester.
Regelmatig worden huis-, hof- en straatnamen gegeven. Het is niet altijd zeker dat het hier gaat om Bossche huizen of herbergen.

Zo zijn in deze rekening gevonden:

inde Baers/Bairs, inden Beer, opten Biesbeeempt, inden Buecken, den Cleynen Rinck aen die Vischmerct, inde Clock, inden Cluyt, opten Dennenboem, int Duyfhuys, inden Gesel, int Gulden Cruys, int Gulden Hooft, inden Gulden Leest, inden Helm, inden Hont, in die Kar, inde Karde, inde Kroen, inden Laers, inden Leest, int Loy, inder Luyt, inde Maen, inde Mutse, inden Olifant, Peter Deckers hoff, inden Ploech, inden Reycker, inden Roc, inden Royen Leeu, int Schaephooft, St. Annencappelle, int Sinte Barbelen/Sint Barbaer, Rut Symons hof, Sint Jansmisse inden Ommeganck, inde Swane, agter die Tolbrugge, inden Valck, inde Vysel, inden Wildeman, opten Wyel, inden Zoeten Naem Jhesus, int Zweert
Een interessante rubriek is die van de ‘diverse avonturen’ waaruit veel ge- en verboden af te leiden zijn of bepaalde gebruiken, ordonnanties en algemene voorschriften.

Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107

computerbestand 094

inventarisnummer 13007 – periode 1505-1525

17 microfiches

Rekeningen van de LAAGSCHOUT van ’s-Hertogenbosch
De resterende rekeningen van de laagschouten, de nummers 13007 tot en met 13014 over de periode 1505-1615 zijn qua model en structuur nagenoeg identiek aan de voorgaande rekeningen. Daarom heb ik al eerder het besluit genomen ze louter nog genealogisch te bewerken, uitgezonderd nieuwe informatie of bijzondere gebeurtenissen die er in opgenomen staan. Die zal ik nog wel vermelden en verder worden het in hoofdzaak dus genealogische lijsten, die overigens zéér de moeite waard zijn, omdat het poorterinschrijvingen betreft, allerhande rechtszaken tussen personen, de administratie rond het recht van ingebod van de stad ’s-Hertogenbosch en dergelijke. Uit alle voorgaande rekeningen kan de conclusie getrokken worden, dat ze vooral genealogisch een mooie aanvulling zijn op de bekende fiches van Smulders m.b.t. het Bosch’ Protocol! Voor heel veel genealogen staat er vast en zeker nieuwe en misschien wel verrassende genealogische informatie in. Op de meeste plaatsen zijn de naamvallen weggelaten.

De fiche- en foliovermelding betreft dus louter die pagina’s waar de genealogische informatie te vinden is. Er is verder geen speciale index meer op gemaakt, alleen de opvallende zaken zijn nog even in een aparte paragraaf bij elkaar geplaatst.
Voor een inhoudelijke beschrijving van de waarde van deze schoutsrekeningen – zie : schoutsrekening van de laagschout 1476/1477-1505 deel 2 voor in de verzamelband van inentarisnummer 13006!
TEKSTEDITIE
MICROFICHE 1 inventarisnummer 13007 periode 1505-1525
094.1.1.1

vermelding van rekenkamer delen inv.nr. 13007


094.1.1.2

rekeningen der onderschouth van tS[h]ertoghenbossche zyndert den vsten dach van octobri anno xvc v [1505] tot Sinte Jans anno xvc xxv


094.1.1.3

De commissiebrief van onderschout of laagschout Jan van Sc[h]oenvorst volgt in extenso beginnende met “Philips byder gratien etc.’ die wordt benoemd in de plaats van Willen Hinckaert


094.1.1.4

vervolg van de commissiebrief – gegeven in de stad Antwerpen op 4 oktober 1505 en op de 5e oktober heeft hij de plechtige eed afgelegd in handen van de Heer van Loenbeke de kanselier van Brabant en daarop een borgtocht gesteld in de rekenkamer te Brussel; op de 6e oktober lgt hij de eed af ten overstaan van de wethouders van de stad ’s-Hertogenbosch


094.1.1.5 – slecht verfilmde pagina en bovendien ‘op z’n kant’

094.1.1.6 - de commissiebrief in de Franstalige versie

094.1.1.7 - vervolg van de Franstalige commissiebrief

094.1.1.8 – vervolg van de commissiebrief [ook ‘op z’n kant’]
094.1.1.9

NIEUWE REKENING van Jan van Scoenvorst onderschout van ’s-Hertogenbosch op basis van zijn commissiebrief van 4 oktober 1505 over de periode 5 oktober 1505 tot en met Pasen 1506 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is door de onderschout gepresenteerd aan het hof te Brussel op 25 oktober 1506
hierop volgt de commissiebrief voor de stadhouder van deze onderschout of laagschout “Philips byder gratien etc.” die wordt benoemd op verzoek van Schoenvorst die aangeeft dat hij de bediening niet alleen kan uitoefenen en hij krijgt verlof te benoemen Henrick Kuijst of tijdens diens absentie zijn broers Gheert of Matheeus Kuijst – de eed wordt afgelegd
094.1.1.10 en 1.1.11

vervolg van de commissiebrief – op 26 oktober 1505 heeft hij in handen van hoogschout Janne Heym de eed afgelegd


094.1.1.12

brief van de hertog i.v.m. de eedsaflegging voor de stad van ’s-Hertogenbosch dd. 26 oktober 1505.


094.1.2.1 – herhaling van 1.1.12 maar ‘op z’n kant’

094.1.2.2

ontvangsten uit criminele zaken – competentie van de hoogschout

ontvangsten uit civiele zaken – competentie van de laagschout


poorterinschrijvingen:

Henrick wilneer Willem Bruystens

Henrick Jans van Machelen

Wouter Janss.

Wouter Jan Zegers

Dierick Jans van Uden zoen

Henrick Aertsz. van den Grave

Simon Wouter Symontsz.

Claes Jan Henrics

Pauwels zoen Pauwels Ghyssels

Jan zoen Heer Henricx van den Loeck/Hoeck

Henrick Jan Rickaertsz.

Kerstiaen Jan Eeltenz.

Robbrecht zoen wilneer Robbrechts van Daelhusen

Willem Roeloefsz. van Engelen

Lenaert Henrics Willemen van Hees

Claes Jan Zegerss.

Petrus van Balen

Arnoldus Janss. van Grimmeren

Jan Philips Hautsz.

Jan Meussoen van Peer

Jan Willem Coppens


094.1.2.3

Jan soen wilneer Jans Buck

Jan de Haze Goyartss.

Peeter Willemss. van der Lynden

Dierick Willem Kerstenss.

Aert Aert Merceliss.

Peeter Anthonys Buysenss.

Jacop jacop Diericss.

Joest Jan Goess.

som van deze 29 poorters vi l. vi s. x d. ob. gro.


ontvangsten uit lombardenbrieven – geen vermeldingen

ontvangsten uit kleine keuren en breuken bij de ambachtsgilden waarbij in volgorde worden genoemd over 1.2.3, 1.2.4 en 1.2.5: nastelmakers, kremers, schrijnwerkers, bakkers, wolwevers, linnenwevers, volders, molenaars, drapeniers, smeden, spelmakers, louwers, bontwerkers, korenkopers, snijders of kleermakers, viskopers, vleeshouwers of slagers, keurmeesters van de vogels, goudsmeden, harnasmakers, verwers en platijnmakers of klompenmakers


094.1.2.6

ontvangsten uit vuistslagen:

Dierick Janssen sloeg de vrouw van Henrick van den Loeck

Lemmeken van Buel sloeg de vrouw van Henrick van den Loeck

Janne de Becker sloeg Geryt de Becker

Dries de Sacdrager sloeg Zenken den Sacdrager

Teeuwen de Sacdrager sloeg Zenken den Sacdrager

Heyne Molenzoen Scipper sloeg Clercxken den Scipper

Alyt Lamberts Lans huisvrouw sloeg Lijnken haar nichtje

Kathelijn Mustbreyers [zal ‘muts’ moeten zijn] sloeg Gertruyt Mutsbreyers


094.1.2.7

slaan met houten klippels etc.

Cornelys de Scrynwercker sloeg Janne Stalcken met een kan

Daneel de Carbynder sloeg een andere carbynder

Geryt de Backer sloeg Sander Quetsen en Janne den Becker

Janne de Smit op V[r]anckenhofstadt sloeg Sander Quetsen

Janne Pauwels sloeg Janne de Spelmaker

Ghysken Roestes sloeg Aernt de Becker

Peeter Hanecker sloeg Ghijsken Roestes

Thomas Keteler gooide een glas naar Geryt de Wael

Janne van Besselt sloeg Ghysbert van Gestel
094.1.2.8

Vrancken de Scepper sloeg Janne den Sacdrager

Willem in den Ploech sloeg Janne Pels

Janne de Smet sloeg Wouter van ….huyse


verwondingen:

Joese Tyssen verwondde Joesen Gayarts

Geryt Rogge verwondde zijn huisvrouw

Janne van Wyck barbier verwondde Rutte Boest

Gielys van Hogeken verwondde Peeter van Engelen
094.1.2.9

Janne Persoens verwondde zijn huisvrouw

Willem Zomer verwondde Reyner van Haren

Daneel de Mutsmaker verwondde Jacop den Platijnmaker

Lemken van Buel verwondde Henrick de Ruyter

Aernt Boest verwondde Emonts Sanders

Carijn de Appelcoeper verwondde Cornelys Peeterss.

Coxken Bot verwondde Roever Goyartss.


messentrekkers:
094.1.2.10

Janne Scalcken op Cornelys Scrynwercker

Janne Heran Collartss. op Willem ……

Janne Hubertss. op Cornelys de Mesmaker

Goyart de Haeckmaker op een vreemde man

Herman in den Hont op Janne van Deil [of Oerl]

Janne van Deil [of Oerl] op Herman in den Hont

Janne van Deil [of Oerl] op Joese Dorssen

Joesen van Dorssen op Janne van Deil [of Oerl]

Herman in den Hont op zijn knecht

Jacop Fobbers op Geryt Rogge

Aernt de Becker op Ghysken Roeftes


094.1.2.11

Henrick Janss. op een vreemde man

Willem Weygerganck op Aernt Meysen

Steven Backe op Peeter van Uden


breuken van xlv payment Bosch geld:

Diederick Smeets/Smerts van Gemert tegen Lenart van der Hofstadt

Laurens Wolgers tegen Gielis Hermansz.

Laurens Wolgers tegen Gielis Hermanss.

Gerlyck van Ryxtel tegen Emont die Roever

Heer Mathijs Ghysselyns tegen Reyn Tielen Boemz.

Lambert Peeterss. tegen Jan Claes Loebaertsz.

Jan Jan Peeterss. tegen Jan Claes Loebaertsz.

Geryt Back tegen zekere rog van de tienden van Woensel

Ghysbert Henrick Heesterz. tegen Andries de Backer

Heer Henrick van Esch tegen Henrick Thomaes en Erken van den Dycke

Zweer van Geruwen als procureur tegen Jacop Hermans


094.1.2.12

Henrick Jan Peeterss. tegen Ghysbetrt de Backer

Margriet van Carsten tegen Jan van den Hoevel

Ghysbert jan Diericxss. tegen Aert de Vries

Heer Mathijs Ghysselyns tegen zekere erfenisse gelegen te ….sel

Henrick van Deventer tegen Jan Boutsen

Mathijs Vlemminck (?) tegen Aelbert de Backer

Henrick en Zebert van Mirler/Mirloe tegen Belyen weduwe Zebert Henricxz.

Brueder Ghysbert Toelinck tegen zekere beslagen huisvrouw

Geryt van Gruwen tegen Joest Willems Mergens (?) en Katharyn van Mol

Heer Laurens van den Velde tegen Geryt Coenen

Willem Symonss. tegen Willem Houtlox

Jan Claes Wautgers en Wouter Henrick Rolofsz. tegen Peeterken Jans Scavers dochter

Joest Ghysbrechtsz. van Broechoven en Frans Ghysbrechtss. van Broechoven en Alyt Ghysbrechtss. dochter van Broechoven tegen Janne van der Stegen


breuken van xvii pond payments:

Brueder Ghysbrecht Toelinck tegen Wouter van der May

Steven Diericxssone tegen Geryt van Tienen

Dierick van Malsen/Mulsen tegen Claes van beeck

Emont Daem Damensone tegen Janne Rutten
094.1.3.1

van ‘verseten ingeboden’:

Peeter van der Weteringen tegen Herman Woutgerssone

Henrick Scrynwercker tegen Lambert die Wolf

Jan Loyen die Jonge tegen Jacoppe Laukens huisvrouw

Willem van den Horrick tegen Janne Pitten

Aert Verheem tegen Margriet Lambert

Huib Stanssen tegen en Aert van Lierop tegen Engbert Loyen

Geryt Block en Willem Wouter Costerss. tegen de ‘fabryckmeesters van Ste. Jans’

Willem Verhellen tegen Margriet meester Geryts wijf

Jacop de Sluyter tegen Johannes Back als procureur

Lemmen van den Gruythuys tegen Janne Monnick Janss.

Henrick Merceliss. en Daem Loyer tegen Heer Robbrecht van Erp

Goyart van Doeren tegen Meester Henrick Pelgrum

Peeter de Smit tegen Reymbout Ariaentss.

de laat van Philips Hinckart tegen Robbrecht van Malsen

Dierick Henricxssone van der Hagen tegen Lynken van …..

Henrick van Tuyl en Jan Dobbeler tegen Geryt Keyst

de laat op ’t hof bij het huis te Croij tegen Jenneken van Tilborch

Melys Jan Peeterss. en Aert Scepens tegen Margriet Belairts

Ghys de Smet tegen Willem Janss.

de laat op ’t hof Ter Wagen tegen ‘tcloester van Sinte Geetruyden’’

Thonys van Camervelt (?) tegen Henrick Jan Aertss.

Willem Verhoutert tegen Henrick Vleminck

Jacop de Cremer tegen Herman Collarts

Merten Loyen tegen Roef Jan Roverss.

Jan de Smet tegen Jan Heym
094.1.3.2 – herhaling van 1.3.1 maar ‘op z’n kant’ gefilmd
094.1.3.3

Rutger Strycker (?) tegen Hubert Peeterss.

Dierick van Varlar en Willem Gerartss. tegen Janne Adriaenss.

de jonge Jan Peeterss. tegen Willem Jan Floren

Daneel Hermanss., Peeter Willem Voetss. en Beatrijs Ywaens tegen Dierick Aertss. wijf

Thomaes van den Eynde tegen Kerstiaen van der Horst

Jan van Outvorst tegen Luytken Willems

Joseph Kuytenbrouwer tegen Goessen Ghyssels

Aelbert Janss., Kerst Gerytssone en Geryt van Aken tegen den procureur van Baseldonk [er staat: Basteldonck]

Beatrijs Yewaens tegen Claes van den Hovel

Aert van Dieden tegen Johannes Back als procureur

Jan Platijnmaker tegen Peeter van Balen

Adriaen van der Hellen tegen Laurens van Ouwen

de gebruiker van de hoeven op de Locht en Geryt van …… tegen de procureur van de Baseldonk

Henrick Lambertss. en de huisvrouw van Jan Orttens tegen Gerardus rentmeester van het kapittel

Ermgart Bollens tegen Peeter Wouters

Goyart de Brouwer, Jan van Mil en de huisvrouw van Dirck Diegen tegen Geryt van Gouwen

Heyn de Geuser en Roelof Goyart Wichmans tegen het kapittel van Eindhoven

Claes Borkens tegen Peeter Baliart

Henrick Lucassen tegen Mathijs Coekebacker

Henrick van den Dijcke tegen Daniel van Vlierden

Heyl Stevens tegen Jan Zyberts

Henrick Janss. tegen Joest Henricxsone

Lauwereys van Hulsberch tegen Janne Adriaenss.

Aert van Lieberch die Oude tegen Jacop van den Eynde

Merten Loyen tegen Matheeus Ghysbertss.

Zeger Rut Happenss., Dierick Bogarts en Wouter Cranen tegen Geryt Back

Ghysbert Loyen tegen Janne van Ortten

Geryt Horck tegen Willem van den Perre

Wouter Lub tegen Janne Diericxsone


094.1.3.4

Geryt Damen dochter tegen Peeter van Balen

Peeter Hagens tegen Roelof Bruesen

Roelen Heynkens tegen Beel meester Aerts

Aert die Greef tegen Daneel Loyen

Mechtelt weduwe Diericx Colner tegen Heer Roelof Coenen

Geryt van Hemert tegen meester Willem van den Bosch

Willem van der Hellen tegen Yken van der Stappen

Jan van Esch tegen Willem Eelkens (?)

Henrick van Liebergen tegen Heer Jan Ghysselen

meester Jan ….Lemmens tegen metken Alarts

Jan Aert Sueskens tegen Goossen van Brecht

Geryt Rutten tegen Willem Eelkens

Lambert Henricx Janssen tegen Peeter van den Water

Pauwels Brouwer tegen Roelof Bruesen

Henrick Vuest tegen Wouter van Balen

Jan Bidts tegen Joest die Poertier

Thijs van Herentum tegen ‘die kercmeesters van Ghestel’

Lambert van Geruwen tegen de procureurs van den gevangenen

Jan Horkens tegen den pater opten Wymelenberch

Aert die Wit, Luyt Papen en Ely Ghyben tegen meester Henrick van den Velde

Meeus Lanen en Peeter van Volcken tegen Peeter die Bruyn

Heyn Hagens, Aelbert Stoelmaker en de laat op Loosbroeck tegen den kelderwerder van Basteldonck [vgl. Baseldonk]

Jacop Oems tegen Aert de Wijs

in totaal 100 personen
094.1.3.5

ontvangsten via breuken als vrede breken, brouwers die meer brouwen dan ze mogen etc.

‘Jenneken Woutgers huysvrouw in den Wildeman van dat zy getapt heeft iiiij tonnen biers dair af zy den thijns verswegen hadde, dwelck verboden is op drie oude schilden ende dat te deylen in drien te weten deen deel onsen heer den coninc, 2e deel der stadt ende tderde deel den aenbrenger’
‘diverse mommers die opten vastenavont bevonden zijn momme gaende contrarie doende den geboeden vander stadt vanden Bossche hen gecomposeert mits dat scamel ruyters waren om vii st.’
094.1.3.6

ontvangsten te Vught en Cromvoirt, Orthen, Hintham en den Dungen

ontvangsten uit bastaardgoederen etc. etc. die rekening behoort aan de rentmeester van ’s-Hertogenbosch
094.1.3.7

andere ontvangsten – vervolg

som van alle ontvangsten xlii l. xii s. xi d. ob. poit. gro.
094.1.3.8

UITGAVEN – wedden en andere uitgaven o.a. aan Symon Longin ontvanger generaal van Brabant


094.1.3.9

som van alle uitgaven xxvii l. v s. vii d. gro.

aldus is de onderschout schuldig xv l. vii s. iiii d. ob. poit. gro. betaald in handen van auditeur Philip Sannaige (?)

gehoord en gesloten in de rekenkamer te Brussel op 29 oktober 1507


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət