Ana səhifə

4734 sayili kamu ihale kanununun 3/g maddesi kapsaminda yapilacak posta hizmet alimlarina iLİŞKİN İdari Şartname


Yüklə 150.25 Kb.
tarix13.06.2016
ölçüsü150.25 Kb.


4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK POSTA HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME
İHALE KAYIT NO: 2010/569024

Madde 1- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

a)Adı/tanımı: Posta Gönderilerinin Ayrım, Kayıt Düşüm ve Dağıtımı Hizmetleri hizmet alım ihalesi.

b)Niteliği, türü ve miktarı : Posta Gönderilerinin Ayrım, Kayıt Düşüm ve Dağıtımı Hizmetleri hizmet alım ihalesi olup, 90 İşçi yaya dağıtım elamanı.

c) Hizmetin yapılacağı yer:

1. Antalya Posta İşleme Merkezi: 5 işçi (ayrım, kayıt düşüm)

2. Konyaaltı Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü : 55 işçi (dağıtım)

3. Lara Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü : 11 işçi (dağıtım)

4. Güllük PTT Merkez Müdürlüğü: 3 işçi (dağıtım)

5. Alanya PTT Merkez Müdürlüğü : 5 işçi (dağıtım)

6. Kalkan PTT Merkez Müdürlüğü: 2 işçi (dağıtım)

7. Kemer PTT Merkez Müdürlüğü: 1 işçi (dağıtım)

8. Kumluca PTT Merkez Müdürlüğü : 1 işçi (dağıtım)

9. Mahmutlar PTT Merkez Müdürlüğü : 2 işçi (dağıtım)

10. Manavgat PTT Merkez Müdürlüğü : 2 işçi (dağıtım)

11. Serik PTT Merkez Müdürlüğü : 3 işçi (dağıtım)

d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Bu ihale 16/05/2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.
Madde 2- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

2.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı: Antalya PTT Başmüdürlüğü.

b) Adresi: Deniz Mahallesi Güllük Caddesi No:5 07102 ANTALYA

c) Telefon numarası: 0 242 243 32 40

d) Faks numarası : 0 242 24 01 94

e) Elektronik posta adresi: antalya_malz@ptt.gov.tr.

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yaşar BAYIR Malzeme Şefi
2.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Açık

b) İhalenin yapılacağı adres: Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mahallesi Güllük Caddesi No:5 7.Kat Toplantı salonu 07102 ANTALYA

c) İhale tarihi: 20/01/2011

d) İhale saati: 10.30’da

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mahallesi Güllük Caddesi No:5 7.Kat Toplantı salonu 07102 ANTALYA
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mahallesi Güllük Caddesi No:5 6.Kat 602 nolu oda 07102 ANTALYA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mahallesi Güllük Caddesi No:5 6.Kat 602 nolu oda 07102 ANTALYA

c) İhale dokümanı satış bedeli (Vergi Dahil): 75,00 TL
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mahallesi Güllük Caddesi No:5 6.Kat 602 nolu oda 07102 ANTALYA

b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 20/01/2011

c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 10:30


5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6-İhale dokümanının kapsamı

6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname

b) Teknik Şartname

c) Sözleşme Taslağı

d) Standart formlar:

- Birim Fiyat Teklif Mektubu (PTT Standart form H .1) ve eki Birim Fiyat Teklif Cetveli (Standart form 1.H)

- Geçici Teminat Mektubu (PTT Standart Form 2-H)

- Kesin Teminat Mektubu (PTT Standart Form 3-H)

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname. (PTT Standart Form 4-H)

- İş Ortaklığı Beyannamesi (PTT Standart Form 6-H)

- Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname (PTT Standart Form7-H) - Yüklenici- İş Bitirme Belgesi (PTT Standart Form 9.1-H) 1
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

j)……………………………………………………………………………………………..2
İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

…………………………………………………………………………………………………3


7.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b)Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,


Sunulacaktır.
(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.
(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.4

7.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

……………………………………………………………………………………………..5

7.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler6:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.Madde 8- Alt yükleniciler:

İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamazMadde 9-İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamaz:

a) 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhale yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

ç) İhale yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

9.2. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamaz. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
9.3. PTT bünyesinde bulunan veya PTT ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler PTT ihalelerine katılamaz.

9.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 10- Ortak girişimler

10.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir. İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Sözleşme ortak girişimi oluşturan bütün ortaklar tarafından imzalanır.
10.2. İhale ile ilgili yazışmalar ortak girişim beyannamesinde belirlenen pilot ortak nezdinde yapılır ve bu yazışmalar ortak girişimin diğer ortaklarıyla da yapılmış sayılır.
Madde 11- İhale dokümanı ile ilgili değişiklik veya açıklama yapılması

11.1. İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak; ilan yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi güne kadar ihale yetkilisinin onayına istinaden zeyilname ile uzatılabilir.
11.2. Zeyilname düzenlenmesi hallerinde, zeyilname ihale dokümanını alan isteklilere gönderilir. Teklifini bu düzeltmeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
11.3. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yedi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, talepte bulunan istekliye son teklif verme tarihinden üç gün önce eline geçecek şekilde yazılı olarak gönderilir veya elden tebliğ edilir.
Madde 12. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

12.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilir.
12.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği teklif veren isteklilere duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır, açılmaksızın teklifler ve varsa geçici teminatı isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde13-Teklif ve sözleşme türü

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.


Madde 14- Teklifin dili

Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.Madde 15- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

İşin yapılacağı yeri gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.


Madde 16-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) dır.


Madde 17-Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

17.1. İhaleye ait teklif mektubu ve teminata ilişkin belge dahil istenen tüm belgeler bir zarf içine konularak sunulur.
17.2. İstekli veya teklif vermeye yetkili kılınan kişi tarafından zarfın ağzı kapatılarak imzalanır ve kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi, teklifin hangi ihaleye ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi belirtilir.
17.3. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
17.4. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

17.5. Ön yeterlikli Belli istekliler arasında ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde fiyata ilişkin teklif mektubu yeterlik alan isteklilerden sonradan isteneceğinden teklif zarfı içine konulmaz.
17.6. İstekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün koşulları kabul etmiş sayılır.
Madde 18-Teklifle ilgili belgelerin sunuluş şekli

18.1. İstekliler, idarece istenilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya belgeyi düzenleyen yetkili mercilerin belge üzerinde imzası bulunanlardan birinin onayladığı imzalı ve kaşeli “Aslının aynıdır” veya bu anlama gelecek ibareyi içeren örneklerini verebilir.
18.2. Aday veya istekliler, teklif ve teminat mektubu hariç istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “Aslı görülmüştür” veya bu anlama gelecek ibarenin şerh düşüldüğü ve aslının kendilerine iade edildiği belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilir.
18.3. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği, ait olduğu ülkenin Türkiye konsolosluğu veya elçiliğince onaylanmış olması veya apostille kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olarak verilmesi gerekir.
18.4. Teklif ve/veya başvuru dosyası içinde idareye verilen ve başka ihalelerde kullanılması mümkün olan belgelerin asılları, adayın veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, aslı iade edilen belgenin idarece aslına uygunluğu onaylı bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

Madde 19-Tekliflerin geçerlilik süresi

19.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.7
19.2. İhtiyaç duyulması halinde bu sürenin, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılması teklif sahiplerinden yazılı olarak istenebilir. Bu durumda teklif sahipleri isteği yerine getirmek zorundadır. Buna göre geçici teminat mektupları süreli ise, teminat mektuplarını teklif geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olacak şekilde teklifleri ile uyumlu hale getirir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen isteklilerin geçici teminatı gelir kaydedilir.
Madde 20-Kısmi teklif verilmesi

İhale konusu işin tamamına teklif verilecektir 8


Madde 21- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.


Madde 22-Teklif fiyata dahil olan masraflar:

22.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç v.b. diğer giderlerin tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır. Bu gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.
22.2. İstekliler sözleşme kapsamında çalıştıracağı işçilere aylık brüt asgari ücretin %20 fazlası hesaplanmak suretiyle aylık ücret vereceğini göz önünde bulundurarak tekliflerini vereceklerdir.
22.3. Giyim eşyası bedeli teklif fiyata dahil kabul edilecek olup, teknik şartnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.
22.4. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde 90 işçiye 10,5 gün (90x10,5 gün) toplam 945 gün fazla çalışma yaptırılacak olup fiilen çalışan işçi ve çalışılan gün sayısına göre 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödenecektir.9
22.5. İşyeri Kazaları, Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranları İşyeri Kodu: 5320, Tehlike Derecesi : II , Prim Nisbeti :1,5 olarak değerlendirilecektir.10
22.6. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.
22.7. İhbar ve kıdem tazminatı, işçi ücretlerinin posta çeki veya banka hesaplarına yatırılmasına ilişkin tüm giderler ile sözleşme giderleri, %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer almakta olup bu giderler için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir. İsteklilerin tekliflerini buna göre verdikleri kabul edilecektir.
22.8. ………………………………………………………………………………….. 11

Madde 23- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Madde 24- Teminat olarak kabul edilecek değerler

24.1.Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat bankaları ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.24.2. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yabancı istekli adına düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
24.3. Birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin nominal değerleri esas alınır. Nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Madde 25- Teminat Mektupları

25.1.Teminat mektupları ihaleyi yapan birime muhatap ve Türkçe olmalıdır. Teminat mektuplarında; hangi işe ait oldukları, kimin adına verildiği, muhatabın ve lehtarın adları belirtilmelidir.
25.2. Yabancı banka ve katılım bankalarının teminat mektuplarının, T.C. Bankalar Kanununa göre kurulmuş bir bankanın veya katılım bankasının kontrgarantisinde olduğunun belgelenmesi gerekir.
25.3. Teminat mektupları ile teklif mektuplarındaki para birimi, aynı para biriminden olmalıdır.
25.4. Yabancı para biriminden olan teminat mektupları T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlendirilir. Ancak değerlendirme sonucu teklif bedeline göre verilmesi gereken teminatı döviz alış kuru üzerinden karşılıyor ise kabul edilir.
25.5. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.
25.6. Kesin teminat mektupları süresiz olarak alınır.

Madde 26-Geçici teminat

26.1. Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.
26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların ihaleyi yapan PTT Başmüdürlüğünün, Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının ihale teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
26.3. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatlar dışında diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat iade edilir.
Madde 27-Kesin teminat ve ek kesin teminat

27.1. Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı oranında kesin teminat alınır.


27.2. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı yapılan işlerde, fiyat farkı veya iş artışı olarak ödenecek bedelin yüzde altısı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak edişten kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat alınır.
Madde 28- Teklif mektuplarının şekli

28.1. Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

d) Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak veya bu bilgileri içeren kaşe basılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.28.2. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

28.3. Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.
Madde 29-Tekliflerin alınması ve açılması

29.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen adrese ihale saatine kadar verilir. Teklif zarfları; üzerinde hangi işe ait olduğu yazılı, yapıştırılan yeri kaşeli veya imzalı ise açılır. Teklif sahipleri veya yetkili temsilcileri ihale salonunda hazır bulunabilir.
29.2. Açılan teklif zarfları içinde, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Bu aşamada; tamamlattırılması uygun görülen eksik belgeler, istekli veya yetkili temsilcisi tarafından komisyon huzurunda verilmesi halinde kabul edilir ve bu husus ihale komisyonu tutanağında belirtilir.
Madde 30-Tekliflerin değerlendirilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını ve varsa eksik belge ve bilgilerin tamamlattırılmasını isteyebilir. Bu açıklama ve tamamlattırma, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
30.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, teklif mektubu ve teminat mektubunun taşıması zorunlu hususlar hariç belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir veya ihaleyi yapan birim tarafından temin edilmesi mümkün olan belgeler tamamlanabilir. Bu hususta İhale Komisyonu ara kararı alır. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan veya ihale birimince eksik belgeler tamamlanamadığı takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılır.
30.3. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
30.4. Ancak, istenen belgelerle ilgili olarak idarece standart form düzenlenmiş ve buna göre belge verilmesi şartnamelerde öngörülmüş ise şekil şartlarına uymamakla birlikte düzenlenen belgelerde istenen bilgilerin yer alması kaydıyla istekli veya düzenleyen merci’den kaynaklanan eksik veya fazla bilgiler, tekliflerin esasını değiştirmemesi, ihaleyi yapan birimi bağlayıcı ve/veya ihale şartnamesine aykırı olmamak kaydıyla değerlendirme dışı bırakılmaz. Eksik bilgiler tamamlattırılır.
30.5. Döviz bazındaki fiyata ilişkin teklifler ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden değerlendirilir.
30.6. İsteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar istekli ihale komisyonuna çağrılarak düzelttirilir. Bunun mümkün olmaması halinde ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
30.7. İhale komisyonunca tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi halinde; teklifte önemli olan bileşenler tespit edilerek belirli bir süre verilmek suretiyle bileşenlerin maliyeti ile ilgili olarak isteklilerden yazılı açıklama istenir. İstekliler teklif maliyeti ile ilgili yazılı açıklama ve dayanaklarını belirlenen süre içinde idareye sunar. İhale komisyonunca açıklamaları veya belgeleri yeterli görülmeyen veya istenilen sürede yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
30.8. Geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde

a) İhale komisyonu;

1) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

2) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

3) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre değerlendirir.

b) Bu fıkranın (a) bendinin birinci, ikinci ve üçüncü alt bentlerden birine veya birkaçına göre yapılan değerlendirme sonucunda verilen tekliflerin uygun olduğu anlaşıldığı takdirde ihale sonuçlandırılabilir.

c) Buna rağmen tekliflerin yüksek olduğu anlaşıldığı takdirde İhale komisyonu isteklileri açık eksiltmeye davet ederek Posta Ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ihaleyi sonuçlandırmak veya iptal etmek hususunda takdir hakkına sahiptir.Bu eksiltme; haftalık çalışma saatlerinin belirlendiği ve tamamının idare için kullanıldığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında Kamu İhale mevzuatına göre belirlenen asgari maliyetin altında olamaz.
30.9. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
30.10.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
30.11. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.
30.12. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ilk teklifleri üzerinden açık eksiltme yapılır.
30.13. Eşit teklif sahipleri ihale komisyonuna davet edilir. İsteklilerden ilk tekliflerine bağlı olarak indirimli tekliflerini yazılı ve imzalı olarak ihale komisyonuna sunmaları istenir.
30.14. İhale komisyonunca teklifler değerlendirilir. Eşitlik bozulmaması halinde aynı usul ile ikinci kez indirimli teklif verilmesi istenir. Bu usul eşitlik bozulana kadar devam eder. Ancak bu eksiltme sonucu belirlenecek fiyat; haftalık çalışma saatlerinin belirlendiği ve tamamının idare için kullanıldığı hizmet alımlarında, Kamu İhale Mevzuatına göre belirlenen toplam asgari işçilik maliyetinin altında olamaz.
Madde 31-İhalenin iptali

31.1. İhale yetkilisi; ihale süreci içerisinde herhangi bir aşamada gerekçelerini belirtmek suretiyle veya ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal edebilir.
31.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleri belirtilmek suretiyle bütün isteklilere bildirilir.
31.3. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Madde 32-İhale kararının onaylanması ve isteklilere bildirilmesi

32.1. İhale komisyon kararları, ihale onay belgesini imzalayan ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
32.2. Kararın ihale yetkilisine sunulmasından itibaren ihale yetkilisi, 10 gün içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal edebilir.
32.3. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce, idareler ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelerden yasaklı olup, olmadığı araştırılarak buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
32.4. İhale kararları ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya alma haberli mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Bildirim yazısında ihaleden elenen isteklinin elenme gerekçeleri belirtilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.
Madde 33- Sözleşmeye davet

33.1. İhale üzerinde kalan istekli; on takvim günü süreli yazı ile sözleşmeye davet edilir. Davet yazısı kapsamında mevzuatı gereği ödenmesi gereken vergilerin ödendiğine dair belgeler ile kesin teminat ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeler istenir.
33.2. Davet yazısı, alma haberli mektupla tebligat adresine gönderilir veya elden imza karşılığı tebliğ edilir. On günlük süre tebliğ tarihini izleyen gün başlar. Mektubun postaya verildiğinin yedinci günü tebliğ tarihi sayılır.
Madde 34- İhalenin sözleşmeye bağlanması ve sözleşme masrafları

34.1. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve sözleşme imzalamaya yetkili makam ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
34.2. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
34.3. Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim, harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
Madde 35-Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

35.1. İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı ve ihaleyi yapan birimce istenen belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.
35.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalanabilir.
35.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
35.4. Bu sorumluluklara uyulmaması halinde ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 36-İşe başlama ve işin süresi

36.1. Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7 gün içerisinde işe başlanacaktır.
36.2. İşin süresi; işe başlama tarihinden itibaren 333 (üçyüzotuzüç) takvim günüdür.12
Madde 37-Ödeme yeri ve şartları

37.1-Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında her türlü ödeme Antalya PTT Başmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır.

37.2-Ödeme koşulları ve zamanı: Yüklenici sözleşme kapsamında çalıştırdığı işçilere asgari ücretin %20 fazlası oranında aylık ücret ödeyecektir. Aylık istihkaklar hizmetin yapılmasını takip eden ay başında fatura ve hak ediş belgelerine müsteniden ödenir.
Aylık istihkaklar idarece hizmetin yapılmasını takip eden ay başında ödeme evrakına müsteniden yüklenicinin banka veya posta çeki hesabına yatırılacaktır.
Yüklenici, faturanın tahakkuk ettirildiği aya ait; aylık ücret ile varsa fazla çalışma ücretlerini, idarece hak edişinin hesaba yatış tarihini izleyen en geç 3 iş günü içerisinde Resmi Gazete’nin 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı nüshasında yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” uyarınca işçilerin banka veya posta çeki hesaplarına yatıracaktır.
Hizmetin ifa edildiği aya ait cezaları zarar ve ziyanı varsa o ayın istihkakından düşülerek bakiyesi ödenecektir.
Ortak girişim olması halinde ödemeler pilot ortağa yapılacaktır.
Ödeme evrakı;

a) İşin görüldüğü aya ait Muayene Kabul Tutanağı.

b) İşin görüldüğü aya ait fatura.
c) Faturanın tahakkuk ettirildiği aya ait; aylık ücret ile varsa fazla çalışma ücretlerini gösteren isimli bordrolar.
d) 29/09/2008 tarihli ve 27012 sayılı (2. mükerrer) nüshasında yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerinden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınan borcunun bulunmadığına dair belge.
e) Önceki aya ait aylık gelir vergisinin ödendiğini gösterir makbuz.
Yukarıdaki belgelerde eksiklik olması halinde aylık hak edişi ödenmez. Ancak sözleşmenin başladığı ilk ay ödemesi için (e) bendindeki belge istenmeyecektir.
Yüklenici, ihale konusu işten dolayı idare nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarını, üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.
Madde 38-Fiyat Farkı

07/05/2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 8. maddesine göre asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark verilecektir.

Çalıştırılacak araçlar için akaryakıt fiyat farkı ödenmeyecektir.
Madde 39- Cezalar ve Kesintiler:

İşin yürütülmesi ile ilgili olarak teknik şartnamede belirtilen ceza ve kesintiler uygulanacaktır. Ayrıca idarenin yüklenicinin hesabına yatırdığı ödemeyi takip eden 3 iş günü içerisinde işçilerin istihkaklarının ödendiğine ilişkin belgelerin yüklenici tarafından süresinde idareye ibraz edilmemesi halinde ibraz edilmeyen her gün için sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza kesilecektir.

40-Mücbir sebepler

40.1. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

d) Borçlar Kanunu ve Kamu İhale mevzuatına göre belirlenen benzeri diğer haller.

f) Aracın çalınması, yanması, trafik kazası neticesinde çalışamaz derecede hasara uğraması,
40.2. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu

engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi zorunludur.


Madde 41- Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri

Tahsis edilen ödenek aşılmamak kaydıyla Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.


Madde 42-Sözleşme kapsamında iş artırımı veya eksiltilmesi:

Tahsis edilen ödenek aşılmamak kaydıyla sözleşme konusu her bir iş kaleminde iş artışının veya eksilişinin idarece uygun görülmesi halinde mevcut sözleşme birim fiyat ve şartlarıyla %20 oranında artırma veya eksiltme yapılabilir.


Madde 43-Anlaşmazlıkların çözümü13

Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda anlaşmazlıkların çözüm yeri Antalya mahkeme ve icra daireleridir.


Madde 44- Ceza ve Yasaklamalar

Ceza ve ihalelerden yasaklamada 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.


Madde 45 -Diğer Hususlar:………………………..…………………………………………14

1


 İdari şartnamenin 7.3.maddesinde İş Deneyim Belgesinin istenilmesi halinde boş bırakılan satırlar aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“- İş Durum Belgesi (PTT Standart Form 9.0-H)

-Yüklenici-İş Bitirme Belgesi (PTT Standart Form 9.1-H)”


2 İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir.

3 Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bilançonun istenilmesi halinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilecektir;

“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir.

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.”


4 İşçi sayısının 40 altında olması halinde boş bırakılacaktır.

İşçi sayısının 40 ve üzerinde olması halinde madde metni aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenecektir.

“İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren iş bitirme veya iş durum belgesinin verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 15’i oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.”


5 Dağıtım hizmetlerinin araçla yapılması halinde bu madde aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenecektir.

İsteklilerden, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olan araçlarda kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye vereceklerine dair taahhütname verilecektir.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”


6 Bu şartnamenin 7.3.maddesinde iş deneyim belgesi istenilmesi halinde madde metni aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenecektir.

“Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımını veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

.”


7 Tekliflerin geçerlilik süresi işin özelliğine göre ihale dokümanının düzenlenmesi sırasında belirlenir.

8 İdare işin özelliğine göre ihale konusu işin kısmi teklife açık olup olmayacağı hususuna burada yer verecektir.

Kısmi teklife açık olmaması halinde “İhale konusu işin tamamına teklif verilecektir.” ifadesi yazılacaktır.

Kısmi teklife açık olması halinde; “İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilecektir.” ifadesine yer verilerek ihale konusu işin özelliği ve işletme gerekleri dikkate alınarak, grup ve/veya kısım bazında iş bölümleri belirtilecektir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvel bu madde doğrultusunda düzenlenecektir.


9 Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde fazla çalıştırma yaptırılmayacak ise madde metni; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde fazla çalışma yaptırılmayacaktır.” Şeklinde düzenlenecek,

Fazla çalıştırma yaptırılacak ise madde metni; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde…….. işçiye …..…... gün fazla çalışma yaptırılacak olup fiilen çalışan işçi ve çalışılan gün sayısına göre 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödenecektir.Örneğin İhale konusu işte 11 işçi 15,5 gün, 10 işçi 12 gün, 20 işçi de 5'er gün çalışacaksa toplam gün sayısı 390,5 gün olacaktır. (11x15,5  + 10x12 + 20 x 5 = 390,5 gün).” Şeklinde düzenlenecektir.


10 Bu oran ilgili sigorta müdürlüğünden işin konusu tam olarak belirtilmek suretiyle yazıyla sorularak belirlenecektir.

11 Hizmetin özelliğine göre idarece yaya dağıtım hizmeti öngörülmesi ve işçilerin dağıtım mahalline araçla ulaşımının söz konusu olması halinde yaya dağıtımda çalışacak işçi sayısı bu maddede belirtilecektir. Dağıtım mahalline araçla ulaşımının söz konusu olmaması halinde bu bende yer verilmeyecektir.

12 Tahsis edilen ödenekler, yılı bütçe ödenekleri ile sınırlı olduğundan işin süresinin yıllara sari (birden fazla yılı kapsaması) olması halinde; verilen yetkiye göre en son onaylı bütçe yılının 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde işin süresi belirlenecektir. Örneğin; verilen yetki idarenin onaylı bütçe yılları olan 2008-2009-2010 dönemini kapsıyor ise sözleşme hangi tarihte imzalanırsa imzalansın işin süresi 31/12/2010 tarihini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

13 Madde metnindeki boşluğa Başmüdürlüğün bulunduğu il adı yazılacaktır.

14 İşin özelliğine göre öngörülebilecek hususlara burada yer verilecektir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət