Ana səhifə

Antiinhisar tənzimləmə


Yüklə 18.43 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü18.43 Kb.
Antiinhisar tənzimləmə

Qiymətlər üzərində inhisar hökmranlığında inhisarın məhsullarına qiymıtin artırılması və inhisar firmaları üçün xammalın qiymətinin endirilməsi təhlükəsi var. Inhisar müəyyən sabitlik ehtiyatını saxlayir, bu da inhisarların fəaliyyətində çox tez-tez olan və dərin müsbət dəyişkənlikləri ləngidir, bürokratizm yönümlü meyl və X-səmərəsizlik (bu zaman istənilən istehsal həcmində faktik məsrəflər ümumi orta məsrəflərdən yüksək olur) yaranır. Inhisar bazarında P>MC (bir qayda olaraq) olduğundan adətən resurslar səmərəsiz bölüşdürülür. İnhisarların rəaliyyəti gəlirlərin təbəqələşməsini gücləndirir ki, bu da sosial münaqişələrlə nəticələnə bilər. Buna görə də müasir dövlət iqtisadiyyatın antiinhisar tənzimlənməsini aparmalıdır.

Məlum olduğu kimi Qərb ölkələrində dövlət inhisarlar və oliqopoliyaların təsərrüfat fəaliyyətinə fəal müdaxilə edir. O, inhisar və oliqopoliyaların iqtisadiyyata hədsiz təsir etməsinə yol verməməyə çalışir, antiinhisar (antitrest) qanunvericiliyi hazırlayır.

Antiinhisar qanunvericiliyi firmaların cəmiyyət üçün təhlükəli inhisar hökmranlığı əldə etməsinə qarşı yönəlir. Antiinhisar qanunvericiliyi dar və geniş mənada başa düşülə bilir. Birinci halda o artıq inhisar hakimiyyətinə malik xalis inhisarlara və iri oliqopoliyalara qarşı, bundan başqa qəbul olunmuş işgüzar münasibətləri pozan “haqsız” hərəkətlərin qarşısının alınmasına yönəldilir. Geniş mənada antiinhisar qanunvericiliyi inhisar hakimiyyəti cəmlənməsinin istənilən formasına (o cümlədən xırda firmalar tərəfindən də), istənilən inhisar hərəkətlərinə qarşı yönəldilir.

Ən inkişaf etmiş antiinhisar qanunvericiliklərindən biri ABŞ-dadır, orada ilk antiinhisar qanunları hələ XIX əsrin sonlarında yaranmışdı. Bu təcrübədən inkişaf etmiş ölkələr istifadə edə bilərlər. Hazırda Amerika antiinhisar qanunları dörd tənzimləmə obyektini nəzərdə saxlayır: bazarın inhisarlaşması; firmaların rəqib əleyhinə qovuşması; qiymətlər və ticarəti məhdudlaşdırmaq haqqında razılaşmalar; ticarətin rəqabətə xeyli zərər vuran məhdudlaşdırılması. ABŞ-da bazarın yerli və ya ümummilli inhisarlaşması 60%-ə bərabər və ya bundan artıq olan pay hesab olunur. Belə payı olan şirkət məhkəmənin qərarı ilə ləğv oluna bilər.

Dövlət inhisarların yaranmasına aparan, yerli və ya ümummilli səviyyədə rəqabətə xeyli zərər vura bilən istənilən qovuşmaları qadağan edə bilər. Belə ki, eyni məhsul üzrə iri firmaların üfüqi və eyni bazarda başqa şirkətlərlə qovuşması, həmçinin ən iri şirkət tərəfindən rəqiblərinin əmlakının alınması qadağandır. Amerika qanunvericiliyi məsələn, dəmir filiz və poladəritmə şirkətlərinin və ya konqlomerat, yəni istehsalın diversifikasiyası əsasında qovuşmaları kimi şaquli qovuşmalara daha az ciddiliklə yanaşır.

Inhisar razılaşmalarını qadağan edən ilk qanunlar Kanadada (1889) və ABŞ-da (1890) qəbul olunmuş Şerman qanunu adlanan qanundur. Həmin qanun “iqtisadi azadlıq xartiyası” kimi məşhurdur qanun çox ciddi səslənirdi. Peşə azadlığını məhdudlaşdırmaq, hər hansı bir təsərrüfat sahəsini inhisarlaşdırmaq məqsədi güdən istənilən müqavilə və birləşmələr qeyri-qanuni hesab olunurdular. Inhisarların yaradılması 5 min dollara qədər cərimə ilə (sonralar həmin məbləğ 50 minə qədər qaldırıldı) və bir il həbs cəzası ilə cəzalandırılırdı. Belə bir qanun Avstriyada və Yeni Zelandiyada da qəbul olunmuşdu. Sonralar Şerman qanununa əlavələr edilmiş (1914, 1939, 1950-ci illərdə), o yeni-yeni fəaliyyət növlərinə və yeni birlik və saziş formalarına şamil edilmişdir.

Kleyton qanunu (1914) kontragent dairəsinin məhdudlaşdırılmasını, firmaların, alınması və ya udulmasını, əgər bu rəqabəti məhv edə bilərdisə, holdinq şirkətləri və digər sazişləri qadağan etdi. Üfüqi qovuşmalar (bir sahə firmalarının birləşməsi) qadağan edilirdi. 1914-cü ildə “haqsız” rəqabət mübarizəsi metodları və şirkətlərin antirəqabət qovuşması ilə mübarizə aparmaq üçün təyinatlanmış federal ticarət komissiyası yaradıldı.

Qərbi Avropada (Belçika – 1935, Niderland – 1935, Danimarka – 1937) kartel sazişlərinə qanunvericilik nəzarəti cəhdləri olmuşdu. Burada kartellər “lüzumsuz rəqabət”lə mübarizə vasitəsi kimi nəzərdən keçirilirdi, lakin qanunlar bu inhisar formasından sui-istifadəyə yol verməməyə yönəldilmişdi.

Keller-Kefauver Aktı (1995) aktivlərin alınması yolu ilə qovuşmaları qadağan etməklə Kleyton Aktını təkmilləşdirdi. Yalnız üfüqi deyil, həm də şaquli qovuşmalar qadağan edilirdi.

Beləliklə, bütün bu qanunlar azad bazarın, sağlam rəqabətin təmin edilməsinə yönəlmiş və onlar müxtəlif cür sazişlər üzərində nəzarəti müəyyənləşdirirdilər.

Lakin Amerika məhkəmələrində azad rəqabətin pozulması üzrə baxılmış işlərin çox az hissəsi qanunu pozanların cəzalanması ilə nəticələnmişdi. Çox vaxt hakimlər inhisarların tərəfində idi. Hələ rus iqtisadçısı İ.Yanjul özünün sindikatlar haqqında kitabında Şerman qanunu üzrə həmin qanun qəbul ediləndən üç il sonra qeyri-=qanuni elan edilmiş birləşmələrin çiçəkləndiyinə diqqət yetirmişdi.

Iqtisadiyyatı inkişafda olan ölkələrin hökümətləri anti-inhisar tənzimlənməsini həyata keçirərkən onların ölkələrində rəqabət şəraitinin formalaşmasına təsir edən aşağıdakı amilləri nəzərə alırlar:


 • qiymətlərin liberallaşdırılması;

 • maliyyə sabitsizliyi və inflyasiyanı, sənaye tənəzzülü və onu istehsal sahələrində müşayiət edən böhran hadisələri, həmçinin istehsal quruluşunun dəyişməsini;

 • xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaşdırılmasını.

Qiymətlərin liberallaşdırılması natural şəkildə məhsula tələbin kəskin

azalmasına aparır, bu da öz növbəsində qiymətlərin liberallaşdırılmasına baxmayaraq, istehsalın azalmasına səbəb olur. Bir sıra hallarda qiymətlər üzərində dövlət orqanları tərəfindən nəzarət saxlanılır.

Dövlət orqanları tərəfindən müasir antiinhisar tənzimləmələrini üç tədbirlər:

qrupunda ümumiləşdirmək olar: • hər hansı bir təsərrüfat sahəsində inhisarların qadağan olunması;

 • mövcud inhisarçı birləşmələrin buraxılması;

İkinci qrupa aşağıdakılara yönümlənmiş inzibati-iqtisadi tədbirlər daxildir:

 • qiymət ayrı-seçkiliyi həyata keçirən tacirlərin (qiymətlərin istehsal məsrəfləri ilə şərtlənməyən artırılması) dövlət tərəfindən təqib edilməsi;

 • reklamdan istifadə yolu ilə əmtəələrin saxtalaşdırılmasını həyata keçirən tacirlərin təqib edilməsi;

 • bazarda vəziyyətin dəyişdirilməsinə birgə təsir etmək məqsədilə razılığa gələrək tərəfmüqabillərə xarici iqtisadi təsirin qadağan edilməsi.

Üçüncü qrup tədbirlər dövlət tərəfindən aparılan iqtisadi təsirlərdir:

 • inhisarları istehsal etdikləri məhsula azad rəqabət şərtlərinə yaxın qiymətlər müəyyənləşdirməyə məcbur edən vergi siyasətinin müxtəlif üsullarından istifadə;

 • substitut, yəni əvəzləyici əmtəələrin istehsalının təqdir edilməsi. Fərdi və istehsal istehlakı məhsullarının müxtəlifliyi inhisar istehsalı olan əmtəələrə tələbi azaldır;

 • beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qurulması və idxalın artırılması hesabına bazarın genişləndirilməsi; elmi və texniki biliklərin bölüşdürülməsi.

Antiinhisar siyasətinin həyata keçirilməsi quruluş dəyişikliklərinin rəqabət şərtlərindən və spesifik institusional zəminlərdən asılı olduğu üçün onların bütün ölkələr üçün eyni qaydaları mövcud deyil.

Antiinhisar siyasətinin ən güclü tədbirlərindən biri və spesifik institusional zəmini dövlət mülkiyyətinin əksmilliləşdirməsi, özəlləşdirmə proseslərinin inkişafıdır.Hazırda müxtəlif növ inhisarların artması, transmilli şirkətlərin yaranması göstərir ki, inhisarların yaranması qanunauyğun prosesdir və bazar mexanizminin mühüm elementi olan rəqabətin özü onları doğurur, çünki bazardakı hər bir rəqib inhisarçı olmaq arzusundadır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət