Ana səhifə

A szentmise rendje ritus initiales


Yüklə 175.37 Kb.
səhifə1/3
tarix17.06.2016
ölçüsü175.37 Kb.
  1   2   3

ORDO MISSAE

A SZENTMISE RENDJE

RITUS INITIALES

BEVEZETŐ SZERTARTÁS

INTROITUS

KEZDŐÉNEK

Celebrans: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.

Fideles: Amen.Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen.Grátia Dómini nostri Iesu Christi, et cáritas Dei, et communicátio Sancti Spíritus sit cum ómnibus vobis.vel:Dóminus vobíscumEt cum spíritu tuo.

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.vagy:Az Úr legyen veletek.És a te lelkeddel.

Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra mystéria celebránda.

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

Confiteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam aetérnam.

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Amen.

Ámen.

KYRIE

KYRIE

Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
GLORIA

GLÓRIA

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonae voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, Qui tollis peccáta mundi miserére nobis; Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus, Tu solus Dóminus, Tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

COLLECTA …

KÖNYÖRGÉS …

Amen.

Ámen.

LITURGIA VERBI

AZ IGE LITURGIÁJA

LECTIO PRIMA …

ELSŐ OLVASMÁNY …

Deo gratias.

Istennek legyen hála.

PSALMUS

VÁLASZOS ZSOLTÁR

LECTIO SECUNDA …

SZENTLECKE …

Deo gratias.

Istennek legyen hála.

ALLELUIA

ALLELUJA

EVANGELIUM

EVANGÉLIUM

Dóminus vobíscum.

Et cum spíritu tuo.Léctio sancti Evangélii secúndum N.

Glória tibi, Dómine.Verbum Dómini.

Laus tibi, Christe.Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel.Evangélium Szent N. könyvéből.

Dicsőség neked, Istenünk.Ezek az evangélium igéi.

Áldunk téged, Krisztus.HOMILIA

HOMÍLIA
CREDO

HITVALLÁS

Credo in unum Deum. Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia saecula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de caelis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est et resurréxit tértia die secúndum Scriptúras, et ascéndit in caelum sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos; cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio, simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri saeculi. Amen.

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, vallom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

vel:

vagy:

Credo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórum caeli et terrae. Et in Iesum Cristum, Fílium eius únicum, Dóminum nostrum: qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine, passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus est; descéndit ad ínferos: tértia die resurréxit a mórtuis; ascéndit ad caelos; sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos. Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam aetérnam. Amen

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemettették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben.Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

ORATIO UNIVERSALIS, SEU ORATIO FIDELIUM

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK VAGY HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
LITURGIA EUCHARISTICA

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA

Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, quia de tua largitáte accépimus panem, quem tibi offérimus, fructum terrae et óperis mánuum hómimum, ex quo nobis fiet panis vitae.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.

Benedíctus Deus in saecula.

Áldott legyen az Isten mindörökké.

Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, quia de tua largitáte accépimus vinum, quod tibi offérimus, fructum vitis et óperis mánuum hóminum, ex quo nobis fiet potus spiritális.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.

Benedíctus Deus in saecula.

Áldott legyen az Isten mindörökké.

Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiae suae sanctae.

Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

ORATIO SUPER OBLATA

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

...

...

Amen.

Ámen.
PREX EUCHARISTICA ISEU CANON ROMANUS

I. EUCHARISZTIKUS IMA vagyis A RÓMAI KÁNON

Te ígitur, clementíssime Pater, per Iesum Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, súpplices rogámus ac pétimus, uti accépta hábeas et benedícas + haec dona, haec múnera, haec sancta sacrifícia illibáta, in primis, quae tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre et régere dignéris toto orbe terrárum: una cum fámulo tuo Papa nostro N. et Antístite nostro N. et ómnibus orthodóxis atque cathólicae et apostólicae fidei cultóribus.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által: fogadd el és áldd + meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus Egyházadért ajánljuk fel neked: tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal, N. pápánkkal, N. főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják.

Meménto, Dómine, famulórum famularúmque tuárum N. et N. et ómnium circumstántium, quorum tibi fides cógnita est et nota devótio, pro quibus tibi offérimus: vel qui tibi ófferunt hoc sacrificium laudis,pro se suísque ómnibus: pro redemptióne animárum suárum, pro spe salútis et incolumitátis suae: tibíque reddunt vota sua aetérno Deo, vivo et vero.

Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, N. és N.-ről. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek.
Communicántes, et memóriam venerántes, in primis gloriósae semper Vírginis Maríae, Genetrícis Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *

A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtta dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, *

In Nativitate Domini et per octavam

Karácsonykor és nyolcadában .....

Communicántes, et (noctem sacratíssimam) diem sacratíssimum celebrántes, (qua) quo beatae Maríae intemeráta virgínitas huic mundo édidit Salvatórem: sed et memóriam venerántes, in primis eiúsdem gloriósae semper Vírginis Maríae, Genetrícis eiúsdem Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *

Amikor most megünnepeljük azt a szent (éjszakát) napot, amelyen a Boldogságos Szűz Mária e világra szülte az Üdvözítőt: a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, *

In Epiphania Domini

Communicántes, et diem sacratíssimum celebrántes, quo Unigénitus tuus, in tua tecum glória coaetérnus, in veritáte carnis nostrae visibíliter corporális appáruit sed et memóriam venerántes, in primis gloriósae semper Virginis Maríae, Genetrícis eiúsdem Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *

Urunk megjelenése (Vízkereszt) napján

Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen egyszülött Fiad, isteni dicsőséged örök részese, mint valóságos ember, látható testben megjelent: a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, *

A Missa Vigiliae paschalis usque ad dominicam II Paschae

Communicántes, et (noctem sacratíssamam) diem sacratíssimum celebrántes Resurrectiónis Dómini nostri Iesu Christi secúndum carnem: sed et memóriam venerántes, in primis gloriósae semper Virginis Maríae, Genetrícis eiúsdem Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *

Húsvét vigíliájától Húsvét 2. vasárnapjáig

Amikor most megünnepeljük a mi Urunk, Jézus Krisztus testi feltámadásának szent (éjszakáját) napját: a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, *

In Ascensione Domini

Communicántes, et diem sacratíssimum celebrántes, quo Dóminus noster, unigénitus Fílius tuus, unítam sibi fragilitatis nostrae substántiam in glóriae tuae déxtera collocávit: sed et memóriam venerántes, in primis gloriósae semper Virginis Maríae, Genetrícis eiúsdem Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *

Urunk mennybemenetele napján

Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen Urunk, a te egyszülött Fiad, istenségével egyesített törékeny embervoltunkat jobbodra emelte: a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, *

In dominica Pentecostes

Communicántes, et diem sacratíssimum Pentecóstes celebrántes, quo Spíritus Sanctus Apóstolis in ígneis linguis appáruit: sed et memóriam venerántes, in primis gloriósae semper Virginio Maríae, Genetrícis Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *

Pünkösdvasárnap

Amikor most megünnepeljük Pünkösd szent napját, amelyen a Szentlélek tüzes nyelvek alakjában az apostolokra szállt: a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, *
* sed et beáti Ioseph, eiúsdem Vírginis Sponsi, et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum, Petri et Pauli, Andréae, (Iacóbi, Ioánnis, Thomae, Iacóbi, Philíppi, Bartholomaei, Matthaei, Simónis et Thaddaei: Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, Lauréntii, Chrysógoni, Ioánnis et Pauli, Cosmae et Damiáni) et ómnium Sanctórum tuórum; quorum méritis precibúsque concédas, ut in ómnibus protectiónis tuae muniámur auxílio. (Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

* valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről Péter és Pál, András, (Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé) apostolaidról (Linusz, Klétusz, Kelemen, Szixtusz, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogonusz, János és Pál, Kozma és Damján) vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. (Krisztus, a mi Urunk által. Amen.)
Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, sed et cunctae famíliae tuae, quaesumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab aetérna damnatióne nos éripi et in electórum tuorum iúbeas grege numerári. (Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és végy fel választottaid körébe. (Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.)

A Missa Vigiliae paschalis usque ad dominicam II Paschae

Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, set et cunctae famíliae tuae, quam tibi offérimus pro his quoque, quos regeneráre dignátus es ex aqua et Spiritu Sancto, tríbuens eis remissiónem ómnium peccatórum, quaesumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab aetérna damnatióne nos éripi et in electórum tuórum iúbeas grege numerári. (Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

Húsvét vigíliájától Húsvét 2. vasárnapjáig

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. Felajánljuk neked azokért is, akik új életre születtek vízből és Szentlélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és végy fel választottaid körébe. (Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.)
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət