Ana səhifə

Aanvraaginstructie


Yüklə 0.74 Mb.
səhifə8/10
tarix11.06.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

37 Bijlage I: bijgevoegde stukken
In de inventarisnummers 1 tot en met 36 worden de originele documenten afzonderlijk beschreven. Er zijn echter ook “onder­steu­nende docu­menten”, die in het archief bewaard wer­den of door ons zijn bijgevoegd. Dit kunnen trans­cripties zijn, bijvoor­beeld van brieven, (foto)kopieën van andere archief­stukken of genealogische aantekenin­gen. Ook fotokopieën uit publi­caties of overdruk­jes van artike­len zijn in de loop der tijd bewaard of verzameld. De meeste toegevoegde stukken bevinden zich in bijlage I.
Met betrekking tot inv.nr. 1:

I.1 Genealogie (Van Egmond) Van der Nijenburch; Carel en Van Beuningen (Roscam Ab­bing/Tuyn­man, 1988).

I.2 Fotokopieën uit: Van der Aa, Biographisch Woordenboek, deel 5 (1859) en S. van Leeuwen, Batavia Illustrata, deel I, 958-959, beide betreffende Dirk van Egmond van der Nijenburg.
Met betrekking tot inv.nr. 3:

I.3 Volledige transcriptie van stuk 3.2 en enkele berekenin­gen be­treffende de datering van het stuk en geboortedata (Roscam Abbing/Tuynman).


Met betrekking tot inv.nr. 4:

I.4 Fotokopieën van twee aktes uit het protocol van Notaris Cornelis Tou(w) in het gemeente-archief van Amsterdam, beide van 16 maart 1661.

a. Fotokopie van het origineel van de verklaring van Hendrik Schrijver op 16 maart 1661 voor notaris Cornelis Touw te Amsterdam, betref­fende enkele goederen uit de nalatenschap van Floris Soop (overleden in 1657), tussen Hendrik en Willem Schrijver gedeeld op 16 oktober 1658. Willem kreeg “het Groote hujs” op de “Cluveniers burgwall” (= het Glashuis) en de hof­stede Cracht­wijk buiten Amers­foort (vgl. I.H. Van Eeg­hen, 'De vaandeldrager van Rembrandt', Maandblad Amsteldamum 58 (1971), blz. 180: bij Soest). Hendrik verklaart dat ze geheel vrij eigendom van Willem zijn geworden, zonder enig aandeel van hem erin.

Het stuk is getekend door: Hendrik Schrijver, Cornelis (de) Graeff, Andries van Wommen en Cornelis Tou.

b. Fotokopie van het origineel van de verklaring van 16 maart 1661 voor notaris Cornelis Touw te Amsterdam van Willem Schrijver en Hendrik Schrijver. Willem en Hendrik machtigen een klerk van notaris Touw, Andries van Wommen, inzake hypo­theekgelden (waarop een zekere acte voor Schepenen gepasseerd, van 13 mei 1658 betrek­king heeft) betreffende twee erven buiten de “Antonispoort” met de huizen daarop, genaamd het Oude en het Nieuwe Schilt van Frank­rijk, vermoedelijk eveneens afkomstig uit de nalatenschap van de in 1657 overleden Floris Soop.

Het stuk is getekend door Willem en Hendrik Schrijver, Corne­lis (de) Graeff, Pieter van Aldenhoven en Cornelis Tou.

I.5 Enveloppe met genealogische aantekeningen, meest transcrip­ties van artikelen, door Jan Willem Pieter (XII-D).

I.6 “Geslachtboom Schrijver naar aanteekeningen van J. de Groot”, drie versies.

I.7 Uittreksel uit 'Het leven' in Scriverius' Gedichten, Am­sterdam 1738.

I.8 Uittreksel uit de Nederlandsche Leeuw 1888.

I.9 Uittreksel uit Algemeen Nederlandsch Familieblad, 1885 (Rodenburgh).

I.10 Geslacht Schrijver, in de hand van Jan Samuel François (XII-C).

I.11 Enkele blaadjes met aantekeningen, onder andere over wapens.

I.12 Brief van François (XIII-H), Hengelo Gld, 28 november 1937, aan zijn oom Jan Willem Pieter te 's Gravenhage.

I.13 Brief van François (XIII-H), Hengelo Gld, 2 december 1937, aan zijn oom Jan Willem Pieter (XII-D) te 's Gravenhage.

I.14 Brief van de Leidse archivaris Bijleveld, Leiden 8 januari 1938, aan Jan Willem Pieter (XII-D), met inliggend een concept-antwoord, en aanvullend kaartje van Bijleveld van 15 januari.

I.15 Brief van de Leidse archivaris Bijleveld, Leiden 10 maart 1938, aan Jan Willem Pieter (XII-D).
Met betrekking tot inv.nr. 7:

I.16 Genealogie van der Aar (Roscam Abbing/Tuynman).

I.17 Fotokopie van het artikel: L.W. Nichols, 'Jan Govertsz. van der Aar: on the identification of Goltzius's patron', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 38 (1987), 241-255.

I.18 Fotokopie uit S. Slive, Frans Hals, München 1989, cat.nr. 20 (portret van Anna van der Aar), 183-189.

I.19 H.A. Boeke, 'Twee con­terfeyt­sels, ge­maeckt door Lucas van Leyden', Uit Leidse bron geleverd; studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden aangebo­den aan drs. B.N. Lever­land bij zijn afscheid als adj.-archi­varis van het Leidse Gemeente-archief, Leiden 1989, 228-232.
Met betrekking tot inv.nr. 9:

I.20 Overdruk van: Pierre Tuynman, with the assistance of Mi­chiel Roscam Abbing, 'Two histo­ry books that never appeared. Scrive­rius, Melis Stoke, the Widow van Wouw and Gouthoeven. Scrive­riana I', Quae­rendo, a quarter­ly jour­nal from the low coun­tries devoted to manu­scripts and printed books, 27/2 (1997), 77-112.


Met betrekking tot inv.nr. 16:

I.21 Fotokopie van folioblad 48r. uit hs. 130C9 in de Koninklijke Bibliotheek-Den Haag. Incipit: “Ick Jan van Rodenburch De Jonge”.

I.22 Overdruk van: E.W. Wolleswinkel, 'De portretten van Petrus Scrive­rius en zijn familie' in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genea­logie, 35 (1977), 105-199.
Met betrekking tot inv.nr. 17:

I.23 Fotokopieën uit: H. Bontemantel, De regeeringe van Amster­dam, uitgege­ven door G.W. Kernkamp, 2 delen, Den Haag 1897; II, blz. 481-483.


Met betrekking tot inv.nr. 19:

I.24 Nadere gegevens uit het familiearchief De Graaff in het Ge­meen­tearchief van Amster­dam (PA 76, nr. 608; dossier IV, portefeuille 1 [4 stukken]).


Uit het eerste stuk, met het opschrift: “Extract uyt het register van den voochdije berustende ter weescamer der stadt amsterdam”, blijkt dat op 12 juli 1673 Matthijs Schrijver, Mr. Jacob de Graaff en Pieter Six tot voogden van Willem Schrijver III zijn benoemd.
Het tweede stuk betreft een “acte van scheijdinge en deijlin­ge, der eijgene ende particuliere goederen, bij de voorschr. vrouwe Christina de Graeff nagelaten”.

Stuk van 15 februari 1680 betreffende de boedel die Christina de Graaff geërfd had van “Willem Schrijver de Jonge” (bedoeld is: Willem III), die op 4-jarige leeftijd in 1678 ab intestato overle­den was. Christina de Graaff is zelf in 1680 overleden.

Onder andere worden de volgende posten genoemd:

12: “Landerije in de Zijp met zijne woninge en plantagie, genaamd Vroeg op (...)”;

16: “Landerije met sijne huysinge ende plantagie, genaamd Woel­wijck, gelegen in de jurisdictie van Voorschoten. Groot omtrent de vijf a ses en twintig morgen, daar onder begrepen 1/3 in sekere drie morgen, ten versoecke als vooren bij f. Ponitz(?), Bailliu tot Voorschoten en Pieter Huijgen van Noort getaxeert te zamen op” 22375 gulden.

17: Klein en groot Craghtwijck, gelegen bij Amersfoort.

21: “De Heer Nicolai is schuldig volgens accoord op may 1680 voor huur van 't oude glashuijs een honderd en tachtig gul­dens”.

45: “Claas Cornelisz. van den Hoorn, bruijker van de Boere Woninge en Landerijen in Voorschoten, is schuldig voor een jaar pacht vervallen karstijd 1679, 600,-, waar tegens hem weder te goed komt een jaar loon, voor 't onderhouden van den Boomgaard  50,-”

70: “Een lijfrente ten lasten de stad dordrecht in dato 5 jan. 1640 van honderd gulden jaarlijks, staande ten lijve van Cornelia Hogeveen, maar also deselve geseyd word overleden te zijn diend hier alleen pro memorie.”

71: “Nog een lijfrente op Cornelia Hogeveen van 30 oktober 1638.”

99: “Een Vicarie brief ten lasten de stad Haarlem in dato 7 april 1635, maar also men meend zo van capitaal als interesse niet te zullen komen, werd hier alleen gesteld pr. memorie.”
Het totaal van 101 posten komt op:  347.788,1 stuiver en 8 pennin­gen.

Van dit bedrag wordt 17.892 gulden in het gemeen gehouden. De rest wordt verdeeld onder twee partijen; de gezamenlijke erfgenamen van Christina de Graaff, en kinderen en erfgenamen van Andries de Graaff. De loting van lot A en lot B vond plaats op 15 februari 1680. Lot B, waaronder Woelwijk en het huis aan de Rouaanse kade te Amsterdam, viel toe aan de kinde­ren en erfgenamen van Andries de Graaff.


Uit hetzelfde stuk blijkt nog het volgende:

Blz. 59: “(...) het huijs en Erve de Leeuw genaamd, staande en gelegen aan d'oostzijde van de Coluveniersburghwal nevens 't huijs en Pakkhuijs de glasblaser (bij de gemeene erfgenamen en condivi­den­ten in desen op den 9den januari laatstleden (= 1680) in openbare opveijlinge verkoght) (...)”.

Het oorspronkelijke stuk werd ondertekend door: P. de Graaff, Geertruijd Bicker, J. Bicker, Gerard Bicker van Zwieten, A. Maria Trip, Elias Trip, Cornelis Swanenburgh, D. van Veld­huijsen, Arnol­dina de Graaff, Izaac van Zon, J. de Graaff.
Achterop het derde stuk, over de “Scheijdinge tusschen de erfgena­men van vrouwe Christina de Graeff, wegens de goederen gekomen van Willem Schrijver de Jonge (= III) van dato 17 februari 1680” staat: “Willem Schrijver de Jonge obiit 2 augustus 1678 tot Lisse”. In dit stuk wordt genoemd:

Nr. 1: “Een Huijs en Erve op de kleveniersburgwal, genaamd de Leeuw,” (getaxeerd op 13.230,-).

Nr. 2: “Een huys en Erve op de Cleveniersburg Wal, naast het voorgaande, als vooren” (getaxeerd op 12.250,-).

Nr. 3: “Een Huijs en Erve op d'oude Rouaanse kaay, daar tegen­woor­dig de gulde vrijheijd voor staat” (getaxeerd op 19.600,-).


Het vierde stuk is hier verder niet van belang.
Met betrekking tot inv.nr. 20:

I.25 Genealogisch uittreksel (Van Roden­burg I en II).


Met betrekking tot inv.nr. 21:

I.26 Een fotokopie van een artikel over dergelijke erfrechterlijke kwesties: J. Th. de Smidt, 'Erf­rechtelijke perikelen of de levendigheid van het erf­recht', Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 35 (1981), 125-135.


Met betrekking tot inv.nr. 22:

I.27 Een fotokopie van de kopie van 1819 waarop genoteerd staat: “afgeschreven naar het origi­neel Extract berusten­de onder den Heer Samuel van Hoogstraten, Ridder. 18 2/6 19 (= 2 juni 1819) de Jong van Rodenburgh”. (Fami­liearchief Van Rodenburg, stuk D7).

In 1988 bijgevoegde andere fotokopieën van stukken in het archief Van Rodenburg, dat zich in 1987 bij Mr. D. Müller te Mijns­heeren­land bevond.

Fotokopie van een kopie van het testament van Marrichje Corne­lis dochter de Lange van 11 juni 1612, gepas­seerd te Oudewater (Fami­liearchief Van Rodenburg, stuk D6).

Marrichje Cornelisdochter de Lange is weduwe van Jan Klaas d'Ameide en is ziek te bed liggende.

Zij herroept alle vorige testamenten inclusief haar deel van het vroegere testament met haar man samen.

Uit onderstaande, uit het testament opgemaakte familieverhou­dingen blijkt dat déze Marrichje vermoedelijk tot een andere familie de Lange behoorde dan de familie waarop de stukken in omslag 2 en de hiernavolgende stukken 2-5 van omslag 2-A betrekking hebben.

I. Cornelis (overleden voor juni 1612).

Kinderen in onbekende volgorde:

IIa. Jannigje (overleden voor juni 1612), was gehuwd met Dirck van Wamelen. Haar kinderen waren: Jannigje Dirks en Dirk Dirkse van Wamelen.

IIb. Marrichje (testatrice) Cornelisdochter de Lange, weduwe van Jan Klaas d'Ameide.

IIc. Jan Corneliszoon de Lange (overleden voor juni 1612). Zijn kinderen waren:

1) Aart Janse de Lange (overleden voor juni 1612). Diens kinderen waren: Jan Aarts; Aaltje Aartsdochter de Lange; Judith Aartsdochter de Lange.

2) Krijntje Janse de Lange (overleden voor juni 1612). Haar zoon was: Jan Gerrits Taats.


Fotokopie van een samenvatting van het testament uit 1628 (omslag 2, stuk 1) met genealogische aantekeningen betreffende de familie De Lange. Familiearchief Van Rodenburg, stuk D8.

Fotokopie van aantekeningen betreffende de familie De Lange uit de “begrafenis Registers van Oudewater”.

Familiearchief Van Rodenburg, stuk E4. Inliggend een fragment-genealogie de Lange uit maart 2002.
I.28 Een fotokopie van een negentiende eeuws afschrift (D3) naar dit exemplaar. Aan de buitenkant staat genoteerd: 'Afgeschreven naar een origineel extract in handen van den Heer Samuel van Hoogstraten. Rid­der.' [door de Jong van Rodenburgh].
Met betrekking tot inv.nr. 23:

I.29 Transcriptie van de Weeskamerakte door C.H. van Wijngaarden uit oktober 2002.


Met betrekking tot inv.nr. 25:

I.30 Fotokopie en transcriptie van CH van Wijngaarden uit 2002 een contract van 26 maart 1662 aanwezig in het belasting­museum te Rotterdam, waarin de ver­koch­te brouwe­rij “de brouwerije van de Leeuw” wordt genoemd.

Over de locatie van de huizen van Schrijver “Baillu ende schout der stadt Oudewater” en Craijesteijn “out schepen mitgaders Raet ende Vroetschap der selver stadt” staat te lezen dat de: “huijsingen ende erven staande ende gelegen nevens malkanderen opde havestraat bij de hallbrugge binnen dese voor­schr. stadt (= Oudewa­ter) daar noort­waarts vande huijsinge vanden heere Hendrick Schrij­ver de Brouwerije vande Leeuw, ende suijt­waarts vande huij­singe vande heere Craeijes­teijn, de heere Niclaas Speijert regeren­de Burgemeester alhier naast gelegen sijn (...)”. Uit het stuk blijkt verder dat het erf van Schrijver en Craes­teijn in elk geval loopt tot aan de Wijngaardstraat (net als dat van de brouwerij).
Met betrekking tot inv.nr. 27:

I.31 Fotokopie uit het Algemeen Neder­landsch Familieblad, 1885, van het wapen Rodem burch.

I.32 Een transcriptie van de akte in het 'het tweede ver­ticht­boek folium 87 et ultra' door C. van Wijngaarden, 2002. GA Oudewater, Weeskamer inv.nr. 3, f. 87-88 (gedateerd 28 novem­ber 1665). De tekst hiervan is vrijwel gelijkluidend aan stuk 28.1. Verder een transcriptie van de 17 september 1665 gedateerde boedelinventaris van de bezittingen van Hendrik Schrijver opgesteld ten behoeve van de weeskamer (gemeentearchief Oudewater, inv.nr.7, fol. 47v-57v.

I.33 Een fotokopie van de eigendomsbrief van 4 oktober 1641, be­waard in het familiearchief Caan, Centraal Bureau voor Genealo­gie in Den Haag.


Uit deze eigendomsbrief blijkt dat Petrus Scrive­rius de Hofstede van Isack Godin uit het bezit van diens over­leden vrouw Maria Godin kocht. De samengevoegde Hofstede Rietvelt is, zo blijkt uit stukken in het archief Caan, tot in de negentiende eeuw steeds binnen de familie vererfd. Op 1 mei 1766 en op 31 mei 1775 ver­huurt Wilhelmia de Wildt 'Rietwijk onder de Bailli­uagie van Woerden' aan verschillende pachters (Rijksarchief Utrecht, ONA Oudewater, 1986, sub dato).
Met betrekking tot inv.nr. 31:

I.34 Een fotokopie uit het Nationaal Archief te Den Haag, afd. 3, Rechter­lijk Archief Alphen aan de Rijn, 3.3.08, nr. 29 fol. 42 verso-43 verso, over onder andere een 'Extract vande Scheydin­ge vanden heer Pieter Schrijver zal.r'.

F. 42v:

“Extract vande Scheydinge vanden heer Pieter Schrijver zal.r. (=Petrus Scriverius)”Kopie (of extract) van het extract dat door notaris Adriaan Maas te Oudewater op 21 april 1714 gewaarmerkt is als uittrek­sel van het origineel van de “Corte Staat, en deijlinge vanden naargela­ten boedel van ons heer vader Pieter Schrijver zal.r”. Dit origi­neel was opgemaakt voor notaris Cornelis Tou(w) te Amsterdam op 16 maart 1661 en ondertekend door Willem Schrij­ver, Hendrik Schrij­ver en als getuigen Andreas van Wommen en Cornelis de Graeff.

Aan Willem was toegevallen “De Hofstede genaamt Wolswijk (= Woel­wijk) op, etc.”, aan Hendrik “Het huys op den Rijn, en Agter aan ’t kerkhoff (=het Turxchooft), etc.; Veertien margen lants bij de Goutsesluys, etc.  10000.0.0”.

F. 43r:

Door schout en schepenen ondertekende kopie van een acte van overdracht ten behoeve van ene Pieter van Dielen van 26 april 1714.Mr. Pieter Schrijver, Scriverius’ kleinzoon, verschijnt voor schout en schepenen “in den Ambagte van Alphen, ende Rietveld”. Hij komt als enig overgebleven executeur testamentair van Anna van Rodenburg ingevolge haar testament (voor notaris Johan Maas in Oudewater op 9 februari 1704 gepasseerd) en mede namens zijn zuster: Anna Wilhelmina (wed. Justus van den Boogaart), Margareta, Cornelia Aletta (wed. Rudolph van Zijll), Johannes de Wild als echtgenoot van Mia Catharina, en Christina Hen­rietta (volgens hun gemeen­schappelijke lastgeving, gepasseerd voor not. Adriaan Maas, 25 april 1704), allen tesamen universeel erfgenaam van Scriverius’ zoon Hendrik Schrijver en Anna van Rodenburg. Pieter Schrijver ver­klaart verkocht te hebben voor “elft duizent Car: guldens tot XL grooten het stuk” aan Pieter van Dielen Isaacqz. te Haarlem een “huys, borg, ende schuyr, met omtrent vier en twintig margen lands (...) gelegen (...) op de polder vant Steeck binnen desen Ambagte” aan de Rijn.

Van dat land was een deel “op 't Rijneveld” op 6 juli 1628 in bezit gekomen van Petrus Scriverius, een ander deel met de behui­zing op 8 september 1655. Beide samen waren bij de boe­delscheiding van 16 maart 1661 aan Hendrik Schrijver gekomen.

De originele 25 april 1714 gedateerde akte van overdracht berust onder de protocollen van notaris Adriaan Maas. Rijksar­chief Utrecht, ONA Oudewater, 1921, sub dato.

In het Algemeen Nederlandsch Familieblad 8 (1891), blz. 97, waarvan een kopie is toegevoegd, staat een door M.G. Wildeman geschreven uittreksel van beide stukken, waaruit ten onrechte geconcludeerd zou kunnen worden dat het om meer dan twee teksten gaat.

De voor notaris Cornelis Touw gepasseerde boedelscheiding van 16 maart 1661 is niet meer in diens protocollen in het gemeen­tear­chief van Amsterdam aanwezig. Zie echter over twee andere bijgevoegde fotokopieën van stukken uit het protocol van notaris Tou, van dezelfde datum, de beschrijving in deze bijlage (stuk I.4).
Met betrekking tot inv.nr. 31:

I.35 Fotokopie, transcriptie en identificatie van de genoemde portretten door M. Roscam Abbing.

I.36 Overdruk: Wolleswinkel, E.J., 'De por­tret­tenverzameling van Mr. Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770­)', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 34 (1980), 79-98.
Met betrekking tot inv.nr. 32:

I.37 Transcriptie van stuk 32.3 en 32.4, M. Roscam Abbing, januari 2001.


Met betrekking tot inv.nr. 33:

I.38 Fotokopie afschrift uit het familiearchief Rodenburg.

Transcriptie van de bijbelbladen door M. Roscam Abbing.

I.39 Een fotokopie van het testament van Willem de Wildt en Mia van Rodenburgh uit 1688.Met betrekking tot inv.nr. 34:

I.40 M. Roscam Abbing, E. Vink, 'De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best', Noordbrabants Historisch Jaarboek 10 (1993), 99-121, met op blz. 118-121 een transcriptie van de petitie (stuk 34.1). In dit artikel wordt dit stuk uitgebreid becommentarieerd.

I.41 Kopie uit wat over Johannes de Wildt en diens familie is geschre­ven in de Boekzaal der geleerde Waerelt, november 1738, 638-643.
Met betrekking tot inv.nr. 35:

I.42 Door M. Roscam Abbing vervaardigde genealogie De Wildt, janua­ri 2002.

I.43 Enveloppe met genealogische aantekeningen van “de Amsterdamse tak van de” familie De Wildt, in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D). Meest uittreksels uit: Neder­land's Patri­ciaat 1910; Elias, De Vroedschap van Amsterdam, deel I, 392; De Nederlandsche Leeuw 1889, 1891, 1931; De Boek­zaal der Geleerde Waerelt, 1738.

I.44 Fotokopie van het door M. Roscam Abbing en P. Tuynman geschreven artikel 'De “Schrijver-Van Rodenburg-bijbel” in het fami­lie­archief-Van Hoogstraten', in: De Nederland­sche Leeuw 119 (200­2), nr. 7-8, 319-338.
  1. Bijlage II: genealogie Schrijver

Een door de auteurs opgesteld en juli 2004 gedateerd genealogisch overzicht van de (uitgestorven) familie Schrijver op basis van literatuur- en archiefonderzoek.
  1. Bijlage III: correspondentie over Scriveriana 1995-2001

Op 25 april 2001 promoveerde mevrouw Sandra Langereis aan de universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. Voor haar onderzoek heeft zij inzage gekregen in de Scriveriana, met name de brieven gericht aan Petrus Scriverius. De correspondentie heeft vooral betrekking op de voorwaarden waaronder zij deze stukken kon raadplegen en de wijze waarop zij daarvan in haar onderzoek gebruik heeft gemaakt.


IV. Concordantie en index op oude nummering
Inleiding

In het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de Scriveriana beschreven. De stukken werden toen gerubriceerd en opgeborgen in twaalf Romeins genummerde mappen. Deze indeling is later gewijzigd. In verwijzingen naar de toenmalige indeling wordt eerst het mapnummer genoemd, dan het omslagnummer en vervolgens het stuknummer24. Bijvoorbeeld: MAP VI,2,3 of kortweg: VI,2,3, of nog korter: MAP VI. Er is toen ook een index op namen en zaken gemaakt met verwijzing volgens deze rubricering.


Hieronder volgt eerst in de tabel een concordantie op de oude en de nieuwe nummering van de Scriveriana. Daarna volgt de index met verwijzingen volgens de oude indeling. De index verwijst ook naar namen en zaken die niet in de beschrijving zijn opgenomen, maar die wel in de betreffende stukken voorkomen. Deze laatste verwijzingen zijn onderstreept. Dit geldt ook voor de namen die door Anna van Rodenburgh genoteerd werden in een Statenbijbeltje. Over deze notities is een afzonderlijk artikel verschenen (zie bijlage I, stuk 44).
Verwijzingingen naar de familienamen Van der Aar, (Van Egmond) van der Nijernburch, Van Rodenburg, Schrijver, Soop en De Wildt, voor zover deze namen in de genealogieën voorko­men, zijn niet in de index opgenomen.
Concordantie op oude en nieuwe nummering


Oude indeling:

Mappen en omslagnummersNieuwe indeling:

Inventaris nummersMAP I

OUDERS VAN PETRUS SCRIVERIUS EN DE FAMILIE SOOP

1 Huwelijkse voorwaarden, o.a. van H.P. Schrijver

2 Testament H.P. Schrijver en echtgenote Cornelia Soop (1617)

3 Geschil over boedelverdeling H.P. Schrijver en echtgenote Cornelia Soop (1)

4 Geschil over boedelverdeling H.P. Schrijver en echtgenote Cornelia Soop (2)1 Huwelijkse voorwaarden, o.a. van H.P. Schrijver

(2 stukken)

2 Testament H.P. Schrijver en echtgenote Cornelia Soop (1 stuk)

3 Geschil over boedelverdeling H.P. Schrijver en echtgenote Cornelia Soop (1)

(2 stukken)

4 Geschil over boedelverdeling H.P. Schrijver en echtgenote Cornelia Soop (2)

(1 stuk)


MAP II

FAMILIE VAN DER AAR

1 Testament van Willem Govertssen vander Aer (1613)

2 Testament en erfenis van Johan Govaerts vander Aer (1612-1615)

3 Aantekeningen over de geslachten den Hartogh en Sasbout


5 Testament van Willem Govertssen vander Aer

(3 stukken)

6 Testament en erfenis Johan van Govaerts vander Aer (1612-1615)

(2 stukken)

7 Aantekeningen over de geslachten den Hartogh en Sasbout (1 stuk)


MAP III

WETENSCHAPPELIJKE BRIEVEN, VOORNAMELIJK AAN SCRIVERIUS

Buiten omslagen

1 Originele brieven aan Petrus Scriverius (1576-1660), alfa­betisch op naam van de briefschrijver, en één kladbrief van Scrive­rius.

2 Brieven in het bezit van Scriverius


8 Oude omslagen

(2 stukken)

9 Originele brieven aan Petrus Scriverius, alfa­betisch op naam van de briefschrijver, en één kladbrief van Scrive­rius.

(24 brieven)

10 Brieven in het bezit van Scriverius

(3 brieven)
MAP IV

BRIEVEN VAN FAMILIE, VOORNAMELIJK VAN DE SCHRIJVERS

1 Brieven van familie, voornamelijk gericht aan Scri­verius, alfabetisch op naam van de briefschrij­ver

2 Brieven van andere familieleden11 Brieven van familie, voornamelijk gericht aan Scri­verius, alfabetisch op naam van de briefschrij­ver

(13 brieven)

12 Brieven van andere familieleden

(3 brieven)
MAP V

OVEREENKOMSTEN VAN MATERIELE AARD MET SCRIVERIUS13 Zakelijke stukken van Scriverius

(4 stukken)MAP VI

SCRIVERIANA

Omslag 1

8 stukken

Omslag 2

6 stukken14 Werk van Scriverius

8 stukken

15 Aantekeningen met betrekking tot de geschiedenis der Hollandse graven

6 stukkenMAP VII

FAMILIAAL GELEGENHEIDSDRUKWERK UIT DE 17E-EEUW

1


16 Familiaal gelegenheidsdrukwerk uit de 17e eeuw

(4 stukken)MAP VIII

ADVIES INZAKE DE ERFENIS VAN WILLEM SCHRIJVER III

1 Advies inzake de erfenis van Willem Schrijver (1673-1678)

2 Bijlagen advies

3 Interpretaties


17 Advies inzake de erfenis van Willem Schrijver (1673-1678)

(1 stuk)


18 Bijlagen advies

(5 stukken)

19 Interpretaties

(8 stukken)MAP IX

FAMILIES VAN RODENBURG(H) EN DE LANGE

Buiten omslagen

1-A Stukken rakende het proces over de verdeling van de goede­ren van Marijtge Dircksdochter van Roden­burg

1-B Stukken rakende het proces over de verdeling van de goede­ren van Marijtge Dircksdochter van Roden­burg

2 Familie De Lange

3 Jan Claeszn. van Rodenburg

4 Testament van Philips Robaert en Catharina van Roden­burg (1636)

5 Verkoop van een Brouwerij te Oudewater (1662)

6 Testament van Christiaen van Rodenburg (1667)

7 Wapentekeningen, onder ander Rodenburg


20 Testament van Marijtchen Dircksdr van Rodenburg en Claes Janszn (1614)

(2 stukken)

21 Stukken rakende het proces over de verdeling van de goede­ren van Marijtge Dircksdochter van Roden­burg

(7 stukken)

22 Familie De Lange

(3 stukken)

23 Jan Claeszn. van Rodenburg

(4 stukken)

24 Testament van Philips Robaert en Catharina van Roden­burg (1636)

(2 stukken)

25 Verkoop van een Brouwerij te Oudewater (1662)

(1 stuk)


26 Testament van Christiaen van Rodenburg (1667)

(2 stukken)

27 Wapentekeningen, onder ander Rodenburg

(1 stuk)


MAP X

NALATENSCHAP HENDRIK SCHRIJVER EN ANNA VAN RODENBURG

1 Sterfhuis Hendrik Schrijver

2 Testament van Alethea Wilhelmina Schrijver uit 1693

3 Gedeelte uit het testament van Agneta Buijs, 1698­

4 Testament en nalatenschap Anna van Rodenburg28 Sterfhuis Hendrik Schrijver

(4 stukken)

29 Testament van Alethea Wilhelmina Schrijver (1693)

(1 stuk)


30 Gedeelte uit het testament van Agneta Buijs (1698)­

(1 stuk)


31 Testament en nalatenschap Anna van Rodenburg

(3 stukken)MAP XI

FAMILIE DE WILDT

1 Steven de Wilt en Maria van Everdingen

2 Willem de Wildt en Mia van Rodenburg

3 Johannes de Wildt en Mia Catharina Schrijver

4 Genealogie de Wildt32 Steven de Wilt en Maria van Everdingen

(4 stukken)

33 Willem de Wildt en Mia van Rodenburg

(7 stukken)

34 Johannes de Wildt en Mia Catharina Schrijver

(5 stukken)

35 Genealogie de Wildt

(4 stukken)MAP XII

FAMILIAAL GELEGENHEIDSDRUKWERK UIT DE 18E-EEUW36 Familiaal gelegenheidsdrukwerk uit de 18e eeuw (5 stukken)

MAP XIII

Toegevoegde stukken MAP I tot en met MAP XII37 Bijlage I (I.1 tot en met I.24)

38 Bijlage I (I.25 tot en met I.50)MAP XIV

Genealogie Schrijver38 Bijlage II Genealogie Schrijver

MAP XV

Correspondentie over Scriveriana 1995-200139 Bijlage III Correspondentie over Scriveriana 1995-2001

Leesvoorbeeld: MAP VI, Omslag 1, stuk 4 = Inv.nr. 14, stuk 4.


V. Index op namen en zaken van inv. nr. 1 tot en met 36
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət